söndag 27 juni 2010

Ny franska tronarvingar födda

De franska legitimisternas överhuvud och pretendenten till Frankrikes tron Hans Kunglig Höghet Prins Louis, Hertig av Anjou, välsignades den 28 maj innevarande år med tvenne tronarvingar, Hans Kunglig Höghet Prins Louis, Douphin av Frankrike, Hertig av Burgund samt Hans Kunglig Höghet Prins Alfons, Hertig av Berry. Detta är första gången sedan 1781 det föds en Douphin av Frankrike. En tacksägelsemässa kommer att äga rum i Invaliddomen i Paris den 6 juli.

Deras Kungliga Högheter Hertigparet av Anjou med Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Eugenie i audiens hos Hans Helighet Påve Benedictus.

Nu är icke Hertigen av Anjous rättighet till den franska tornen oomtvistad utan anspråk görs även av den yngre grenen Orleaninsterna, med pretendenten Greven av Paris, Hertig av Frankrike, vilken hävdar att Hertigen av Anjous rättighet försvann genom den spanske Kounungen Filip V's avsägelse av sina arvsanspråk på den franska kronan.

Även från de så kallade Bornapartisterna ställes anspråk på Frankrikes tron. Dessas vitsord torde dock icke vara särdeles starka då de icke kan grundas på hävd utan endast på en kort periods innehav av den franska tronen.

Inför ett återupprättande av Konungariket Frankrike måste givevis denna fråga klarläggas och lämpligast torde vara att ställa den under Internationella Domstolens avgörande. Alternativt må frågan kunna avgöras av den franska nationalförsamlingen.

Må Konungariket Frankrike snarast återupprättas!

Ned med republiken!

söndag 20 juni 2010

Leve Monarkin!

Deras Majestäter Konungen och Drottningen

Det kan nu konstatateras att firandet av vår Tronföljares bröllop torde ha överträffat alla förväntningar då det utvecklades till en historiskt händelse av sällan skådat slag. Hyllningarna till Kronprinsessparet visade inga gränser och en halv miljon medborgare hade begivit sig ut på huvudstadens gator för att hylla de nygifta, Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sverige Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland med gemål Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland.

Högtidligheterna torde ha berört de flesta medborgare djupt. Vi minns med stor ödmjukhet och beundran Hennes Kunglig Höghets korta men kärnfulla tacktal till vårt folk från Lejonbacken. Den framtoning Hennes Kunglig Höghet hade i sitt tal visar på alla sätt att vi här har en stor Monark i vardande.

Även Hans Majestäts tal vid festmiddagen var djupt innehållsrikt och tänkvärt. Här deklarerade även Hans Majestät skälet till den av vissa klerker ifrågasatta så kallade brudöverlämningen. Hans Majestät säger här:

"Vår relation är emellertid djupare än den mellan regent och tronföljare. Jag är Din far. Du är min älskade dotter. Ingen ska tro annat, än att min högsta önskan varit och är, att se Dig glad och lycklig. Det har därför varit en självklarhet för Din mor Drottningen och mig, att Du - som varje människa i vårt land - fritt och utan påtryckningar skulle välja den till Din livskamrat, som Ditt hjärta bjuder. Jag har idag velat markera det genom att beledsaga Dig fram till Din blivande make och därmed bekräfta det beslut om medgivande till äktenskap, som grundlagen ålägger mig att fatta. "

Dessa klerker torde nu, efter detta klarläggande, djupt ångra att de satt sig upp mot Konungens djupt motiverade vilja i denna fråga. Detta må stämma dessa klerker till eftertanke innan de nästa gång kommer med djupt ogrundande synpunkter gentemot Konungens väl avvägda beslut.

När det så gäller vår nye Prins och Hertig, Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, torde varje eventuellt tvivel om hans förmåga att uppta sitt höga fursterliga stånd vara för all framtid undanröjt.

För det första visade Prinsens faders, Herr Olle Westlings, tal med all tydlig önskvärdhet att Prinsen är sprungen ur en högst hedervärd familj och släkt.

För det andra visade Hans Kunglig Höghet själv, i det djupt rörande talet till sin Gemål, på en stor visdom och ödmjukhet inför det betydelsefulla värv som väntar. Intet öga torde heller ha varit torrt efter den stora tillgivenhet han visade sin höga gemål. Hans Kunglig Höghets tal torde vara en av denna händelser absoluta höjdpunkter.

Må vi nu i våra böner be den Allsmäktige om att detta äktenskap nu välsignas med livsfrukt så att vi snart får glädjas att en ny generation i vårt Konungahus.

Denna djupt historiska händelse visar att vår Monarki har ett fundamentalt och oerhört massivt stöd bland vårt folk. Detta ämne tas även upp i Svenska Dagbladets ledare där Redaktör Linder pekar på monarkins betydelse. Även om icke Redaktör Linder inser den fulla betydelse som Monarkin, såsom en oberoende och oväld institution, skulle kunna ha visar han ändå på att frågan nu uppmärksammas utifrån en konstruktiv utgångspunkt. Särskilt tänkvärt i Redaktör Linders ledare är synen på Arvkonungadömet, där Redaktören anför följande:

"Arvkungadömet främjar det långa tidsperspektivet – vi växer upp och blir äldre tillsammans med medlemmarna av den familj som har fått som lott och öde att symbolisera nationen. Politiker kommer och går men monarken består."

I sanning väl talat.

Slutligen kan konstateras att den gångna veckans historiska händelser kring vår Tronföljares bröllop, som nådde sin kulmen under den högtidliga vigselakten, torde vara att betrakta som ett formidabelt dråpslag för konungasmädarna i den vederstyggliga sekten republikanska föreningen. Kontrasten mellan denna sekts smutsiga värv och den inneboende kraft som Monarkin visar framstår tydligare än någonsin.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

lördag 19 juni 2010

Lyckönskningar

Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sverige Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland och Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland

Vi be i underdånighet att få framföra vår allra varmaste och hjärtinnerligaste lyckönskningar till det Fursterliga Brudparet, Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sverige Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland och Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

Gud bevare Kronprinsessparet!

Den historiska dagen inledd

Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, med tillkommande gemål Herr Westling
Så har då denna storslagna historiska dag inletts då vår Tronföljare Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sverige Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, skall ingå i äktenskap med Herr Westling som härmed, genom Konungens förordnade, upphöjs till Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland.

Inför denna storslagna och betydelsefulla händelse ber vi om Den Högstes beskydd och välsignelse av vår Konung och hela hans hus.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

Gud bevare Kronprinsessparet!

torsdag 17 juni 2010

Förenade Konungarikets representation vid Kronprinsessbröllopet

Vid studie av gästlistorna inför Kronprinsessbröllopet kan ett märkligt faktum konsteras. Medan övriga europeiska Monarkier representeras av Monarker (Drottningen av Danmark, Konungen av Norge, Drottningen av Nederländerna, Konungen av Belgien, Storhertigen av Luxemburg och Fursten av Monaco medan Konungen av Spanien representeras av sin gemål) och Tronföljare (Kronprinsen av Danmark, Kronprinsen av Norge, Kronprinsen av Nederländerna, Kronprinsen av Belgien, Kronprinsen av Spanien, Arvstorhertigen av Luxemburg, Arvprinsen av Lichtenstein) låter sig Drottningen av Förenade Konungadömet sig representeras av sin tredje son, Greven av Wessex men gemål. Nämnde Greve står först på sjunde plats i tronföljden. Detta är något som i det närmaste måste betraktas som ett etikettsbrott och det är sorgesamt och föga hedrande för Drottningen av Förenade Konungariket att hon icke fäster större avseende vid årets största europeiska händelse vilken också är en viktig mötespunkt för Europas alla Konungahus, inklusive dem som ännu icke återinsatts (Konungahusen från Bulgarien, Rumänen och Serbien representeras av pretendenter eller tronföljare).


Kronprinsessans farfaders moder Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Skåne, född brittisk prinsessa.

Kronprinsessans farmoders fader Hans Kunglig Höghet Hertig Carl Edvard, Hertig av Sachsen Coburg och Gotha, Hertig av Albany (intill 1917), född brittisk prins.

Det hela är högst anmärkningsvärt då vårt Konungahus har starka band med Förenade Konungrikets Konungahus i det att Kronprinssessans farmoders fader, Hans Kunglig Höghet Hertig Carl Edvard, Hertig av Sachsen Coburg och Gotha, Hertig av Albany (intill 1917) och farfaders moder Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta var sprungna ur nämnda Konungahus, och barnbarn till Hennes Majestät Drottning Victoria, Drottning av Storbrittanien, Kejsarinna av Indien. Likväl var nu framlidna och salig i åminnelse, Hennes Majestät Drottning Louise, Sverige Drottning, faster till Hertigen av Edinburgh vilken är Drottingen av Förenade Konungarikets gemål.

måndag 14 juni 2010

Tronföljargemålens vapensköld fastställd

Hans Majestät Konungen har nu stadfäst vapensköld och monogram för blivande Tronföljargemålen, Herr Westling, vilket meddelas i ett pressmeddelande från Hovet. Det kan här konstateras att vapenskölden väl följer de heraldiska tradtioner som av hävd tillämpas vilket är högst tillfredställande. Herr Westlings upphöjelse i fursterligt stånd har härigenom tagit ytterligare ett steg för att fullbordas vid den högtidliga vigselakten.

En fråga som ännu icke fått något svar är om Hans Majestät avser att förläna den blivande Tronföljargemålen med någon orden. Även om samhällsomstörtande, degenererade och historielösa krafter krafter i mitten av 70-talet lyckades avskaffa ordensväsendet vad avser rikets medborgare har Konungen åter sedan år 1995 rätt att förläna Serafimerorden och Nordstjärneorden till medlemmar av det Kungliga Huset.

I detta sammanhang må nämnas att Hennes Majestät Drottningen förlänades med Serafimerorden den 18 juni 1976, dagen före Deras Majestäters bröllop. Denna förläning skedde dock i kraft av att Hennes Majestät vid detta tillfälle, före äktenskapets ingående, alltjämt betraktades som utländsk medborgare. Vidare förlänades Deras Kungliga Högheter, Kronprinsessan, Hertigen av Värmland samt Hertiginnan av Gästrikland och Hälsningland med Serafimerorden på sina respektive myndighetsdagar. Även Hennes Kunglig Höghet Hertiginnan av Halland har förlänats med nämnda orden vilket skedde på Hertiginnans 80:e fördelsdag år 1995.

lördag 12 juni 2010

Osaklig artikel i Svenska Dagbladet rörande kostnader för Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessans bröllop

Svenska Dagbladet låter idag publicera en synnerligen osaklig artikel om kostnaderna för Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessans bröllop. I artikeln blandas äpplen och päron på ett sätt som måste betecknas som fullständigt främmande för seriös journalistik. Har månne redaktionen förpestats med vederstyggliga republikaner som på detta sätt vill misskreditera den största högtidligheten som hållits i riket sedan Deras Majestäters bröllop för 34 år sedan?

Den största kostnaden som artikeln ondgör sig över är iståndsättandet av Haga Slott. Denna kostnad har utifrån ett mer vederhäftigt resonemang intet med bröllopet att göra. Saken är den att nämnda slott, till vilket Konungen åter givits dispositionsrätt, alldeles oavsett bröllopet torde varit i behov av en renovering, något som är särdeles viktigt för alla byggnader av kulturhistorisk värde. Att Tronföljarparet sedan valt detta vackra kungliga slott såsom sitt residens förhöjer endast dess värde och attraktionskraft.

Särskilt tramsig blir artikeln då den ovederhäftige journalisten Mattias Magnusson, som står för detta besynnerliga altster har frågat en mäklarfirma vad som kunde inbringas om nämnda slott, istället för att användas som residens för Tronföljarparet, såldes på den öppna marknaden. Som att detta skulle vara ett alternativ, att utbjuda de kungliga slotten med alla dess kulturhistoriska värden på marknaden.

Vidare, att extra insatser krävs av ordningsmakten vid stora evenemang av detta slag är en självklarhet och i detta avseende utmärker sig Tronföljarbröllopet icke på något sätt. Icke hör vi väl någon tandagnisslan när exempelvis politiska toppmöten, idrottsevenemang och till och med parader av högst tvivelaktig karaktär kräver extra omsorger från ordningsmakten?

Denna artikel är i sanning ett anmärkningsvärt exempel på oseriös och ovederhäftig journalistik och det är högst beklagansvärt att Svenska Dagbladet lånar sig till att publicera dessa tramsigheter.

Låt oss istället i sanning glädja oss inför den stora högtidlighet som väntar nästa vecka.

Leve Tronföljarparet!

måndag 7 juni 2010

Republikanska föreningen smädar Hans Majestät

Den vederstyggliga och samhällsomstörtande sekten "Republikanska Föreningen" visar på sin hemsida sitt verkliga jag genom en smädesbild på Hans Majestät Konungen. Detta är så till den grad stötande och förnedrande att ord saknas att fullt ut beskriva detta. Såsom en ren sakupplysning redovisas nedan, efter moget övervägande, en så kallad "snapshot" från nämnda sekts hemsida. Skälet till att en så kallad "snapshot" visas istället för en länk är att denna för den monarkistiska saken ägnade blogg aldrig kommer att smutsas ned med länkar till denna typ av avskyvärda sekter.Från den avskyvärda och vederstyggliga sekten Republikanska Föreningens hemsida

Att argumenten för republik är tunna därom råder inget tvivel. Dock tillåtes det undertecknad att uttrycka förvåning över att argumenten är tunnare än den tunnaste vattvälling så att man nödgas ta till smädesbilder och angripa Hans Majestäts person. Vederbördande myndigheter bör snarast granska detta så att åtal för förtal kan väckas.

Såsom ytterligare ett tecken på denna sekts desperation, i sitt smutsiga värv, är att man bespottar rikets symboler och regalier. Svenska Dagbladet låter meddela att den avskyvärda sekten såsom sin så kallade nya logotype antagit en upp- och nervänd konungakrona. Detta är så till den grad tramsigt att det än en gång visar på sektens fullständiga brist på vederhäftiga argument.

I detta sammanhang må och nämnas att ordföranden för denna sekt, advokaten Ahltin, är ledamot av Kristdemokraternas partistyrelse vilket är högst upprörande och anmärkningsvärt. Här förväntas att partiordföranden Statsrådet Hägglund snarast vidtar de mått och medel som krävs för att utesluta nämnde advokat, vilken icke är något annat än en skam för detta annars hedervärda parti.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet, ned med republikanerna!

lördag 5 juni 2010

Hennes Kejserliga Höghet Änkestorfurstinnan Leonida Georgievna av Ryssland, de jure Rysslands Änkekejsarinna, begravd

Vid en högtidlig och djupt rörande begravningsakt i Sankt Peter och Paul Kateralen, Sankt Petersburg, vigdes den 3 juni Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Leonida Georgievna av Ryssland, de jure Rysslands Kejsarinna, till den sista vilan . Begravniningsakten föregicks av en sorgegudtjänst den 2 juni.Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Leonida Georgievna av Ryssland, de jure Rysslands Änkekejsarinna


Från den högtidliga och djupt rörande begravingsakten

Så har nu Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Leonida Georgievna av Ryssland, de jure Rysslands Kejsarinna, fått sin sista vila invid sin höge gemål, Hans Kejserliga Höghet Storfurst Vladimir av Ryssland, de jure alla Ryssars Kejsare, i den kejserliga kryptan i Sankt Peter och Paul Kateralen i Sankt Petersburg.


Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria av Ryssland, de jure alla Ryssars Kejsarinna, med sin son och arvtagare Hans Kejserliga Höghet Storfurst Georg av Ryssland, Prins av Preussen, under begravingsakten

Gud bevare Huset Romanov och må det åter snarast uppstiga på Rysslands Tron.