onsdag 29 september 2010

Tronföljarparet i Frankrike

Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, och Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, med den franske Presidenten Herr Sarkozy med Fru Sarkozy.

Såväl hovet som dagspressen låter meddela att vårt högaktade Tronföljarpar avlagt officiellt besök i Republiken Frankrike. Besöket utgör en del i firandet av vår älskade Konungaätts 200 års jubileum.

Det är högst glädjande och synnerligen värdefullt att Tronföljarparet på detta sätt genom resor främjar Fädeneslandets förbindelser med främmande makt. Samtidigt är detta Hertigens första resa av detta slag och med den information som finns för handen kan konstateras att Hertigen genomfört detta viktiga uppdrag på ett utomordentligt förtjänstfullt och klanderfritt sätt.

Leve Tronföljarparet!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

Konungen mottog Statsministern

Hovet låter meddela att Konungen idag mottog Statsminister Reinfelt för att låta sig informeras om det pågående arbetet att med att förankra regeringen inför den kommande mandatperioden. Media påstå i detta sammanhang att det är fråga om en regeringsbildning vilket är högst oegentligt. Faktum är att Regeringsformen icke föreskriver att Regeringen skall avgå efter ett val och Statsministern har heller icke begärt något entledigande. Endast ett misstroendevotum kan, enligt Regeringsformen, i denna situation fälla regeringen. Vad det nu är frågan om är möjligen en smärre ombildning av Regeringen.

Den ordning som nuvarande Regeringsform föreskriver är synnerligen illa genomtänkt. Principellt är min åsikt att den verkställande makten, d.v.s. Regeringen, skall skiljas från den lagstiftande makten, d.v.s. Riksdagen. Regeringen skulle istället tillsättas av Konungen och bestå av ovälda ämbetsmän vilka skulle ha att styra landet under lagarna.

Då det dessvärre kan vara så att Riksdagen icke ännu är mogen att ta detta steg borde istället ofördröjligen en mindre reform initieras genom vilken Konungen efter varje val utser Statsminister, ett beslut som sedan må bekräftas av Riksdagen. På detta sätt markeras att den verkställande makten skall vara oväld och utgå från lagarna.

Samtidigt må här framföras en tillfredställelse över valresultatet i det att vårt folk var klokt nog att icke sätta den avskyvärda kommunismens representanter i regeringsställning.

Gud bevare Koungen och Fädeneslandet.

fredag 24 september 2010

Trekonungamöte i Serbien

Det Serbiska Hovet låter meddela att Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander, Kronprins av Serbien och Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Katherine, Kronprinsessa av Serbien firat silverbröllop. Händelsen manifesterades med högtidligheter som ägde rum i det Kungliga Palatset i Belgrad.

Konungen av Bulgarien, Kronprinsen av Serbien, Konungen av Rumänien samt Hellernas Konung i trädgården till det Kungliga Palatset i Belgrad.

I högtidligheterna närvarade tre konungar, Hans Majestät Konung Mikael, Konung av Rumänien, Hans Majestät Konung Simeon, Konung av Bulgarien samt Hans Majestät Konung Konstantin, Hellernas Konung. Vidare deltog representanter för ett antal Furstehus såsom Baden, Luxemburg och Lichtenstein. Vårt eget Konungahus representerades av Prinsessan Desiriée, Friherrina Silverschiöld, med make. Även representanter för den Serbiska Regeringen närvarade.

Vi be här i underdånighet att få framföra våra hjärtinnerligaste lyckönskningar till det Serbiska Kronprinsparet och uttrycka en önskan om att Kronprins Alexander snart må bestiga den Serbiska Tronen såsom sitt lands rättmätige Konung.

Leve Monarkin!

lördag 18 september 2010

Fursten av Hohenzollern avliden


Hans Höghet Furst Fredrik Vilhelm, Furste av Hohenzollern

Huset Hohenzollern låter meddela att Hans Höghet Furst Fredrik Vilhelm, Furste av Hohenzollern avlidit den 16 september i en aktningsvärd ålder av 86 år. Hans Höghet var huvudman för den yngre katolska linjen av huset Hohenzollern, det vill säga linjen Hohenzollern-Sigmaringen.

Hans Höghet var svåger med Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Birgitta, Prinsessa av Sverige och Hohenzollern i det att Hennes Kunglig Höghets gemål, Hans Höghet Prins Johann Georg, Prins av Hohenzollern, är broder med den avlidne. Nämnas må också att Hans Höghets morfader var Hans Majestät Konung Fredrik August III, Konung av Sachsen.


Den nye Fursten, Hans Höghet Furst Karl Fredrik, är fjärde från vänster på bilden. Längt till vänster är Hans Kungliga Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Pruessen och huvudman för Huset Hohenzollerns huvudlinje och tillika rättmätig arvtagare till den tyska Kejsarkronan.

Ny Furste och huvudman blir nu Hans Höghets son, Hans Höghet Prins Karl Fredrik, Prins av Hohenzollern.

Den bortgångne Furstens farfader, Furst Vilhelm, Furste av Hohenzollern, var broson till Hans Majestät Konung Karl I, Konung av Rumänien och broder till Hans Majestät Konung Ferdinand I, Konung av Rumäninen. Enligt den saliska tronföljdslagen, som gällde i Rumänen, innan den röde satans kommunistiska lakejer drev Hans Majestät Konung Mikael, Konung av Rumäninen, i landsflykt är Fursten av Hohenzollern närmast i tur till den Rumänska Tronen i det att Konung Mikael icke har någon manlig avkomma.

Dock har Konung Mikael den 30 december 2007 antagit en ny huslag för det Kungliga Rumänska huset vari hans dotter, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Margareta, upphöjts till Kronprinsessa av Rumänien och försvarare av den Rumänska Tronen. Samma dato föranstaltade Konung Mikael om att sonen till hans andra dotter, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Elena, skulle upphöjad till Kunglig Höghet och Prins av Rumänien på sin 25 års dag. Detta skedde den första april innevarande år varvid Hans Kunglig Höghet Prins Nikolaus, Prins av Rumänien, inträdde i det Kungliga Huset. Då Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Rumänien, icke ha någon avkomma är det Prins Nikolaus som torde vara den arvtagare som står näst i tur. Det är icke troligt att Huset Hohenszollern-Sigmaringen kommer att gå emot Konung Mikaels beslut och vilja när monarkin återupprättas i Rumänen.

Vi be här att få framföra vårt deltagande i huset Hohenzollern-Sigmaringens djupa sorg.

måndag 13 september 2010

Ett seriöst ställningstagande

Svenska Dagbladet låter meddela att våra seriösa politiker, bland vilka må nämnas Statminister Reinfelt, Statsrådet Hägglund samt Riksdagsledamoten Sahlin, icke finner någon som helst anledning att förändra lagstiftningen med grund i de löjeväckande anklagelser om mutbrott som försåtliga republikaner framförde i samband med vårt högaktade Tronföljarpars bröllopsresa. Heder åt dessa politiker som sätter seriositen främst och särskild eloge till Riksdagsledamoten Sahlin, som trots sitt partis republikanska programförklaring, i denna fråga icke låter låna sig att bli fega republikaners verktyg.

Föga förvånande ropar dock Riksdagsledamoten Ohly, ordförande i det kommunistiska vänsterpartiet, på lagstiftning. Det är uppenbart att Riksdagsledamoten Ohly gör detta ur ett försåtligt republikanskt perspektiv och icke utifrån sakjuridiska överväganden.

söndag 12 september 2010

Hur röstar en monarkist?


Det är nu icke mer än en vecka kvar till valet. I avsaknaden av ett monarkistiskt parti måste då ställas frågan vilket parti som bör stödjas utifrån ett monarkistiskt perpektiv.

För det första kan självklart slås fast att de partier som förespråkar monarkins avskaffande, nämligen Socialdemokratiska Arbetarepartiet, Miljöpartiet och det vederstyggliga och avskyvärda kommunistiska Vänsterpartiet direkt kan förkastas.

Då det gäller Alliansens partier kan konstateras att dessa partiers ståndpunkt är att monarkin skall vidmakthållas vilket är bra och glädjande. Mer beklagligt är att dessa partier i huvudsak står upp bakom den nuvarande regeringsformen av år 1975, en regeringsform som icke bygger på den för rättsäkerheten fundamentala maktdelningsprincipen utan på ohämmad paralmentarism.

Understundom har dock enskilda företrädare väckt förslag om mindre förändringar av regeringsformen. Exempelvis har Riksdagsledamoten Engblom i en motion föreslaget att Konungen, såsom från politiken obunden, skall ha en roll vid regeringsbildning och inför Riksdagen föreslå statsminister, en uppgift som idag beklagligtvis åvilar Talmannen, vilken såsom tillhörande ett parti rimligen icke ur alla perspektiv kan anses opartisk. Dessvärre avslogs nämnda motion.

Nu synes mig dock dessvärre icke något av Alliansens partier ha för avsikt att driva frågan om maktdelningen såsom grund för Regeringsformen. Således få det bli andra överväganden som avgör.

Såsom förespråkare för att samhället måste bygga på grundläggande kristna värderingar har jag övervägt Kristdemokraterna såsom ett alternativ. Tyvärr är det dock för mig helt uteslutet att stödja detta parti då man, utan åtgärd, låtit konungasmädaren Althin ha en roll i partiet.

Gå vi sedan vidare till Folkpartiet, som ha en mycket kompetent partiledare, majoren Björklund, som icke minst ställer upp för rikets försvar, skulle även detta parti kunna vara ett alternativ. Här är det dock så att det inom liberala kretsar, och sannolikt även bland ledande kandidater, figurerar republikaner. Att märka är också att det i styrelsen för den konungasmädande Republikanska Föreningen finnes en aktiv folkpartist, ombudsmannen Simonsson, som också tillhörde grundarna av nämnda konungasmädande förening. Sammantaget gör detta att Folkpartiet icke kommer på fråga.

Centerpartiet tar följande ställning enligt hemsidan:

"Kungahuset är en stark symbol för nationen Sverige. Det finns också ett brett folkligt stöd för monarkin. Centerpartiet stöder monarkin så länge den fungerar som idag. Det vill säga att monarken inte har någon makt utan endast en representativ funktion. Anledningen till detta ställningstagande är att vi anser att ett maktämbete inte ska kunna ärvas. Makt att besluta om allas våra angelägenheter ska tillfalla den som ställt upp i allmänna val. Alla röstberättigade ska då ha haft chansen att lägga sin röst på den de anser är mest lämpad att företräda folket. Kungahusets funktion som representant för Sverige medför dock bra PR för vårt land som både industrin och turistnäringen kan dra nytta av."

Partiet ser uppenbarligen monarkin främst som en PR-institution vilket förefaller mig beklagligt. För en monarkist synes mig icke detta parti vara ett alternativ.

Återstå så Moderata Samlingspartiet , som tar följande ställning:

"Sveriges statsskick, monarkin, ska bevaras. Monarkin är bärare av en lång tradition och utgör en samlande, nationell symbol just därför att den inte är partipolitisk eller utsedd genom val. Det finns dessutom ett mycket starkt folkligt stöd för att bevara det nuvarande statskicket, med en monark som statschef."

Partiet pekar här på vikten av obundenhet för den som såsom statschef skall företräda riket, vilket är glädjande. Att man sedan icke drar konsekvensen i det att detta faktum måste vara ett fundament i maktdelningen är beklagligt.

Slutsatsen av denna genomlysning är att jag kommer att lägga min röst på Moderata Samlingspartiet, som förvisso icke är något monarkistiskt parti men som ändå synes vara det alternativ, som vid en jämförelse, är att föredra.

Dock måste frågan ställas om tiden icke snart är mogen för en monarkistisk partibildning så att även en monarkist kan ges ett självklart alternativ.