tisdag 29 juli 2014

Ansvaret vilar på Hamas

Idag tar statens Israels ambassadör, herr Bachman, till orda i en synnerligen upplysande och välavvägd debattartikel i Svenska Dagbladet rörande den förfärliga och djupt tragiska situation som råder i Gaza. De ståndpunkter och det som framförs i denna artikel är mycket viktiga och då särskilt i det ensidiga, och av diverse illasinnade vänsterkrafter ivrigt underhållna, debattklimat, som dessvärre råder i denna allvarsamma fråga.

Ambassadör Bachman börjar med att slå fast att Israel till fullo inser situationens allvar:

"Mot bakgrund av den asymmetri som råder mellan civila dödsfall i Israel och Gaza under den senaste konflikten är det lätt att sympatisera med Gazas civilbefolkning. Ingen vill se att oskyldiga civila skadas eller dör. Om detta råder internationell konsensus. Israel delar till fullo denna syn och gör i praktiken allt för att undvika civila dödsfall."

Skyddet av civilbefolkningen utgör en synnerligen viktig del av de internationella konversationer och den praxis, som är uppsatta att råda i militära konfliktsituationer. Problemet uppstår när någon systematiskt åsidosätter dessa principer genom att nyttja civilbefolkningen för syniska syften. Ambassadör Bachman beskriver detta på följande sätt:

"Varför dör palestinier i Gaza? Svaret är lika sorgligt som enkelt: därför att terrorister i Gaza förklarade Israel krig den 12 juni då de återigen lät raketerna urskiljningslöst regna över Israel. Efter tre veckor av israelisk återhållsamhet trappade Hamas upp situationen genom att avfyra 80 raketer på en dag. Hamas gav inte Israel något annat val än att svara på dessa attacker som medvetet riktades mot miljoner israeliska civila. 

Civila i Gaza dör därför att Hamas kallblodigt väljer att avfyra sina raketer från tätbefolkade områden. Avfyrningsramper och raketer avfyras och lagras i skolor, sjukhus och moskéer. Bara i förra veckan meddelade UNRWA att raketer påträffats i två skolor som används av FN. Då Israel varnar civila – just för att undvika civila dödsfall – beordrar Hamas civilbefolkningen att inte lämna farliga områden för att söka skydd utan i stället fungera som mänskliga sköldar för att skydda terroristerna."

Ovanstående är något som alla de illasinnade vänsteraktivister, vilka icke skyr några medel för att spy galla över staten Israel och det judiska folket, nogsamt och allvarligen borde besinna. Om dessa vänsteraktivister har någon uppriktig och verklig sympati för Gazas civilbefolkning borde man på det allra kraftigaste sätt fördöma Hamas. Hamas gör sig tvivelsutan skyldig till krigsbrott genom det sätt de nyttjar civilbefolkningen. Ambassadör Bachman fortsätter:

"Hamas vet att de inte kan besegra Israel militärt. Men de hoppas att internationell press på Israel i det långa loppet skall leda till organisationens uttalade mål, utplånandet av Israel. Denna extrema islamistorganisation bryr sig inte om något annat än sina fundamentalistiska och ideologiska mål. Den bryr sig inte om civila. För Hamas är israeliska civila måltavlor och palestinska civila verktyg."

Staten Israel har icke bara en rättighet, grundad på folkrätten, utan ock en skyldighet gentemot sina innebyggare att genomföra de anstalter som kräva för att förhindra de besinningslösa terroristattacker, som Hamas raketattacker innebär. I detta nödvändiga värv gör Israel det som står i dess makt för att skydda civilbefolkningen. Israel söker aktivt, såsom tydligt och klart framgår av Ambassadör Bachmans artikel, att så långt möjligt är söka evakuera målområden innan dess att verkanseld sätts in. Hamas svarar med att beordra civilbefolkningen att kvarstanna för att bli offer. Ett offer som sedan skall nyttjas för illasinnade syften - att skapa en opinion för staten Israels utplåning. Synismen i detta agerande är så stor och avskyvärd att ord saknas att beskriva.

Leve staten Israel och dess rätt att existera!

Leve det Judiska Folket!

fredag 25 juli 2014

Kommunistiskt våld

I föregående anmärkning reflekterades över hur en extremkommunist, fröken Farrokhzad, i Sveriges Radio tillåtits att applådera användningen av våld såsom politiskt medel och ävenledes gavs möjlighet att ackompanjera sitt förakt för människovärdet genom ett obscent och anstötligt musikstycke där budskapet är att Konungen och Konungahuset samt "borgarklassen" skall tagas av daga. Nu finns det de som hävdar att budskapet, som framfördes av nämnda näsvisa kommunistfröken, icke i alla delar skall tas alltför bokstavligt.

Att den människovärdeskränkande fröken Farrokhzads bestialiska budskap dock icke är tomma ord framgår med all önskvärd tydlighet av redaktör Arpis synnerligen upplysande inlägg i Svenska Dagbladet där terroristorganisationer, de brottsliga ligorna Revolutionära Fronten (RF) och Antifascistisk Aktion (AFA), visas begå brott mot hederliga medborgare vars enda försyndelse är att de icke omfattar den människofientliga kommunismen. Här framgår att företrädare för såväl Moderata Samlingspartiet som Liberala Ungdomsförbundet överfallits. Exempel på detta redovisades ock för en tid sedan i televisionsprogrammet Uppdrag Granskning. Det är således en missuppfattning att de kommunistiska ligorna, RF och AFA, enbart skulle ägna sin brottsliga gärning mot företrädare för rasistiska organisationer.

Kommunismen är sådan att den icke accepterar något annat än sin egen blodsbesudlade lära. Allt annat skall krossas. Ett skådeexempel på detta utgörs av det kommunistiska maktövertagande i Ryssland 1917. Här var inga medel - mord, tortyr, gisslantagande, lögner, svek och största oärlighet - främmande för den grymme, bestialiske och från människokärlek helt befriade folk- och barnamördaren Lenin. Samme Lenin, otvivelaktigt en av världshistoriens mest avskyvärda och förkastliga existenser, hyllas av de våldsbejakande kommunistiska ligorna och dess försvarare.

Att den brottsliga verksamhet, innefattande politiskt betingat våld, som utövas av de kommunistiska ligorna är fullkomligt oacceptabelt i en rättsstat är en självklarhet. Vi vet ock att ifrågavarande avskyvärda kommunistiska brottslingar icke är särdeles många till antalet. Det som dock måhända är än mer allvarligt är att de kommunistiska ligornas brottsliga verksamhet på olika sätt förminskas och bortförklaras i stora delar av den mer accepterade vänstern. Vi ser detta på kultursidor, icke minst os Aftonbladet men herr Arpi fäster ock uppmärksamheten på en ledarskribent i den socialdemokratiska tidningen Västerbottens Folkblad. De som på detta sätt, med olika medel, försvarar de kommunistiska ligorna är att se som medlöpare och befrämjare av den brottsliga verksamheten.

Rättsstaten måste stå orubbligt fast mot de kommunistiska ligornas våld och icke på minsta sätt acceptera det samma. De kommunistiska ligornas medlemmar är blott och bart simpla brottslingar, som skall näpsas och avstraffas på alla de sätt lag förmår.

torsdag 24 juli 2014

Hatisk kommunistisk våldspropaganda i Sveriges Radio

Med största bestörtning kan konstateras att Sveriges Radio välvilligt upplåtit utrymme i etern, inom ramen för det vanligtvis lyssningsvärda programmet Sommar, då man låtit en extremkommunist, fröken Farrokhzad, sprida människofientlig kommunistpropaganda. I nämnda program nöjde sig icke ovannämnda kommunistfröken att enbart verbalt applådera politisk betingat våld och hat mot rättsstaten utan lät ock uppspela ett "musikstycke" framfört av den extermkommunistiska och människovärdeföraktande sånggruppen "Ebba Grön".

För att belysa extremiteten i nämnda näsvisa kommunistfrökens outsägliga förakt och bristande respekt för människovärdet citeras nedan musikens text:

"Ja!
Ja ja, ja hatar hela borgeligheten
ja ja, ja hatar hela kungahuset
ja vi, vi ska beväpna oss
ja vi, vi ska beväpna oss

Ja ja, ja svär utifrån mitt hjärta
att vi från förorterna ska beväpna oss
ja vi, vi ska beväpna oss
ja vi, vi ska beväpna oss

Ja ja, ja hatar prins Bertil å Carl-Gustav
ja ja, ja hatar Zarah Leander
ja vi, vi ska beväpna oss
ja vi, vi ska beväpna oss

Ja dom tål lite bly i nackarna
ja dom tål lite bly i nackarna

för vi, vi ska beväpna oss
ja vi, vi ska beväpna oss
ja vi, vi ska beväpna oss
ja vi, vi ska beväpna oss

vi, vi ska beväpna oss
ja vi, vi ska beväpna oss
ja vi, vi ska beväpna oss

ja vi, vi ska beväpna oss"

Det är med största vånda ovanstående citat görs i det att det är obscent och i högsta grad anstötligt. Dock har bedömningen varit att citatet är nödvändigt för att belysa vidden av den stora förbrytelse som Sveriges Radio gjort sig skyldigt till genom upplåtandet av utrymme för den hatiska extermkommunisten fröken Farrokhzad.

Texten, som explicit smädar såväl Konungen i egen person som hela Konungahuset på ett synnerligen anstötligt vis, uppmanar tvivelsutan till användande av dödligt våld genom formuleringen "Ja dom tål lite bly i nackarna". Av historien vet vi att det icke sparats på bly i de vederstyggliga kommunistiska implementationer, som under förra århundrade plågade vår värld och som alltjämt, med repressiva metoder, klamrar sig fast vid makten i Nordkorea och på Kuba. Miljoner och åter miljoner är de människor som mördats, torterats, lemlästats och förtryckts genom den kommunistiska ideologi och praktik, som den hatiska extermkommunisten fröken Farrokhzad uppenbart förfäktar.

En av många (redan synes 16 anmälningar ha nått Granskningsnämnden) som reagerat synnerligen skarpt på det inträffade är den hedervärde riksdagsledamoten Axén, som uttrycker:

"Det är i allra högsta grad olämpligt att spela den typen av musik i public service. Att uppmana människor att skjuta andra i nacken hör inte hemma i radion"

Herr Axén har ock förklarat att han icke längre finner sig vara betjänt av Sveriges Radios högröda inriktning varför han, fullt försåtligt, sagt upp sin televisonslicens, det instrument som användes frö att finansiera utsändandet av ifrågavarande hatiska kommunistpropaganda. I sanning borde fler följa riksdagsledamoten herr Axéns lovvärda exempel.


Det är en stor skam att Sveriges Radio, som för hela sin verksamhet är beroende av medborgarnas välvilliga finansiella tillskott, agerar som skett genom att på allra värsta sätt svika vad man anförtrotts. Den ansvarige för programmet, herr af Klintberg bör genast och ofördröjligen avlägsnas från den tjänst han nu har och istället beredas arbetsuppgifter där han icke kan ställa till skada i det fall gällande anställningslagstiftning skulle förhindra det avsked, som synes fullt motiverat.

tisdag 15 juli 2014

Hamas vill icke fred

Den vederstyggliga terroristorganisationen Hamas avvisar det förslag till eld upphör i Gaza som framlagts av Egypten. Förslaget har däremot accepterats av Israel. Det hela visar mycket tydligt att terroristorganisationen Hamas, som med förtryck och repression behärskar Gaza, icke vill ha någon fred, det enda dessa jihadister suktar efter är staten Israels utplåning.

Från denna stund står det nu helt klart att Hamas ensamt är ansvarig för varje människoliv som spills och för varje människa som lemlästas i den djupt tragiska situation, som Hamas icke lyfter ett finger för att förhindra.

Ansvaret vilar ock tungt på alla de medlöpare, som applåderar Hamas terrorism. I vårt land finner vi dessa medlöpare icke minst i det förre detta kommunistpartiet, det så kallade Vänsterpartiet. En av nämnda partis företrädare, till tillhörig det hedervärda judiska folket men i sanning förrädisk mot detsamma, herr Feiler, spred i en debattartikel i Svenska Dagbladet sitt hat mot staten Israel och sin sympati för terroristorganisationen Hamas.

Idag får den mot sitt folk förrädiske kommunisten svar på tal i en mycket upplysande och välavvägd artikel författad av herr Öfverberg, ordförande i Samfundet Sverige-Israel. Herr Öfverberg ger här fakta mot de lögner vilka presenteras av terroristanhängarna. Rörande den så kallade "blockaden" av Gaza redovisar herr Öfverberg de sakliga förhållandena:

"Det pågår ingen blockad mot Gazaremsan. Kerem Shalom-övergången är, med periodvisa undantag, öppen för lastbilar med förnödenheter; mat, mediciner och medicinsk utrustning, bränsle och djurfoder. Utländska invånare, patienter som behöver medicinsk vård och andra med humanitära behov kan korsa mellan Israel och Gaza genom Erez-övergången. Förra veckan landade granater nära Kerem Shalom-övergången och en terrortunnel upptäcktes i närheten. Israel behöll övergången öppen och 180 lastbilar med varor körde in till Gazaremsan den dagen."

Herr Öfverberg är också tydlig med Hamas sanna avsikter i det att han förklarar:

"Och låt oss inte missta oss! Hamas politik gentemot Israel har inte det minsta att göra med de israeliska bosättningarna på ockuperad mark. Hamas inställning till Israel är oförändrad även om Israels regering omedelbart stoppar alla bosättningar. Bosättningarna är lätta att kritisera eftersom de är fel, men Hamas vill förgöra Israel även om de inte bygger fler bosättningar på Västbanken.

Israel utrymde Gazaremsan i augusti 2005. Sedan dess har det inte funnits några israeler där, varken civila eller militära. Trots detta har Hamas fortsatt terrorattackerna mot civila israeler. Sedan Israel drog sig tillbaka 2005, har cirka 9000 raketer och 5000 granater avfyrats mot Israel från Gazaremsan." 

Från detta Forum framföres ett entydigt och klart instämmande i herr Öfverbergs ståndpunkter. Väl talat herr Öfverberg!

måndag 14 juli 2014

Gratulationer på Födelsedagen

Från detta Forum framföres de allra varmaste och hjärtinnerligaste gratulationer till vår högaktade Tronföljare, Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, på Hennes 37:e födelsedag.


Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland 
(copyright kungahuset.se)

Högtidsdagen firades på Öland enligt den ordning som tillämpats sedan Kronprinsessans barnsben, d.v.s. med gratulationer och hyllningar vid Konungens Sommarresidens, Solidens Slott, med deltagande av Deras Majestäter Konungen och Drottningen, Hertiginnan av Östergötland samt Hertigen av Västergötland. Om aftonen genomfördes sedan ett större evenemang på Borgholms idrottsplats under närvaro av hela det Kungliga Huset.

Leve Kronprinsessan!

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Terroristangreppen fortsätter

Israels Utrikesministerium låter meddela att landet förliden gårdag utsattes icke mindre än 102 raketangrepp utförda av den vederstyggliga terroristorganisationen Hamas. Av nämnda angrepp kunde 22 oskadliggöras genom det högmoderna försvarssystemet Järnkupolen (en. Iron Dome). Var och en inser att ett stopp för dessa angrepp är ett helt nödtvunget villkor för att den nu eskalerande och tragiska utvecklingen skall kunna bringas till en ände.

I en anmärkning, som noterades på detta Forum under gårdagen, fästes uppmärksamheten på ett vettlöst agerande som flera ledande socialdemokrater, i naivitet gränsande till ren dumhet, visat prov på då de låtit sig beblandas med öppet antisemitiska företrädare. Utifrån detta är det högst glädjande att partiets ordförande, herr Löfven, synes ha en klokare och mer realistisk syn på den högst oroande situationen. Herr Löfven lät igår uttala:

"Nu fler än hundra döda palestinier och över 700 missil­attacker mot Israel. Hamas bär ansvar för att stoppa den dagliga raketbeskjutningen. Den upptrappade situationen efter kidnappningen av tre israeliska ungdomar måste brytas. Israel måste respektera internationell rätt, men har självfallet rätt att försvara sig. Det är en enorm tragik att våldet eskalerar. Det är de civila som drabbas hårdast. Äntligen ett enigt FN-säkerhetsråd som uppmanar till nedtrappning och eldupphör. Dödandet, ockupationen och våldet måste få ett slut. Parterna bär ansvar för att återvända till förhandlingsbordet.”

För denna sin högst rimliga ståndpunkt har herr Löfven fått utstå mycken spott och spe icke minst från företrädare för det före detta kommunistpartiet, det så kallade vänsterpartiet. Här spyr den förre partiordföranden, leninisten herr Ohly, sin röda galla över herr Löfven och anklagar herr Löfven för att "fördärva arvet efter Palme". Något mildare i sin kritik är måhända det förre detta kommunistpartiets nuvarande ordförande, herr Sjöstedt, som dock, i sin stora enfald, framhärdar i att Israel i att "Israel har huvudansvaret för konflikten". Uppenbart är att herr Sjöstedts fattningsförmåga, avseende den under diskussion varande frågan, lämnar en hel del övrigt att önska i det att hans ögon synes blinda och hans öron döva då han icke förmår att ta till sig de omfattande raketangrepp som staten Israel utsätts för.

Även på andra håll framkommer kloka och av realism präglade reflektioner om den bekymmersamma situationen. Dagens Nyheters ledare av denna dag innehåller en kärnfull analys av situationen. Ur denna kan följande citeras:

"Asymmetrin är total. Israel är en demokrati. Där finns förvisso terrorister – till exempel de som brände den palestinske pojken till döds – och där finns extremister, till och med i parlamentet. Men den israeliska regeringen har inte någon önskan om att döda palestinska civila. I en hårdför vedergällningspolitik vinnlägger sig den israeliska militären trots allt om att varna civila innan de genomför bombangrepp mot platser där Hamasaktivister tros befinna sig.

Gaza däremot är i händerna på en terroristregim. Hamas består av våldsamma extremister som i religiöst raseri försöker utradera resterna av demokrati, individuell frihet, pressfrihet, kvinnors rättigheter och religionsfrihet. Den antisemitism som genomsyrar stora delar av Arabvärlden återfinns som i ett koncentrat hos Hamas. Det är en antisemitism som inte bara kan förklaras – och bortförklaras – av Israels hantering av befolkningen på de palestinska territorierna. Den har frodats i Mellanöstern sedan före andra världskriget. Hamas har genomfört otaliga terroraktioner i Israel sedan 1990-talet, med hundratals döda som följd, och på senare år genom oräkneliga raketbeskjutningar."

De oomtvistliga sanningar som deklareras i ovan citerade ledare är i sanning något som alla de hatiska Israelkritiker, icke minst inom det förre detta kommunistpartiet, det så kallade vänsterpartiet, borde reflektera över.

Leve staten Israel och dess rätt att försvara sin existens!

söndag 13 juli 2014

Vettlöshet

Stor vettlöshet noteras i det att ledande företrädare för det Socialdemokratiska Arbetarpartiet, bland andra fru Sahlin, herr Eliasson, herr Astudillo och herr Stjernkvist, enligt vad som uppges i Svenska Dagbladet av redaktör Gudmundsson, synes ha deltagit i demonstrationer där symboler för terroristorganisationerna Hamas och Hizbollah. Det framgår ock att det vi nämnda tillfällen förekommit svastikor var syfte i demonstrationen varit att jämställa Israels suveräna och lagligt valda regering med den tyrannregim, som genom förintelsen, utsatte det hedervärda judiska folket för lidanden, som var så stora att det är meningslöst att försöka kläda dem i ord. Även brännande av den suveräna och av världssamfundet erkända staten Israels flagga uppges ha förekommit.

Det är ofattbart och oförlåtligt att ledande personer i det Socialdemokratiska Arbetarpartiet beter sig på detta sätt. Särskilt allvarligt är det i fallet med herr Eliasson, som innehar ett ämbete såsom vice generalsekreterare i Förenta Nationerna. Herr Eliasson borde i sanning och i kraft av den diplomatiska erfarenhet han rimligen besitter hålla sig för god för att delta i demonstrationer, som så uppenbart uttrycker hat mot staten Israel och det judiska folket. Är herr Eliasson i besittning av något omdöme bör han skyndsamt hos Förenta Nationernas generalsekreterare anhålla om entledigande från sitt ämbete. Det kan icke till´åtas att han på detta sätt skadar Förenta Nationernas anseende.

Orsaken till de tragiska händelser, som idag utspelar sig i Gaza, beror i grunden på dem som vägrar erkänna staten Israels rätt till existens och som därför kräver dess utplåning. Terrororganisationen Hamas genomför för närvarande omfattande raketattacker mot Israel. Israel har icke endast en på folkrätten grundad rätt att försvara sig utan ock en plikt gentemot sina medborgare att skydda dessa.

Är det mot någon som demonstrationer skall riktas så är det mot de terroristorganisationerna Hamas och Hizbollah samt alla de ljusskygga krafter, som stöder desamma.

Leve staten Israel och dess rätt att försvara sin existens!   

lördag 12 juli 2014

Israel har rätt att försvara sig

Åter har israeliska flygstridskrafter varit nödsakade att genomföra stridshandlingar i syfte att slå ut de avfyringsramper, som nyttjas av terroristorganisationen Hamas och med denna vederstyggliga rörelse lierade terroristiska fraktioner, för att urskiljningslöst avfyra raketer mot Israel. Enligt Israels Utrikesministerium har, sedan den 7 juni, icke mindre än 681 raketer oprovocerat avfyrats genom terrororganisations försorg. Att Israel tvingas slå tillbaka är icke enbart en självklarhet utan en plikt mot varje israelisk medborgare. Bland en stats allra viktigaste uppgifter hör att skydda statsmedborgarna från inre och yttre våld. Det är detta som sker och inte något annat.

I detta sammanhang må ock fastslås att ansvaret för de civila offer, som onekligen omkommer, lemlästas och skadas helt och hållet ligger hos Hamas, som tillämpar den principen att militära installationer placeras mitt bland civilbefolkningen, vilket är i strid mot krigets lagar. Hamas, som enligt sjätte artikeln i sitt grunddokument förklarar att staten Israel skall utplånas:

"Artikel 6: Hamas är uteslutande palestinskt, och strävar efter att höja Allahs fana över varje tum av Palestina"

Det råder såldes icke minsta tvivel om Hamas brottsliga och mot hela världssamfundet stridande syfte. Detta syfte synes dock vara synnerligen svårt att inse för de vänsterkrafter, som  satt sig i sinnet att till varje pris applådera och bejubla, Hamas terror.

Denna dag hålles i huvudstaden en manifestation för att stödja Hamas terror och för att kasta smuts på den legitima staten Israel, en stat som enbart försvarar sig från ytter våld. Icke oväntat finns bland ledarna för nämnda manifestation herr Feiler, kommunist och själv tillhörig det judiska folket, som ock varit de ledande krafterna i organisationen Ship-to-Gaza, vars syfte är att underlätta vapeninförsel till Hamas i Gaza. Herr Feiler har också av Svenska Dagbladet välvilligt beretts tillfälle att utbrodera sina åsikter om nödvändigheten av att stödja terroristorganisationen Hamas.

Herr Feiler, som tillhör det genom historien förföljda och utsatta judiska folket, borde stödja Israel istället för att sälla sig till dem som kräver staten Israels utplåning. Således är herr Feilers agerande högst skamligt och innehåller icke ett litet mått av rent förräderi mot det egna folket och dess rättmätiga statsbildning - staten Israel. Största skam är det herr Feiler borde känna.

Leve staten Israels och dess självklara rätt att försvara sig!  

lördag 5 juli 2014

Tistelordens årliga Högtid

Innevarande vecka har Hennes Majestät Drottning Elisabeth II, med Guds Nåde Förenade Konungariket av Storbritannien och Nordirland och Hennes övriga Rikens och Territoriers Drottning, Samväldets Överhuvud, Trons Försvarare, haft sitt residens i Edinburgh på det kungliga slottet Holyroodhouse, den brittiske Monarkens officiella residens i den skottska riksdelen. Denna årliga vecka, då Drottningen residerar i den skottska riksdelshuvudstaden, benämnes Holyroodsveckan (en. Holyrood week) och är fylld av viktiga ämbetsåtaganden och högtidliga ceremonier.


Hennes Majestät Drottningen med gemål Hertigen av Edinburgh anländer till Tistelordens högtidsmöte i Sankt Gilekatedralen

Bland det som äger rum finner vi Tistelordens årliga högtidsmöte, vilket äger rum i Ordenskapellet i Sankt Gileskatedralen i Edinburgh. Tistelorden (en. Order of the Tistle), grundad av Konung Jakob VII av Skottland år 1687, är Skottlands förnämsta orden och överrides i rang endast av Strumpebandsorden (en. Oder of the Garter). Likt Strumpebandsorder äger Tistelordens Riddare rätt till titeln "Sir" respektive "Lady". Orden, vars Stormästare är Drottningen, består av 16 Riddare. I orden kan ock upptags medlemmar av det Kungliga Huset och utländska Monarker. Vid årets ordensmöte upptogs Greven av Home och Baron Smith av Kelvin i orden.

Kommande höst hålles i Skottland en folkomröstning rörande riksdelens självständighet och avskiljande såsom suverän stat. Detta synes vara ännu ett utslag av de endimensionella nationalistiska rörelser vilka ser nationalstaten såsom den enda möjliga formen för en statsbildning. Ett avskiljande synes i detta fall vara synnerligen olyckligt. Skottland skulle härigenom komma att bli en tämligen perifer del av Europa vars försörjningsförmåga på intet sätt kan tas för självklar. Nu pekar dock så kallade opinionsunderökningar, som genomförts i frågan, på att stödet för bibehållandet av unionen mellan konungarikena England och Skottland är betydligt.


Hans Kunglig Höghet Hertig Frans, Hertig av Bajern, av Jakobiterna ansedd såsom Konung Frans II, Konung av Skottland

Oavsett utfallet i omröstningen kommer dock den brittiske Monarken allfort att vara Skottlands Statsöverhuvud i kraft av att ävenledes självständighetsivrarna förklarat att den Skottska Tronen tillhör Huset Windsor. Således ansluter sig icke självständighetsivrarna till Jakobiterna, den rörelse som förespråkar att rättmätiga ättlingar till Huset Stuart uppsättes på Tronen. Jakobiternas pretendent, och ur ett rent dynastiskt perspektiv rättmätige arvtagare, är Hans Kunglig Höghet Hertig Frans, Hertig av Bajern, rättmätig innehavare av den Bajerska Tronen. Av Jakobiterna är Hertigen känd såsom Hans Majestät Konung Frans II, Konung av Skottland. För tydlighets skull skall framhållas att Hertigen själv aldrig framfört några som helst anspråk på den Skotska Tornen.

onsdag 2 juli 2014

Politikens fördumning

Var och en må ha olika åsikter om politik och politiska ideologier. Dock går det icke undvika att uttrycka en beklagan när politik görs till ren dumhet. När andra politiska partier, över hela skalan, bemödar sig - förvisso mer eller mindre framgångsrikt - att utifrån sina grundsatser formulera en politik vilken i vart fall till någon ända söker en realistisk utgångspunkt finner vi det ultrafeministiska Feministisk Initiativ, som söker göra politik till en konst av dumhet.

Icke nog med att man vägrar acceptera Skapelsens realitet, att vi människor består av kvinnor och män, vilka begåvats med egenskaper vilka till alla delar alls icke är desamma, nej så fort partiets främste företrädare, den före detta kommunisten Schyman, öppnar sin mun och använder sin giftiga tunga sprids nytt trams och nya stolligheter vilka är ett hån mot alla dem som värnar om politikens seriositet.

En av de senaste stolligheterna, uttalad idag under den så kallade Almedalsveckan, är att rikets krigsmakt skall berövas en fjärdedel av sina medel. Var och en inser att krigsmakten då skulle förlora hela sin förmåga och därigenom bli meningslös. Det hade varit ärligare av nämnda stollighetsparti om de istället helt föreslagt krigsmaktens nedläggning. Varför förslösa de medel som blir kvar på något som är meningslöst?

Bland de mest framträdande egenskaperna hos nämnda ultrafeministiska extremistparti är att de sätter en ära i att alltid vara tvärt emot. Man tar sig för pannan inför denna infantila och infernaliska dumhet.