tisdag 11 september 2012

Seger för tyst diplomati

Så har då herrarna Schibbye och Persson beviljats nåd av de etiopiska myndigheterna och sluppit ur det straffängelse där de avstraffats för brott mot inreselagar och påstått samröre med en terroristorganisation. Det må vara att herrarna Schibbye och Persson hamnade i detta predikament genom både naivitet och stor dumdristighet, särskilt i det att de lät sig fotograferas med vapen, men något proportionerligt straff var det i sanning icke de dömdes till. Av denna anledning är det högst glädjande att nåd förunnats dem.

 
Statsrådet Bildt

Det hela synes vara en stor seger för den tysta diplomati som bedrivits av såväl statsminister Reinfelt som statsrådet Bildt. Regeringen har tvivelsutan hanterat denna situation med stor skicklighet. Att statsrådet Bildts stora internationella kontaktnät varit till största nytta i detta torde vara helt klart.

Än en gång visar detta den tysta diplomatins fördel. Hade de naiva och på diplomatins område helt obildade gaphalsar, som när domarna fälldes krävde högljudda protester, stora ord och fördömanden från regeringen, fått råda hade sannolikt herrarna Schibbye och Persson ännu försmäktat i det etiopiska straffängelset.

I situationer som denna, där främsta målet är att värna om enskilda medborgares väl och ve, fanns ingen annan väg än den som regeringen på ett så förtjänsfullt sätt följt. Genom tyst diplomati och förtroliga samtal har grunden lagts för det beviljande av nåd som nu skett. För att i fall som dessa, med halstarriga och nyckfulla regimer, som icke uppfyller rättstatens krav, vinna framgång lönar det föga att söka ljudlig konfrontation. Märk här väl att tyst diplomati icke på minsta sätt utesluter stor tydlighet. Skillnaden är att den tysta diplomatin icke utsätter motparten för prestigeförluster och offentlig smälek, vilka enbart resulterar i än större halsstarrighet. 

onsdag 5 september 2012

Konungasmädaren och falskmyntaren träder fram

Så har då den person som på ett såväl ytterst brottsligt som oförskämt sätt med förtal smädat vår Konung genom falskmynteri trätt fram. Denne konungasmädare och falskmyntare är en person vid namn herr Mattsson, verksam vid en reklambyrå. Nämnde konungasmädare framhärdar i sin enfald att det hela skulle vara frågan om "konst", ett påstående som saknar all grund och är rena tramset. Konungasmädaren Mattsson har gjort sig skyldig till brott mot flerfaldiga paragarfer i Brottsbalken vilket nämnts i en tidigare anmärkning på detta forum.

Rättsvårdande myndigheter måste nu ofördröjligen gripa konungasmädaren Mattsson för genomförande av förhör. Med tanke på brottets allvarliga karaktär, även innefattande såväl ärekränkning, förfalskningsbrott och icke minst högmålsbrott, torde heller icke vederbörande åklagare kunna underlåta att begära nämnde konungasmädare häktad.

Det är viktigt att samhället här tydligt sätter upp gränserna. Att på detta sätt bryta mot lagen genom smädande av vår Konung genom myntning av falska enkronor med förtalande och ärekränkande text får under inga omständigheter accepteras. Konungasmädaren Mattsson måste lagföras och efter laga dom avstraffas på sätt som lag förmår vilket i detta fall icke kan bli något annat än ett kännbart fängelsestraff.

tisdag 4 september 2012

Prästman obehörighetsförklarad

Domkapitlet i Luleå förklarade denna dag f.d. pastor Radler obehörig att utöva prästämbetet. F.d. pastor Radler har belagts med att under långeliga tider sprungit ärenden för den vederstyggliga och repressiva kommunistiska regimen i den förtryckarstat vilken benämndes "Tyska Demokratiska Republiken", en statsbildning vars svanesång började ljuda i  november 1989. Även om det smärtar att säga det, om en före detta prästman har, f.d. pastor Radler agerat som en simpel kommunistlakej i det att människor berövats friheten på grund av f.d. pastor Radlers högst vederstyggliga gärningar.

Obehörighetsförklaringen skedde formellt på f.d. pastor Radlers egen begäran, men vi vet alla att nämnde f.d. pastor in i det längsta förnekade sitt föräderi mot hederliga medmänniskor varför hans begäran dessvärre har karaktären av "omvändelse under galgen". En prästman och själasörjare som på detta sätt skadat sina medmänniskor och icke aktat deras förtroenden hade oavsett icke på minsta sätt kunnat begära att få behålla prästämbetet, ett ämbete han skändat på grövsta sätt.

Hans Högvördighet Biskop Stiglund låter i samband med obehörighetsförklaringen uttala:

"Det handlar om en präst som har varit verksam i många år i en församling som har uppskattat honom. Samtidigt har han burit på en mörk hemlighet som han konsekvent förnekat inför mig och andra. Slutligen valde han att själv avsäga sig sitt ämbete och därmed har domkapitlet nått vägs ände i detta ärende. För Aleksander Radler och för de som är drabbade återstår en lång resa. Nu finns det bara en väg för Aleksander Radler att gå och det är sanningens väg."

F.d. pastor Radler bör i sanning och på det allra nogsammaste sätt begrunda Hans Högvördighets ord om "Sanningens väg".

söndag 2 september 2012

Monarkin återupprättad i Indonesisk region

I Indonesien finnes ett antal sultanat vilka vilar på traditionell grund och respekteras och hålls högt av såväl statsmakt som folk. Dock har dessa sultanat icke någon egentlig statsrättslig funktion. En särskild ställning har dock regionen Yogyakarta haft där, alltsedan Indonesiens självständighet, Sultanen av Yogyakarata innehaft posten som vald guvernör.


Sultanen av Yogyakarata, Sri Sultan Hamengkubuwono X

Det indonesiska Representanthuset har nu stiftat en lag där det slås fast att Sultanen av Yougyakarata skall vara ärftlig guvernör av Yougyakarata. Lagen anammar maktdelningens principer och säger att Sultanen icke får tillhöra något politiskt parti vilket är en god ordning då en Monark alltid måste stå över politiken och kunna samverka med de representanter folkstyret väljer. De facto har i detta Monarki upprättats även statsrättsligt.

Lagför falskmyntaren

Polisen bör nu skyndsamt gripa den eller de personer, som gjort sig skyldiga till två synnerligen allvarliga brott, falskmynderi och förtal, i det att de förfalskat enkronor vilka försetts med en text som förtalar Konungen. Enligt Svenska Dagbladet finns en polisanmälan från ett företag vilket fått en förfrågan från falskmyntaren att prägla nämnda skandalösa förfalskningar. Genom detta torde tillräcklig upplysning kunna finnas för att gripa förrövaren.

Det finns här anledning att påminna om tillämpliga lagrum i Brottsbalken, som vad gäller de specifika tillgripelserna säger:

5:e Kapitlet (Om ärekränkning)

1:a paragrafen
"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar." 

2:a paragrafen
"Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada."
  
15:e Kapitlet (Om förfalskningsbrott)

6:e Paragrafen
"Den som eftergör inom eller utom riket gällande penningsedel eller mynt eller på annat sätt förfalskar sedel eller mynt, döms för penningförfalskning till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst åtta år."

Dessförutan är ett brott mot Koungen att likställa med ett brott mot vårt statsskick. Här säger Brottsbalken:

18:e Kapitlet (Om högmålsbrott)

"Om gärning som avses i 3--5 kap. innebär förgripelse mot Konungen eller annan medlem av konungahuset eller mot den som i egenskap av riksföreståndare fullgör statschefens uppgifter, må dömas till fängelse i högst fyra år, om å brottet eljest kan följa fängelse i högst sex månader, och i högst sex år, om å brottet eljest kan följa fängelse i mer än sex månader men högst fyra år."

Det saknas således icke goda grunder för att den eller de som gjort sig skyldiga till nämnda brott kan näpsas med laga dom och rättvist avstraffas på det sätt dom förmår.

Noteras kan ock Svenska Dagbladet lyckats uppspåra förrövaren, som säger att det hela är ett "konstverk". Det är icke första gången som konsten, i vårt av värderelativism och kulturradikalism fördärvade samhälle, tas som intäkt för att begå lagbrott. Detta är något som aldrig kan accepteras i rättssamhälle där likheten inför lagen är oeftergivlig. Falskmynteri och förtal är brott oavsett vem som begår den.

Rättsvårdande myndigheter får nu inte spara någon möda för att kunna uppspåra och lagföra missdådaren eller missdådarna.