måndag 27 februari 2012

Republikaner förnekar sig aldrig

Genom de smädeskampanjer som Konungen och Konunghuset de senaste åren utsatts för och som varit ett formidabelt misslyckande och debackel av största slag, vars enda resultat varit att de dragit skam över de lögnaktiga upphovsmännen, vet vi att dessa ofta icke drager sig för att ta till förtal i sitt smutsiga värv. En som synes ha inspirerats av dessa skamlighetens allra trognaste vapendragare är herr Holmberg i landskapet Åland, socialdemokratisk ledamot av lagtinget, vars utlåtelser på forumet Facebook i skamlighet torde sakna motstycke.

Denne vederstygglige republikan underlåter sig, i sin stora oförskämdhet och oförlåtliga skamlighet, att kalla vår Arvprinsessa, ett oskyldigt barn på blott några dagar för "parasit". Det finns icke ord att uttrycka det största förakt som måste visas denne vederstygglige, skamlige och oförskämde republikans utlåtelser. Herr Holmberg drager icke enbart skam över sig själv utan han riskerar ock att allvarligt dra skada över sin hembygd, det vackra och hedervärda landskapet Åland.


Den åländske socialdemokraten och republikanen herr Holmberg.

Åter kan vi i detta konstatera ett exempel på republikanernas oförmåga att strida med blanka vapen. Förtal och oförskämdheter synes vara de enda medel man har till sitt förfogande i sin argumentation. Förvisso synes herr Holmberg ha utryckt någon form av ursäkt, då han kommit till insikt om sitt vidriga förtalsbrott, dock är denna ursäkt icke uppriktig i det att den förses med reservationen att Arvprinsessan "är en symbol för en familj som parasiterar på samhället". Herr Holmberg är enligt uppgift polisanmäld varför förhoppningen är att herr Holmberg snarast kan näpsas med laga dom för förtal.

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Leve Monarkin!

Hertiginnan av Östergötland


Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Estelle, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Östergötland (Foto: Kungahuset.se)

Hovet har idag låtit publicera bilder av vår nyfödda Arvprinsessa, Hertiginnan av Östergötland.

Såsom ett av rikets första kärnlandskap har Östergötland förärats med flera hertigar sedan den nuvarande ordningen med hertigdömen infördes av Konung Gustaf III år 1778. Hertiginnan är den fjärde innehavaren av hertigdömet Östergötland.


Hans Kunglig Höghet Prins Fredrik Adolf, Prins av Sverige, Hertig av Östergötland.

Den förste innehavaren av hertigdömet var Prins Fredrik Adolf (1750-1803) vilken var broder till Konung Gustaf III. Prinsen erhöll hertigdömet år 1772 och innehade det till sin död. Hertigen deltog i kriget mot Ryssland 1788.


Hans Majestät Konung Oscar II, Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung, Hertig av Östergötland.

Den andre innehavaren av hertigdömet var Konung Oscar II (1829-1907) vilken erhöll hertigdömet vid födseln. Konung Oscar är den nuvarande Hertiginnans morfaders farfaders farfader.


Hans Kunglig Höghet Prins Carl, Prins av Sverige, Hertig av Östergötland, sedermera Prins Carl Bernadotte

Den tredje innehavaren av hertigdömet var Prins Carl (1911-2003) vilken erhöll hertigdömet vid födseln. Då Prinsen 1937 ingick ett ickedynastiskt äktenskap förlorades såväl kunglig värdighet, kunglig titel samt hertigtitel. Genom sin svåger Konung Leopold av Belgien erhöll Prinsen titeln Prins Carl Bernadotte.

söndag 26 februari 2012

Hårt slag för det nederländska Konungahuset


Hans Kunglig Höghet Prins Friso av Orange-Nassau, Greve av Orange-Nassau, Väpnare av Amsberg med gemål Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Mabel av Orange-Nassau, Grevinna of Orange-Nassau, Fru van Amsberg, i samband med Tronföljarbröllopet i Stockholm 2010.

Den 17:e innevarande månad råkade Hans Kunglig Höghet Prins Friso  av Orange-Nassau, Greve av Orange-Nassau, Väpnare av Amsberg, ut för en olyckshändelse i samband med vistelse på den österrikiska skidorten Lech. Genom en lavin kom Prinsen att täckas av snö under 25 minuter. Prinsen fördes härefter skyndsamt till universitetssjukhuset i Innsbruck där intensivvård påbörjades.

Efter de högmoderna medicinska undersökningar som nu utförts har klinkchefen Dr. Koller låtit meddela att tillståndet för Prinsen är fortsatt mycket kritiskt och att det är högst ovisst om ett uppvaknande ur det komatillstånd Prinsen befinner sig i någonsin kommer att ske.

Prinsen är andre son till Hennes Majestät Drotting Beatrix av Nederländerna, Prinsessa av Nassau-Orange, etc. etc. etc. Prinsen, som år 2002 ingick ett icke dynastiskt äktenskap, ingår icke i den nedrländska tronföljden. Genom kungliga dekret är har dock Prinsen alltfort kunglig värdighet i det att han är Kunglig Höghet samt innehavare av den icke ärftliga titeln Prins av Orange-Nassau samt den ärftliga titeln Greve av Orange-Nassau.

Om svensk namngivningstradition

Den diskussion som uppkommit i samband med Hertiginnan av Östergötlands födelse gör det ock värt att något vidga perspektivet och se vilka traditioner som förekommit i vårt land i äldre tider och då icke enbart bald furstar och ståndspersoner utan ock bland allomoge. Klart är att det även här, på samma sätt som vi kunnat beskåda i den nu aktuella diskussionen om vår nya Arvprinsessas namn, finns ett antal populärhistoriska tradtioner och myter som icke tål att i grunden helt nagelfaras.

Det finns de som hävdat att det i forna tider funnits fasta och bundna namngivingsregler. Flera skolor finnes och i två av de vanligaste av dessa hävdas.
 • Äldste sonen får namn efter farfadern, näste efter morfadern, äldsta dottern får namn efter mormodern, näste efter farmodern.
 • Barnet får namn efter närmsta avlidne släkting. I denna skola finns det de som hävdar att detta går tillbaka till en tro om själavandring.
Forskningen på området är dessvärre mycket bristfällig men helt visst är att det går att finna talrika exempel båda nämnda skolor. Dock går det ock att finna många undantag samtidigt som de lokala traditionerna har skiljt. Att tala om någon helt fast och bunden tradition låter sig dock icke göras och det är här som populärhistorikerna, som så ofta annars när de icke sätter sig in i sakförhållandena, går fel.

En tydlig förändring skedde vidare i de breda folklagrens namngivingstraditioner under 1800-talet. Dels anammades ett stort antal nya namn samtidigt som barnen nu ofta gavs tre förnamn istället för ett som varit den tidigare traditionen.

Klart är dock att seden att ära släktingar och fränder i namngivningen är en djupt rotad princip, även om tillämpningen kraftigt kan skilja, vilket icke minst farmgår av de namns som givits till Hertiginnan av Östergötland.

lördag 25 februari 2012

Regentnamn inom ätten Bernadotte

Med anledning av den diskurs som uppkommit i samband med namngivningen av vår Arvprinsessa, Hertiginnan av Östergötland, torde en genomgång av samtliga namn hos regenterna inom ätten Bernadotte vara på sin plats.
Karl XIV Johan
Hade ursprungligen namnet Jean Baptiste Jules Bernadotte. Detta namn försvenskades till Karl Johan, där Johan helt visst kan härledas från det ursprungliga namnet Jean medan Karl är ett tillägg för att anknyta till den svenska traditionen av konunganamn.

Oscar I
Hade ursprungligen namnet Joseph François Oscar. Detta försvenskades till Josef Frans Oscar. Namnet Oscar blev här ett nytt namn för svenska Konungar och kanske ock ett nytt namn i vårt land, där tidigare exempel på användning av namnet torde ha varit sparsam.

Karl XV
Gavs namnet Karl Ludvig Eugen. Namnet Karl är givet efter farfadern samt utifrån den svenska traditionen av konunganamn. Namnet Eugen är givet från morfadern Hertig Eugen av Leuchtenberg. Namnet Ludivig torde ha en anknytning till huset Wittelsbach där det är vanligt använt. Exempelvis var Karl XV:s moders, drottning Josefina, morbroder Konung Ludvig I av Bayern.

Oscar II
Gavs namnet Oscar Fredrik. Namnet Oscar är givet efter fadern. Bakgrunden till valet av namnet Fredrik är icke i skrivande stund känt men det är förvisso ett namn inom den danska konunganamnstraditionen. Danska konungar hade länge styrt Norge, som vid Konung Oscars födelse, var i personalunion med Sverige. Möjligen skall namnvalet sökas utifrån denna bakgrund.

Gustaf V
Gavs namnet Oscar Gustaf Adolf. Namnet Oscar är givet efter farfadern. Namnet Gustaf är en del av den svenska konunganamns traditionen men var ock namnet på Konung Gustav V:s farbroder, den allt för tidigt avlidne Prins Gustaf, Hertig Uppland, vilken var den förste i ätten Bernadotte som bar namnet Gustaf. Namnet Adolf, som ävenledes detta är en del av den svenska konunganamnstraditionen, var och namnet på Konung Gustav V:s morbroder, Storhertig Adolf av Luxemburg.

Gustaf VI Adolf
Gavs namnet Oscar Fredrik Wilhelm Olaf Gustaf Adolf. Namnen Gustaf Adolf är givet från fadern och en del av den svenska konunganamnstraditionen. Namnet Fredrik är givet från morfadern, Storhertig Fredrik av Baden medan namnet Wilhelm torde vara givet från Konung Gustaf Adolf:s mormoders fader Kejsar Wilhelm I, Tysk Kejsare, Konung av Preussen.

Gustaf Adolf (Arvprins)
Gavs namnet Gustaf Adolf Oscar Fredrik Arthur Edmund. Namnet Gustaf Adolf torde vara givet från fadern och farfadern. Namnet Fredrik förekommer såsom framgår av ovan på flera ställen. Namnet Arthur är givet från morfadern Hertig Arthur av Connaught och Strathearn. Bakgrunden till namnet Edmund är i skrivande stund icke känt.

Carl XVI Gustaf
Gavs namnet Carl Gustaf Folke Hubertus. Namnet Carl, som tillhör den svenska konunganamnstraditionen var ock namnet på Konungens morfader, Hertig Carl Edvard av Sachsen, Coburg och Gotha. Namnet Gustaf är givet från fader, farfader och farfaders fader. Namnet Folke är givet från greve Folke Bernadotte, vars hustru nu givet namnet efter till vår efterlängtade Arvsprinsessa. Namnet Hubertus är givet efter Konungen morbroder Prins Hubertus av Sachsen, Coburg och Gotha.

För var och en som tar del av ovanstående kan slutsatsen icke bli någon annan än att namngivningen av Arvprinsessan icke på någon väsentlig punkt avviker från traditionen. Förvisso inlemmas namnet Estelle i kretsen av regentnamn men även namnet Oscar var ett nytt namn i denna krets.

Att utlåta sig i oförskämdheter och gapa om tradtionsbrott såsom amatörhistorikern herr Lindkvist gör är för denne mycket avslöjande. Amatörhistoriker är dessvärre ofta behäftade med den ovanan att de icke, vare sig vill eller har förmåga, att sätta sig in sakförhållanden. Istället ger de sig understundom in i något som ibland urartar till rent fabulerande. Herr Lindkvist ymniga produktion av populärhistoria, som helt visst har ett gott och vällovligt syfte, är dessvärre icke på alla ställen helt fri från ovannämnda avarter.

fredag 24 februari 2012

Arvprinsessans namn


Konungen kungör i konselj Arvprinsessans namn och titel

Hans Majestät Konungen lät idag i konselj kungöra vår Arvprinsessas namn, Hennes Kunglig Höghet Estelle Silvia Ewa Mary, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Östergötland.

Namnvalet synes ha initierat en diskussion vilken till vissa delar icke är värdig. Att populärhistorikern herr Lindqvist, vilken i sin ymniga produktion av populärhistoriska alster visat sig sakna många fackhistorikers egenskaper, hänger sig åt någon som näst intill kan liknas vid rena oförskämdheter är djupt beklagligt. Herr Lindqvist är givetvis i sin fulla rätt att framföra vederhäftiga åsikter om namnvalet men när denne författare av populärhistoriska alster uttrycker sig i termer som "nattklubbsdrottning" har det i sanning gått för långt. Genom detta sitt har herr Lindkvist lämnat allt vad vederhäftighet och seriositet heter.

För mig synes icke namnvalet vara särdeles anmärkningsvärt i det att det tilltalsnamn, Estelle, vilket Hertiginnan har erhållit icke är nytt inom den Bernadottska släktens, då det är det namn som Konungens gudfaders hustru bar. Här anknytes istället till en av den Bernadottska släktens allra mest betydelsefulla och främsta medlemmar, Greve Folke Bernadotte.

Väl att märka är att vårt land icke har någon särdeles omfattande historia av regerande Drottningar som på samma sätt som Konungar kan åberopas såsom en grund för en namntradition. Av de tre regerande Drottningar vi haft, Margareta, Kristina och Ulrika Eleonora, har ingen burit samma namn.

Icke heller när det gäller de tolv Prinsessor, som fötts inom ätten Bernadotte, har samma tilltalsnamn förekommit två gånger, vilket gör åberopandet av namntradition vanskligt.

Icke heller när det gäller de Drottningar, som sedan Gustaf I:s tid varit regentgemåler, finnes något namn som i egentlig mening förekommer oftare än något annat. Förvisso har namnet Katarina förekommit tre gånger, två av Gustaf I:s gemåler samt Johan III:s gemål, samt namnet Lovisa/Louise, Konung Karl XV:s respektive Konung Gustaf VI Adolfs gemåler, förekommit två gånger. Ur detta synes det orimligt att härleda en namntradition, särskilt som regentgemåler är ingifta.

Att prinsessan givits namn efter sin mormoder, Silvia, och farmoder, Ewa, torde och vara i full överenstämmelse med en vedertagen svensk namntradition. Skall någon fråga ställas gäller detta det fjärde namnet Mary, dock skulle det icke förvåna om förklaringen till detta kommer när Hertiginnans gudmoder tillkännages.

Att Hertiginnan förlänas Hertigdömet Östergötland är på intet sätt något märkligt. Östergötland likt Västergötland tillhör rikets absoluta kärnområden, som enligt nyare historisk forskning bl.a. presenterad av professor Harrisson, var etablerade delar av riket före Mälarlandskapen.

torsdag 23 februari 2012

En historisk dagNär 42 salutskotten idag förkunnade att en Arvprinsessa och ny Tronarvinge fötts visste vår glädje inga gränser. En ny länk som skall föra vår tusenåriga Monarki vidare har sett dagen ljus varför Kronprinsessan nedkomst tidigt denna dags morgon gör denna dag till en i sanning historisk dag.

Konungen och Drottningen låter tillkännage följande:

"Vi gläds mycket med Kronprinsessparet. Vi minns själva glädjen över att bli föräldrar och vi önskar den nya familjen en underbar tid i lugn och ro. Det är ett efterlängtat barnbarn och vi är båda mycket stolta och lyckliga idag."

Arvprinssessans Farfader och Farmoder, herr och fru Westling, framför:

"Vi känner stor glädje i dag när vår Daniel och vår Victoria nu blivit föräldrar. Vi önskar Daniel och Victoria all lycka med nya familjemedlemmen och vi kommer att stödja och hjälpa till som farföräldrar"

Riksdagens talman herr Westerberg uttalar:

"Det är med stor glädje jag har tagit del av nyheten att kronprinsessan Victoria och prins Daniel har fått ett barn och Sverige som nation en tronarvinge"

Statsminister Reinfelt låter framföra följande:

"Mina varmaste gratulationer till Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel och Sveriges nya prinsessa. Det är en stor dag för hela Kungafamiljen och det är också en stor dag för Sverige. Jag och många svenskar med mig gläds i dag med kronprinsessparet och det efterlängtade barnet. Med födseln av en ny prinsessa kommer kungadömet Sverige så småningom att stå inför en ny era av drottningar"

Instundande morgondag har Hans Majestät Konungen kallat Regeringen till konselj för att här kungöra Arvprinsessans namn samt att tillkännage det Hertigdöme som förlänats Arvprinsessan. Konseljen följs av Te Deum i Slottkyrkan.

Arvprinsessan är den trettonde prinsessan av ätten Bernadotte och den andra, efter Hertiginnan av Gästrikland och Hälsningland, som fötts som tronarvinge, enär den tidigare Successionsordningen fortfarande var i kraft vid Kronprinsessans födelse.

Gratulationer till Tronföljarparet


Från detta Forum framföres de allra hjärtinnerligaste gratulationer Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergörtland, och Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, med anledning av födelsen av Arvprinsessan.

I största tacksamhet vänder vi oss och till den Högste som på detta sätt förunnat oss med ina Arvprinsessa och Tronarvinge:

Nu tacker Gud allt folk, med hjärnans fröjd och gamman För stora ting, dem han gör med oss allesamman, Den från vårt modersliv av nåd och stor misskund Så mycket gott oss gjort och än gör varje sund.

Den nåderike Gud, han oss ock här förläne, Att vi med hjärtans fröjd i frid stäåds honom tjäne. Och Herren, stor av nåd, oss vare alltid blid, Oss vare Herren när nu och i evig tid.

Pris vare dig o Gud, o0 Fader, Son och Ande, Högtlovad, store Gud, av oss i allo lande, Du som av evighet treenig Gud förvisst Har varit, är och blir, höglovad först och sist.

[Psalm 12 i Svenska Psalmboken 1937]

Må den Högste bevara Arvprinsessan.

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Leve Monarikn!

söndag 19 februari 2012

Greven och Grevinnan av Wessex besöker de västindiska Konungarikena

I en artikel nedan redogörs dels för de brittiska territorierna bortom haven samt för de riken som den brittiske Monarken innehar utöver kronan i det Förenade Konungariket Storbrittanien och Nordirland.


 Deras Kungliga Högheter Greven och Grevinnan av Wessex.

Såsom en del av Hennes Majestät Drottning Elisabets 60:e regeringsjubileum låter det brittiska hovet kungöra att  Hans Kunglig Höghet Prins Edvard, Greve av Wessex, Vicegreve Severn, med gemål Hennes Kunglig Höghet Prinseesan Edvard, Grevinna av Wessex, Vicegrevinna Severn, med början instundande tisdag, den 21 februari, kommer att genomföra en resa till konungarikena och de brittiska territorierna i Västindien. Följande konungariken, samväldesstater och territorier kommer att besökas:

Brittiska territorier bortom haven:
Anguilla
Montserrat

Konungariken:
Antigua and Barbuda
Grenada
St Kitts and Nevis
St Lucia
St Vincent and the Grenadines

Övriga samväldesstater:
Barbados
Trinidad and Tobago

lördag 18 februari 2012

Bottenapp av Svenska Dagbladet

Idag publicerar Svenska Dagbladet en föga vederhäftig artikel inför Kronprinsessans nära förestående nedkomst. I artikeln görs stort spektakel av att Karolinska sjukhuset låtit föranstalta om vissa förberdelser inför det stora massmediaintresse som förväntas i samband med nedkomsten. Vad man gjort är att avspärra vissa parkeringsormåden.

Det hela är alls inget märkligt utan tvärton helt naturligt och nödvändigt. Kronprinsessans nedkomst skiljer sig i detta avseende icke med andra händelser som röner stort intresse i massmedia. Vid höguppmärksammade händelser, av vad slag det vara må, sker alltid vissa avspärrningar, både i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen samt för att bereda närvarande massmedia att verka och därigenom fylla sin funktion att informera allmänheten.

Det finns i Svenska Dagbladets artikel en underton som är icke värdig nämnda organ och gör desss anseende som en vederhäftig publikation skada. Chefredaktören bör därför ofördröjligen ge de närmast ansvariga för artikeln en reprimand.

måndag 6 februari 2012

Drottning Elisabet 60 år på tronen


Hennes Majestät Drottning Elisabet, med Guds Nåde, Förenade Konungariket Storbrittaniens och Nordirlands, och Hennes övriga Rikens och Territoriers, Drottning, Samväldets Överhuvud, Torns Försvarare

Denna dag, den 6 Februari 2012, framföres från detta forum de allra hjärtinnerligaste hyllningar till Hennes Majestät Drottning Elisabet, med Guds Nåde, Förenade Konungariket Storbrittaniens och Nordirlands, och Hennes övriga Rikens och Territoriers, Drottning, Samväldets Överhuvud, Torns Försvarare, på den 60:e årsdagen av Hennes trontillräde.

Endast Drottningens farfaders farmoder Drottning Victoria har innehaft den brittiska tronen under en längre tid. Drotting Victoria regerade under icke mindre än 63 och ett halvt år. Drottningen är ock den nu regerande Monark som regerat näst längst, endast Konung Rama IX av Thailand (även kallad Konung Bhumibol), vilken är inne på stitt 65:e regeringsår, har regerat längre.


Drottningen håller trontal i Parlamentets Överhus. Drottningen tillhör vid sidan av Konungen av Tonga en av de två Monarker som är krönta.

Det torde icke råda något tvivel om att Drottningen är en mycket vördad och aktad person i sina Konungariken, vilka icke är mindre än femton till antalet, och att hon på mångfaldigt sätt bidragit till att stärka kontiniutet och harmoni i samhällsutveckligen, något som inget annat statskick än Monarkin förmår att göra.

Genom sin långa regeringstid torde det nu icke finnas någon mer nu levande person som på det sätt som Drottningen varit del i det historiska skeendet och som träffat alla ledande personer såväl under sin regeringstid som före denna. Bland de som verkat som försteminstrar under Drottningens regeringstid må särskilt nämnas den store Herr Winston Churchill, en av vår tids allra största statsmän. Den erfaranhet som Drottningen genom detta besitter torde vara exceptionell.

Vad gäller Drottningens släktskap med vårt Svenska Konungahus må nämnas att vår högaktade Konung på två håll är fyrmänning (populärt kallat brylling) med Drottningen. Således var Drottningens farfader, Konung Georg V, kusin med såväl vår Konungs farmoder, Kronprinsessan Margareta, som morfader, Hertig Carl Edvard av Sachsen, Coburg och Gotha. Självfallet finnes ock ett stort antal släktförbindelser som går tillbaka till tidigare led.

söndag 5 februari 2012

Respekten för lagarna är rättssamhällets fundament

Mot bakgrund av de ständigt pågående avskyvärd illdåden i rikets tredje stad, Malmö, föres nu en omfattande diskussion såväl bland allmänhet, vetenskapsmän och politiker. Även om det är av stor vikt att analysera de bakomliggande orsakssambanden får aldrig detta på något sätt skymma det grundfundament som innebär att varje medborgare har att respektera lagarna. Är icke lagarna ändamålsenliga finns det genom folkstyret en ordning där dessa kan förändras.

Respekten för lagarna är rättsamhällets yttersta grund och utan denna respekt lever samhället på avgrundens rand. Lagen måste efterlevas av alla rikets innebyggare, ung som gammal, hög som låg, stadsbo som landsbygdsinvånare, infödda som födda i fjärran länder, ja för lagen finnes ingen skillnad mellan innebyggare.

För de som uppsåtligt och avsiktligt brytet mot lagarna måste samhällets svar vara särskilt tydligt och rättvist. Varje medborgare har ett ansvar, oavsett bakgrund. De som då ansluter sig till de olagliga och brottsliga organisationer måste vara beredda att ta den fulla konsekvensen av detta och näpsas med de rättvisa straff som lagen förmår.

På detta forum har tidigare pläderats för att en avsevärd skärpning av straffsatserna är av nöden tvungen. Övertygelsen om nödvändigheten av denna skärpning växer för varje dag. Dessvärre har diskursen kring straffskärpning kommit att fokuseras kring skräpning av lagstiftningen avseende vapenbrott. Detta är självklart gott och väl men det räcker icke. Huvudargumentet för skärpning av straffen för vapenbrott synes, bland politiker vara, att polisen, med straffsatserna som grund, då kan föranstalta om kraftfullare spaningsåtgärder såsom telefonavlyssning. Detta synes mig vara att gå över ån efter vatten då det utifrån det faktum att varje vapen är ett dödlig verktyg måste gå att formulera ett regelverk, som ger polisiära myndigheter kraft att använda de medel som krävs för att skydda allmänheten, alldeles oavsett straffsatser.

lördag 4 februari 2012

Hertigen av Cambridge i tjänst på Falklandsöarna


Hans Kunglig Höghet Prins Vilhelm, Hertig av Cambridge, Greve av Strathearn och Baron av Carrickfergus

Svenska Dagbladet låter meddela att Hertigen av Cambridge nu anlänt till Falklandsöarna för att där tjänstgöra såsom helikopterpilot. Detta synes ha väckt vrede i Argentina, ett land som anse sig ha överhöghet över nämnda besittning. I år är det ock 30 år sedan brittiska stridskrafter tvingades att tränga tillbaka och slå ut de argentinska styrkor som mot såväl stats- och folkrätten genomfört en invasion.

Statsrättslig är Falklandsöarna ett brittiskt territorium bortom haven (Britsh Overseas Terriory). Enligt den lag som antogs 2002 är samtliga innebyggare i dessa territorier fulla brittiska medborgare. Dock var innebyggarna på Falklandsöarna redan tidigare fulla brittiska medborgare. Detta innebär att Argentinas argumentation rörande kolonialism icke äger det ringaste vitsord. Dessutom torde det vara så att det icke finns en endaste innebyggare på Falklandsöarna som önskar att detta territorium skulle tillhöra Argentina.

Övriga brittiska territorier bortom haven utgörs av:
 • Anguilla, beläget i Västindien med 13500 innebyggare
 • Bermuda, beläget i Atlanten med 64 000 innebyggare
 • Brittiska Antarktisterritoriet, beläget i Antarktis och i avsaknad av egentliga innebyggare
 • Brittiska basområdena Akrotiri och Dhekelia, beläget på Cypern med 14 000 innebyggare
 • Brittiska Jungfruöarna, beläget i Västindien med 51 000 innebyggare
 • Brittiska Territoriet i Indiska oceanen, beläget i Indiska Oceanen med 3000 innebyggare
 • Gibraltar, beläget på Iberiska halvön med 29 000 innebyggare
 • Montserrat, beläget i Västindien med 5000 innebyggare
 • Pitcairn, beläget i Stilla havet med 50 innebyggare
 • St Helena, Ascension och Tristan da Cunha, beläget i Atlanten med 5 500 innebyggare
 • Sydgeorigien och Södra Sandwichöarna, beläget i Atlanten med 100 innebyggare
 • Turks och Caicosöarna, beläget i Västindien med 32 000 innebyggare.
Icke att förväxla med de brittiska territorerna bortom haven är de brittiska kronbesittningarna (Crown Dependencies) vilka lyder direkt under den brittiska kronan och icke är en del av det Förenade Konungariket Storbrittanien och Nordirland. Dessa kronbesittningar utgörs av:
 • Jersey, beläget utanför den normandiska kusten med 98 000 innebyggare
 • Guernsey, beläget utanför den normandiska kusten med 66 000 innebyggare
 • Man, beläget i Irländska sjön med 85 000 innebyggare
Den brittiske monarken regerar på Jersey och Guernsey såsom Hertig av Normandi och på Man såsom Herre (Lord) av Man.

Utöver dessa må och nämnas de konungariken, vilka är självständiga stater, där den brittiske Monarken är statsöverhuvud, dessa benämnes på engelska Realm (på svenska saknar detta begrepp någon egentlig motsvarighet man översättes understundom med rike). Dessa konungariken är:
 • Konungariket Antigua och Barbuda
 • Konungariket Australien
 • Konungariket Bahamas
 • Konungariket Barbados
 • Konungariket Belize
 • Konungariket Canada
 • Konungariket Grenada
 • Konungariket Jamaica
 • Konungariket Nya Zeeland
 • Konungariket Papua Nya Guinea
 • Konungariket Salomonöarna
 • Konungariket St Christopher och Nevis
 • Konungariket St Lucia
 • Konungariket St Vincent
 • Konungariket Tuvalu