söndag 30 maj 2010

Lyckönskningar

Vi be i underdånighet att få framföra våra varma lyckönskningar på lysningsdagen till Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland med tillkommande gemål Herr Westling.


Riksdagens Talman Herr Westerberg och Statsminister Herr Reinfelt framför lyckönskningar till Kronprinsessparet.

I samband med lysningen låter också Hans Majestät Konungen genom Hovet meddela att Herr Westling efter äktenskapets ingående kommer att upphöjas i fullvärdigt fursterligt stånd och rang samt att ingå i det Kungliga Huset. Herr Westlings titel kommer efter upphöjandet att vara:

Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland

Det synes här som Hans Majestät fattat ett väl genomtänkt och klokt beslut.

Gud bevare Kronprinsessparet!

lördag 29 maj 2010

Den ryska tronföljdsfrågan

Frågan om den ryska tronföljden vållar ibland en del diskussion varför det kan finnas anledning att närmare belysa denna.

Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria i samspråk med numera framlidne Patriarken av Moskva Alexej II, den Ryska Kyrkans överhuvud.

För det första kan konstateras att det nuvarande ryska statsskicket icke tillkommit på ett legitimt sätt. När Hans Majestät Kejsar Nikolaus II, med Guds nåde Kejsare och Autokrat över alla Ryssar etc., abdikerade för sig och sin son, Storfursten Alexander, den 2 mars 1917 skedde detta till förmån för brodern, Hans Kejserliga Höghet Storfurst Mikael. Påföljande dag deklarerade Hans Kejserliga Höghet att han icke ämnade upptaga kronan innan frågan behandlats av den konstitionella församlingen. Den 1 september deklarerade försteministern i den provisoriska regeringen, Herr Kerensky, republik utan att den konstituerade församlingens hörande i strid mot Storfurst Mikales dekret. Således är den ryska republiken icke legitim.

Det som sedan skedde torde vara allom bekant. Den vederstygglige samhällsomstörtaren och kommunisten Lenin, en av de röde satans främsta lakejer, massmördare och barnamördare, grep makten genom en statskupp (vilken av avskyvärda och lögnaktiga kommunistiska satanslakejer framställes som ett folkligt uppror). Härefter mördadades kallblodigt och brutalt många av det Ryska Kejserliga Husets medlemmar. Bland dessa illdåd var mordet på Hans Majestät Kejsar Nikolaus II och hela hans familj, ett illdåd där de avskyvärda kommunistiska satanslakejerna, på den blodsbesudlade tyrranen och massmördaren Lenins order, även lät mörda minderåriga.

"Kyrkan på Blodet" i Jekaterinburg som rests till åminnelse av Hans Majestät Kejsar Nikolaus, med Guds nåde Kejsare och Autokrat över alla Ryssar etc. och hans familj på den plats de mördades av vederstyggliga och vedervärdiga kommunistiska satanslakejer.

Den närmaste arvingen till den ryska tronen, efter de vederstyggliga och vedervärdiga kommunistiska satanslakejernas massakrar, var Hans Kejserliga Höghet Storfurst Kirill vilken år 1924, i exil, upptog titeln Kejsare över alla Ryssar. Kejsar Kirill avled år 1938 varpå rättigheten till den ryska tronen övergick till dennes son Hans Kejserliga Höghet Storfurst Vladimir.

Hans Kejserliga Höghet Storfurst Vladimir hade inga manliga efterkommande utan endast dottern, Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria. Storfurst Vladimir avled år 1992 varpå rättigheten till tronen övergick till Storfurstinnan Maria i kraft av de av Kejsar Paul I år 1797 stadfästa huslagarna (de så kallade Paulska lagarena). Dessa lagar föreskriver manlig arvsrätt men i det fall det saknas manliga arvingar övergår arvsrätten på spinnsidan. Lagarna föreskriver också att arvsberättigade ingår dynastiska äktenskap.

År 1992 var situationen den att det icke fanns någon annan medlem av huset Romanov, som var sprungen ur ett dynastiskt äktenskap än Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria. Härigenom kan icke legitimiteten ifrågasättas.

Den Romanovska familjen, d.v.s. den icke arvsberättigade delen av Huste Romanov, icke att förväxla med det Ryska Kejserliga Huset, d.v.s. den arvsberättigade delen av det Romanovska Huset, har på olika sätt sökt misskreditera Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Marias legitima arvsrätt.

Det främsta argumentet som framföres av den Romanovska familjen och dess överhuvud Hans Höghet Prins Nikolaus Romanovich, Prins av Ryssland, och ättling till Hans Majestät Kejsar Nikolaus I, är att äktenskapet mellan Hans Kejserliga Höghet Storfurst Vladimir och nyligen avlidna Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Leonida Georgeivna, Storfurstinna av Ryssland, Prinsessa av Bagration-Moukhransky icke var dynastiskt. Skälet skulle vara att ätten, Bagration-Moukhransky, en gren av en avsutten georgisk Konungaätt, icke skulle vara furstlig utan endast adlig. Denna argumentation förefaller märklig och fåfäng och noteras kan att den Ryska Kyrkan ser Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria som den rätta arvtagaren till den ryska tronen.

Här skall dock noteras att den Romanovska familjen icke direkt gör anspråk på den ryska tronen utan menar att det, vid återupprättandet av den ryska monarkin, är den ryska Dumans sak att avgöra vem som är rättmätig arvtagare då man menar att det icke finns någon som uppfyller de år 1797, av Kejsar Paul I, stadfästa huslagarna.


Hans Kejserliga Höghet Storfurst Georg tas emot av Ryska Kyrkans överhuvud Kirill Patriark av Moskva i januari innevarande år

Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria ingick år 1976 äktenskap med Hans Kunglig Höghet Prins Frans Vilhelm, Prins av Preussen. Äktenskapet upplöstes år 1985. I detta dynastiska äktenskap föddes år 1981 en son, Hans Kejserliga Höghet Storfurst Georg, som således är näst i ordningen till den ryska tronen.

Här kan nämnas att Storfurstens farfader, Hans Kungliga Höghet Prins Karl Frans, Prins av Preussen, var son till Hans Kungliga Höghet Prins Joakim, Prins av Preussen, son till Hans Majestät Kejsar Vilhelm II, Tysk Kejsare, Konung av Preussen. Storfurstens farmoder, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Henriette, Prinsessa av Preussen, Prinsessa av Schönaich-Carolath, var dotter till Kejsar Vilhelm II andra gemål, Hennes Majestät Kejsarinnan Hermine, Tysk Kejsarinna, Drottning av Preussen, Prinsessa av Reuss.

Här må ock nämnas att Hans Kunglig Höghet Storfurst Georg ingår i den preussiska tronföljden såsom åttonde i ordningen.

Såväl Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria som Hans Kejserliga Höghet Storfurst Georg är djupt engagerade i Rysslands utveckling och besöker ofta landet. Storfurstinnan har såsom sin avsikt förklarad att taga sitt residens i Ryssland.


Hans Höghet Prins Dimitri Romanovich, Prins av Ryssland, med gemål i samspråk med Herr Putin, förutvarande rysk president och nuvarande försteminister.

Även den Romanovska Familjen är djupt engagerad i Rysslands utveckling och representanter för familjen besöker ofta landet. Hans Höghet Prins Nikolaus Romanovich, Prins av Ryssland, saknar manliga ättlingar varför överhuvudskapet för familjen i sinom tid kommer att övergå till Hans Höghet Prins Dimitri Romanovich, Prins av Ryssland, eller dennes närmaste manlige ättling.

Det torde endast vara en tidsfråga innan monarkin återupprättas i Rysslands.

Länge leve det Ryska Kejserliga Huset och må dess överhuvud Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria snarast uppstiga på den ryska tronen!

Konungen deltar i övning med Hemvärnet

Hans Majestät Konungen i fältuniform

Hans Majestät Konungen har idag deltagit i övningar med Hemvärnet i huvudstadens centrala delar. Det är glädjande att Hans Majestät på detta sätt visar sitt intresse för Fädeneslandets försvar.

Ledningen och ansvaret för Fädeneslandets försvar är en uppgift som av urgammal hävd åligger Konungen. Riksdag och Regering bör därför skyndsamt vidtaga de åtgärder som krävs för att denna urgamla ordning återställs.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

torsdag 27 maj 2010

Hennes Kejserliga Höghet Änkestorfurstinnan Leonida Georgievna av Ryssland avliden


Hennes Kejsersliga Höghet Änkestorfurstinnan Leonida Georgieva av Ryssland

Det Ryska Kejserliga Huset låter meddela att Hennes Kejserliga Höghet Änkestorfurstinnan Leonida Georgieva av Ryssland, Rysslands rättmätiga Änkekejsarinna, avlidit den 23 maj, i sitt exilresidens i Madrid i den aktningsvärda åldern av 95 år.

Vi vill härmed i underdånighet uttrycka vårt djupa deltagande i den stora sorg som nu drabbat det Ryska Kejserliga Huset och dess överhuvud Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria av Ryssland, Rysslands rättmätiga Kejsarinna och Änkestorfurstinnans dotter.

Efter det att det arma ryska folket befriades från den röde satans och kommunisternas blodsbesudlade regim var Hennes Kejserlig Höghet en av förgrundsgestalterna vid närmandet mellan de två grenarna i den ryska ortodoxa kyrkan, som splittrats i samband med den röde satans och kommunisternas statskupp 1917. För denna stora insats har Hennes Kejserlig Höghet för evigt en plats i den ryska ortodoxa kyrkans historia.

Änkestorfurstinnan, född år 1914, var sprungen ur den georgiska ätten Mukhrani, en gren av en gammal georgisk Konungaätt. Änkestorfurstinnans broders sonson, Hans Kunglig Höghet Prins David, Prins av Georgien, är idag det Georgiska Konungahusets överhuvud och rättmätig arvtagare till Georgiens tron.

Hans Kunglig Höghet Prins David, Prins av Georgien

Hennes Kejserliga Höghet ingick år 1938 äktenskap med Hans Kejserliga Höghet Storfurste Vladimir av Ryssland, Rysslands rättmätige Kejsare och Autokrat vilken avled år 1992. Änkestorfurstinnan kommer att begravas invid sin gemål i Sankt Petersburg.

Länge leve det Ryska Kejserliga Huset och må dess överhuvud Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria snarast uppstiga på den ryska tronen!

onsdag 26 maj 2010

Herr Westlings kommande titel

Herr Westling

Statstelevisionens nyhetsprogram Rapport låter meddela att Hans Majestät Konungen överväger vilken titel Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessans tillkomande gemål, Herr Westling, skall tilldelas. Klart är att Herr Westling kommer att upphöjas till Prins och Hertig av Västergötland.

Här må nämnas att nyhetsprogrammet gör en i sammanhanget fullständigt irrelevant jämförelse då man drar in Hans Majestäts systrar, Prinsessan Margareta, Fru Ambler, Prinessan Desirée, Friherrinna Silfverschiöld samt Prinsessan Christina, Fru Magnusson, i resonemanget. Hans Majestäts systrar ingick äktenskap under den tidigare Succesionsordningen då icke kvinnor hade tillträde till tronföljden. I dessa fall tilldelade Hans Majestät Konung Gustav VI Adolf, med Guds nåde Sveriges, Götes och Vendes Konung, nämnda systrar titeln Prinsessa med tillägg av det borgerliga namnet. Dock kom icke systrarna att efter giftermålen ingå i det Kungliga Huset.

Systrarnas äktenskap som sådana bör betraktas såsom morganatiska till skillnad från Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Birgittas äktenskap med Hans Höghet Prins Johann Georg, Prins av Hohenzollern som är att betrakta som ett dynastiskt äktenskap. Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Birgitta, Sveriges Prinsessa, Prinsessa av Hohenzollern, ingår alltjämt i det Kungliga Huset.

I detta sammanhang må ock nämnas att Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Lilian, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Halland, ingår i det Kungliga Huset då Hennes Kunglig Höghets äktenskap med framlidne Hertigen av Halland, är att betrakta som dynastiskt. I enlighet med då gällande Successionsordning gav Konungen sitt samtycke samtidigt som Hennes Kunglig Höghet icke var att betrakta som enskild svensk mans dotter.

Med nu gällande Succesionsordning är alla kungliga äktenskap, vilka Konungen och Regeringen ger sitt samtycke till, att betrakta som dynastiska och således är avkommorna från dessa äktenskap arvsberättigade till rikets tron.

Det Hans Majestät nu har att avgöra är vilken praxis rörande titlar som skall tilldelas gemåler till arvsberättigade medlemmar av det Kungliga Huset. Med utgångspunkt från vad som Hans Majestät lät meddela i samband med Hertiginnan av Gästrikland och Hälsningland numera brutna förlovning och med det som så långt meddelats kring Herr Westling, kan följande konstateras:

  1. Gemål till tronföljaren ges titeln Prins respektive Prinsessa

  2. Gemål till arvsberättigade barn till regerande Konung ges titeln Hertig respektive Hertiginna

Det frågan nu synes gälla är om Herr Westling efter upphöjandet kommer att ges rangen Kunglig Höghet, innebärande full tillhörighet det Kungliga Huset, eller icke.

Måhända är det så att Hans Majestät när det gäller arvsberättigade personer, d.v.s. alla ättlingar i rakt nedstigande led efter Konungen, avser att alltid tilldela dessa titeln Prins respektive Prinsessa samt rangen Kunglig Höghet för att så markera dessas arvsrätt till rikets tron.

Troligt är också att avkomlingar till Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan och Herr Westling kommer att tilldelas Hertig respektive Hertiginnetitel. Huruvida nämnda titlar också kommer att tilldelas avkomlingar till Hertigen av Värmland och Hertiginnan av Gästrikland och Hälsningland återstår att se.

måndag 24 maj 2010

Hans Majestät Konungen för Hennes Kunglig Höghet till altaret vid den högtidliga fursterliga vigselakten

Svenska Dagbladet låter meddela att Hans Majestät Konungen kommer att föra Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan till altaret vid den högtidliga fursterliga vigselakten. Mot denna ordning synes såväl Hans Högvördighet Ärkebiskopen samt Hans Högvärdighet Biskopen av Gotland ha betänkligheter vilka man har det dåliga omdömet att offentligen framföra. Måhända är det detta som även uppviglat nio skånska ledamöter av prästerståndet att i ett brev till Hennes Kunglig Höghet vädja om att hon icke skall låta sig framföras av sin fader Hans Majestät Konungen.

Här må med skärpa framhållas att detta är en fråga över vilken Hans Majestät Konungen själv måste få råda. Det är en sak om Hans Högvördighet Ärkebiskopen i enskild audiens framför sina betänkligheter inför Hans Majestät men det är högst opassande att Hans Högvördighet på det sätt som sker låter sina åsikter vandra runt i pressen och uppvigla andra till obetänksamma handlingar. Här borde istället Hans Högvördighet tiga still.

Det skulle vara mig främmande att såsom lekman göra tolkningar kring detta utifrån vad som säges i den Heliga Skrift, dock har jag icke funnit att Hans Högvördighet eller de delar av prästerskapet som framför kritiken stödjer detta på några teologiska överväganden. Sanningen är den att vare sig kyrkans handbok eller den Heliga Skrift föreskriver hur bruden skall föras fram till altaret. Utifrån detta perspektiv synes det mig att Hans Högvördighets betänkligheter vilar på lösan grund.

Anmärkningsvärt är också att man hänvisar till Svenska Kyrkans tradition. I detta betänker man icke att den förestående högtidligheten är såväl en vigselakt som en statsakt där brudgummen, Herr Westling, kommer att upptagas i fursterligt stånd. Icke heller har någonsin tidigare en kvinnlig Tronföljares bröllop ägt rum i riket. Att då i detta sammanhang tala om tradition förefaller mig icke vara något annat än ett svepskäl för att dölja de extremfeministiska undertoner som förekommer i denna fråga.

Det är slutligen högst märkligt att deras Högvördigheter Biskoparna samt delar av prästerskapet, uti denna fråga, argumenterar utifrån traditionen, då samma prästmän synes tillhöra förespråkarna av samkönade äktenskap vilket strider mot både den Heliga Skrift och Kyrkans tradition.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

lördag 8 maj 2010

Hans Majestät Konungen besöker den europeiska flottstyrkan i Indiska Oceanen

Krigsmakten låter meddela att Hans Majestät Konungen, tillika Amiral i Kungliga Flottan och ävenledes Amiral i brittiska Royal Navy, har företaget ett besök på HMS Carlskrona varifrån den europeiska flottstyrkan i Indiska Oceanens operationsområde leds. Flottstyrkans operativa uppgift är att beskydda handelssjöfarten emot vederstyggliga piratangrepp. Operationen leds av Flottiljamiral Thönqvist från Kungliga Flottan.

Hans Majestät med officerare ur Kungliga Flottan i Indiska Oceanens operationsområde.

Det är mycket glädjande att Hans Majestät på detta sätt visar sitt stora intresse och på alla sätt stöder vår flottas och krigsmakts insatser i dess viktiga operationer.

Vidare bör förändringar införas i syfte att åter göra Konungen till högste befälhavare över krigsmakten. Detta är en sedan urminnes tid hävdvunnen ordning som tvivelsutan måste återupprättas.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet.

torsdag 6 maj 2010

Återinsätt Konung Konstantin

Svenska Dagbladet låter meddela att spänningen är mycket ansträngd i Grekland efter de mord på värnlösa banktjänstemän som utfördes av anarkister, en gren av den vederstyggliga kommunismen, en rörelse som icke är något annat än den röde satans lakejer.

Situationen i Grekland visar med all önskvärd tydlighet vad som händer när lismande, och av återval helt besatta, politiker styr en stat utan någon som helst kontroll oberoende kontroll. Detta visar på behovet av att styret en stat måste ske enligt andra principer där det även finns, från polititikerna, oberoende institutioner.

Det alternativ som finns är att samhället organiserar efter de principer som baron Montesquieus stora arbete Om lagarnas anda. Här talas om den lagstiftande makten, den verkställande makten och den dömande makten. Den naturliga slutsatsen i detta arbete är att institutionen för den verkställande makten är monarkin.

I Grekland störtades Monarkin i fördärvet av makthungriga militärer som härigenom bröt sin trohetsed till Konungen, ett vederstyggligt brott, som orsakat det grekiska folket mycket lidande.


Deras Majestäter Konungen och Drottningen av Grekland

I dagens allvarliga sitution måste den grekiska staten återupprättas från grunden. Styret av staten bör härvid organiseras efter Montesquieus maktdelningsprincip vilket innebär ett återupprättande av Monarkin och där Hans Majestät Konung Konstantin, Hellernas Konung, återuppstiger på den grekiska tronen. Det grekiska parlamentet bör därför skyndsamt återkalla Konung Konstantin och hemställa om dennes återuppstigande på tronen och emottagande av den grekiska kronan.

Leve Hans Majestät Konung Konstantin, Hellernas Konung!

måndag 3 maj 2010

Stå upp för Krigsmakten

Svenska Dagbladet låter meddela att den så kallade rödgröna opposionen i sitt idag utfärdade budgetförslag avser att ruinera rikets Krigsmakt och försvar. Detta är i sanning ytterst allvarligt och alla goda krafter måste nu mobiliseras för att förhindra att denna opposition, där kommunistpartiet och således den röde satans egna lakejer ingår, får sätts sig på statsrådstaburetterna. Att kommunistpartiet vill ruinera rikets krigsmakt är ingen nyhet, det som däremot är synnerligen anmärkningsvärt är att nu även det socialdemokratiska partiet, vilket tidigare insett vikten av ett försvar, nu sällar sig till krigsmaktens banemän.

Det är i sanning beklagansvärt att såväl det socialsdemokratiska partiet och det så kallade miljöpartiet gått i allians med kommunistpartiet, ett parti som har en historia såsom avskyvärda fosterlandsförädare. I detta sammanhang må ock nämnas att kommunistpartiet öppet stödde den blodsbesudlade diktatorn Stalins angrepp 1939 på våra värnlösa bröder och systrar i Finland.

Istället för att ruinera krigsmakten är nödvändigt att denna stärks å det kraftigaste.

Arméns förmåga måste ovillkorligen återställas och flertalet av de ärorika nedlagda regementena måste åter sättas upp och rustas. Ett rimligt krav är att armén ges en operativ styrka uppgående till 20 brigader. Utöver detta måste även lokalförsvaret stärkas genom en utökning av hemvärnet.

Även flottans slagkraft måste återställas. Här är det rimligt att 3 eskadrar organiseras, en för Bottenhavet och östra delarna av Östersjön, en för södra delarna av Östersjön samt en för Västkusten. Dessa eskadrar måste vardera bestå av minst två ytattackflottiljer, en ubåtsflottilj samt förband för minkrigsföring.

Antalet divisioner i flygvapnet bör fördubblas och nedlagda flygbaser måste återuppsättas för att säkerställa en rimlig geografisk spridning i riket.

Slutligen bör befälet över Krigsmakten åter ställas under Konungen såsom högste befälhavare.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet.