torsdag 30 juni 2011

Kommunistpartiet visar sitt sanna jag

Att kommunismen, den röde satans egna ideologi, hör till det mest avskyvärda som framburits under historiens gång, därom råder inget som helst tvivel. Ännu ett exempel på detta ges idag i Svenska Dagbladet, där det framgår att medlemmar av herr Ohlys kommunistparti ställt sig bakom krav på mord av nämnda tidnings redaktör, herr Gudmundsson.

En av dessa brottsliga kommunister, en herr Fors som företräder partiet såväl i landstinget som i Pajala kommunalfullmäktige och som dessutom fanns upptagen på kommunistpartiets riksdagsvallistor, har uttryckt följande hot:

...alla tänkande människor förespråkar väl Per Gudmundsons avrättning?”

Kommunistpartiets ordförande herr Ohly, som likt alla kommunister i grunden är mycket feg, vågar icke själv ge någon kommentar i Svenska Dagbladet utan ger endast via sin pressekreterare ett synneligen vagt avståndstagande. Detta är i sanning både avslöjande och betecknande. Den fege kommunistordföranden vill således icke uttryckligen näpsa de som gjort sig skyldiga till denna verksamhet.

Dessvärre har den polisanmälan med påföljande utredning, avseende olaga hot, som redaktör Gudmundsson gjort och som lämnats vidare till Justiekanslern, lagts ned under en mycket märklig motivering att det rör sig om "satir". Detta måste betecknas som ett högst felaktigt beslut varför riksåklagaren ofördröjligen måste tillse att en förundersökning kommer till stånd varefter den för mordhot mïsstänkte herr Fors bör gripas och sättas i häkte i väntan på lagföring och laga dom.

För kommunismen är människoliv inget värt. I dess namn vet vi att miljoner och åter miljoner männskor misshandlats, torterats och mördats. Här skall var och en märka att Herr Ohlys kommunistparti är samma parti som under långeliga tider gick i tyrannen Stalins, historiens värste massmördare, ledband och framförde betecknande men högst avskyvärda hyllningskörer då nämnde tyrann avled.

Slutligen må starkt uttryckas att lagstiftningen rörande olaga hot gäller alla medborgare, så även våldsförhärligande kommunister. Staten får därför aldrig på minsta sätt acceptera den typ av rättsvidrig och avskyvärd handling som herr Ohlys partikamrater ägnar sig åt.

Jag bespottar uppriktigt kommunismen och den röde satan!

Leve rättstaten!

söndag 26 juni 2011

Belysande om herr Juholt

Den hedervärde och kloke skriftställaren herr Skytte fäster idag, i en av sina alltid mycket läsvärda krönikor i Svenska Dagbladet, uppmärksamheten på den nyvalde ordföranden för det socialdemokratiska arbetarepartiet, herr Juholt, och dennes agerande och utlåtelser i samband med grundläggandet av den samverkan, mellan socialdemokratiska arbetarepartiet, miljöpartiet och kommunistparitet, som initierades år 2008.

Såväl uttalandena vid nämnda tillfälle som de göranden och låtanden som herr Juholt presterat under sin nu tre månader gamla ämbetsperiod förstärker bilden av att herr Juholt på intet sätt är vuxen den uppgift som lagts på honom. Med det infantila språkbruk herr Juholt hänger sig åt, och vilket den gode herr Skytte uppmärksammar, nedväderar han var och en som vill föra diskussionen på en seriös och saklig nivå. Att som herr Juholt föra diskussionen utifrån trivialiserande och intetsägande resonemang utan varje spår av analytisk skärpa kastar smuts icke enbart på herr Juholt själv utan ock över hela det politiska ränkspelet.

Att inneha ett politiskt förtroendeuppdrag är något som förpliktigar och ställer höga krav på innehavaren. Ett förtroendeuppdrag är aldrig något som får "tramas" och "pladdras" bort på det sätt herr Juholt gör. Jämförelsen mellan herr Juholt och många av hans företrädare såsom herrarna Branting, Hansson, Erlander, Palme och Carlsson är förskräckande och föga hedrande för herr Juholt. Nämnda personer må ha varit förhärdade socialister och haft åsikter vilka jag aldrig någonsin delat men det har ändå varit frågan om personer som haft förmåga till såväl intellektuell analys som begåvning att uttrycka sig vederhäftigt i skrift och tal.

Naivt och högst obetänksamt

I ett inlägg i Svenska Dagbladet söker ett antal personer, som själva uppenbarligen anser sig som betydande, rättfärdiggöra det spektakel som består i att, enbart i provokativt syfte, sända ett antal skeppslaster med förnödenheter till Gaza. För alla som till äventyrs icke skulle vara medvetna om sakförhållandena kan upplysas om att Gaza är i händerna på en blodsbesudlad terroritorganisation vilken benämnes Hamas. Denna terroristorganisation tillskansade sig makten i Gaza med våld i det att den Palestinska Myndigheten, den av världssamfundet erkända företrädaren för det palestinska folket, nedkämpades med våld.

Det må vara att försörjningssituationen i Gaza är ansträngd men varför då icke istället sända förnödenheterna till Egypten som har öppna gränssationer mot Gaza? Av detta kan slutsatsen dragas att enda syftet med nämnda spektakel är att skada staten Israel under täckmanteln av humanitärt bistånd.

Var och en ska i detta vara fullt på det klara med att terroristorgansiationen Hamas, stödd av de medeltida mörkermännen i Iran, kräver staten Israels utplåning. Om detta finnes icke ett ord i det inlägg som publiceras i Svenska Dagbladet. Icke heller nämnes ett ord om situationen i Syrien, den stat i området som om någon tarvar omvärldens uppmärksamhet. Dock, denna stat och dess blodsbesudlade tyrann är svurna fiender till staten Israel och kräver dess utplåning. Var finnes solidariten med Syriens arma förtryckta folk?

Det är beklämmande att hatet mot staten Israel på detta sätt synes taga bort all omdömesförmåga hos undertecknarna av den aktuella petitionen.

Studerar man undertecknarna av inlägget finnes här såväl företrädare för socialdemokratiska arbetarepartiet som kommunistpartiet samt miljöpartiets nye övertalesman, herr Fridolin. Bland undertecknarna finnes också, vilket är anmärkningsvärt, skådespelaren herr Wollter, som enligt uppgift är medlem av ett parti som benämnes kommunistiska partiet. Nämnda parti har våldet som ett vapen i sitt partiprogram och symptiserar med världshistoriens störste massmördare, tyrannen Stalin, en av den röde satans alla mest upphöjda lakejer.

Särskilt sorgesamt att notera är att även företrädare för Svenska Kyrkan, genom biskopen Brunne och pastor Klein, låter låna sig till att underskriva detta naiva och obetänksamma inlägg. Att företrädare för vår Kyrka sätter sina namn invid kommunister och stalinister, vars ideologi deklarerar att religionen är ett opium för folket, är en handling som näpperligen kan försvaras och motiverar i sanning en skarp reprimand från Hans Högvördighet Ärkebiskopen.

Vad gäller biskopen Brunne, en av vår kyrkas prelater, måste i ödmjukhet ifrågasättas hur länge det ska få fortgå att nämnda prelat inger sig i aktiviteter, där den ena synes vara med obetänksam än den andra. För mig, såsom varande enkel lekman i den Svenska Kyrkan, har biskopen Brunne förverkat allt förtroende. För vår kära Kyrkas framtid och fortbestånd vore det en god gärning om biskopen Brunne kommer till insiktien att skyndsamt nedlägga biskopsstaven.

söndag 19 juni 2011

Monarkin måste diskuteras från rätt perspektiv

Redaktör Gudmundsson tar idag, i Svenska Dagbladets ledare , upp frågan om Monarkin utifrån det håll som diskussionen måste föras. Allt för länge har diskussionen drivits av fega, försåtliga och ljusskygga republikanska krafter, vilka icke våga strida med blanka vapen. Under senaste året har dessa fega uslingars allt smutsigare argumentation, som vi alla med sorg kunnat konstatera, urartat till en ren förtalskampanj mot vår högaktade Konung och hela Hans hus.

I sin ledare gör redaktör Gudmundsson följande anmärkning som tydligt visar det perspektiv som diskussionen om Monarkin måste drivas utifrån:

"Monarkin har i Sverige ofta enbart diskuterats som någon slags fördemokratisk rest, snarare än som en funktion som hjälper oss att bevara både vår nationella suveränitet och vårt demokratiska statsskick."

Redaktör Gudmundsson fortsätter:

"Välartikulerat försvar för monarkin har varit sällsynt. Det beror inte på att goda argument saknas. Europas konstitutionella monarkier hör till världens mest stabila demokratier, och det finns goda grunder att som sociologen Martin Lipset peka ut monarkin som förklaring till demokratisk stabilitet.

Man kan titta på Spanien, och minnas hur monarkin ledde landet ut ur fascismens mörker. Man kan titta på vårt grannland och se betydelsen av kung Haakon i exil i London under naziockupationen. Eller titta på The King’s Speech på dvd."

Det de fega republikanerna icke vill ta till sig eller på något sätt beröra i sin av smädelser färgade argumentation är det ovedersägliga historisk faktum att de av Europas stater som bevarat Monakin är de som haft mest stabil, harmonisk och lyckosam utveckling. Detta kommer sig av att Monarkin är en hävdvunnen institution som utvecklades under tusen år.

I perspektivet av den oro som vi idag kan iaktaga i skilda delar av Europa blir frågan om Monarkins återupprättande allt mer aktuell. I den Grekland, den arma stat som idag är värst drabbad och i behov av lugn och stabilitet, borde parlament skyndsamt kalla Hans Majestät Konung Konstantin, Hellernas Konung, att åter uppstiga på tronen. Här om någonstans behövs en kraft som kan ena och verka över det allt mer förfärliga politiska ränkspel som hotar att störta en hel nation i fördärvet.

Leve Monarkin!

Leve vårt högaktade Tronföljarpar


Idag ber jag att underdånigt få framföra mina allra hjärtinnerligaste och varma lyckönskningar till Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland och Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, på Deras ettåriga bröllopsdag.

Hovet låter ock denna dag kungöra en hälsning från vårt högaktade Tronföljarpar:

"Det är med stor värme och tacksamhet vi tänker tillbaka på vår bröllopsdag. Vi vill tacka det svenska folket för all den värme och uppskattning vi har mottagit vårt första år som gifta."

Såsom tidigare konstaterats på detta forum är det uppenbart att Hennes Kunglig Höghet gjort ett mycket gott val av gemål. Hertigen har under det år han nu innehaft sin upphöjda postion på mångfaldigt sätt visat detta om vilket förmäles i dagens Svenska Dagblad. Ur nämnda artikel må den vederhäftige och hedervärde historikern, professor Harrissons, utsaga citeras:

"Han har satsat allt i form av sin fritid, han har gett upp ledningen för sina företag. Sättet han har gjort det på kan inte annat än att ge respekt, säger Dick Harrison"

Leve vårt högaktade Tronföljarpar!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

fredag 10 juni 2011

All heder åt advokaten Ramberg

Generalsekreteraren i det hedervärda Advokatsamfundet, advokat Ramberg, låter nu bemöta de befängda och ohederliga krav på nämnde generalsekreterares avgång, vilka rests i anledning av att advokaten stått upp för rätten och rättstaten i den smutsiga förtalskampanjen mot Hans Majestät Konungen och Hans Hus. För detta skall advokaten Ramberg och det hedervärda samfundets styrelse, vilka stå bakom sin generalsekreterare, ha all heder.

Det enda advokaten Ramberg gjort är att påpeka det som är uppenbart för varje rättskännade medborgare. I advokatens synnerligen läsvärda reflektion över denna fråga må följande stycke citeras:

"Krav på abdikation framförs. Att Republikanska föreningen hänger på tåget är förstås inte överraskande. För vissa av dess medlemmar är inget argument för dåligt för att användas i debatten om statsskicket. Visst kan man med anständiga argument ifrågasätta monarkin. Men i den debatten bör argumenten vara någotsånär relevanta och rimligen kräva någon form av intellektuell heder."

"Intellektuell heder" är ordet och det är detta de fega republikanerna i sin ondsinhet är i full avsaknad av. Detta är något som den republikanska sektens ordförande, konungasmädaren och advokaten Althin i sanning borde betänka, i synnerhet som han själv är medlem av det hedervärda Advokatsamfundet. Genom deltagandet i den av smutsigaste smuts färgade förtalskampanjen synes icke konungasmädarens medlemskap i det hedervärda samfundet vara självklart, vilket styrelsen nogsamt borde beakta.

Belackarna av advokaten Rambergs försvar för rätt och anständighet, bland vilka finnes advokaten Silbersky, advokaten Samuelsson och den socialistiske advokaten Borgström, borde taga sig bättre till vara och använda sina vassa pennor till något annat än angrepp på rätt och anständighet. Deras agerande i denna fråga länder dem föga till heder.

Åter all heder åt advokaten Ramberg!

måndag 6 juni 2011

Livet är okränkbart

I en artikel i dagens Svenska Dagblad går en herr Irving till grova anklagelser mot den hedervärde skriftställaren herr Birro för det han dristade sig att uttrycka kritik gentemot de hjärslitande och förfärande barnamord som ske med staten stöd.

För att förstå herr Irvings inlägg må frågan ställas om nämnde skribent är medlem av den hednasekt av gudsförnekare som kalla sig Humanisterna (ett för övrigt synnerligen missvisande namn)?. Det som tyda på detta är den råa materialism som genomsyrar herr Irvings inlägg. I en sann anda av materialism förfaller han i ett kallt och antiandligt "medicinskt" resonemang som på alla sätt tydligt visa att han sakna all respekt för livet och dess mysterier.

Herr Irvings hela argumentation gå ut på att de "foster" som "aborteras" icke är livsdugliga. Är det så illa ställt med herr Irvings intellektuella förmåga att han icke förstått att hela anledningen till att fostret, ifrån befruktningens välsignade ögonblick intill dess födelse, finnes i moderlivet för att där få såväl näring som skydd? De liv som finnes i moderlivet må otvivelaktigt även de ha rätt till skydd för sitt liv. Herrens femte bud "Du skall icke dräpa" gäller otvivelaktigt även dessa ofödda.

Livet är okränkbart och givet av den Högste. Det är allas vår plikt att skydda livet och därför måste och var och en, som ha respekt för livet och dess fundamentala okränkbarhet, att å det kraftigaste fördöma och verka för att den nuvarande ordningen med statligt sanktionerade barnamord bringas till ett slut.

söndag 5 juni 2011

Hylla vår Konung och vårt Fädernesland

Instundande morgondag infaller vår Nationaldag. I den Kungliga Huvudstaden högtidlighålles denna dag på flerfaldigt sätt. Redan klockan 10 om morgonen kommer vårt högaktade Tronföljarpar Deras Kungliga Högheter Hertigparet av Västergötland att öppna Kungliga Slottets portar varefter allmänheten ges tillräde att beskåda denna storartade byggning med alla de salar där så mycket av vår historia har formats och med alla de praktfulla konstverk som pryder detta vårt främsta byggnadsverk.

Deras Majestäter Konungen och Drottningen kommer under dagen att deltaga i firandet av Nationaldagen i den skånska staden Eslöv medan Deras Kungliga Högheter Hertigparet av Västergötland kommer att deltaga i den medborgarskapscermoni som tradtionsenligt äga rum i Stockholms stadshus.

Dagens höjdpunkt blir om aftonen då Deras Majestäter Konungen och Drottningen, Deras Kungliga Högheter Hertigparet av Västergötland, Hans Kunglig Höghet Hertigen av Värmland samt Hennes Kungliga Höghet Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland i kortege, eskoterade av Kungliga Livgadets Dragoner, kommer att färdas till högtidliga firandet av vår Nationaldag som äga rum på Skansen.

Låt nu oss alla ta vara på detta tillfälle och gå man ur huse, såväl i huvudstaden som å landsorten, för att hylla såväl vår Konung och hela Hans Hus som vårt älskade Fädernesland. Låt oss här genom hyllningar ge vår Konung vårt folkliga stöd och samtidigt markera vår avsky och vårt förakt mot de vämjeliga fega republikanska krafter som så ohederligt och helt oförskyllt bespottat vår högaktade Konung.

Leve Konungen och Hans Hus!

Leve monarkin och ned med de fega republikanerna!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

lördag 4 juni 2011

Änteligen någon som våga ta bladet från munnen

I en Brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet låter den hedervärde skriftställaren herr Birro ta bladet från munnen om de fruktansvärda barnamord, genomförda av staten, som äga rum i tusental och som få våga ifrågasätta. De hemska rapporter vi nu nås av hur foster lämnas att dö är så till den grad upprörande och rör alla människoälskandes hjärtas rötter att något nu måste ske för att få slut på detta mördande.

Det är i sanning icke förenligt med vare sig grundlag eller vår kristna tradtion att denna djupt avskyvärda och förfärliga verksamhet få fortgå. Regeringen, och den närmast ansvarige ministern statsrådet Hägglund, bör ofördröjligen förordna om interimistiskt stopp av denna förfärliga verksamhet intill dess att lagstiftningen på området kan förändras. Ett interimistiskt stopp må utan laga hinder kunna motiveras av de vämjeliga händelser, där foster lämnas att dö, som rapporterats. Det hela är mord ock inget annat!

Lagstiftningen bör skyndsamt förändras så att avbrytande av graviditet endast må ske i de fall det finns fara för moderns livs. I annat fall må var och en vara ansvariga för sina handlingar. Livet är okränkbart och detta kan icke ifrågasättas.