fredag 30 april 2010

Fursterliga gäster på Kronprinsessbröllopet

Tidningen Aftonbladet låter redovisa gästlistan till Riksdagens firande och högtidlighållande av Kronprinsessbröllopet. Vad avser de fursterliga gästerna torde dessa även vara inbjudna till bröllopet som sådant. En mer storslagen gästlista har sällan skådats vilket länder till mycken glädje. Denna högtidlighet kommer ojämförligt att vara årets största begivenhet.

Följande regerande monarker med gemåler är inbjudna nämligen, Drottningen och Prinsgemålen av Danmark, Konungen och Drottningen av Norge, Konungen och Drottningen av Belgien, Drottningen av Nederländerna, Konungen och Drottningen av Spanien, Storhertigen och Storhertiginnan av Luxemburg, samt Fursten av Monaco. Vidare tillhör Konungen och Drottningen av Jordanien de inbjudna.

Även Tronföljare med gemåler för Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna och Spanien finnes bland de inbjudna höga fursterliga gästerna.

Andra monarkier representeras av Tronföljare med gemåler, till dessa hör Prinsen av Wales och Hertiginnan av Cornwall, Arvprinsen och Arvprinsessan av Lichtenstein samt Kronprinsen och Kronprinsessan av Japan. Även Kronprinsessan av Thailand tillhör de inbjudna.

Dessa ovannämnda höga personer torde icke kräva någon vidare presentation.

Det som också är ytterst glädjande är att representer för Furstehus som ännu icke återinsatts på sina rättmätiga troner tillhör de inbjudna. En mycket kort presentation av dessa höga gäster ges nedan.

Hans Majestät Konung Konstantin, Hellernas Konung, Prins av Danmark, och Hennes Majestät Drotting Anna Maria, Hellernas Drottning, Prinsessa av Danmark finnes bland de inbjudna. Här må nämnas att Hennes Majestät är kusin till vår Konung.

Deras Majestäter Konung Konstantin och Drottning Anna Maria av Grekland.

Hans Majestät Konung Simeon, Konung av Bulgarien, och Hennes Majestät Drottning Margarita, Drottning av Bulgarien finnes även de bland de inbjudna. Hans Majestät tillhör Huset Sachsen Coburg och Gotha vår Konungs möderneätt. Här må anmärkas att Hans Majestät under perioden 2001 till 2005 innehade ämbetet såsom Bulgariens premiärminister.


Hans Majestät Konung Simeon av Bulgarin mottages av Deras Majestäter Konungen och Drottningen i audiens år 2004

Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander II, Kronprins av Serbien, och Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Katherine, Kronprinsessa av Serbien är även de inbjudna. Deras Kungliga Högheter återvände från exil till Serbien år 2001 och residerar sedan dess i det Kungliga Palatset i Belgrad. Deras Kungliga Högheter deltar flitigt i det serbiska samhällslivet och representerar ävenledes Serbien utomlands.

Deras Kungliga Högheter Kronprinsen och Kronprinsessan av Serbien gästas av Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan år 2009.

Bland höga gäster från andra Furstehus må ock nämnas Hans Höghet Arvprins Hubertus, Arvprins av Sachsen Coburg och Gota och Hennes Höghet Prinsessan Kelly, Prinsessa av Sachsen Coburg och Gotha. Arvprinsen är Hennes Kunglig Höghet Kronprinssan Victorias syssling i så måtto att Arvprinsens farfader, Hans Höghet Prins Friedrich Josias, Prins av Sachsen Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen, var broder till Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessans farmoder Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Sibylla, Sveriges Prinsessa, Hertiginna av Västerbotten, Prinsessa av Sachsen Coburg och Gotha. Bland de höga gästerna vid Arvprinsparets bröllop i Coburg år 2009 fanns vår Konung och Drottning.

Deras Högheter Arvprinsparet av Sachsen Coburg och Gotha vid bröllopet i Coburg år 2009.

På gästlistan kan ock noteras Hennes Kunglig Höghet Kronprissessan Margarita, Kronprinsessa av Rumänien med gemål Hans Kunglig Höghet Prins Radu, Prins av Rumänen. Vidare finnes bland gästerna Hans Kunglig Höghet Prins Manuel, Prins av Bayern med gemål Henne Kunglig Höghet Prinsessan Anna, Prinsessa av Bayern.

Om en underdånig och ödmjuk synpunkt får framföras är detta att även överhuvudena för de fursterliga husen Habsburg, Hohenzollern och Romanov borde ha inbjudits.

Gratulationer på högtidsdagen

Till Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, be vi att i underdånighet få framföra våra varmaste och hjärtligaste gratulationer på högtidsdagen.

Hans Majestät Konungen

Leve Konungen!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

Hans Majestät mottager den yngre generationens hyllningar.

Om det högtidliga firandet finns mer information på Konungahusets hemsida.

söndag 25 april 2010

Ätten Bernadotte

Professor Harrison berättar i en artikel i Svenska Dagbladet om hur vår Konungaätt, den Bernadottska ätten, sattes på vår tron.

Hans Majestät Konung Karl XIV Johan, med Guds nåde Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung.
I artikeln skriver professor Harrison bland annat följande:

"Inget av de projekt Bernadotte sjösatte blev lika varaktigt och betydande som detta. Efter 1814 har Sverige upplevt en snart 200-årig period av fred, ett förhållande som är unikt i världshistorien. "

Detta belyser på ett högst påtagligt sätt den fundamentala betydelse Monarkin har och har haft för vårt lands utveckling. Den kontiniutet och harmoni som Monarkin ger kan icke erhållas med något annat statskick.

lördag 24 april 2010

Bruten förlovning

Hovet låter meddela att Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Sveriges Prinsessa, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland låtit bryta förlovningen med herr Jonas Bergström.

Här kan konstateras att Hennes Kunglig Höghet den senaste veckan varit utsatt för klandervärd och högst opassande uppmärksamhet från den mycket oseriösa skandalpressen, med bland annat tidningarna Aftonbladet och Expressen, vilka på intet sätt respekterar privatlivets helgd. Passande vore här om vederbörande myndigheter utreder om dessa kränkningar från skandalpressens sida är förenliga med rikets lagar.

Chefredaktörerna för denna klandervärda, och av lösnummerförsäljning helt uppslukade, skandalpress borde i denna situation ha heder nog att träda fram och framföra sin underdåniga ursäkt till Hennes Kunglig Höghet och härigenom visa något av den respekt man tidigare underlåtit att ge.

I denna situation måste största respekt visas Hennes Kunglig Höghet i hennes svåra stund.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet.

Skattestöd till avgrundskrafter

Svenska Dagbladet låter meddela att medel ur rikets finanser, av den så kallade Presstödsnämnden, tilldelats den vederstyggliga publikationen Nationell Idag, ett organ för Nationaldemokraterna, ett parti som kan ses som den svarte satans lakejer och som bespottar människovärdet. Nämnda publikation tilldelas 2.3 miljoner kronor.

Studerar man ytterligare vilka publikationer som erhåller medel ur rikets finanser för att bedriva samhällsomstörterlig verksamhet finner man en rad kommunistiska publikationer. Här finnes bland andra Proletären organ för Kommunistiska Partiet, 2.2 miljoner kronor, Internationalen organ för Socialistiska Partiet, 1.8 miljoner kronor, Offensiv organ för Rättvisepartiet Socialisterna, 2.2 miljoner kronor. Vidare gives stöd till den avskyvärda publikationen Flamman, 2.9 miljoner kronor och till syndikalistiska Arbetaren, 970 000 kronor.

Det kan icke vara rimligt att rikets medel används till att understödja denna typ av vederstyggliga publikationer som icke är annat än propaganda för den svarte och röde satans människofientliga och djupt avskyvärda läror.

Samhället måste visa moralisk resning och på alla sätt ta avstånd från de krafter som vill störta det i fördärvet. Chefen för Kulturdepartementet, statsrådet Adelsohn Liljerot, låter enligt Svenska Dagbladet förstå att en översyn av regelverket kan komma ifråga. Detta är ett mycket glädjande besked från statsrådet och här får man nära förhoppningen att detta leder till handling och icke stannar vid ord. Det är icke annat än en självklarhet att icke en styver av rikets medel skall tilldelas dessa den svarte och röde satans lakejer.

Det må också övervägas om det är rimligt att vederstyggliga organisationer, som ofta verkar genom olagliga medel, överhuvudtaget skall vara tillåtna.

måndag 19 april 2010

Krigsmaktens hyllning

Svenska Dagbladet låter meddela att Krigsmakten nu planerat sin del av hyllningarna i samband med den historiska och högtidliga förmälningen mellan Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sverige Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, och Herr Daniel Westling, som i samband med denna händelse av Konungen kommer att upphöjas till Prins av Sverige och Hertig av Västergötland. Det är mycket lovvärt att Krigsmakten på detta sätt, med häckbildningar, parader och överflygningar hyllar Kronprinsessparet.

I detta sammanhang må framföras det märkliga förhållande att Hennes Kunglig Höghet icke ännu tilldelats någon militär grad. I egenskap av tronföljare kan det icke vara något annat än en självklarhet att Hennes Kunglig Höghet utnämns till officer i Krigsmakten. Passande här vore att Hennes Kunglig Höghet utses till överste och kommendör.

söndag 18 april 2010

Europeiskt Tronföljarmöte

I samband med högtidligheterna vid Hennes Majestät Drotting Margarethes, Danmarks Drottning, sjuttionde födelsedag möttes tronföljarna från fyra av Europas sju Konungadömen, nämligen Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Nederländerna, Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Norge, Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan av Sverige samt Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Danmark. I denna höga skara av tronföljare saknades således Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Spanien, Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Belgien samt Hans Kunglig Höghet Prinsen av Wales.


Här kan noteras att de euopeiska tronföljarna är starkt befryndade med varandra. Studerar man detta frändskap ytterligare och går tillbaka till tiden före första världskriget och de djupt beklagliga revolutioner, samtliga initierade av den röde satan, efter vilka hävdvunnen ordning icke ännu är återställd, finner man två monarker som förenar dagens europeiska tronföljare, nämligen Drottning Victoria I av Storbrittanien och Konung Oscar II av Sverige och Norge.

Hennes Majestät Drotting Victoria I, Drottning av Storbrittanien och Kejsarinna av Indien, är anmoder till fem av tronföljarna. Enligt de brittiska arvsföljdsreglerna är ingår således dessa fem i den brittiska tronföljden.

Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan av Sverige härstammar på två linjer från nämnda Drottning. Dels genom sin farfaders moder, Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, dotter till Drottningens son Hertigen av Connought och dels genom sin farmoders fader Hertigen av Sachsen Coburg och Gotha (intill 1917 även Herig av Albany), son till Drottningens yngste son Hertigen av Albany.

Hans Kunglig Höghet Prinsen av Wales härstammar även han på två linjer från nämnda Drottning. Förutom den primära tronföljande linjen via hans moder är även Prinsens fader, Hertigen av Edinburgh, ättling till nämnda Drottning. Hertigens mormoder, Markisinnan av Milford Haven, var dotter till Hennes Kunglig Höghet Storhertiginnan av Hessen, dotter till nämnda Drottning.

Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Spanien är även han på två linjer ättling till nämnda Drottning. Dels genom sin farfaders moder som var dotter till princessan Beatrice, nämnda Drottings yngsta dotter. Vidare också genom sin mormoders morfaders mor, Hennes Majestät Kejsarinnan Victoria, Tyskland Kejsarinna, dotter till nämnda Drottning.

Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Danmark härstammar från nämnda Drottning genom sin mormoders moder, Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, dotter till Drottningens son Hertigen av Connought.

Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Norge härstammar från nämnda Drottning genom sin farfaders moder Hennes Majestät Drottning Maud, dotter till Hans Majestät Konung Edvard, Konung av Storbrittanien och Kejsare av Indien, son till nämnda Drottning.

Även bland rättmätiga tronpretendenter och tronföljare där Monarkin väntar på att ett återupprättande finns ättlingar till nämnda Drottning. Detta gäller bland annat Tyskland, Grekland, Rumänien och Serbien.

Hans Majestät Konung Oscar II, Konung av Sverige och Norge, är anfader till fyra av tronföljarna.


Nämnde Konung är farfaders farfaders fader till Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan av Sverige.

Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Danmark härstammar från nämnde Konung genom sin mormoders fader, Hans Majestät Konung Gustav VI Adolf, Sveriges Götes och Vendes Konung, sonson till nämnde Konung.

Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Norge härstammar från nämnde Konung genom sin farmoders fader, Hans Kunglig Höghet Prins Carl, Prins av Sverige, son till nämnde Konung.

Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Belgien härstammar från nämnde Konung genom sin farmoders fader, Hans Kunglig Höghet Prins Carl, Prins av Sverige, son till nämnde Konung.

Av rättmätiga tronföljare till länder där Monarkin ännu icke återupprättats härstammar även Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Grekland från nämnde Konung.

lördag 17 april 2010

Deklaration 7: Återinför Ordensväsendet


Svenska folk,
Samtidigt som den nu gällande degenererade grundlagen infördes år 1975 fråntogs Konungen sin hävdvunna rätt att förläna ordnar till medborgare i riket. Kungliga Serfimerorden och Kungliga Nordstjärneorden bibehölls för förläning av utrikiska medborgare medan Kungliga Vasaorden och Kungliga Svärdorden lades vilande. År 1995 erhöll Konungen åter rättighet att förläna de förstnämnda ordnarna till medlemmar av det Kungliga Huset.

Det är nu hög tid att åtegre Konungen, som är samtliga ordnars Stormästare, den hävdvunna rättigheten att förläna Kungliga Serafimerorden, Kungliga Nordstjärneorden, Kungliga Vasorden och Kungliga Svärdsorden till förtjänta medborgare i riket. Det enda som härvid krävs är att Konungen ges oinskränkt förfoganderätt över ordnarna.

Statsministern bör skyndsamt vidtaga de mått och åtgärder som krävs för ge Konungen oinskränkt förfoganderätt över ordnarna.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet.

Oacceptabel permisson

Svenska Dagbladet låter meddela att barnamördaren och våldtäktsmannen, straffången Eklund, har beviljats permission för att inhandla solglasögon och inmundiga lunch. Fångmyndigheterna synes här fullständigt ha tappat besinningen och fattat ett, utifrån den allra mest grundläggande rättsuppfattning, vidrigt beslut.

Straffången Eklund, som begått de värsta brott som kan begås, är dömd till livstids fängelse och har genom sina vederstyggliga missgärningar förbrukat varje form av medborgerligt förtroende. Det föreligger utifrån detta förhållande icke minsta skäl att bevilja någon permisson vare sig nu eller i framtiden. Straffången Eklunds straff måste ha sin verkställighet intill dess nämnde fånge avlider.

Detta fångmyndigheternas exempellösa tilltag är icke annat än ett hån mot de arma människor vars liv straffången Eklund slagit i spillror.

Om detta förfarande är förenligt med ett gällande regelverk måste ovillkorligen förändring ske. Chefen för justitiedepartementet, Statsrådet Ask, bör skyndsamt utreda hur denna typ av besinninglösa permissionsbeslut kan förhindras i framtiden.

tisdag 13 april 2010

Kommunistledaren tackar nej till det Kungliga Brölopet

I Svenska Dagbladet rapporteras att kommunistledaren herr Ohly avser att tacka nej till den inbjudan han fått att närvara vid den högtidliga och historiska begivenhet som Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessans bröllop innebär.

Även om det givetvis är såväl otacksamt som högst oförskämt att tacka nej till den inbjudan som Hans Majestät Konungen i sin storsinthet givet skall Hennes Kunglig Höghet med tillkommande gemål icke sörja allt för mycket över den uteblivande gästen. Herr Ohly är som bekant såväl kommunist, republikan och vederstygglig samhällsomstörtare.