fredag 24 februari 2017

Glädjerik nyhet från Sachsen-Coburg och Gotha


Deras Högheter Prins Hubertus, Arvprins av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen, och Prinsessan Kelly, Prinsessa av Sachsen-Coburg och Gotha

Hans Höghet Prins Hubertus, Arvprins av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen, låter kungöra:

"Med stor glädje och tacksamhet låter Vi kungöra nedkomsten av Vår dotter Madeleine Aurelia Viktoria Karin av Sachsen-Coburg och Gotha. Moder och barn befinner sig vid bästa hälsa och Vi är mycket lyckliga över Vår dotters födelse."

Den nyfödda Prinsessan är andra dotter och tredje barn till Deras Högheter Prins Hubertus, Arvprins av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen, och Prinsessan Kelly, Prinsessa av Sachsen-Coburg och Gotha. Prinsparet har sitt residens i Coburg där Prinsen förestår den Hertigliga Husstiftelsen.

Av namnvalet att döma kan förmodas att Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, kommer att kallas till fadder. Den nyföddas morfader, Husets Överhuvud, Hans Höghet Prins Andreas, Prins av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen, vår högaktade Konungs kusin, är fadder till Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland. Vidare är vår högt ärade Kronprinsessa fadder till Prinsparets förstfödda dotter Hennes Höghet Prinsessan Katarina, Prinsessa av Sachsen-Coburg och Gotha.

tisdag 21 februari 2017

Sorgesamma kravaller

Från stadsdelen Rinkeby i vår vackra huvudstad nås vi av beklämmande och sorgesamma informationer om kravaller under vilka ordningsmakten nödsakats att ta till vapen för att freda sig mot det pack och patrask - ja det är inget annat - som på alla upptänkliga sätt förstör och fördärvar och då icke minst för den stora majoritet av hedervärda innebyggare i nämnda stadsdel.

För undvikande av missförstånd skall här slås fast att den stora majoriteten av innebyggare i Rinkeby och andra orter, som domineras av invandrare, är ärliga, hedervärda och icke sällan goda gudfruktiga människor, som förtjänar all respekt. Dock finns här ock en förmodligen till antalet ganska liten destruktiv och fördärvande minoritet. Mot denna minoritet, som icke är beredda att följa rikets lagar och att bidra till den allmänna ordningen, kan ingen pardon visas.

Rättsstatens främsta ansvar är att skydda sina innebyggare och deras egendom. I Rinkeby och på andra orter har detta misslyckats å det grövsta vilket är fullständigt oacceptabelt. Från vår med största tafflighet förenade Regering synes icke värst mycket stöd vara att hämta. Statsrådet Ygeman, Ynkeman vore ett mer passande namn, gråter krokodiltårar men vägrar halsstarrigt att förstärka ordningsmaktens resurser. Hur illa ställd situationen är framgår av att det i riket går 208 poliser på 100 000 innebyggare. Motsvarande siffra för hela den Europeiska Unionen är 341.

Hade den taffliga Regeringen haft något råg i ryggen, borde man tills dess att ordningsmaktens polisiära resurser förstärkts - vilket dessvärre ta tid - överväga att inkalla Försvarsmakten att patrullera de mest utsatta orterna för att skydda alla dess ärliga, hedervärda och gudfruktiga innebyggare. Det hela vore en synnerligen lämplig uppgift för Hemvärnet - De Nationella Skyddstyrkorna.

måndag 20 februari 2017

Förenta Staternas President

Det synes dessvärre som att Förenta Staternas President, herr Trump, är just den tölp som befarades i en tidigare anmärkning på detta Forum. Ännu ett exempel når oss genom de dumdristiga och falska uttalanden rörande vårt Fädernesland, som han lät göra förliden fredag.

Herr Trumps första tid i det höga ämbete han anförtrotts har på de flesta sätt kännetecknas av allmän tölpaktighet, slarvighet, ombytlighet och bristande konsekvens. Dessa brister är måhända till någon gräns hanterliga även om det icke kan vara någon avundsvärd roll för de i presidentens stab, som har att någorlunda söka lägga tillrätta alla de oövertänkta ord som formas av presidentens tunga.

Ett värre förhållande består däruti att presidentens kunskap om Förenta Staternas författning - världens äldsta ännu i kraft vara författning - synes vara synnerligen grunda. Att bland sina första dekret utfärda förordningar vilka omgående avvisas av domstolar länder i sanning icke den nya regimen till någon heder. Detta visar icke blott att presidentens egna konstitutionella kunskaper är högst begränsade utan ock på det faktum att presidentens rådgivare - vilka rimligen borde ha hindrad de uppenbara konstitutionella brister nämnda dekret innehöll - synes vara direkt inkompetenta.

Det synes vara en alltmer berättigad fråga hur länge dessa förhållanden kan fortgå. Må man åtminstone hoppas att herr Trump skaffar sig dugligare rådgivare så att de värsta fadäserna kan undvikas. En tröst i sammanhanget är konstitutionens maktdelningsprinciper, vilka trots situationen, torde vara starka nog för att upprätthålla den konstitutionella ordningen. 

söndag 19 februari 2017

Sveket mot det Spanska Konungahuset

Så har då laga dom fallet emot gemålen till Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Kristina, Prinsessa av Spanien, den svekfulle herr Urdangrin, vilken icke enbart dragit skam över sig själv och sin familj utan som ock smutsat såväl det hedervärda Spanska Konungahuset som hela Konungariket Spanien. Herr Urdangrin, vilken ägnat sig åt synnerligen tveksamma ekonomiska affärer och transaktioner har nu befunnits skyldig till bland annat korruptionsbrott för vilken nämnde brottsling kommer att avstraffas med 6 år och 3 månaders fängelse samt ett icke försumbart bötesstraff. Straffet synes synnerligen välförtjänt.

Prinsessan Kristina, vilken ock stod under åtal, frikändes från alla anklagelser.

Ingen skugga skall i detta falla över vare sig Konung Johan Karl eller Konung Filip. Dessa har från det att anklagelserna blev kända agerat på ett föredömligt sätt. Redan i sitt jultal år 2011, strax efter det att anklagelserna blivit kända, förklarade Konung Johan Karl att rättvisan är lika för alla. Det spanska hovet deklarerade vid samma tidpunkt att herr Urdangrin icke vidare på något sätt skulle deltaga i fullgörandet av några som helst av det hedervärda Spanska Konungahusets plikter. Vidare lät Konung Filip den 12 juni 2015 fråntaga prinsessan och hennes  - svekfulle och nu genom laga dom fällde - gemål titeln Hertiginna respektive Hertig av Palma de Mallorca.

Själv fann prinsessan redan år 2013 det för gott att lämna Spanien och slå ned sina bopålar i Schweiz medan gemålen kvarstannade i Spanien.

Den som genom giftermål,  i fallet det ges samma status som dynastiskt, upptages i ett Furstehus måste förstå det stora ansvar och den ovillkorliga lydnad mot såväl Furstehus som det rike över vilket huset regerar upptagandet kräver. Är icke båda kontrahenter beredda att uppfylla detta må man antingen avstå ifrån giftermålet eller också bör den furstlige kontrahenten avsäga sig såväl rätt till tronen som kungliga titlar för att därpå ingå ett morganatiskt äktenskap.

torsdag 16 februari 2017

Utrikesministerns diplomatiska inkompetens

I den nyss avgivna utrikesdeklarationen låter statsrådet Wallström, tillika chef för Utrikesdepartementet, tillkännagiva följande:

"I år har det gått 50 år sedan Palestina ockuperades. Sverige fortsätter verka för en lösning i Israel-Palestinakonflikten och tillsätter ett särskilt sändebud."

Vad detta skall tjäna till är synnerligen svårt att förstå i det att Regeringen i allmänhet och statsrådet Wallström i synnerhet genom sitt vansinniga och folkrättsvidriga agerande genom erkännandet av Palestina, såsom stat, målat in sig i ett hörn där Israel - högst förståeligt - betackar sig för något bistånd i fredsprocessen från vårt land. För detta har vi att tacka det - inom diplomatins område - totalt oskickliga, för att icke säga helt inkompetenta, statsrådet Wallström.

Statsrådet Wallström har i sin diplomatiska oduglighet av någon outgrundlig anledning fått för sig att diplomati är att bränna alla broar till en part, i detta fall den hedervärda staten Israel, och att på alla upptänkliga sätt favorisera den andra parten, i detta fall den högkorrupta så kallade Palestinska Myndigheten vilken icke äger egentlig kontroll över något territorium och därigenom är diskvalificerad såsom statsbildning.

Det är väl känt att den hedervärda staten Israel icke vill ha det ringaste med statsrådet Wallström att beställa. Det -från ett diplomatiskt perspektiv - platt odugliga statsrådet är i praktiken persona non grata i Israel och torde där icke kunna se fram emot att möta ens få möta den mest underordnade israeliske statstjänsteman. Ett uttryck för den hedervärda staten Israels inställning och berättigade avoghet visavi nämnda inkompetenta statsråd är ett uttalande från det israeliska utrikesministeriet där det säges:

"Med tanke på den svenska regeringens extraordinära framgångar för att skapa fred världen över, är vi djupt tacksamma över beslutet att äntligen göra slut på den här regionens sjukdomar. Varför kunde det inte kommit tidigare?"

Må den dag vara nära då statsrådet Wallström inlämnar sin ansökan om entledigande. Statsrådet Wallström torde vara den mest olämpliga och odugliga utrikesminister Riket någonsin ägt.