onsdag 30 april 2014

Prinsessa född i Hertighuset Sachen, Coburg och Gotha


Arvprinsparet av Sachsen, Coburg och Gotha

Hertighuset Sachen, Coburg och Gotha har denna dag låtit kungöra den glädjerika nyheten att Hennes Höghet Arvprinsessan Kelly, Arvprinsessa av Sachsen, Coburg och Gotha, Hertiginna av Sachsen, nedkommit med ett flickebarn, Hennes Höghet Prinsessan Princess Katharina Victoria Elizabeth Cheryl, Prinsessa av Sachsen, Coburg och Gotha.

Detta är första barnet till Hans Höghet Arvprins Hubertus, Arvprins av Sachsen, Coburg och Gota, Hertig av Sachsen och Hennes Höghet Arvprinsessan Kelly, Arvprinsessa av Sachsen, Coburg och Gotha, Hertiginna av Sachsen.

Hertighuset är som bekant nära befryndat med vårt eget högaktade Konungahus i det att det utgör vår Konungs möderneätt. Den nyfödda prinsessans morfader, Hans Höghet Prins Andreas, Prins av Sachsen, Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen, är vår Konungs kusin. Följaktligen är den idag födda prinsessan fyrmänning med Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Estelle, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Östergötland.

Från detta Forum framföres de allra hjärtligaste gratulationer till Arvprinsparet.

Gratulationer på Högtidsdagen

 
Hans Majestät Konungen

Från detta Forum framföres de vördsamaste och allra hjärtinnerligaste gratulationer till vår högaktade Konung, Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, på hans 68:e födelsedag.

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Leve Konungen!

Leve Monarkin!
 

söndag 27 april 2014

Om Helgon

Innevarande dag sker i Rom kanonisering (helgonförklaring) av de tidigare påvarna Johannes XXIII och Johannes Paulus II. Utifrån detta finns det anledning att något reflektera över denna papistiska ordning där människor av kött och blod efter deras hädangång ges en särskild roll såsom förmedlare mellan Gud och människorna.

I den Heliga Skrift finns i sanning icke mycket stöd för denna ordning. Tvärtom är Skriften tydlig med att det icke behövs någon förmedlare utan att varje människa kan vända sig direkt till vår nåderike Gud. Papisterna borde i detta sammanhang noga ge akt på Första Timoteosbrevet, dess andra kapitel och femte vers:

Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus

Utifrån denna grundsats saknar helgondyrkan stöd i läran, därmed icke sagt att de människor som kanoniserats icke varit människor med stora förtjänster och som därför heller icke sällan bör tjäna de levande till förebild. I vår tid utgör såväl Moder Teresa som den nu kanoniserade påve Johannes Paulus II goda exempel på detta.

Det är ock synnerligen viktigt att framhålla förhållandet att den katolska läran icke tilldelar helgonen gudom. Hos mindre upplysta går det dock icke att utesluta att helgondyrkan kan misstolkas och urarta till ren avgudadyrkan och därigenom leda till brott mot Första Budet:

Du skall inga andra gudar hava jämte Mig.

Den Katolska Kyrkan upprätthåller i många stycken den Kristna Läran på ett föredömligt sätt i det att den aktar det eviga Ordet och dess kraft framför tidens nycker. I dessa motton är den Katolska Kyrkan värd all respekt. Dock, i frågor som denna om helgon eller när det gäller dogmen om påvens ofelbarhet samt icke minst försoningsläran innehåller papismen lärosatser som svårligen kan accepteras utifrån den rena lära som tydliggjorts för oss genom bland andra Martin Luther.
 

måndag 21 april 2014

Om marxism och feminism

Det noteras att den tidigare ordföranden för det människofientliga och vederstyggliga Kommunistiska Partiet, folk- och massmördaren Stalins främste beundrare i vårt land, herr Baude, nu lämnat sin politiska skapelse. Det som bland annat väckt herr Baudes högröda och giftiga harm synes vara det förhållandet att nämnda parti förklarat sympatier för feminismen vilken, enligt nämnde herres stalinistiska tankebanor, är att se såsom en "småborgerlig avvikelse".

Även om tecknaren av dessa rader är djupt kritiskt till feminismen, som fenomen, är herr Baudes analys häpnadsväckande. Likt den endimensionella marxism, som herr Baude förfäktar, är feminismen byggd på samma grundprincip, all problematik i samhället går att leda tillbaka till en orsak, i kommunistens fall det så kallade "klassamhället", där vissa människor av ren och skär ondska "suger ut" sina medmänniskor medan orsaken i feminismens fall utgörs av att människor av det manliga könet, genom illasinnade och mer eller mindre nedärvda "patriarkala maktstrukturer, förtrycker människor av det kvinnliga könet.

Således kan ingen annan slutsats dras än att marxismen och feminismen är samma andas barn i det att de försöker sig på att förklara samhällets oändligt komplexa mosaik av orsaksamband med banala och rent infantila förenklingar, förenklingar som icke lett till något annat än misslyckanden och i marxismens fall ävenledes till förtryck och mördande av miljoner och åter miljoner människor.

Kommunismens stora oduglighet, som modell för samhällsbygget, har visat sig i varje försök - allt sedan stadskuppen i Sankt Petersburg år 1917 - att implementera densamma. Ingenstans har den kommunistiska implementationen lyckats, det gick fel i det agrara Ryssland och Kina, den misslyckades skändligen i det utifrån utbildningsnivå gott rustade Östeuropa och den höll utvecklingen tillbaka i den så kallade tredje världens länder, länder vilka nu reser sig med styrka då de marxistiska teorierna förpassats till historiebokens varnande exempel.

Att använda feminismen, med dess infantila enkelspårighet, som utgångspunkt för samhällsbygget torde näppeligen vara mer lyckosamt än att ta marxismen såsom utgångspunkt. Samhället är en komplex varelse och den som icke inser detta gör ofelbarligen fatala misstag.

onsdag 16 april 2014

Hertiginnan av Gotlands kristnande

Hovet har denna dag låtit kungöra att Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonore, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gotland, kommer att kristnas den 8:e i instundande juni månad. Kristnandet kommer att ske i Drottningholms Slottskyrka.


Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonore, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gotland

Genom kristnandet, en handling av yttersta vikt, kommer Hertiginnan att upptas i den Kristna Kyrkans gemenskap. I detta sammanhang finns all anledning att påminna om vad vår Frälsare sade enligt Matteus 28:18-20:

"Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade:  "Mig är given all makt i himmelen och på jorden.

Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,

lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.""

Genom Hertiginnans kristnande tas ock första steget för uppfyllandet av Successionsordningens 4:e paragraf:

"§ 4. Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. "

fredag 11 april 2014

Ärkehertig Karl besöker Serbien


Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertig Karl, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, Husets Habsburgs Överhuvud

Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertig Karl, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, Husets Habsburgs Överhuvud, har denna vecka besökt Serbien. Ärkehertigen följdes på detta besök av sin broder Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertig Georg, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern.

Förliden måndag, den 7 april, gav Ärkehertigen en föreläsning vid Belgrads Universitet varvid han framhöll att den som vill se framåt ock måste blicka bakåt. I detta menar Ärkehertigen att de båda världskrigen måste ses som en helhet samt att det första världskriget var sprunget ur ett komplext orsakssamband där det är hart när omöjligt att säga vem som är skyldig och vem som är oskyldig.

Ärkehertigen, som likt sin fader, framlidne Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertig Karl, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, är en sann europé, pekade på det uppenbara faktum att den Europeiska Unionen burit med sig den längsta fredsperioden i kontinentens historia. I skapandet av den Europeiska Unionen ser Ärkehertigen en utveckling som via Wienkongressen för 200 år sedan går tillbaka till Karl den Stores välde för mer än 1000 år sedan. Utifrån detta ser Ärkehertigen Europeiska Unionens fortsatta utvidgning som en nödvändighet.

Ärkehertigen ser med största glädje att den process, som syftar till att göra Serbien till medlem av den Europeiska Unionen, framskrider och förklarade att Europeiska Unionen icke är att se såsom fullständig utan Serbien.

Under besöket emottogs Deras Kejserliga och Kungliga Högheter, Ärkehertigarna Karl och Georg, av Deras Kungliga Högheter Kronprins Alexander, Kronprins av Serbien, och Kronprinsessan Katherine, Kronprinsessa av Serbien.


Deras Kungliga Högheter Kronprins Alexander, Kronprins av Serbien, och Kronprinsessan Katherine, Kronprinsessa av Serbien, flankerade av Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertig Georg, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, och Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertig Georg, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern

Vid överläggningen mellan Kronprinsen och Ärkehertigen berördes den fortsatta integrationen av Serbien i det europiska samarbetet.


Ärkehertigen med den serbiske Presidenten herr Nicolic


Ärkehertigen med den serbiske Försteministern herr Dacic

Vid besöket hade Ärkehertigen vidare överläggningar med såväl den serbiske Presidenten, herr Nikolic, som den serbiske Försteministern, herr Dacic, vilken framhöll:

"Historien lär oss att relationerna mellan våra länder icke skall grundas på konflikter, utan samarbete, i ty det är av intresse för folken i Serbien och Österrike"

torsdag 10 april 2014

Prins Mikael av Preussen avliden

Det Preussiska Hovet låter meddela att Hans Kunglig Höghet Prins Mikael, Prins av Preussen, avlidit den 3 april i en ålder av 74 år. Prinsen var andre son till det Preussiska Konungahusets förra Överhuvud, Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Prins Louis Ferdinand, Prins av Preussen och dennes gemål Hennes Kejserlig och Kunglig Höghet Prinsessan Kira, Prinsessa av Preussen, Storfurstinna av Ryssland.

Inför det att Prinsen å 1966 ingick ett morganatiskt äktenskap med fröken Jutta Jörn avsade han sig arvsrätten. Dock hade prinsen fortsatt kunglig värdighet i det att han alltfort benämndes Kunglig Höghet vilken framgår av den kungörelse som nu utfärdats av det preussiska hovet.

Prinsen var farbroder och ävenledes gudfader till det Preussiska Konungahusets nuvarande Överhuvud, Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Prins Georg Fredrik. På mödernet var Prinsen kusin med Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria, Storfurstinna av Ryssland.


Hans Kunglig Höghet Prins Mikael, Prins von Preussen

Prinsen var i sin gärning verksam såsom affärsman först i Förenta Staterna och sedan i sitt Fädernesland Tyskland. Vidare ägnade sig Prinsen under senare år åt ett högintressant historiskt författarskap.

tisdag 8 april 2014

Drottningen erhåller tysk utmärkelse


Drottningen mottager Friedensteinpriset

Vid en ceremoni på det Hertigliga Slottet Friedenstein i Gotha, Thüringen, Tyskland, emottog förleden gårdag Hennes Majestät Drottning Silvia, Sveriges Drottning, Kulturstiftelsen Gothas Friedensteinpris. Hennes Majestät erhöll priset för det hängivna arbete hon ägnar åt den av henne grundade stiftelsen World Childhood Foundation.


Huset Sachens Coburg och Gothas Överhuvud, Prins Andreas, Prinsessan Stephanie och Drottningen.

Priset överräcktes av förbundslandet Thüringens ministerpresident, fru Lieberknecht, vilken är stiftelsen beskyddare, i närvaro av bland andra Hans Höghet Prins Andreas, Prins av Sachsen, Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen, Hans Höghet Prins Hubertus,  Hans Höghet Prins Andreas, Prins av Sachsen, Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen och Hennes Höghet Prinsessan Stephanie, Prinsessa av Sachsen Coburg och Gotha. Prins Andreas, som är vår högaktade Konungs kusin på mödernet, ingår i Kulturstiftelsen Gothas styrelse.


Drottningen tecknar sitt namn i staden Gothas Gyllene Bok flankerad av Överborgmästare, herr Kreuch, Prinsessan Stephanie samt Ministerpresident, fru Lieberknecht.
 

söndag 6 april 2014

Det Ryska Kejserliga Huset - En Översikt

Då en restauration av Monarkin i Ryssland vore högst önskvärd i den rådande situationen ges här en översikt av det Kejserliga Ryska Huset med utgångspunkt från Kejsar Peter III, vilken var av Huset Holstein-Gottorp och dennes gemål Kejsarinnan Katarina II, som var av Huset Romanov.

 
Det Ryska Kejserliga Huset med dess Kejsare och Tronpretendenter
 
Den Ryska Tronföljden utgår såsom den är stipulerad av huslagen, den så kallade Paulinska lagen, given av Kejsar Paul I år 1797. Enligt denna gäller att tronen ärvs enligt primogenitur på svärdssidan. Saknas i ätten arvsberättigade ättlingar ärvs tronen av kvinnlig arvinge enligt primogeniturs. Lagen förutsätter och att varje ättling är sprungen ur ett dynastiskt äktenskap.
 

Om endast hänsyn tas till primogenitur skulle arvingen till den Ryska Tornen vara Hans Höghet Prins Nikolaus. Hans Höghet är dock sprungen ur ett morganatiskt äktenskap varvid hans rätt till Tronen förfaller. Då det icke heller finns några andra manliga arvingar, vilka är sprungna ur dynastiska äktenskap, övergår arvsrätten enligt primogenitur till kvinnosidan där Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria, Storfurstinna av Ryssland.

Förvisso finns det de som hävdar, däribland den Romanoviska Familjestiftelsen med Hans Höghet Prins Romanov som överhuvud, att Storfurstinnan icke är sprungen ur ett dynastiska äktenskap i det att hennes moder, Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinna Leonida, av det Georgiska Fursterliga Huset Bagration of Mukhrani, icke skulle vara furstligt.

Argumentationen för att Storfurstinnan Maria icke skulle vara sprungen ur ett dynastiskt äktenskap synes dock vara synnerligen tunn. Genom att överhuvudet för den Ryska Kyrkan, Patriark Kirill I, Patriark av Moskva och Ryssland, år 2013 förklarat Storfurstinnan som det Kejserliga Ryska Husets Överhuvud torde frågan vara i det närmaste utredd och avgjord.