söndag 29 november 2015

Herr Öholm ger Ärkebiskopen emeritus svar på tal

Svenska Dagbladet leder oss idag till ett synnerligen viktigt och angeläget inlägg där den välkände journalisten, herr Öholm, ger ärkebiskop emeritus Hammar, svar på tal. Herr Öholm sätter fingret på att ärkebiskop emeritus Hammar, främst är en försåtlig vänsterman och icke en företrädare för den lutherska kyrka, vars svenska del, han en gång hade att leda.

Det är allmänt känt och ingen nyhet att ärkebiskop emeritus dumheter varit många, vem minns t.ex. icke när han i en intervju menade att det eviga livet bestod i att varje människa fanns kvar i Guds minne. Man frågar sig vilken Bibel ärkebiskop emeritus Hammar stödde sig på när han deklarerade denna, utifrån tecknaren av dessa raders utgångspunkt helt okristliga, ståndpunkt. Om en människas eviga liv enbart skulle vara en minnesgömma, vari ligger då Frälsningens betydelse? Det eviga livet är i sanning icke reducerat till en minnesgömma!

Det är således icke att förvånas över att ärkebiskop emeritus Hammar fortsätter att sprida dumheter, den ena mer vanvettig än den andra.

Denna gång har ärkebiskop emeritus Hammar, i sin stora inskränkthet och gigantiska naivitet, haft synpunkter på att världssamfundet alls icke bör agera mot den ondska, som senast uppenbarats i samband med de vederstyggliga och fasansfulla händelserna i Paris. Det är emot nämnda besynnerligheter, som herr Öholm reagerar:

"Hans trovärdighet är noll (0), tills han ord för ord vill citera de kristna i Irak och Iran som fått se sina kära mördas, sina hem bli ruiner, sina kyrkor brända och skändade.

Hans trovärdighet är noll tills han förstått och tagit till sig hur barbarernas långa knivar skiljer huvuden från oskyldiga kroppar. Ofta därför att de inte kan citera rätt ur Koranen.

Hans trovärdighet är noll till dess han inser och analyserar att det vi nu bevittnar i Mellanöstern i Paris och Bryssel är delar av ett religionskrig.

Hans trovärdighet är noll till dess jag hör hans svar, hans ord, hans kristna medkänsla till dem som flyr ruinerna och de blodiga knivarna, när de ropar på vår hjälp.

Då vill jag inte höra något allmänflum om blommor. Inte ens om socialistiska nejlikor.

Jag är trött på den tidigare ärkebiskopens blinda romantiska kärleksretorik i kristen förklädnad. Det är en världsfrånvänd kristen och en politisk katastrof som har talat i debattinlägget."

Väl talat herr Öholm! Tecknaren av dessa rader ber att på det högsta och in extenso och till varje kommatecken instämma i herr Öholms välformulerade och dräpande ställningstagande mot ärkebiskop emeritus Hammar, en ärkebiskop som under sin ämbetstid icke stod upp för den Kyrka och den lära han hade att tjäna.

Herr Öholm fortsätter:

"KG Hammar använder återigen sin före detta auktoritet som ärkebiskop för Sveriges Evangeliska Lutherska kyrka (Svenska Kyrkan) för att marknadsföra gammal revolutionsromantik från förra seklet.

Då gick en vänstervåg genom vissa kyrkor från Sydamerika till Uppsala. De talade om befrielse men glömde för det mesta att tala om Befriaren. (Jesus) De ville väl och såg fattigdom, nöd och våld, men hade fel svar på rätt fråga.KG Hammar var en av dem. Hans politiska kallelse blev större än hans andliga.

Det gör att hans förklaringsmodeller för tidens skeenden blev och fortfarande blir partiella och enbart rödfärgade. Med lite blommor skall vi, enligt Hammar, både bekämpa terrrorister och NATO-medlemskap, som om blommor och symboler skulle blidkat Pol Pot eller Mao."


Ärkebiskop emeritus Hammar bör på det högsta uppmärksammas på Johannes 18:36:"Jesus svarade: Mitt rike är icke av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, så hade väl mina tjänare kämpat för att jag icke skulle bliva överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike icke av denna världen"För vänsterns pladdrare är religionen främst något materiellt och icke andligt. För Hammar och hans förment religiösa vapendragare reduceras religionens kärna - det andliga - till det mindre viktiga och gestaltas i form av minnesgömmor medan den materiella världen sätts i främsta rummet. Man tar sig för pannan inför detta pladder!

onsdag 25 november 2015

Belgiskt dekret rörande kungliga titlar


Hans Majestät Konung Filip, Belgiernas Konung

Hans Majestät Konung Filip, Belgiernas Konung, har låtit utfärda ett dekret varigenom nyttjandet av de kungliga titlarna Prins och Prinsessa av Belgien begränsas till barn och barnbarn till Monark samt till tronföljarens barnbarn. Denna nya ordning är i det närmaste identisk med den ordning, som tillämpas i det Förenade Konungariket.

Anmärkas bör att ordningen blott rör nyttjandet av titlar utan att ha den ringaste påverkan på tronföljden.

I detta sammanhang må ock nämnas att sonsöner, och dess manliga avkomma, till Konungens syster, Hennes Kejserliga och Kungliga Höghet Prinsessan Astrid, Prinsessa av Belgien, Ärkehertiginna av Österrike-Este, självfallet alltfort äger rätt till titeln Ärkehertig.

Vår besynnerliga Regering

Regeringens stora tafflighet fortsätter. Var och en är djupt medveten om den allvarsamma flyktingsituationen. Att på detta område säkerställa största möjliga politisk enighet torde vara av synnerlig vikt. I detta perspektiv är det synnerligen märkligt att den hafsiga, taffliga och med största inkonsekvens behäftade statsministern ensidigt, tillsammans med den titulära vice statsministern, statsministern, på en hastigt påkommen presskonferens förliden gårdag, utan oppositionens hörande, deklarerar sin ståndpunkt.

Beklämmande är att beskåda hur statsministern, genom sitt agerande, bringar den titulära men icke operativa vice statsministern, statsrådet Romson, tillhörande det populistiska och allt annat än vederhäftiga miljöpartiet, till gråtande tårar. Nämnda populistparti har i denna fråga agerat såsom en vindflöjel utsatt för kraftig storm från alla väderstreck. Regeringens ynkliga svaghet demonstreras på detta sätt högst tydligt.

Sic, vilket spektakel!

Att icke statsministern förstått att hantera nämnda, högst allvarsamma fråga, på ett bättre sätt och sökt bygga vidare på överenskommelsen med Alliansens partier, i vilken det nationalpopulistiska partiet Sverigedemokraterna och det vederstyggliga och avskyvärda före detta kommunistpartiet icke hade del, är en gåta.

Än en gång tvingas vi ta oss för pannan inför den hafsiga, taffliga och med största inkonsekvens behäftade statsministerns stora oskicklighet.

tisdag 17 november 2015

Utrikesministern visar åter prov på största oskicklighet

Åter ges oss prov på den oskicklighet, som synes genomsyra hart när varje statsråd i ministären Löfven. Denna gång demonstrerar utrikesministern, statsrådet Wallström, än en gång sin klena, för att icke säga, obefintliga diplomatiska kompetens. Än en gång skadar det oskickliga statsrådet Wallström rikets utrikespolitiska anseende. Förra gången det begav sig, då nämnda statsråd raserade förbindelserna med en halv världsdel,  krävdes Konungens ingripande för att ställa till rätta.

Denna gång gör merbenämnda statsråd, vars förmåga föga överträffar den totalt misslyckade utrikesministern i herr Perssons ministär, fru Freivalds, uttalanden där den hedervärda staten Israel, den enda staten i Mellanöstern där folkstyre råder, i ett synnerligen vidrigt och oförskämt hopkok blandas in i orsakssambanden rörande de fasansfulla illdåden i Paris.

Vet hut och skäms statsrådet Wallström!

Följdriktigt har detta statsråds dumma uttalande fått Israel att reagera på ett adekvat sätt. Rikets ambassadör i staten Israel har uppkallats till utrikesministeriet för att där mottaga en reprimand. En synnerligen adekvat och fullt förståelig handling från staten Israels hedervärda regering.

Det oskickliga statsrådets dumheter har dessbättre uppmärksammats av hederliga och, till skillnad från statsrådet Wallström, högkompetenta politiska företrädare såsom fru Kindberg Batra och herr Björklund. Fru Kindberg Batra låter uttala:

"I arbetet mot internationell terrorism är det så klart viktigt att Sveriges röst är stark, och varje gång vi får den här typen av situationer med uppkallande eller till och med hemkallande av ambassadörer så riskerar förstås Sveriges röst i världen att försvagas. Därför är det onödigt och olyckligt."

Herr Björklund framför från sin sida:

"Frågan handlar om radikalisering mot bakgrund av terrordådet och då väljer hon att ta upp Israel. I det här sammanhanget var det både okänsligt och olämpligt."

Dessvärre förmår vår tafflige statsminister, en ynkrygg behäftad med stor feghet i dessa sammanhang, icke att ta till sig av den högberättigade kritiken utan förfaller till försvara det oskickliga och utifrån ett diplomatiskt perspektiv helt odugliga statsrådet Wallströms dumheter. Hade vår tafflige statsminister haft något råg i ryggen skulle den oskickliga utrikesmninistern, statsrådets Wallström, skyndsamt ha entledigats utan pardon.

lördag 14 november 2015

Statsrådet Romsons omdömeslöshet

Än en gång har det djupt oskickliga, ja rent ut sagt odugliga, statsrådet Romson visat sin stora omdömeslöshet. Statsrådet, vilken titulärt men alls icke operativt - i brist på statsministerns förtroende - njuter titeln vice statsminister har genom sin stora dumhet och obetänksamm pladdrande gjort sig själv till största åtlöje när hon ringaktat de tragiska händelserna i Paris och spottat dess offer rakt i ansiktet.

Förvisso synes statsministern, på något sätt, ha tillrättavisat den titulära men icke operativa vice statsministern. Tillrättavisandet synes dessvärre ha varit behäftat med statsministerns sedvanliga tafflighet. Några verkliga allvarsord har det icke varit frågan om och något entledigande från det ämbete, vilket det dumma statsrådet Romson icke är värdig, har på intet sätt varit på tal. Åter nödgas man ta sig för pannan i bedrövelse över statsministerns stora tafflighet.

Konungen chockad

I ett uttalande låter Hans Majestät Konungen förstå att han är uppriktigt chockad och djupt oroad över de illdåd, som begåtts av djävulska missdådare i Paris. Det är icke svårt att dela denna Konungens oro för de verk, som fega uslingar - den ondes egna lakejer - utfört i den franska huvudstaden och vilka, enligt senaste Inhämtade uppgifter, släckt icke mindre än 129 människoliv och skadat mer än 300.

Konungen har av denna anledning avfattat ett brev till republiken Frankrikes president av följande lydelse:

Hans Execellens
Frans Hollande
Republiken Frankrikes President
Paris

Drottningen och Vi ber att få uttrycka Vårt allra djupaste deltagande i förlusten av alla de offer, som drabbats av de tragiska händelserna i Paris. Vi vill förmedla vår uppriktiga medkänsla med offren och dess familjer och med hela det franska folket.

Carl Gustaf  R
Kungliga Slottet, Stockholm
Den 13 November 2015

Måttet synes nu vara rågat för vad som nu kan accepteras från dessa missgärningsmän vilka är organiserade i den så kallade islamiska staten, en djävulusisk organisation och en irrlära inom den muslimska trosinriktningen. Världssamfundet måste nu ta de mått och steg, som krävs för att utplåna denna organisation, som på det fegaste av fega sätt släcker oskyldiga människoliv. Dessa mördare får icke gå fria utan måste ovillkorligen näpsas och få stå till svars för sina oförlåtliga illgärningar.

En slagkraftig internationell styrka, under ledning av Förenta Nationerna, bör skyndsamt sättas samman för att nedkämpa den så kallade islamiska staten och dess djävulslakejer. I detta bör såväl Syrien som Irak sättas under Förenta Nationernas förvaltning intill dess att lungt och stabilitet implementerats och uppnått en nivå av varaktighet. Om detta tar ett, fem, tio eller tjugo år kvittar lika då gränsen för vad som kan accepteras för länges sedan är passerad.

tisdag 10 november 2015

Konungen tar emot Överbefälhavaren

Hovet låter kungöra att Konungen denna dag i audiens tagit emot Överbefälhavaren, general Byden. I det att Konungen, i sin kraft av rikets statschef, är Krigsmaktens främste företrädare är denna audiens av största vikt. Dock är det högst otillfredsställande - ja i det närmaste skandalöst - att audiensen icke kommit till stånd tidigare. Det är helt oacceptabelt att det dröjer från den 1 oktober, då general Byden tillträdde, till den 10 november innan han tas emot av Konungen.

Det borde vara en självklarhet att Konungen, i kraft av rikets statschef och hela folkets främste företrädare, deltar i den ceremoni då byte av Överbefälhavare sker. Ceremonin borde vara utformad på ett sådant sätt att avgående Överbefälhavaren till Konungen överlämnar kommandostaven varpå Konungen, med en uppmaning om överbefälhavarpostens synnerliga vikt, ger staven vidare till tillträdande Överbefälhavare.

torsdag 5 november 2015

Utnämningar vid Hovet


Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland

Konungen har behagat att göra två utnämningar av höga ämbeten vid Hovet.

Konungen låter till Överhovpredikant förordna Hans Högvördighet Biskop Dalman, biskop över Strängnäs stift. Biskop Dalman efterträder Hans Högvördighet Överhovpredikant Lönnermark, biskop emeritus över Skara stift. Överhovpredikanten förestår Kleresistaten vid Hovet och har biskops rang. Överhovpredikanten officierar vid alla större religiösa statsakter. Exempelvis var Överhovpredikant Lönnermark officiant vid Kronprinsessbröllopet år 2010, Prinsessbröllopet år 2013 och Prinsbröllopet år 29015.

Vidare låter Konungen till Överhovmästarinna förordna nuvarande Statsfrun Friherrinnan Blixen-Finicke. Friherrinnan Blixen-Finecke efterträder Grevinnan Trolle-Wachtmeister, som näst år uppnår den aktningsvärda ålern av 90 år och som innehaft Överhovmästarinneämbetet sedan år 1994. Grevinnan var tidigare Statsfru. Överhovmästarinnan står näst högst i rang vid Hovet efter Riksmarskalken,

Nytt fiasko för den taffligaste av regeringar

Det är svårt att avgöra om man skall falla ut i gapskratt eller låta pannan inveckla sig i djupa veck och ta sig för densamma då man tar del av vår högtaffliga regerings alla fiaskon. Inför valet föregående år ställdes i utsikt att icke mindre än 32 000 arbetstillfällen för yngre personer skulle framförskaffas genom så kallade "traineejobb". Svenska Dagbladet låter idag berätta om denna anstalts fullständiga och totala fiasko då det meddelas att blott ett, ja ett och endast ett, så kallat "traineejobb" skapats.

Ända sedan denna regerings tillträde har dess verk kantats av stor tafflighet och genuin oskicklighet vilket - fullt följdriktigt - resulterat i det ena fiaskot efter det andra. Till råga på detta förfärliga elände har man försatt sig i en utpressningssituation gentemot det före detta kommunistpartiet, nu kallat vänsterpartiet, och dess ilskne och för stor oförskämdhet beryktade ledare, herr Sjöstedt.

Frågan torde nu icke vara om utan när klockan klämtar för nämnda regering, till bredden fylld med oerfarna och oskickliga - ja i vissa fall rent odugliga - statsråd. Att den tafflige statsministern och han så kallade "rödgröna" ministär lyckas klamra sig fast vid taburetterna intill nästa allmänna val, vilket infaller 2018, förefaller mig högst osannolikt.

Vid en jämförelse kan, trots briser, icke annat göras än att kasta längtansfulla blickar mot den högkompetente före detta statsministern, herr Reinfeldts ämbetsperiod!

onsdag 4 november 2015

Drottning Maria av Rumänien hjärta fört till sista vilan


Hennes Majestät Drottning Maria, Drottning av Rumänien, Prinsessa av Edinburg, Prinsessa av Sachsen, Coburg och Gotha, Hertiginna av Sachsen

Vid en högtidlig ceremoni denna dag, den 4 oktober, fördes Hennes Majestät Drottning Maria, Drottning av Rumänien, Prinsessa av Edinburg, Prinsessa av Sachsen, Coburg och Gotha, Hertiginna av Sachsen, hjärta till den sista vilan. Drottningens hjärta fanns intill 1971 på slottet Bran,då den vederstyggliga och föraktliga kommunistregimen, ett pack av mördare och gravskändare, lät föra detsamma till Nationalmuseet i Bukarest.Drottningens hjärta förs ut från Nationalmuseet. På trappan Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Rumänen, med gemål, Prins Radu, Prins av Rumänien

I närvaro av Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Rumänen, med gemål, Prins Radu, Prins av Rumänien, fördes hjärtat från Nationalmuseet i Bukarest till det kungliga slottet Pelisor, ett av det rumänska Konungahusets tre nuvarande residens, där det insattes i det Gyllene Rummet. I samband med detta har Hans Majestät Konung Mikael, Konung av Rumänien, denna dag förklarat nämnda sal såsom kungligt kapell kapell.


Från dagens procession i Bukarest

Närvarade var ock ett av Drottningens barnbarn Hennes Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertiginnan Ileana, Ärkehertiginna av Österrike, Kunglig Prinsessa av Ungern, Prinsessa av Toscana med familj.


Det kungliga residenslottet Pelisor

Drottningen, Konung Mikaels farmoder, var dotter till Hans Kunglig Höghet Hertig Alfred, Hertig av Sachsen, Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen, Prins av Storbritannien och Irland, Hertig av Edinburg, och hans gemål Hennes Kejserlig och Kunglig Höghet Hertiginnan Maria, Hertiginna av Sachsenm Coburg och Gotha, Storfurstinna av Ryssland. Såsom varande barnbarn till Drottning Victoria var således Drottningen kusin till såväl vår högaktade Konungs farmoder, Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Sverige, Hertiginna av Skåne, Prinsessa av Connaught, som morfader Hans Kunglig Höghet Hertig Hertig Alfred, Hertig av Sachsen, Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen.