måndag 25 oktober 2010

Klokt beslut av Örebro tingsrätt

Svenska Dagbladet låter meddela att Örebro Tingrätt icke beviljat straffången Zethraeus någon tidbegränsning av sitt ådömda livstidsstraff för de synnerligen bestialiska mord 1994 då icke mindre än 4 oskyldiga människor mördades och mer än 20 skadades. Med stor sannolikhet finns det fortfarande bland de skadade, de som har men och oläkta sår efter detta vidriga illdåd.

Tingsrättens utslag måste hälsas med stor tillfredställelse. Med den fruktansvärda missgärning som straffången Zethraeus begått måste hans rättighet att någonsin mer få njuta frihetens sötma vara förverkad. Att tidsbestämma nämnde straffånges och missdådares rättmätiga livstidsstraff skulle icke vara något annat än ett hån mot de arma människor, som genom straffången Zethraeus avskyvärda handlingar, skadats eller mist nära och kära. Inget annat är acceptabelt än att straffången Zethraeus kvarstannar innanför fängelsets murar tills dess han avlider.

Även om Örebro Tingsrätt i detta fall fattat ett klokt beslut må det än en gång uttryckas att den ordning för benådning som råder synes vara allt annat än tillfredställande. Benådning skall vara en ynnest som beviljas av Regeringen under mycket särskilda förutsättningar och icke såsom en fortsättning på den rättprocess som rimligen måste anses avslutad då dommen vunnit laga kraft.

Detta missförhållande har tidigare uppmärksammat genom mina artiklar Benådningsmaktens förfall och Straffången Flink benådad.

onsdag 20 oktober 2010

En märkesdag

Hans Majestät Konung Karl XVI Johan, Sveriges och Norges Konung

Idag den 20 oktober är en stor högtidsdag och märkesdag i det att det är 200 år sedan vårt högaktade Konungahus stamfader Hans Majestät Konung Karl XVI Johan, Sveriges och Norges Konung, landsteg i Fädeneslandet. Vårt högaktade Konunghus har allt sedan denna historiska händelse spelat en stor och betydelsefull roll för Fädeneslandet som icke nog kan framhållas.

Hennes Majestät Drotting Margareta, Drotting av Danmark, och Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, vid det högtidliga firandet i Helsingborg

Denna historiska händelse högtidlighölls idag vid ett firande i Helsingborg. Vid detta firande deltog från vårt högaktade Konungahus Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, Hennes Majestät Drottning Silvia, Sveriges Drottning, Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland samt Hans Kunglig Höghet Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland. Vidare infann sig från Konungafamiljen Greve Carl Johan Bernadotte, Greve av Wisborg med maka Grevinnan Gunilla Bernadotte, Grevinna av Wisborg.

Från vårt östra grannland Danmark deltog Hennes Majestät Drottning Margareta, Drottning av Danmark samt Hennes Kungliga Höghet Prinsessan Benedikte, Prinsessa till Danmark, Prinsessa till Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Stora folkmassor hyllade vårt högaktade Konungahus

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, avtäcker en minnesplatta vid landstigningsmonumentet i Helsingborg

I detta sammanhang må Monarkins mycket betydelsefulla roll för vårt lands stabilitet och harmoni framhållas. I detta må betänkas att Fädeneslandet icke varit i krig sedan det norska fälttåget år 1814. Att Monarkin här haft en betydelse för den långa tid av fred som vi njutit står fullt klart. Sammantaget kan konstateras att Fädeneslandet haft en mycket framgångsrik utveckling under de gångna 200 åren som icke enbart inneburit fredstid utan ock en fantastisk utveckling på samhällets alla områden.

Vårt lands harmoniska utveckling står i bjärt kontrast till alla de länder som under det gågna seklet icke upprätthållit Monarkin. Här har krig och ofärd drabbat dessa arma folk som låtit sig förledas av försåtliga republikanska krafter, icke sällan tillhörande vederstyggliga och avskyvärda socialistiska och kommunistiska rörelser.

Allra värst drabbade av de djupt tragiska revolutionerna som svepte över Europa 1917 och 1918 var tvivelsutan de ryska och tyska folken. De revolutioner som genomfördes lade, var och en på sitt sätt, grunden för de mest avskyvärda, människofientliga och vidriga regimer världshistorien någonsin sett. Miljontals och åter miljontals människor förtrycktes, torterades och mördades av den röde och den brune satans fasansfulla och vederstyggliga tjänare.

Det är ställt utom allt tvivel att de länder som i Europa upprätthållit Monarkin är de som haft den lugnaste och mest harmoniska utvecklingen. Detta är fullt naturligt då det i dessa länder funnits en samlande kraft, Monarkin, som stått upp för hela folket. Belysande är också exemplet Spanien där harmonin först kunder återupprättas då Monarkin återupprättades och då den kloke Monarken Hans Majestät Konung Juan Carlos, Konung av Spanien, Kastilien, León, Aragonien, de två Scillerna, Jerusalem, Navarra, Granada, Toledo, Valencien Galicien, Mallorca, Sevillia, Sardinien, Cordoba, Navarra, Korsika, Murcia, Menorca, Jaén, Algerias, Gibraltar, Kanarieörana, Västra och Östra Indien och över öar och fastland av haven, Ärkehertig av Österrike, Hertig av Brabant, Burgund, Milano och Neopatra, Greve av Habsburg, Flandern, Tyrolen, Roussillon och Barcelona, uppsteg på tronen och bringade förtrycket på fall.

En dag som denna stämmer detta till eftertanke och ett återupprättande av de europeiska monarkierna ter sig härigenom allt mer angeläget.

Leve Monarkin!

Leve Konungen och Hans Hus!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

måndag 18 oktober 2010

Vörnad och respekt för vår stupade soldat

Från minnesceremonin för den stupade soldaten Kenneth Wallin i kapellet på den svensk-finska huvudbasen Camp Northern Ligths i Mazar-e-Sharif.

Likt vår Konung må var och en böja sitt huvud i djupaste respekt och vördnad inför vår tappare svenske soldat Kenneth Wallin, som stupat i Afghanistan i kampen för civilisationen och emot de medeltida mörkermännens tyrrani. Hans kamp får icke vara förgäves eller glömmas.

Såsom en erkänsla bör denne tappre soldat postumt tilldelas medaljen "För tapperhet i fält".

Samtidigt måste allas våra tankar gå till den tappre soldatens familj och anhöriga i deras svåra stund av outsäglig sorg och förtvivlan. Må den Högste vara med dem.

Vi ber om den Högstes beskydd av våra tappra styrkor i Afghanistan.

onsdag 13 oktober 2010

Statsrådet Björklunds förändringar allt för blygsamma

En debatt synes ha blossat upp kring Statsrådet Björklunds högst blygsamma, om än i rätt riktning, föreslagna förändringar i läroplanen rörande kristendomsundervisning i skolan. Bakgrunden är att avgrundskrafter och gudsförnekare i princip helt velat likställa undervisningen om Kristendom med undervisning om andra religoner.

Den store reformatorn Martin Luther

Ett samhälle måste ha en fast moralisk grund att stå på. Genom seklerna har denna fasta grund bestått av Kristendomen vilket varit en mycket god ordning. Exempelvis är förståelsen av Tio Guds Bud synnerligen viktig för ett samhälles utveckling. Förändringen i läroplanen bör således göras än större än den som föreslås av Statsrådet Björklund. Ämnet som sådant bör döpas om till Kristendomskunskap och undervisningen bör ta sin utgångspunkt i Luthers katekes som innehåller den rena evangeliska lärans grunder.

Även återinförande av morgonböner bör övervägas.

tisdag 12 oktober 2010

Benådningsmaktens förfall

Svenska Dagbladet låter meddela att en process är inledd i syfte att tidsbestämma straffången Arklövs livstidsstraff. Enligt uppgift skulle straffången härigenom redan om 2 år åter kunna få vistas i frihet. Här må då framhållas att nämnde straffånge begått mycket grova brott i det att han brutalt mördade två av lagens och rättsäkerhetens hedervärda tjänare, polismännen Olle Borén och Robert Karlström, år 1999 i Malexander.

Genom den föraktliga gärning som straffången Arklöv begått måste han anses ha förlorat allt medborgerligt förtroende och bör därför icke ha någon som helst rättighet att någonsin mer få njuta frihetens sötma. Naturligt är att straffången istället ges fortsatt möjlighet att begrunda sitt fasansfulla missdåd innanför fängelsets murar.

Föga förvånande uttrycker, enligt Svenska Dagbladet, anhöriga till de mördade stor bestörtning inför den händelse att straffången Arklöv skulle friges. Det måste här vara samhällets oeftergivliga plikt att visa tillbörlig respekt för de anhöriga som genom straffången Arklövs vederstyggliga gärningar förlorat sina nära och kära. Denna respekt kan endast visas genom att straffången Arklöv kvarhålls i fängsligt förvar tills dess att han avlider.

Detta visar på benådningsmaktens förfall. Istället för att vara en ynnest som under särskilda omständigheter beviljas av den verkställande makten synes vi nu ha en ordning där benådningen ses som en naturlig fortsättning, i domstol, av den rättprocess som rimligen måste anses avslutad då dom vunnit laga kraft. Denna nya ordning måste, för rättsäkerhetens skull, snarast omprövas varför Statsrådet Ask skyndsamt bör agera i frågan.

måndag 11 oktober 2010

Tronföljarparet i Kina

Såväl Hovet som Svenska Dagbladet låter meddela att vårt högaktade Tronföljarpar nu befinner sig på resa i Kina. Ändamålet för denna resa är medverkan vid den stora utställningen EXPO 2010 i Shanghai. Hertiginnan och Hertigen av Västergötland gör härigenom en insats för att främja rikets industri och internationella handelsförbindelser vilket är högst lovvärt.

Hertiginnan och Hertigen av Västergötland invid kinesiska muren.

Det stora riket Kina har under senare årtionden genomgått förändringar när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Dessvärre har dessa förändringar icke rubbat det dikatoriska styressättet där alltjämt ett vederstyggligt kommunistiskt parti sitter i ledningen.

Ett återupprättande av kejsardömet i Kina torde vara en möjlig väg. Viktigt skulle då vara att detta sker under maktdelningens gyllene principer där ock ett parlament, fritt valt av det kinesiska folket, skulle utgöra ett av fundamenten. I händelse av denna utveckling är det intressant att något beröra frågan vem som är rättmätig arvtagare till draktronen.

Hans Majestät Kejsar Aisin Gioro Puyi då han fortfarande levde i den Förbjudna Staden

Kinas siste Kejsare var Hans Majestät Aisin Gioro Puyi vilken avsattes vid revolutionen år 1911 men som behöll sin kejserliga heder och värdighet intill 1924 då han fördrevs från sitt palats av den vederstygglige krigsherren Fen Yuxian. Majestätet kom sedan att utnyttjas av den japanska ockupationsmakten såsom marionetthärskare i den av Japan upprättade staten Manchuko mellan 1932-1945. Härefter hamnade så Hans Majestät i sovjetisk fångenskap mellan 1945 och 1950 varefter han överfördes till de vederstyggliga kinesiska kommunisterna och tvingades att tillbringa ytterligare 10 år i fångenskap innan frigivningen kom år 1960.

Icke heller efter frigivningen slutade utnyttjandet av Hans Majestät för propagandistiska syften såsom ett exempel på en "lyckad omskolning". I detta syfte utsågs även Hans Majestät till medlem av det politiska organet "Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens" .

Hans Majestät avled 1967 utan efterlämnade bröstarvingar.

Hans Majestät Kejsar Aisin Gioro Puyi på 1960-talet

Frågan är då vem den rättmätige arvtagaren är. Hans Majestät Kejsar Aisin Gioro Puyi utsåg år 1950 såsom sin arvtagare kusin Hans Kejserliga Höghet Prins Yuyan. Hans Kejserliga Höghet Prins Yuyan avled år 1997. Hans arvtagare är Hans Kejserliga Höghet Prins Hengzhen, född 1944, vilken således är den rättmätige arvtagaren och pretendenten till draktronen.

torsdag 7 oktober 2010

Klerkernas politisering

Hennes Högvördighet Biskop Brunne av Stockholm höll i samband med Riksmötets öppnande en predikan som väckt stor uppmärksamhet. Det anmärkningsvärda i denna torde icke vara att Hennes Högvördighet framhöll Evangeliets budskap om människans unika värde utan det faktum att hon i predikan tog utgångspunkt ifrån en politisk demonstration som anordnats av kommunistiska avgrundkrafter.

Om detta har Riksdagsledamoten Herr Danielssson framfört kloka synpunkter i Svenska Dagbladet. Här delar jag synpunkten att Sverigedemokraterna är ett vederstyggligt parti men att det detta till trots finns en åsiktsfrihet. Däremot håller jag alls icke med om att det så kallade vänsterpartiet idag kan anses som ett demokratiskt parti. Vänsterpartiet är en ulv i fårakläder som företräder den fasansfulla och vidriga kommunistiska ideologin, en ideologi som icke kan anses vara något annat än den röde satans eget verk.

Således borde Hennes Högvördighet bättre akta sin tunga än att i sina predikningar ta sin utgångspunkt från kommunistiska manifestationer. Beklagligtvis verkar även Hennes Högvördighet även ha närvarat vid nämnda manifestation. Detta är ett exempel på att allt fler klerker ger sig in i rent politiska förehavanden när de istället borde ägna sin kraft åt förkunnelse av den rena evangeliska läran. I denna förkunnelse är synen på människans unika värde en självklar del som dock på intet sätt behöver motiveras utifrån politiken.

Hennes Högvördighet har här tvivelsutan begått ett allvarligt övertramp och bör därför av Hans Högvördighet Ärkebiskopen ges en allvarsam reprimand.

tisdag 5 oktober 2010

Konungen öppnade Riksmötet

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, öppnade idag i enlighet med regeringsformens bestämmelser Riksmötet.

Hans Majestät hälsar Riksmötet

I sitt synnerligen väl avvägda tal betonade Hans Majestät det ansvar som ligger hos till folkets valda reperesentanter. Detta må lända en och annan politisk ränksmidare till eftertanke. Expertis på talekonsten ger enligt Svenska Dagbladet Hans Majestäts tal mycket goda vitsord.

Det är av stor betydelse att Hans Majestät på detta sätt framstår som en samlande kraft som står över politikens ,understundom av oenigheter men också av triviala konflikter, färgade vardag. Detta visar på ett av kärnvärdena med Monarkin, nämligen en institution som står obunden och kan representera hela folket och mana till eftertanke. Det är i sanning beklagligt att icke detta bättre tas tillvara i Regeringsformen.

Tronföljarparet Hertiginnan och Hertigen av Västergötland hälsas av Riksdagens Talman Herr Westerberg

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

Leve Monarkin!