onsdag 27 maj 2015

Nye Mahradjan av Mysore krönes


Hans Höghet Maharadja Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar, Maharadja av Mysore

Torsdagen den 28 maj sker den högtidliga kröningen av den av Hans Höghet Maharadja Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar, Maharadja av Mysore. Mysore tillhör de förnämsta indiska furstendömena och dess tron innehas av ätten Wadiyar.


Hans Höghet Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar Bahadur, Maharadja av Mysore, på den tron som nu innehas den nye Maharadjan.

Den 10 december 2013 avled hastigt och oväntat den förre Maharadjan, Hans Höghet Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar Bahadur, Maharadja av Mysore, utan bröstarvinge. Härpå följde en period av Interregnum vilken ändades den 12 februari innevarande år då Hennes HöghetMaharani Pramoda Devi Wadiyar, änka efter den förre Maharadjan, lät kungöra att hon låtit adoptera Yaduveer Gopalraj Urs, dotterdotter son, till Hans Höghet Maharadja Jayachamarajendra Wadiyar Bahadur, Maharadja av Mysore, från 1940 till 1974. Enligt den ordning som gäller blev den adopterade ättlingen ny Maharadja av Mysore och antog härvid sitt furstenamn Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar.


Hans Höghet Maharadja Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar, Maharadja av Mysore, den 12 februari innevarande år i samband med tronbestigningen. I bakgrunden det praktfulla Maharadjapalatset i Mysore, Maharadjans residens.

fredag 22 maj 2015

Statsministern förstår icke folkstyrets grundläggande principer

Statsminister Löfven, som leder den svagaste, taffligaste och mest inkompetenta ministär vilken någonsin suttit vid Konungens rådsbord, tar sig ton och förklarar sig missnöjd med att Riksdagens majoritet, folkstyrets främsta organ, genom tillkännagivanden ger uttryck för folkviljan. Det hela visar att statsministern vare sig respekterar folkstyret eller grundläggande konstitutionella principer. Det hela är ytterst allvarlig varför Konstitutionsutskottet skyndsamt bör inkalla statsminister för att ingiva en förklaring. Om icke statsministern härvid förklarar sig vilja respektera konstitutionen återstår inget annat än att genom misstroendevotum avlägsna denna odugliga och högtaffliga ministär.

Det hela visar att Konstitutionen är allt för svag från ett maktdelningsperspektiv. Riksdagen är den institution genom vilken de grundläggande riktlinjerna för Rikets styrelse och utveckling skall fattas - allt annat är helt oacceptabelt då Riksdagens makt grundas på folkstyret. Den verkställande makten tillkommer Regeringen vilken har att verkställa den vilja som uttrycks av Riksdagen. Självklarheten i detta förhållande borde vara så stor att det även kan inses av en tafflig statsminister.

För att stärka Riksdagens reella inflytande och stävja det icke-konstitutionella mixtrande, som statsministern ger uttryck för, bör den nuvarande ordningen med att statsministern utses av Riksdagen avskaffas. Riksdagen måste göras oberoende av den verkställande makten, som istället bör ställas under Konungens beskydd. Konungen bör utse och entlediga statsminister efter rådplägande med Riksdagens talmän. Riksdagens misstroendeinstrument bör bevaras även i denna ordning, där ett misstroende då skall ses som en uppmaning till Konungen att entlediga statsministern. 

måndag 18 maj 2015

Fröken Hellqvist upphöjes i Fursteligt stånd


Fröken Hellqvist, blivande gemål till Hertigen av Värmland

Riksmarskalken låter kungöra att Hans Majestät Konungen behagat förordna om att Fröken Hellqvist skall upphöjas i Furstligt stånd sedan hon förmälts med Hans Kunglig Höghet Prins Carl Philip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland. Fröken Hellkvist kommer, enligt Konungens förordnande, att erhålla värdigheten Kunglig Höghet, titeln Prinsessa samt Hertiginna av Värmland. Härmed kommer Fröken Hellqvist att vara medlem av det Kungliga Huset.

Ordningen rörande medlemskap i Kungliga Huset, för de som icke är födda in i Huset, är att betrakta såsom ett Regale och är icke kodifierad vilket ock gäller förlänande av Hertig- och Hertiginnedömen. Enligt detta Regale har Konungen givit medlemskap i det Kungliga Huset arvsberättigades gemåler. Då, enligt tidigare ordning, agnatisk tronföljd följde att Prinsar gemåler erhöll titeln Prinsessa av Sverige samt Hertiginnetitel för gemålens Hertigdöme. Enligt denna ordning upphöjdes ävenledes framlidna Hertiginnan av Halland i Furstlig stånd då hon ingick äktenskap med Hertigen av Halland. Märk att detta var fullt i enlighet med då gällande Successionsordning i det att Hertiginnan icke var enskild svensk mans dotter.

Då nuvarande Successionsordning enbart kräver Konungens och Regeringens gillande, då arvsberättigad person ingår äktenskap och icke som tidigare utesluter barn till svensk man, har Konungen, i kraft av sitt Regale, anpassat ordningen för medlemskap i det Kungliga Huset. Genom detta upphöjdes nuvarande Hertigen av Västergötland, ett barn till enskild svensk man, i Furstligt stånd då äktenskapet med Kronprinsessan ingicks. Enligt samma princip upphöjes nu Fröken Hellkvist.

Konungen synes ock i ordningen ha inkluderat att medlemmar av det Kungliga Huset icke bör ha civila ämbeten. Således upphöjdes icke gemålen till Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland, herr O'Neill, då han även efter äktenskapets ingående avsåg att aktivt fortsätta med sin affärsverksamhet. Dock kan det icke uteslutas att Herr O'Neill, den dag han drar sig tillbaka från sin affärsverksamhet, kommer att upphöjas i Furstligt stånd.

Medlemskap i det Kungliga Huset innebär ock att dess medlemmar kan förlänas Serafimerorden och Norstjärneorden, en ynnest, som på grund av diskriminerande, historielösa, klåfingriga och dumma socialister och liberaler, icke längre, sedan 1975, tillkommer andra svenska medborgare. Det kan förmodas att Konungen kommer att förläna en orden till Fröken Hellkvist i samband med vigseln. Det återstår att se om förläningen kommer att bestå av Nordstjärneorden eller Serafimerorden. Hertiginnan av Halland förlänades med Nordstjärneorden medan Hertigen av Västergötland förlänades med Serafimerorden i samband med vederbörandes förmälningar. 

söndag 17 maj 2015

Om justitieministerns stora socialistfeministiska dumhet

I Svenska Dagbladet har herr Johansson, i sin så kallade blogg "I högermarginalen", på ett mycket förtjänstfullt sätt beskrivit det höginkompetenta statsrådet Johanssons stora socialistfeministiska dumhet.

Läsning av herr Johanssons kloka artikel rekommenderas!

fredag 15 maj 2015

Justitieministern tvingas ta tillbaka

Efter blott några timmar tvingades den högröde justitieministern, statsrådet Johansson, att ta tillbaka sitt befängda, och av största socialistfeminisk dumhet infekterade, uttalande om att bolag skall tvingas till likvidation om de icke följer dumfeminismens nycker. Måhända har någon av justitiedepartementets ämbetsmän, kunnig i konstitutionella frågor, förklarat för statsrådet, som helt synes ha fallit offer för dumfeministernas griller, att hans vanvettiga uttalande strider mot konstitutionen och dess grundläggande statuter vad gäller äganderätten.

Statsrådet Johansson har genom sitt agerande i nämnda fråga visat på en oskicklighet och okunnighet vilken är så djup att den vittnar om fullständig inkompetens. Att en så olämplig och höginkompetent person besitter ett av Rikets högsta juridiska ämbetet är icke acceptabelt. För sitt eget anseendes skull och med omtanke regeringens väl bör statsrådet skyndsamt till statsministern inlämna sitt anhållande om entledigande. Förstår icke statsrådet själv, i sin stora socialistfeministiska inskränkthet, denna ofrånkomliga konsekvens bör statsministern själv, utifrån det konstitutionella mandat han besitter, entlediga statsrådet.

Med fog måste frågan ställas när spektaklet med höginkompetenta statsråd, där det ena statsrådet uttalar sig dummare än det andra, skall sluta. Detta pågående spektakel gör hela ministären Löfven till ett stort åtljöje. 

Feministisk dumhet

Den högröde justitieministern, statsrådet Johansson, har i en intervju tagit sig ton och slagit på trumman för att nu skall minsann näringslivet kvotera för att säkerställa att en viss andel av bolagens styrelser skall bestå i av kvinnor. Viker sig icke näringslivet för detta socialistfeministiska dekret väntar, enligt det med största socialistfeministiska dumhet infekterade statsrådet, bolagens upplösning eller höga viten.

För det första kan invändas att det ägarnas och ingen annans uppgift att tillsätta styrelser. Vare sig statsmakten eller det med största socialistfeministisk dumhet infekterade statsrådet har det ringaste med styrelsetillsättningar att göra. I ett pluralistiskt samhälle är det en grundförutsättning att statsmaktens inflytande begränsas till för alla medborgare gemensamma angelägenheter, det vill säga rikets försvar, utrikes angelägenheter, lag och ordning innefattande rättsväsende för civil- och brottmål samt säkerställande av grundläggande materiell trygghet. Att statsmakten skall diktera villkor för hur enskilda företag tillsätter styrande organ är inget annat än ren socialism, som icke på något sätt blir bättre av att den ikläds dumfeminismens färger. Historien har visat att socialism i allra högsta grad är förkastlig och den diskuterade frågan är på intet sätt något undantag.

För det andra visar det med största socialistfeministiska dumhet infekterade statsrådet att han synes totalt okunnig om grundläggande konstitutionella principer. Hur den av det högröda statsrådet så högt önskade lagstiftningen om bolagens upplösning skulle kunna förenas med konstitutionens klara statuter om äganderätt samt internationella förpliktelser och avtal, inom det aktuella området, är en gåta. Det hela visar blott och bart att det högröda statsrådets kunskaper och kompetens på det konstitutionella området är högst begränsade för att icke säga obefintliga. Dessförutan torde hela det önskade regelverket, om det mot all förmodan skulle kunna genomföras, med lätthet kunna kringgås genom att sätet för ett bolags styrelse flyttas utanför landets gränser. Något som övertid skulle utarma näringslivet.

För det tredje kan konstateras att lagstiftningsmakten sitter hos Riksdagen. I nämnda Riksdag finns en solid majoritet, som motsätter sig nämnda socialistfeministiska dumheter. Det med största socialistfeministiska dumhet infekterade statsrådet torde vara högst medveten om detta förhållande. I Riksdagen saknar nuvarande regering majoritet. Icke heller med stöd av det före detta kommunistpartiet, vilket säkerligen bejublar de aktuella dumheterna, kan någon majoritet uppnås. Således borde det högröda statsrådet ägna sin möda åt något annat, exempelvis bekämpandet av brottsligheten, då någon proposition i ärendet näppeligen lär framställas då resultatet av en omröstning skulle bli regeringens nederlag. Statsrådet skulle i sådant fall stå där med sin långa röda näsa något han icke torde vilja utsätta sig för. 

torsdag 14 maj 2015

Högnaiva stöder terroristorganisation

Åter har en samling högnaiva personer, under ledning av herr Feiler, i sin stora dumhet tagit sig för att delta i aktionen "Ship to Gaza". Syftet är att söka bryta staten Israels blockad av hamnar i Gaza. Syftet med denna blockad är att förhindra införsel av vapen till terroristorganisationen Hamas, en organisation som icke drar sig för att skjuta stridsraketer mot civila mål i Israel eller att placera sina militära installationer mitt ibland Gazas civilbefolkning. Blockaden är därför icke enbart nödvändig utan ock rättmätig.

Självfallet kommer ävenledes denna aktion att förhindras i sitt försåtliga syfte och stoppas av staten Israels flotta. Detta förhållande är givetvis känt för deltagarna i aktionen. Således vet dessa att de icke har några som helst möjligheter att lyckas i sitt illasinnade värv - att öppna vägen för vapentillförsel för terrorister. Enda syftet är därför att sprida illasinnad och skamlig propaganda mot staten Israel.

Bland herr Feilers följeslagare  i detta dumdristiga spektakel finner vi ock vissångaren, herr Wiehe, en tondöv herre som med sina missljudande musikalster sprider kommunistisk propaganda. För dessa illalåtande och fullständigt omusikaliska alster mottog nämnde vissångare nyligen tacksamt ett pris instiftat och namngivet till minne av folk- och barnamördaren Lenin, en av världshistorien mest avskyvärda karaktärer. Nämnda pris är instiftat av herr Myrdahl, en av de kommunistiska folk- och massmördarna Maos och Pol Pots största beundrare och främsta tillskyndare.

Ytterligare ressällskap till herrarna Feier och Wiehe består bl.a. av professor Bjereld, vilken är medlem av det socialdemokratiska arbetarpartiet. Professor Bjereld bereds, av någon outgrundlig orsak, ofta tillfälle att media kommentera konstitutionella frågor. Icke sällan är professor Bjerelds kommentarer djupt okunniga, uppvisande en brist på såväl insikt om de verkliga sakförhållandena som analysförmåga. Professor Bjereld stärker i sanning icke förtroendet hos den akademi där han har sitt dagliga värv och deltagandet i nämnda spektakel tär ytterligare på hans redan mediokra anseende.

Staten Israel plikt att försvara sina medborgare gentemot terrorister och dessas aningslösa och vederstyggliga attacker. I detta är blockaden av Gaza, som behärskas av terroristorganisationen Hamas, en nödvändighet.

Leve det hedervärda judiska folket!

Leve staten Israel och dess självklara rätt till försvar!

måndag 11 maj 2015

Taffligheten tilltar

Det kunde tyckas att ministären Löfven, vilken så kännetecknats av största oskicklighet och djupaste tafflighet, någon gång skulle kunna dra lärdom så att man icke behöver fortsätta vandringen på den väg, som är vingligare än den vingligaste av vägar. Men ack nej, i gårdagens partiledardebatt gjorde ytterligare en minister, det djupt oskickliga statsrådet Romson, bort sig till den grad att hennes politiska karriär nu borde vara ett minne blott.

Detta oskickliga statsråd lät framföra att den pågående flyktingproblematiken i Medelhavet är att jämföra med det vederstyggliga nationalsocialistiska förintelselägret Auschwitz. Förvisso är den aktuella flyktingproblematiken högst tragisk och bekymmersam men att jämföra den med planmässigt förintelse av ett helt folkslag är icke enbart ett uttryck för statsrådets stora dumhet och brist på begåvning utan ock en stor skymf mot förintelsen offer och hela det hedervärda judiska folket.

Ordföranden i Judiska Centralrådet,Lena Posner-Körös, lät uttala följande:

"Vi högtidlighåller just nu att det är 70 år sedan krigsslutet och jag blir oerhört upprörd över den jämförelsen hon gör. Det industriella mördandet som nazisterna genomförde under förintelsen går inte att relativisera.  Med en extremhöger på frammarsch i Europa får man inte göra en sådan jämförelse. Det är okunnigt och absurt"

Det högt aktade förra statsrådet och utrikesministern, herr Bildt, en person med stor erfarenhet av såväl flyktingproblematik som internationell politik lät framföra:

"Jag undrar om Åsa Romson verkligen vet vad Auschwitz verkligen var och verkligen stod för? Plågsamt att ens behöva fråga.”

I kraft av Regeringsformens sjätte kapitel och åttonde paragraf har statsministern kraft att entlediga ett statsråd:

"Ett statsråd ska entledigas om han eller hon begär det, statsministern av talmannen och ett annat statsråd av statsministern. Statsministern får även i andra fall entlediga statsråd."

Om statsministern besitter någon heder och är mån om att undvika att i vår svenska historia ihågkommas, som den taffligaste och mest oskickliga statsminister vi någonsin haft, bör han ofördröjligen entlediga statsrådet Romson. Personer behäftade med så bristande förmåga, vilket i nämnda fall tagit sig uttryck av ren dumhet, skall icke dragas fram till Konungens rådsbord.

lördag 2 maj 2015

Brittisk tronarvinge född


Deras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Cambridge med den förstfödde sonen Hans Kunglig Höghet Prins Georg av Cambridge.

Hertigen av Cambridge, har genom sin hovstat, låtit kungöra att Hertiginnan av Cambridge denna dag, den 2 maj om morgonen, nedkommit med ett flickebarn. Såväl moder såsom barn uppges befinna sig väl.

Från detta Forum framföres de allra hjärtinnerligaste gratulationer till Deras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Cambridge.

Den nyfödda kommer enligt den ordning, som tillämpas enligt Kungligt Brev av den 31 december 2012, att i kraft av barn till tronföljarens äldste son erhålla värdigheten Kunglig Höghet och titeln Prinsessa. Titeln kommer enligt den ordning, som tillämpas, att vara Prinsessa av Cambridge. I tidigare ordning tillkom kunglig titel enbart tronföljarens äldste sonson.

I detta sammanhang må ock uppmärksammas att full kognatisk tronföljd, sedan den 26 mars innevarande år,  råder i den Brittiske Monarkens samtliga sexton riken. Överenskommelsen om nämnda ordning träffades vid Samväldesmötet 2011 men då ändringen var en grannlaga uppgift, som tarvade förändring av sexton staters konstitutioner, är det först nu som den vunnit laga kraft. Förändringen är icke retroaktiv vilket innebär att Hertigen av York och Greven av Wessex alltfort kommer att vara före deras äldre syster, den Kungliga Prinsessan (en. Princess Royal), i tronföljden.

Innebörden av nämnda konstitutionella förändring, vad avser den nyfödda Prinsessan av Cambridge, är att hon, i det fall Hertigen och Hertiginnan av Cambridge skulle välsignas med ytterligare son eller söner, kommer att stå före dessa i tronföljden.

fredag 1 maj 2015

Första maj och människoföraktets symboler

Denna tag får vi åter beskåda hur våldets och människoföraktets symboler, i form av röda fanor, flitigt nyttjas i diverse demonstrationståg. Den röda fanan är den främsta symbolen för den fruktansvärda kommunismen, som under förra seklet förtryckte, torterade, lemlästade och mördade miljoner av oskyldiga människor. Ännu finns ock människor som plågas av detta ris i exempelvis Nordkorea. Vid sidan av den nationalsocialistiska svastikan utgör den röda fanan och den därmed ofta förenade signumet - hammaren och skäran - de yttersta symbolerna för det största förtryck, mass- och folkmord, som någonsin skådats i världshistorien.

Jag föraktar och bespottar uppriktigt dessa symboler!

Att vederstyggliga och djupt avskyvärda partier såsom kommunistiska partiet och andra vålds- och människoföraktande rörelser på den vänsterkant, som stupar ner i helvetets avgrund, nyttjar nämnda symboler är måhända inget att förvånas över - dessa Belsebubs trogna tjänare beundrar ju alltfort förtrycket och massmorden om begicks av kommunismens regimer.

Däremot är det ytterst sorgesamt att partier, som säger sig stå upp för människovärde och folkstyre, farande drar runt med röda fanor - symbolen för blodigt förtryck - i sina demonstrationståg. Respektlösheten mot offren och dess anhöriga i detta är lika stor, som när vederstyggliga anhängare av nationalsocialismen offentligen nyttjar svastikan.

Det är högst kränkande att offer samt alla de som förlorat nära och kära eller anförvanter i tidigare generationer i det kommunistiska hatets ofattbart stora människohat skall tvingas beskåda röda fanor på våra gator. Om partier, såsom exempelvis det socialdemokratiska arbetarpartiet, vilka påstår sig stå upp för människovärde är i besittning av någon heder bör de röda fanorna, utan fördröjning, omedelbart bränns.