måndag 3 maj 2010

Stå upp för Krigsmakten

Svenska Dagbladet låter meddela att den så kallade rödgröna opposionen i sitt idag utfärdade budgetförslag avser att ruinera rikets Krigsmakt och försvar. Detta är i sanning ytterst allvarligt och alla goda krafter måste nu mobiliseras för att förhindra att denna opposition, där kommunistpartiet och således den röde satans egna lakejer ingår, får sätts sig på statsrådstaburetterna. Att kommunistpartiet vill ruinera rikets krigsmakt är ingen nyhet, det som däremot är synnerligen anmärkningsvärt är att nu även det socialdemokratiska partiet, vilket tidigare insett vikten av ett försvar, nu sällar sig till krigsmaktens banemän.

Det är i sanning beklagansvärt att såväl det socialsdemokratiska partiet och det så kallade miljöpartiet gått i allians med kommunistpartiet, ett parti som har en historia såsom avskyvärda fosterlandsförädare. I detta sammanhang må ock nämnas att kommunistpartiet öppet stödde den blodsbesudlade diktatorn Stalins angrepp 1939 på våra värnlösa bröder och systrar i Finland.

Istället för att ruinera krigsmakten är nödvändigt att denna stärks å det kraftigaste.

Arméns förmåga måste ovillkorligen återställas och flertalet av de ärorika nedlagda regementena måste åter sättas upp och rustas. Ett rimligt krav är att armén ges en operativ styrka uppgående till 20 brigader. Utöver detta måste även lokalförsvaret stärkas genom en utökning av hemvärnet.

Även flottans slagkraft måste återställas. Här är det rimligt att 3 eskadrar organiseras, en för Bottenhavet och östra delarna av Östersjön, en för södra delarna av Östersjön samt en för Västkusten. Dessa eskadrar måste vardera bestå av minst två ytattackflottiljer, en ubåtsflottilj samt förband för minkrigsföring.

Antalet divisioner i flygvapnet bör fördubblas och nedlagda flygbaser måste återuppsättas för att säkerställa en rimlig geografisk spridning i riket.

Slutligen bör befälet över Krigsmakten åter ställas under Konungen såsom högste befälhavare.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar