onsdag 29 december 2010

Märkligt resonemang av redaktör Gudmundsson

Redaktör Gudmundsson för i dagens Svenska Dagblad ett högst märkligt resonemang kring programskrivningar som förekomma inom den socialdemokratiska Broderskapsrörelsen. För undvikande av missförstånd må först deklareras att jag på intet sätt sympatiserar med några socialistiska organisationer och således icke heller med Broderskapsrörelsen.

Dock anse jag att redaktör Gudmundsson bör respektera att nämnda organisation, Broderskapsrörelsen, säger sig stå på en religiös grund. Att sedan nämnda organisation, som nu synes slå ihop kristendom med den muselmanska läran, utifrån ett rent teologiskt perspektiv är ute på synnerligen svag is och famlar i lösan sand, för att icke säga kvicksand, är en annan sak som icke diskuteras här.

Nej, det redaktör Gudmundsson icke respekterar är att det utifrån den Heliga Skrift är tämligen klart att ett så kallat homosexuellt levnadssätt icke är något eftersträvansvärt. Detta lär även vara mycket klart uttryckt i de muselmanska skrifterna. Utifrån detta synes det mig därför vara helt oantastligt att Broderskapsrörelsen, i sina programskrivningar, icke innefattar skrivningar som på något sätt befrämjar homosexuella levnadssätt. Man kan således med fog fråga sig om icke redaktör Gudmundsson resepekterar religonsfriheten?

Slutligen, för undvikande av vidare missförstånd, må framföras att detta gäller är en fråga om religös övertygelse och att det i dessa frågor icke ankommer på oss människor att döma utan att vi här må förtrösta oss på Vår Herre.

tisdag 28 december 2010

Inrätta Kungligt Kansli

Svenska Dagbladet låter meddela att det insmugit sig ett beklagligt faktafel i Hans Majestät Konungens jultal, i det att fel siffra angavs för jordens uppskattade befolkningsantal år 2050. Enligt Hovets informationschef, fru Eldh, har fel informationer givits till Hans Majestät i samband med skrivandet av talet. Dessvärre är det icke första gången Hans Majestät felinormeras. Ett annat spektakulärt exempel, vilket tål att omtala, är uttalanden som Hans Majestät gjorde vid ett statsbesök i Brunei. Detta uttalande baserade sig helt på den information som Hans Majestät fått från utrikesförvaltningen. Icke desto mindre fick Hans Majestät, helt oförskyllt, utstå mycken spott och spe för detta.

Det hela synes kunna avhjälpas genom inrättandet av ett Kungligt Kansli för beredande av frågor av detta slag samt för Hans Majestäts samverkan med den övriga Statsförvaltningen. Idag faller dessa uppgifter på Riksmarskalken, som dock kan antas ha en allt för hög arbetsbörda då denne även har, att under Konungen, leda den omfattande verksamheten vid det Kungliga Hovet.

Chefen för det Kungliga Kansliet skulle då i heder, rang och värdighet likställas med Riksmarskalken och likt denne tilltalas Ers Excellens. Vilken titel som skulle ges chefen för det Kungliga Kansliet kan diskuteras men ett alternativ skulle kunna vara att nyttja den gamla hedervärda Rikskanslertiteln.

lördag 25 december 2010

Hertigen av Västergötland tackade sin hembygd

Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland

Dagens Nyheter låter meddela att Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, höll ett mycket uppskattat tal vid ett besök i Ockelbo kyrka, på torsdagskvällen, där han framförde sitt varma tack till sin hemorts innebyggare för den respekt som visats Hertigen och hans gemål Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, under hela den tidperiod som föregick förlovning och förmälning.

Åter har Hertigen, på ett mycket förnämligt sätt, visat sina stora kvaliteter. Kronprinsessan är i sanning att gratulera till ett klokt val av gemål.

Hans Majestät Konungens tal

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland

Så har då vår högaktade Konung hållit årets traditionella tal till svenskar hemma och utomlands.

Hans Majestäts tal är mycket tänkvärt då det tar upp stora och viktiga frågor som har med hela vår jords framtida väl och ve att göra. För att sätta perspektiv på detta gör Hans Majestät följande liknelse:

"Vår planet är sårbar. Jag brukar tänka på jorden som ett äpple – med jordskorpan tunn som ett äppelskal. "

Ibland är det denna typ av mycket enkla liknelser som får oss att komma till eftertanke. Här må vi alla, likt Hans Majestät, bringas att inse att många stora frågor kräver sin lösning inom de närmsta åren. Det går icke att vänta längre utan nu kräves handling. Det är således i detta sammanhang mycket betydelsefullt att vår högaktade Konung lyfter fram denna problematik på ett så uppenbart och konkret sätt.

Genom sin ställning som Monark kan Hans Majestät, i motsats till politiker som komma och gå, oförtrutet ägna denna, för allas vår och våra efterkommandes framtid, avgörande fråga hela sitt engagemang vilket ger en kontiniutet som endast kan åstadkommas i ett monarkistiskt statsskick.

Alla må vi instämma i den bön med vilken Hans Majestät avslutar sitt tal:

"Hjälp oss att bruka den livskraft du har lagt i din skapelse, Så att vi blir förvaltare och inte förbrukare, Uppbyggare och inte nedrivare"

Avslutningsvis vill vi från detta anspråkslösa forum framföra våra underdånigaste och allra hjärtinnerligaste önskningar till Hans Majestät och hela hans Hus om en fortsatt God Jul och ett Gott Nytt År.

Leve Konungen och hela hans Hus!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

Oförändrat förtroende för Hans Majestät

Enligt en undersökning, genomförd av opinionsinstitutet SIFO, som omförmäles i Svenska Dagbladet är förtroendet för vår högaktade Konung, Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, oförändrat högt. Hela 82 procent av de tillfrågade ange att de ha förtroende för Hans Majestät.

Av undersökningen framgå ock att det finns de som anse att vår högaktade Kronprinsessa, Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, i förtid bör uppstiga på tronen. Även om detta peka på det utomordentligt goda och välförtjänta förtroende som vår högaktade Kronprinsessa åtnjuter vore en sådan ordning helt i strid med all hävd och sedvänja.

Under vårt lands långa historia har våra Monarker, med några få undantag, suttit livslångt på tronen och denna goda hävdvunna tradition är inget som på något sätt bör förändras. Enda untantagen från denna tradition, efter Konung Göstas grundande av det nutida Sverige, utgöres av Konungarna Erik XIV och Sigismund, Drottningen Kristina samt Konungen Gustaf IV Adolf. I tre av dessa fall ha orsaken varit inre, icke eftersträvansvärda, stridigheter medan det i fallet Drottning Kristina handlade om mer personliga och religiösa överväganden.

Under alla omständigheter peka ovan nämnda undersökning på att den smutsiga och föga hedervärda kampanj mot vår Monarki, som fega republikaner under hösten ägnat sig åt, och där smädesskriften mot Hans Majestät var den mest klandervärda och avskyvärda beståndsdelen, fallit platt till marken och totalt misslyckats. I skenet av detta må nu republikanerna och deras smädessekt, republikanska föreningen, som icke våga strida med blanka vapen, stå där med skammen inför sina grova tilltag.

Nu se vi fram emot att snart få lyssna till vår högaktade Konungs tradionella jultal till svenskar hemma och utomlands.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

onsdag 22 december 2010

Glädjande beslut av Regeringen

Det är glädjande att Regeringen, i det vid senaste regeringssammanträdet antagna regleringsbrevet för Migrationsverket, synes ha uppmärksammat det missförhållande som består i det att kristna systrar och bröder utvisas till Irak. Situationen i detta land är ännu djupt bekymmersam och de där härjande medeltida mörkermännen drager sig icke för att mörda och förfölja våra kristna systrar och bröder. Ett fasansfullt dåd mot en kyrka i Bagdad under hösten är ett talande, om än mycket dystert, bevis på detta. Det förefaller vara en gåta hur ansvarig myndighet, Migrationsverket, under dessa förhållanden kunnat expediera utvisningar.

Vikten av denna fråga belyses ock i en Brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet, från riksdagledamöterna (KD) herrarna Oscarsson och Halef, och här kan bara instämmas i vikten av att ansvariga statsråd säkerställer regleringsbrevets intentioner.

söndag 19 december 2010

Regerande europeiska monarkers titlar

Då det ofta förekommer stor okunskap om vilken titulatur som gäller för de regerande europeiska Monarkierna gives här en kort sammanfattning.

Förenade Konungarikena
Titel: Hans/Hennes Majestät, med Guds Nåde de Förenade Konungadömena av Storbrittanien och Nordirland och Hans/Hennes andra Besittningar och Territorier, Konung/Drottning, Överhuvud av Samväldet, Trons Försvarare.

Den brittiske monarken innehar även titeln Hertig av Normandie i egenskap av Monark över Jersey och Guernsey samt titeln Herre av Mann i egenskap av Monark över Isles of Man.

Vidare innehar den brittiske monarken Konunga/Drottning-titeln över sina övriga utomeuropeiska bestittningar vilka är Antigus och Barbuda, Australien, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, Nya Zeeland, Papua och Nya Guinea, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Salomonöarna samt Tuvalu.

I dessa besittniningar användes samma titel som för de Förenade Konungadömena Storbrittanien och Nordirland med den skillnaden att besittningens namn användes istället för Förenade Konungadömena Storbrittanien och Nordirland.

Konungariket Belgium
Titel: Hans/Hennes Majestät, Belgernas Konung/Drottning

Konungariket Danmark
Titel: Hans/Hennes Majestät, med Guds Nåde Konung/Drottning av Danmark

Denna titel antogs av Hennes Majestät Drottning Margareta II, Drottning av Danmark vid hennes tronsbestigning år 1972. Hennes Majestät avsade sig här de titlar som förut varit förenade med den danska konunga titeln och vilka innefattade Vendernas och Götarnas Konung, Hertig av Schleswig, Holstein, Stormarn, Ditmarschen, Lauenberg och Oldenburg.

Konungariket Nederländerna
Titel: Hans/Hennes Majestät, med Guds Nåde Konung/Drottning av Nederländerna, Prins/Prinsessa av Orange-Nassau etc. etc. etc.

De tre "etc." refererar till ärvda och hävdvunna titlar vilka är:
 • Prinsessa av Lippe-Biesterfeld. Detta torde dock vara Hennes Majestäts personliga titel i egenskap av dotter till Hans Kunglig Höghet Prins Bernhard, Prins av Nederländerna, Prins av Lippe-Biesterfeld. Inom huset Lippe-Biesterfeld ärves icke titlarna på spinnsidan varför Hennes Majestäts arvingar icke ärver denna titel
 • Markis av Veere och Vlissingen
 • Greve av Buren, Culemburg och Leerdam (nederländska titlar)
 • Greve av Dietz, Katzenelnbogen och Spiegelburg (tyska titlar)
 • Greve av Vianden (luxemburgsk titel)
 • Vicegreve av Antwerpen (belgisk titel)
 • Baron av Breda, Cranendonck, Lanet Cuijik, Eindhoven, Staden Grave, Ijsselstein, Liesveld (nederländska titlar)
 • Baron av Diest, Herstal, Warneton (belgiska titlar)
 • Baron av Arley och Nozeroy (franska titlar)
 • Arvsherre och Seigneur av Ameland (nederländsk titel)
 • Herre av Baarn, Borculo, Bredevoort, Daasburg, Geertruidenberg, Hooge en Lage Zwaluwe, Klundert, Lichtenvoorde, 't Loo, Naaldwijk, Niervaart, Polanen, Steenbergen, Sint Maartensdijk, Soest, Ter Eem, Willemstad och Zevenbergen (nederländska titlar)
 • Herre av Bütgenbach, Sankt Vith och Turnhout (belgiska titlar)
 • Herre av Besançon and Montfort (franska titlar)
Konung av Norge
Titel: Hans/Hennes Majestät, Kounung/Drottning av Konungadömet Norge

Konungariket Spanien
Titel: Hans/Hennes Majestät, Konung/Drottning av Spanien

Ovanstående är den titel som konstitutionen av år 1978 uttryckligen nämner. I nämnda konstitution gives Monarken rätt till alla titlar som av hävd varit förendade med den spanska konungakronan. Detta gör att även nedanstående, mer fullständiga titel gäller, även om den vanligen icke nyttjas av Hans Majestät Konung Juan Carlos I, Konung av Spanien:

Titel: Hans/Hennes Katolska Majestät, Konungen/Drottningen av Spanien, Konung/Drottning av Kastillien, av León, av Aragonien, av de Bägge Sicillerna, av Jerusalem, av Navarra, av Granada, av Sevillia, av Toledo, av Valencien, of Galicien, av Sardinien, av Córdoba, av Korsika, av Murcia, av Jaén, av Algarves, av Algeciras, av Gibraltar, av Kanarieöarna, av det Östra öch Västra Indien, av Oceanernas Öar och Fastlad, Ärkehertig av Österrike, Hertig av Burgund, av Brabant, av Milano, av Athen och Neopatria, Greve av Habsburg, av Flandern, av Tyrolen, av Roussillon, och av Barcelona, Herre av Biscaya och av Molina

Konungariket Sverige
Titel: Hans/Hennes Majestät Sveriges Konung

Här må framhållas att Konung Carl XVI Gustaf även är Hertig av Jämtland. Hertigvärdigheten är dock Konungens personliga titel. Enligt svensk hävd och tradition ärves icke svenska hertigtitlar.

Framhållas bör och att den tidigare konungatiteln var med Guds Nåde, Sverige, Götes och Vendes Konung. Denna titel bör av hävd anses såsom rättmätig.

Storhertigdömet Luxemburg
Titel: Hans/Hennes Kunglig Höghet, med Guds Nåde, Storhertig/Storhertiginna av Luxembourg, Hertig av Nassau, Pfalzgreve vid Rhen, Greve av Sayn, Königstein, Katzenelnbogen och Diez, Burgreve av Hammerstein, Herre av Mahlberg, Wiesbaden, Idstein, Merenberg, Limburg och Eppstein.

Här må ock framhållas att det Luxemburgska Storhertighuset, genom den nuvarande Storhertigens fader, Hans Kunglig Höghet Storhertig Jean, även ägde de titlar som tillkommer huset Borboun Parma. År 1986 avsade sig Hans Kunglig Höghet Storhertig Jean dessa titlar för sig och sitt hus.

Furstendömet Lichtensstein
Titel: Hans Höghet, Furste av Lichtenstein, Hertig av Troppau och Jägerndorf, Greve av Rietberg.

Furstendömet Monaco
Titel: Hans Höghet, Furste/Furstinna av Monaco, Hertig avValentinois, Markis av Baux, Greve av Carladès, Greve av Polignac, Baron av Calvinet, Baron of Buis, Herre av Saint-Rémy, Herre av Matignon, Greve av Torigni, Baron av Saint-Lô, Baron av La Luthumière, Baron av Hambye, Hertig av Estouteville, Hertig av Mazarin, Hertig av Mayenne, Prins av Château-Porcien, Greve av Ferrette, Greve av Belfort, Greve av Thann, Greve av Rosemont, Baron av Altkirch, Herre av Isenheim, Markis av Chilly, Greve av Longjumeau, Baron av Massy, Markis av Guiscard

lördag 18 december 2010

Kloka ord av herr Skytte

I Svenska Dagbladet finnes idag synnerligen kloka tankar som förmedlas av den högst hedervärde krönikören herr Skytte. Herr Skytte pekar i sin krönika på opinonsbildare hos tidningen Aftonbladet, nämligen pamflettisten Guillou och pastor Klein, vilka på det mest anmärkningsvärda sätt icke i grunden förmår att taga avstånd från de rörelser som styrs av medeltida mörkermän och vars syfte är att bringa hela vår civilisation i olycka. Istället anklagas våra säkerhets- och rättsvårdande institutioner för "facism" vilket är fullständigt barockt och icke ha det minsta med verklighet att göra.

Att pamflettisten Guillou, en gång dömd och lagförd för spioneri och brott mot rikets säkerhet, argumenterar på detta sätt förvånar icke. I sina alster, inom den så kallade "kiosklitteraturens" allra sämsta delar, har nämnde spiondömde pamflettist ägnat sig åt bestaliska excesser i våld och våldsförhärligande. Måhända ser denne syniske pamflettist blodiga terrordåd främst som en inspirationkälla för att i skriftlig form kunna producera ytterligare alster, där excesser i våld är det bärande temat. Att någon överhuvudtaget vill köpa pamflettistens alster, vilka på ren svenska icke är något annat är "ren smörja", är i sanning förunderligt. Än märkligare är det att någon överhuvudtaget fäster vikt när den spiondömde pamflettisten söker taga sig en plats i den offentliga debatten.

Även pastor Klein borde bättre vakta sin penna än att anklaga polismakten för facism vilket nämnde pastor gjort i samband med ingripanden i Göteborg. Förhoppningsvis får pastor Klein en välbehövlig tankeställare genom det nyss genomförda dådet i Stockholm, där endast ett misstag, från den bestialiske terroristens sida, förhindrade ett blodbad som aldrig tidigare förekommet inom rikets gränser. Det är fullständigt uppenbart att polismakten, för att förhindra dåd av detta slag, måste vara försiktiga och hellre ingripa en gång för mycket än en gång för litet. Även pastor Klein borde kunna inse detta.

onsdag 15 december 2010

Välkommet besked från Örebro tingsrätt

Svenska Dagbladet låter meddela att Örebro tingsrätt, som enligt nuvarande högst märkliga ordning har att avgöra benådningsfrågor, fattat beslut om att icke bevilja straffången Arklöv någon tidsbestämmning av det rättmätiga livstidstraff nämnde straffånge avtjänar.

Detta besked måste betraktas som mycket glädjande då det på intet sätt kan uteslutas att en straffånge som straffången Arklöv, vilken bland annat begått vidriga polismord, icke återfaller i sin vederstyggliga brottsliga bana. Dessutom, och av lika vikt, måste beaktas att anhöriga till de offer vars liv straffången Arklöv släckt icke kan ansöka om någon tidbegränsning av den livslånga svåra sorg och smärta de drabbats av genom nämnde straffånges förvållande.

Straffången Arklöv, som genom sina svåra brott måste anses ha förlorat allt medborgerligt förtroende, bör hållas innanför fängelsets murar hela den strafftid han ådömts, således tills han avlider, och aldrig mer ges ynnesten att njuta frihetens sötma.

Detta fall har ock tidigare diskuterats på detta forum inom ramen för benådningsmaktens förfall.

söndag 12 december 2010

Ett synnerligen allvarligt brott

Svenska Dagbladet låter meddela att de sprängattentat som under gårdagen drabbade vår huvudstad synes vara ett så kallat terroristbrott med koppling till krafter som styrs av medeltida mörkermän, vilka icke skyr några medel i sin besinningslösa kamp. Att urskiljningslöst begå brott som drabbar oskyldiga är i sanning ett av de värsta brott som kan begås. Nu synes det endast ha varit våldsverkaren själv som omkom men lika gärna kunde kvinnor, barn och värnlösa åldringar ha drabbats av denne fruktansvärde och av synism helt förkättrade missgärningsman.

Samhällets svar måste bli kraftfullt och alla medel måste nu tillsättas i det att alla inblandade måste gripas och lagföras. Vidare måste åtgärder vidtagas för att förbättra skyddet för allmänheten så att vi alla i vår huvudstad och annorstädes kan röra oss fritt och utan fruktan för våra liv.

Tills dess att situationen klarnat bör Regeringen överväga att insätta Kungl. Livgardet, eventuellt med understöd av de nationella skyddstyrkorna (Hemvärnet), för att övervaka och skydda huvudstaden. Det må här klargöras att detta förfarande nu är fullt möjligt sedan de så kallade "Ådalslagarna" förändrades år 2006 i syfte att nyttja Krigsmakten mot terrorism.

Vidare bör undersökas vilka lagrum som finnes till förfogande i de fall det synes nödvändigt att försätta vissa personer i skyddshäkte.

Ingen möda får nu besparas att möta detta fruktansvärda brott och kraftfullt näpsa dem som står bakom det.

Må den Högsta vara med oss och beskydda vårt älskade Fädenesland.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

lördag 11 december 2010

Årets Nobelhögtidligheter

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, omgiven av sin familj Hennes Majestät Drottning Silvia, Sveriges Drottning, Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland samt Hans Kunglig Höghet Prins Carl Philip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland, under mottagandet av hyllningar vid Nobelfesten.

Såsom framgår av Svenska Dagbladet har årets Nobelhögtidligheter nu genomförts under sedvanligt storslagna och högtidliga former. Att detta är ett evenemang som skänker vårt land mycken uppmärksamhet och ett hedrande rykte är ställt utom allt tvivel. I detta ha givetvis vårt högaktade Konungahus en stor del i form av den kontiniutet och markerande av betydlighet som deltagandet, och icke minst Konungens utdelande av prisen, ger. Allt sedan det första prisets utdelande har Konungahuset medverkat. De första nobelprisen utdelades år 1901 av vår högaktade Konungs farfaders fader, dåvarande Kronprinsen och Hertigen av Värmland, sedermera Konung Gustaf V.

Det storslagna festligheterna i Stockholms Stadhus torde knappast i hela världen ha sin motsvarighet. I denna festlighet och i arrangemang under hela Nobelveckan sker många möten mellan vetenskapsmän och mellan vetenskapsmän och studenter, möten som skapar kontakter som icke får förringas. Allt detta är i sanning något att djupt glädjas över.

Även vårt djupt vetenskapligt intresserade Konungapar har vid ett flertal tillfällen tagit initativet till seminarier och symposier då Nobelpristagare deltagit, icke enbart i anslutning till festligheterna utan också vid andra tillfällen. Det nät av förbindelser som vår Konung, under sin nu mer än 33 åriga regeringstid, på detta sätt upprättat är högst betydelsefullt och något som kommer vetenskap och forskning i vårt land till del och nytta.

I detta sammanhang må ock nämnas det forum för möten mellan Nobelpristagare och unga forskare som Greve Lennart Bernadotte, Greve av Wisborg, skapade redan 1951 och som allt sedan dess varje sommar verkat till vetenskapens fromma. Denna verksamhet leds idag av Grevens dotter, Grevinnan Bettina Bernadotte, Grevinna av Wisborg.

Greve Lennart Bernadotte, Greve av Wisborg, framför sitt vackra residens Mainau, vilket är ett arv från den badensiska storhertigätten.

torsdag 9 december 2010

Ytterligare milstolpe för Hertigen av Västergötland

Hertigen av Västergötlands vapensköld

Ytterligare en milstolpe kommer imorgon att passeras av Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, i det att Hans Kunglig Höghet deltager i Nobelprisfestligheterna. Svenska Dagbladet låter meddela att Hans Kunglig Höghet till bordet kommer att föra Fru Sumire Negishi, hustru till kemipristagaren.

Genom Nobelprisfestligheterna kommer Hertigen, i egenskap av fursterlig person, ha deltagit i de tre stora årliga begivelserna vilka också utgöras av Nationaldagsfirandet och Riksdagens öppnande. Till detta kommer deltagande i andra evenemang, som vår Konungaätts 200 års jubileum, och resor såväl utom som inom riket. Hertigen har hittills skött sitt viktiga värv med den äran och det framstår alldeles uppenbart att Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, är att gratulera till ett synnerligen gott val av gemål.

onsdag 8 december 2010

Republikanerna förnekar sig icke

På det hedervärda konservativa forumet Tradition & Fason fäster biträdande borgarrådssekreteraren Herr Edgélius uppmärksamheten på en så kallad "signerat -artikel" på Dagens Nyheters ledarsida som utgör ännu ett åskådningsexempel på republikanernas fega och smädeliga argumentation. Artikeln är författad av pamflettisten Lena Johansson.

Åter kan vi se hur dessa fega republikanska samhällsomstörtare icke förmår att strida med blanka vapen utan måste ta till oförskämdheter och förtal mot Hans Majestät. Artikeln är ännu ett led i den panikartade kampanj som ljusskygga republikanska krafter nu startat efter det att Monarkins starka folkliga stöd åter manifesterats i samband med vårt högaktade Tronföljarpars högtidliga och storartade bröllop.

Rörande sakinnehållet och argumentationen i artikeln kan med fördel hänvisas till Herr Edgélius kloka kommentar på forumet Tradition & Fason. Här kan bara konstateras att den sakargumentation som pamflettisten Johansson bedriver gränsar till ren infantilitet och har en kvalité som icke skänker något annat än stort och allmänt åtlöje till nämnda pamflettist.

Ett allvarligt inslag i artikeln, som icke explicit uppmärksammas av Herr Edgélius, är att pamflettisten såsom ett bärande argument använder de lösa rykten och det förtal som torgföres i den nyligen publicerade nidskriften mot Hans Majestät. En nidskrift som den mycket vederhäftige Professor Harrisson betecknat som del i en ren häxprocess. Pamflettisten visar härigenom sitt rätta jag såsom en feg republikan som måste ta till skvaller för att argumentera för sin smutsiga sak. Hade pamflettisten besuttit någon form av hederskänsla skulle hon ofördröjligen uttrycka en underdånig ursäkt till Hans Majestät, något som dessvärre icke torde kunna förväntas.

Att Dagens Nyheter tillåter att ett inlägg på ledarsidan vars argumentattion bygger skrifter, vars trovärdighet och seriositet är lika med noll och intet, är i sanning anmärkningsvärt och föga hedersamt för denna tidning. Dagens Nyheter är härigenom att betrakta som sämsta sortens, för att uttrycka det populärt, "skvallerblaska" som icke förtjänar några seriösa och hedervärda läsare.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

tisdag 7 december 2010

Glädjande gripande

Svenska Dagbladet låter meddela att den för allvarliga brott misstänkte publiciten Assange nu gripits av de brittiska myndigheter. Av rapporteringen framgår att publicisten trilskas med rättvisan genom att vägra lämnandet av såväl fingeravtryck som så kallat DNA-prov. Även om inga förhastade slutsatser i skuldfrågan må dragas, torde icke detta handlande lända den för allvarliga brott misstänkte publicisten till fördel. Domstolen har ock vägrat att ställa ut borgen och beordrat att den för allvarliga brott misstänkte publicisten skall kvarhållas i häkte, vilket synes vara ett mycket välgrundat beslut av domstolen.

Det är nu av största vikt att utlämningsförfarandet påskyndas så att den för allvarliga brott misstänkte publicisten med fångtransport kan föras till vårt land och att förundersökningen därigenom kan färdigställas.

Vidare vore det högst önskvärt att nämnde publicist även kunde lagföras och dömas för spridandet och yppandet av hemliga handlingar till vilka han icke haft någon som helst rättighet. I förlängningen sätter dessa dumdristigheter människor i livsfara. De internationella rättsvårdande myndigheterna borde skyndsamt utreda huruvida det finns något internationellt eller nationellt lagrum genom vilket publicisten kan näpsas för dessa oförsvarliga handlingar som i det närmaste är att jämställa med högföräderi.

fredag 3 december 2010

Välkommen arresteringsorder

Svenska Dagbladet låter meddela att brittiska myndigheter nu erhållit arresteringsorder rörande den för allvarliga brott misstänkte herr Assange.

Det brott för vilket herr Assange misstänkes har förvisso icke med nämnde herres publiceringsverksamhet att göra, men dessa sistnämnda dumdristigheter visar tecken på tvivelaktigt omdöme. Det är således synnerligen angeläget att den pågående brottsutredningen mot herr Assange kan fullföljas, vilket bäst låter sig göras med herr Assange i häkte.

Vad sedan gäller herr Assange publiceringverksamhet må var och en ha klart för sig att denna är både omdömeslös och mycket riskfylld. Många personers säkerhet äventyras genom nämnda verksamhet. Då publiceringen även rör regimer med bestialiska diktatorer kan den i förlängningen leda till att människor både torteras och mördas. Det är således icke något litet ansvar herr Assange lägger på sina axlar genom denna sin vansinniga verksamhet.

Vidare tycks herr Assange och hans likar sakna elementär kunskap om diplomatisk verksamhet och diplomatiska metoder. Såväl krig som andra konflikter har genom historien kunnat undvikas genom förandet av förtroliga samtal. Den nu inträffade exempellösa publiceringen försvårar användadet av förtroliga samtal vilket i sanning är högst bekymmersamt och i förlängningen kan få mycket tragiska konsekvenser.

Huruvida herr Assange även skulle kunna lagföras för sin publiceringsverksamhet är oklart om än mycket önskvärt. Denna typ av oförsvarliga dumdristigheter, som sätter människoliv på spel, måste både stävjas och näpsas.

torsdag 2 december 2010

Kostnaden för det brittiska Arvprinsbröllopet

Svenska Dagbladet låter meddela att tidningen New Magazine beräknat en kostnad motsvarande 612 miljoner kronor för det förestående brittiska Arvfurstebröllopet där Hans Kunglig Höghet Prins Wilhelm av Wales kommer att förmälas med Fröken Middleton.

Även i samband med vårt eget högaktade Tronföljarpars bröllop förekom uppgifter av detta slag, om än icke till samma belopp. Syftet var då precis som i det nu aktuella brittiska fallet att misskreditera arrangemanget som sådant för att skada Monarkin. Högst sannolikt är det försåtliga republikanska krafter som ligger bakom varför detta synes vara ytterligare ett exempel på republikanernas feghet och oförmåga att strida med blanka vapen.

Skärskådas siffrorna består den alldeles övervägande delen av en påstådd kostnad för säkerhetsarrangemang. Det som icke här framkommer är att en stor del av denna kostnad utgöreas av lönekostnader som under alla omständigheter skulle betalats ut. Vidare må framhållas att alla arrangemang av denna dignitet självklart travar säkerhet. I detta avseende skiljer sig icke den brittiske Arvprinsens bröllop från idrottsevenemang eller politiska toppmöten av olika slag.

I jämförelsen med ett politiskt toppmöte, vars säkerhetskostander torde vara på samma nivå med den beräkningsmodell som tillämpas, kommer Arvprinsens bröllop ge mycket igen i form av ökade turistintäkter och allmän så kallad "godwill" för det Förenade Konungariket. Högst sannolikt torde det förestående högtidliga Arvprinsbröllopet även utifrån ett snävt nationalekonomisk perspektiv vara en synnerligen god "investering".

Drages säkerhetskostnaderna bort från den av ovannämnda tidskrift utförda beräkningen hamnar kostanden på motsvarande 27 miljoner kronor, en högst rimlig summa för denna viktiga historiska händelse.

Det måste således konstateras att det icke länder Svenska Dagbladet till heder att utan kommentar publicera denna typ av uppgifter och högst tveksamma beräkningar.