måndag 23 augusti 2010

Den röde och svarte satans offer hedrade


Idag böjer vi våra huvuden i sorg och ödmjuk aktning samt djupaste respekt för alla de miljoner och åter miljoner människor som förtryckts, torterats och mördats av världshistorien grymmaste och mest förkastliga ideologier, kommunismen och nationalsocialismen. Dessa djupt avskyvärda ideologier kan icke anses vara något annat än satans eget verk.

Minneshögtiden gick av stapeln på Norrmalmstorg där, enligt föreningen Upplysning om Kommunismen (UOK), hedervärda politiker visade sin respekt dessa den röde och svarte satans alla offer. Bland deltagande politiker märktes Statsrådet Björklund samt Riksdagsledamoten Hennes Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertiginnan Walburga, Ärkehertiginna av Österrike, Prinsessa av Ungern, Grevinna Douglas. Ärkehertiginnan har gjort stora insatser i kampen mot kommunismen och var med och arrangerade den så kallade paneuropeiska picknicken där järnridån för första gången forcerades i större skala.

Högst anmärkningsvärt är att representanter för Socialdemokratiska Arbetarepartiet och Miljöpartiet, trots inbjudningar, icke deltog i minneshögtiden. Socialdemokratiska Arbetarepartiet lär icke ens ha besvarat inbjudan. Om detta märkliga förhållanden framföres kloka åsikter av redaktör Arvidsson i Svenska Dagblades ledare samt av herr Magnusson på den konservativa bloggen Tradition & Fason.

lördag 21 augusti 2010

Vår Konungaätt 200 år


Hans Majestät Konung Karl XIV Johan, med Guds Nåde Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung


Idag har 200 års minnet av valet av Marskalk Jean Batiste Bernadotte, vår nuvarande Konungaätt grundare, till tronföljare firats med högtidligheter i Örebro under närvaro av Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, Hennes Majestät Drotting Silvia, Sveriges Drottning, Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, Hans Kunglig Höghet Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland samt Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland.

Svenska Dagbladet låter meddela att firandet bland annat innefattat såväl lunch på Stjernsund slott, besök på Örebro museum som högtidscermoni i St Nicolai kyrka. Vidare höll Hans Majestät ett uppskattat tal på Järntorget i Örebro. Festligheterna avslutades med att Landshövdingen gav middag på Örebro slott för de höga gästerna.

Detta är i sanning en högtidsdag i det att vår högaktade Konungaätt torde vara den Konungaätt som suttit längst på tronen. Vasaätten satt på tronen i 131 år, den Pfalziska ätten i 66 år, den Holstein-Gottorspska ätten i 58 år samt ätten Hessen i 31 år. I detta sammanhang må ock nämnas att vår högaktade Konung även härstammar från Vasaätten, den Pfalziska ätten samt den Holstein-Gottorpska ätten. Med några få undantag, såsom de barnlösa monarkerna Drottning Kristina, Konung Karl XII, Drottning Ulrika Eleonora samt Konung Fredrik I, torde vår Konung kunna räkna samtliga monarker sedan Konung Gustaf I som sina anfäder.

Vår Konungaätt har på mångfaldigt sätt bidragit till den lysande period som vårt land genomlevt under de gågna 200 åren. Särskilt må nämnas att vi levt i fred allt sedan 1814 och att våra Konungar haft en betydande del i detta. Att vårt älskade Fädenesland undslapp andra världskrigets umbäranden var till en icke oväsentlig del Hans Majestät Konung Gustaf V, med Guds Nåde Sveriges, Götes och Vendes Konung, Hertig av Värmland, förtjänst.


Hans Majestät Konung Gustaf V, med Guds Nåde Sveriges, Götes och Vendes Konung, Hertig av Värmland.

Det är otvivelaktigt så att de länder i Europa som hållit fast vid Monarkin är de länder som haft den mest harmoniska utvecklingen. Revolutioner har icke enbart störtat anrika Furstehus som Hohenzollern, Habsburg och Romanov i fördärvet utan också de folk som dessa Furstehus regerat över. Med ett bibehållande av monarkin i Tyskland, Österrike och Ryssland hade dessa länders arma folk undsluppit de fasansfulla tyrannerna Hitler och Stalin.

Vi gläds nu storligen med vår Konungaätt och dess första 200 år på tronen och be här i underdånighet att får framföra våra allra varmaste och hjärtinnerliga hyllningar till Hans Majestät Konung Carl XIV Gustaf och hela hans hus.

Leve Monarkin!

Leve vårt högaktade Konungahus, ätten Bernadotte!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

fredag 20 augusti 2010

Konungasmädaren Althin förnekar sig icke

Konungasmädaren, advokaten Althin, ger i Svenska Dagbladet en kommentar till den löjeväckande anmälan om tagande av muta mot vårt högaktade Tronföljarpar. Av denna kommentar framgår hur oerhört oseriös advokaten är i denna fråga. I tidningens artikel framgår med all önskvärd tydlighet att advokaten icke läst överåklagarens motivering. Detta till trots ger ändå denne konungasmädare uttalanden relaterat till överåklagarens beslut. Kan det på ett tydligare sätt visas hur oseriös denne konungasmädare och advokat är i sitt smutsiga värv som ordförande för den sekt som kallar sig republikanska föreningen.

Förmodan om att det är sektmedlemmar som ligger bakom dessa högst tramsiga anmälningar växer sig allt starkare. Denna sekt består helt uppenbart av fega krakar som icke vågar strida med blanka vapen utan som istället använder försåtliga och ärekränkande metoder. Ett totalt förakt för denna sekt måste därför uttryckas.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

Ett självklart beslut

Svenska Dagbladet låter meddela att överåklagare Stetler funnit att de såväl grund- som huvudlösa anmälningarna rörande mutbrott mot vårt högaktade Tronföljarpar icke kommer att föranleda någon förundersökning. Denna löjeväckande fråga har så nått vägs ände och med tillfredställelse kan konstateras att det fortfarande finns ovälda ämbetsmän som icke låter sig påverkas av en ytterst liten, men understundom högljudd, minoritet av repbublikaner.

Intressant att veta vore vilka de personer är som står bakom det löjeväckande och högst oseriösa tilltag som de aktuella anmälningarna utgör. Överåklagare Stetler har förvisso fattat ett gott och välgrundat beslut. Det beklagliga är dock att överåklaragens tid förslösats på dessa dumheter, tid som överklagaren onekligen skulle kunna ha använt till mera nyttiga göromål. För denna onödiga tidspillan och slöseri med statsverkets medel bär anmälarna ett ansvar.

Slutligen kan icka annat konstateras än att de vederstyggliga republikaner, som ägnat sig åt detta tramseri, nu står där med enbart skammen kvar.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

tisdag 10 augusti 2010

Löjeväckande tilltag

Svenska Dagbladet låter meddela om ett högst löjeväckande tilltag i det att några privatpersoner tagit sig för att anmäla vårt högaktade Tronföljarpars bröllopsresa för att utgöra muta.

Dessa personers kunskap om lagstiftningen torde vara högst tvivelaktig. Vad muta är frågan om är att någon utsättes för otillbörlig påverkan i syfte att den som ger bestickningen skall vinna egen fördel. I detta fall är det bortom all rimlighetens gräns att konungafamiljens nära vän, direktör Hult, skulle erhålla någon fördel av den bröllopsgåva, vilken han såsom nära vän givit. Vederbörande myndighet kommer därför med stor sannolikhet att snarast avfärda dessa kvalificerade dumheter.

Vad det i grund och botten är frågan om är högst sannolikt personer som försåtligen vill misskreditera och skada vår Monarki och vårt högaktade Konungahus. Det torde alltså vara illvilliga och vederstyggliga republikaner som ligger bakom. Om dessa ha anknytning till den vederstyggliga sekten repbublikanska föreningen vet vi icke men det är alls icke otroligt. Vi vet att republikaner icke våga strida med blanka vapen utan ofta tar till oförskämda tillvitelser. Ett annat exempel på detta är smädandet av Hans Majestät Konungen på ovannämnda sekts hemsida.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

måndag 2 augusti 2010

Tronföljarparet åter i Fädeneslandet

Enligt pressuppgifter ha nu vårt högaktade tronföljarpar Deras Kungliga Högheter, Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland och Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, i går afton återvänt till Fädeneslandet efter dem en väl förunnad bröllopsresa. Med glädje hälsar vi Hertiginnan och Hertigen åter och önskar dem all framgång i det viktiga värv som nu tar vid.

Det må här vara på sin plats att uttrycka en förhoppning om att pressen nu visar Hertiginnan och Hertigen all tillbörlig respekt för privatlivets helgd. Hertiginnan och Hertigen har härvidlag samma rätt som varje annan medborgare i riket.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!