söndag 29 juni 2014

100 hundra år sedan morden i SarajevoHans Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertig Frans Ferdinand, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, etc. etc. etc. med gemål Hennes Höghet Hertiginnan Sofia, Hertiginna av Hohenberg

Dessa dagar är det 100 år sedan Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertig Frans Ferdinand, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, etc. etc. etc. och hans gemål Hennes Höghet Hertiginnan Sofia, Hertiginna av Hohenberg, föll offer för en vederstygglig och avskyvärd terrorists kulor.

Detta var en av de händelser, som i en serie av synnerligen olyckliga och komplexa omständigheter i förening med oskicklig diplomati, kom att leda till utbrottet av det Första Världskriget. Dock är det på intet sätt en självklarhet att kriget kunnat undvikas om icke nämnda terrordåd skett. Mellan de vid denna tid dominerande makterna Tyskland och Storbritannien hade över tiden ett spänningsfält byggts upp varför en urladdning, såsom situationen utvecklade sig, måhända var oundviklig. Till detta kom den slaviska frågan där den av Serbien

I detta perspektiv må och framhållas den rådande föreställningen att ett krig i huvudsak var en uppgörelse mellan krigsmakter, en uppgörelse vars utsträckning i tiden ock förväntades vara tämligen begränsad. Det "totala kriget" var ett okänt begrepp vilket uppenbart gjorde tröskeln till krigsförklaring mindre.

Det går dock icke att i detta sammanhang undvika att reflektera över frågan vad som skett om Ärkehertigen icke brutalt mördats. Ärkehertigen var på många sätt en framsynt person, som insåg att det Habsburgska väldet var i behov av reformering. I detta måtto hade Ärkehertigen planer på att, efter sitt tronstillträde, genomföra en förändring i syfte att omvandla väldet till en federativ statsbildning.

Flera tankar om utformningen av denna statsbildning fanns. Ett förslag, benämnt "die Vereinigten Staaten von Gross-Österreich" utformat år 1906 av advokten herr Popovici.


Österrikes Förenade Stater

Måhända hade en reformering i denna riktning gett oss en helt annan historia. Det är icke otänkbart att de många nationalistiska konflikter, som plågat många intill våra dagar, kunnat undvikas genom den av Ärkehertigen förfäktade federationen. Nu tog dock historien en annan väg.

Ärkehertigen ingick år 1900 ett morganatiskt äktenskap med Grevinnan Sofia Chotek von Chotkow und Wognin. Äktenskapet godkändes av Kejsar Frans Josef på det villkoret att ärkehertigparets avkomma icke skulle kunna komma ifråga såsom arvtagare till tronen. Grevinnan upphöjdes vid äktenskapet till Furstinna av Hohenberg. År 1909 förlänades Furstinnan på livstid titeln Hertiginna av Hohenberg, en förläning som år 1917 utvidgades till ärkehertigparets avkomma och arvingar. Idag innehas titeln av Ärkehertigens sonson Hans Höghet Hertig Georg, Hertig av Hohenberg.


Hans Kejserlig och Kunglig Höghet, Ärkehertig Otto av Österike, Kunglig Prins av Ungern, etc. etc. etc. med Hans Höghet Hertig Georg, Hertig av Hohenberg.
 

fredag 27 juni 2014

Hertigen av Värmland förlovad

Med största glädje noteras att Riksmarskalken denna dag låtit kungöra att Hans Kunglig Höghet Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland, ingått förlovning med Fröken Sofia Hellqvist. Bröllopet förvändas äga rum nästkommande sommar.


Hans Kunglig Höghet Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland

Förlovningen har ingåtts efter Hans Majestät Konungens gillande och Regeringens bifall varigenom Successionsordningens stipulerade villkor är uppfyllda. Således torde Hans Majestät Konungen vid bröllopet upphöja Fröken Hellqvist i kungligt stånd med Kunglig Höghets värdighet och Prinsessas titel.

Från detta Forum framföres de allra vördsammaste och hjärtinnerliga Gratulationer till Hans Kunglig Höghet Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland, och Fröken Sofia Hellqvist. 

torsdag 19 juni 2014

Konung Filip VI har bestigit den spanska tronen


Konung Filip avlägger Konungaförsäkran

Denna dag, vid pass klockan 10:30 uppsteg Hans Majestät Konung Filip VI, Konung av Spanien, på den spanska tronen. Trontillträdet skedde genom att Konung Filip avlade sin Konungaförsäkran inför det spanska parlamentet, Cortes. Tillträdet skedde sedan Konung Johan Karl I, Konung av Spanien, förliden gårdag vid en högtidlig cermoni slutligen undertecknade abdikationsdokumenten. Ny spansk Tronföljare är Konung Filips förstfödda dotter, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonor, Prinsessa av Asturien.

I Spanien tillämpas den ordningen att den abdikerade Konungen, Konung Johan Karl I, behåller sin Konungatitel. Konung Johan Karl torde tillhöra de mera betydande av Spaniens Konungar i det att han med största skicklighet kunde föra landet ur dess mörka period av diktatur. För detta är Konung Johan Karl värd största respekt och högaktning.

Så har Europa under loppet av ett drygt år sett tre nya Konungar bestiga tronen. Den 30 april föregående år uppsteg Konung Vilhelm Alexander på den Nederländska tronen och den 21 juli, samma år, uppsteg Konung Filip på den Belgiska tronen.


Deras Majestäter Konung Filip VI, Konung av Spainien, och Drottning Letizia, Drottning av Spanien, flankerade av Deras Kungliga Högheter Prinsessan Leonor, Prinsessa av Asturien, samt Prinsessan Sofia, Prinsessa av Spanien, mottager folkets hyllningar. 

Konung Filip stammar från mången furste. Skärskådar vi de närmaste fyra generationera finner vi hans fader Konung Johan Karl, Konung av Spaninen, hans farfaders fader Konung Alfons XIII, Konung av Spanien, hans farfaders farfader Konung Alfons XII, Konung av Spanien, hans morfader Konung Paul, Hellernas Konung, hans morfaders fader Konung Konstantin I, Hellernas Konung, hans morfaders faderfader Konung Georg I, Hellernas Konung, Prins av Danmark, hans mormoders fader Hertig Ernst Ludvig, Hertig av Braunschweig och Lüneburg, hans morfaders morfader Kejsar Fredrik III, Tysk Kejsare, Konung av Preussen, samt hans mormoders morfader Kejsar Vilhelm II, Tysk Kejsare, Konung av Presussen.

Närmsta släktskap till vårt eget högaktade Konungahus består i att Konung Filips farfaders mormoders moder var Drottning Victoria, Drottning av Storbrittannien och Irland, Kejsarinna av Indien. Nämnda Drottning Victoria är farfaders morfaders mor och farmoders farfaders mor till vår högtärade Tronföljare, Hennes Kunglig Höghet, Kronprinsessan Victoria, Sveriges Krinprinsessa, Hertiginna av Västergötland. Således är Kronprinsessan femmänning med Konung Filip. Därnäst finner vi den härstammning som utgår ifrån Kejsar Vilhelm I, Tysk Kejsare, Konung av Preussen, vilken är såväl morfaders morfader fader som mormoders morfader farfader till Konung Filip. Kejsar Vilhelm I är farfaders mormoders far till vår högaktade och välborne Konung, Hans Majestär Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland. Av detta följer att Konung Filip ävenledes är femmänning med vår Konung.

Från detta Forum framföres de allra hjärtinnerligaste hyllningar och gratulationer till Spanien nye Konung, Hans Majestät Konung Filip VI, Konung av Spanien.

Gud bevare Konung Filip VI och hans Hus!

Leve Konung Filip VI! 

söndag 15 juni 2014

Värdenihilistisk och femistisk dumhet

Redaktör Eriksson redogör i Svenska Dagbladet för det valmanifest som framlagts av det ultrafemistiska, och på vederstyggligt marxistisk tankegods grundade, partiet Feministisk Initiativ, lett av den före detta kommunisten Schyman.

Av redogörelsen framgår, som en bland många dum- och tramsigheter, att nämnda parti förfäktar bigami. Partiet, som totalt förnekar och hånar Skapelsens ordning och knappast ens vill erkänna existensen av man och kvinna, menar, i sann värdenihilistik anda, att varje norm, skapad av mångtusenårig erfarenhet är av ondo. Således skall vilket slag av familjebildning det vara må upphöjas upphöjas till lag. I sanning kan man fråga sig hur detta skulle vara till gagn för Kvinnan, vilken det nämnda - värdenihilismens och dumhetens parti - Feministiskt Initiativ säger sig stå upp för!

Låt oss i detta sammanhang vara mycket tydliga med vad som står i Genesis och dess 1:a kapitel och 27:vers:

"Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem."

Det är utifrån ovannämnda synnerligen tydliga utsaga, som mänsklighetens utveckling byggts. Hade det icke funnits en mening i att man och kvinna skapats med olika egenskaper vore det hela tämligen meningslöst. Var och en, som är utrustad med normal fattningsförmåga, vet att hela mänsklighetens fortlevnad bygger på just Man och Kvinna och att i detta måtto har olika uppgifter att fylla. Det krävs i sanning en inbillsk dumhet för att icke förstå detta enkla förhållande.

Äktenskapet är det heliga förbund varigenom Man och Kvinna blir ett. Här finns icke plats för bigami!

För den som önskar fördjupning om Äktenskapet mellan Man och Kvinna och dess grundläggande betydelse uppmanas att ta del av biskop Arne Olsson, missionsbiskop emeritus i Missonsprovinsen, mycket viktiga, kärnfulla och upplysande sammanfattning av denna fråga.

Partiet Feministiskt Initiativ har i sanning en särställning när det gäller värdenihilism och normlöshet. Partiet trampar på och bespottar mångtusenårig mänsklig erfarenhet. Otvivelaktigt är partiet ock hädiskt. Utifrån detta må var och en reflektera över vems verktyg detta värdenihilismens och dumhetens parti ytterst är. 

söndag 8 juni 2014

Det Kungliga Dopet


Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonore, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gotland, undfår det Heliga Dopet av Hans Högvördighet Ärkebiskop Wejryd.

Denna dag upptogs Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonore, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gotland, genom det Heliga Dopet, i den Kristna Kyrkans gemenskap. Detta är en synnerligen viktig händelse i varje människas liv. Här finns anledning att påminna om vår Frälsares ord enligt Matteus 28  kapitel verserna 18-20:

"Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Mig är given all makt i himmelen och på jorden Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände "

Dop av en till Tronen arvsberättigad personer är i vårt land en statsakt vilken sker efter statsceremoniell ordning. Detta utgår bland annat från Successionsordningens 4:e paragraf där det sägs:

"Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten"

Bland gästerna fanns med något undantag hela det Kungliga Huset och den Kungliga Familjen, Herr O'Neills moder med familj, Talmannen, Statsministern, Vice Statsministern, Gotlands Landshövding, Överbefälhavaren, företrädare för Hovet och självklart en talrik skara av nära vänner. Enda utländska kunglighet var Konungens kusin Hans Höghet Prins Andreas, Prins av Sachsen, Coburg och Gotha, Hertig av Sachen, prinsen är en av Hertiginnan av Hälsingland och Gästriklands faddrar.

I samband med Dopet förlänade Konungen, såsom traditionen bjuder för de fursterliga personer som är berättigade till tronen, Hertiginnan Serafimerorden. Det är högst glädjande att detta bruk åter kunde upptas vid Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Estelle, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Östergötland, dop. Genom den vanvettiga, diskriminerande och skamliga, av dumdristiga och helt historielösa socialister och liberaler genomförda, Ordenskungörelsen av år 1975 förhindrades att svenska medborgare förlänas svenska ordnar. Efter det att kungörelsen hjälpligt förändrades år 1995 har Konungen åter rätt att förläna Serafimerorden och Nordstjärneorden till medlemmar av det Kungliga Huset. Kronprinsessan, Hertigen av Värmland och Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland förlänades Serafimerorden i samband med sina myndighetsdagar.

Vidare har denna dag Hertiginnans av Konungen fastställda vapensköld offentliggjorts:


Hennes Höghet Prinsessan Leonore, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gotland, vapensköld

Vapensköldens fyra huvudfält utgöres av Lilla Riksvapnet, Folkkonungavapnet, Hertiginnedömet och Landskapet Gotlands samt åter Lilla Riksvapnet. Hjärtskölden utgöres av ätten Bernadottes vapen. Vapnet krönes av en prinsesskrona.
 

fredag 6 juni 2014

Nationaldagsfirandet inlett


Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Sveriges Prinsessa, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland och Herr O'Neill, KNO, med Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonore, Sveriges Prinsessa, Hertiginna av Gotland.

Såsom traditionen bjuder står Kungliga slottet öppet denna dag. I år öppnades portarna och av Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Sveriges Prinsessa, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland. Hennes Kunglig Höghet åtföljdes vid öppnande av sin gemål Herr O'Neill, KNO, samt sin dotter Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonore, Sveriges Prinsessa, Hertiginna av Gotland.

Detta var första gången Hertiginnan av Gotland uppvisades för allmänheten och den församlade folkmassans uppskattning gick icke att ta miste på. Instundande söndag kommer Hertiginnan genom det Heliga Dopet att upptas i Kristi Kyrka, givetvis emotser vi ock denna högtid med största glädje.

Nationaldagen


Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, vårt lands främste företrädare

Denna dag den 6 juni utgör Sveriges Nationaldag. Detta är en stor högtid då det finns alla anledning att reflektera över vad denna dag syftar till att uppmärksamma.

Den 6 juni år 1523 valdes Gustaf Eriksson, medlem av den ätt som senare kom att benämnas Vasaätten, till Rikets Konung. Med Konung Gustaf uppstigande på tronen grundades i egentlig mening den statsbildning som vår land utgör i det att den så kallade Kalmarunionen slutgiltigt upplöstes. Konung Gustaf lade ock grund till den statsförvaltning som än i denna dag utgör en ryggrad för de åtaganden som åligger staten. Institutioner grundades och skatteväsendet ordnades på ett sådant sätt att en ny era kunde ta sin början.

Av avgörande betydelse är ock att folkstyret etablerades under Konung Gustafs regering. Genom riksmötena 1527 och 1544, där i motsats till i princip varje annat europeiskt land, bondeståndet deltog grundades vår Riksdag som statsbärande institution. Bytydelsen av detta kan icke överskattas.

Från Konung Gustafs dagar och intill våra dagar har riket genomgått en lång kontinuerlig och organisk samhällsutveckling. Förvisso har det varit orostider med krig och ofärd men utvecklingen av staten har ändock kännetecknats av stegvis förändring utan omvälvande revolutioner, som drabbat och slagit sönder så många andra statsbildningar.

Den 6 juni 1809 antogs en ny Regeringsform vilken byggde på maktdelningens gyllne principer. Här fastslogs rättstatens principer och här erkänndes åter folkstyrets urgamla tradition i vårt land, icke minst genom Regeringsformens 57 paragraf: "Svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta utöfvas af riksens ständer allena vid allmän riksdag". Statsmaktens oberoende och rättsgilla natur deklarerades genom Konungens överseende av den verkställande makten, d.v.s. utövandet av lagarna.

Den stabilitet och den harmoni som en kontinuerlig och stegvis samhällsutveckling skänker är en av orsakerna till den välmåga, som trots alla dagliga problem, ändock kännetecknar vårt land. Det är detta som vår Nationaldag skall uppmärksamma och hylla.

Det finns i sanning mycket att glädjas åt denna dag!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Leve Konungen!

Leve Konungariket Sverige!

 

onsdag 4 juni 2014

Bayersk Prinsessa bland riksradions sommarvärdar


Deras Kungliga Högheter Prins Manuel, Prins av Bayern och Prinsessan Anna, Prinsessa av Bayern, Prinsessa till Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Förliden gårdag lät riksradion tillkännage årets värdar för det mycket populära programmet "Sommar". Vid genomgång av den långa listan av värdar finner vi högst glädjande Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Anna, Prinsessa av Bayern, Prinsessa till Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Hennes Kunglig Höghet introducerar sitt program, vilket sändes den 28 juli, på följande sätt:

""Det förflutna är inte dött, det är inte ens förflutet", sa William Faulkner. Om ett liv mellan Sverige och Tyskland, mellan tradition och emancipation, vill jag berätta. Välkommen till mitt program om du vill veta varför det är så nyttigt att polarisera och du aldrig ska lita på någon som tror sig veta sanningen."

I sanning något att se fram emot.

Då det möjligen är så att Prinsessans bakgrund icke är känd bland en bredare allmänhet må några få kortare anmärkningar om denna göras.

Hennes Kunglig Höghet är född Prinsessa av Sayn-Wittgenstein-Berleburg, ett mediatiserat tyskt Furstehus. Hon är dotter till Hans Höghet Prins Ludvig Ferdinand, Prins till  Sayn-Wittgenstein-Berleburg och hans gemål Hennes Höghet Prinsessan Yvonne, Prinsessa av Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Grevinna Wachtmeister. Prinsessans moder är således av svensk härstamning och tillhör den grevliga ätten Wachmeister af Johannishus.

Prinsessans far fader, Hans Höghet Prins Ludvig Ferdinand, Prins till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, var broder till den 5:e Fursten till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Hans Höghet Furst Gustav Albrekt, Furste till Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Furst Gustav Albrekt är fader till den nuvarande Fursten, Hans Höghet Furst Rikard, Furste till Sayn-Wittgenstein-Berleburg vars gemål är Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Benedikte, Prinsessa till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Prinsessa av Danmark och således vår högaktade Konungs kusin.

Prinsessans gemål Prins Manuel, vilken är nummer 16 i den bayerska tronföljden, tillhör en yngre gren av det Bayerska Konungahuset utgående från Prins Adalbert, son till Konung Ludvig I och yngre broder till prinsregenten Prins Luitpold, från vilken Konungahusets huvudgren stammar. Prinsens fader är Hans Kunglig Höghet Prins Ludvig, Prins av Bayern, vilken är fadder till Hans Kunglig Höghet Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland. Denna gren av det Bayerska Konungahuset har således en nära relation till vårt eget högaktade Konungahus. Deras Kungliga Högheter tillhörde ock gästerna vid såväl Kronprinsessans som Prinsessan Madeleines bröllop.

tisdag 3 juni 2014

Spaniens Konung abdikerar


Deras Majestäter Konung Johan Karl och Drottning Sofia av Spanien

Förliden gårdag, måndagen den 2 juni, deklarerade Hans Majestät Konung Johan Karl, Konung av Spanien, Konung av Kastillien, Leon, Aragonien, de två Scillerna, Jerusalem, Navarra, Granada, Toledo, Valencien, Galicien, Mallorca, Sevilla, Sardinien, Cordoba, Korsika, Murcia, Menorca, Jaén, Algarve, Algeciras, Kanarieöarna, av Östra Indien och Västra Indien och av Öarna och Fastlandet i Oceanen, Ärkehertig av Österrika, Hertig av Burgund, Brabant, Milano, Aten, Neopatras och Limburg, Greve av Habsburg, Flandern, Tyrolen, Roussillion och Barcelona, Herre av Biscaya och Molina, att han avser att abdikera till förmån för sin son Hans Kunglig Höghet och högärad Prins, Prins Filip, Prins av Asturien, Prins av Girona, Prins av Viana, Hertig av Montblanc, Greve av Cevera och Herre av Balaguer.

Prinsen av Asturiens förväntas uppstiga på den spanska Konungatronen den 18 juni under Konunganamnet Filip V.

Konung Johan Karls betydelse för den spanska historien kan icke överskattas. Genom Konungens kloka ledning kunde folkstyret bringas på plats efter den långa sorgesamma perioden av diktatur. Få är de Konungar, som under 1900-talet, haft en så stor betydelse i den europeiska historien.

Vår egen högaktade Konung, Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland låter kungöra följande i samband med Konung Johan Karls abdikation:

"Jag har mottagit besked om att Spaniens Kung Juan Carlos planerar att abdikera.
 
Kung Juan Carlos blev kung och statschef 1975. Han har sedan dess betytt mycket för Spaniens demokratiseringsprocess och han har bidragit positivt till utvecklingen av Spanien.
 
Jag, och min familj, har mött Kung Juan Carlos och den spanska kungafamiljen många gånger. Vi har alltid uppskattat mycket att möta hela den kungliga familjen. Jag minns bland annat särskilt väl det spanska statsbesöket till Sverige 1979.
 
När jag nu nås av beskedet att Kung Juan Carlos har valt att abdikera vill jag ge Kung Juan Carlos min stora uppskattning och tacka för ett synnerligen gott och givande samarbete."