onsdag 31 oktober 2012

Tillökning väntas i det Preussiska Konungahuset

Glädjande nyheter når oss från Tyskland där det meddelas att Deras Kejserliga och Kungliga Högheter, Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen, och Prinsessan Sofia, Prinsessa av Preussen, Prinsessa av Isenburg, väntar tillökning i februari.


Deras Kejserliga och Kungliga Högheter, Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen, och Prinsessan Sofia, Prinsessa av Preussen, Prinsessa av Isenburg. På bilden bär Hans Kejserlig och Kunglig Höghet den Svarta Örnens orden, Preussens främsta utmärkelse för vilken han är stormästare.

Prinsen är Huset Hohenzollerns huvudman och således rättmätig arvtagare till såväl den tyska kejsarkronan som den preussiska konungakronan. Den preussiska tronföljden bygger alltfort på salisk lag innebärande att den är agnatisk. Dessförutan stipulerar huslagarna dynastiska äktenskap. Denna ordning har av tysk domstol bekräftats så sent som 2005 i ett mål, rörande Huset Hohenzollerns tillgångar, mellan Prinsen och hans i morganatiska äktenskap ingågna farbröder.

Prinsen är sonsons sonson till Kejsar Vilhelm II. Genom både sin farmoders morfader, Hans Kunglig Höghet Prins Alfred, Hertig av Sachesn Coburg och Gotha, Hertig av Edinburgh samt sin farfaders farfaders moder, Hennes Kejserliga och Kungliga Majestät Kejsarinnan Victoria, Tysk Kejsarinna, Drottning av Preussen, Kunglig Prinsessa [av Storbrittanien] finns Prinsen ock i den brittiska tronföljden och dess 151:a plats. 

Må vi be om Guds beskydd över den förväntade tilldragelsen.

Den sachsiska tronföljdsstriden fortsätterHans Kunglig Höghet Prins Albert, Prins av Sachen, Hertig av Sachsen, (1934-2012). Självutropad Markgreve av Meissen 2012.

Sedan Hans Kunglig Höghet Prins Albert, Prins av Sachsen, Hertig av Sachsen, oväntat avlidit den 6:e sistlidna månad synes striden gällande den sachsiska tronföljden fortsätta. Prins Albert antog vid sin broders, Hans Kunglig Höghet Maria Emanuel, Markgreve av Meissen, Hertig av Sachsen, frånfälle självsvåldigt det sachiska Konungahusets huvudmannatitel, Markgreve av Meissen. Detta trots att Markgreve Maria Emanuel, med stöd av en överenskommelse år 1997 inom Konungahuset, till sin efterträdare utsett sin systerson, Hans Kunglig Höghet Prins Alexander, Prins av Sachsen, Hertig av Sachsen. Ävenledes Prins Alexander, vilken ock adopterades av Markgreve Maria Emanual år 1999, antog Markgrevetiteln vid sin morbroders frånfälle.

Den äldste agnatiske ättlingen i det sachsiska Konungahuset, Prins Rüdiger, som är sprungen ur ett morganatiskt äktenskap och kusinbarn till Prins Albert, har nu efter sin faders kusins död antagit titeln Markgreve av Meissen och förklarat sig vara det sachsiska Konungahusets huvudman. Framhållas skall att Prins Rüdiger, i samband med överenkommelsen inom Konungahuset år 1997, icke gavs kunglig värdighet såsom Prins Albert.

Legalt sett synes Prins Rüdigers sak svag. De sachsiska huslagarna erkänner icke morganatiska äktenskap men väl kvinnlig tronföljd om manlig ättling saknas. Då heller icke Hans Kunglig Höghet, Markgreve Maria Emanuel, Markgrve av Meissen, Hertig av Sachsen, varit av en annan åsikt måste Hans Kunglig Höghet Prins Alexander, Prins av Sachsen, Hertig av Sachsen anses vara det sachsiska Konungahusets huvudman och den som därigenom äger rätt till titeln Markgreve av Meissen.

torsdag 25 oktober 2012

Hjärtinnerliga Lyckönskningar

Från detta Forum framföres våra allra hjärtinnerligaste lyckönskningar till Hennes Kunglig Höghet Prinseesan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, och hennes tillkommande gemål Herr O´Neill, som idag låtit tillkännagiva sin förlovning.


Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsningland och Gästrikland med tillkommande gemål Herr O´Neill.

I en officiell kungörelse låter Hans Excellens Riksmarskalk Lindqvist meddela följande:

Riksmarskalken har idag glädjen att tillkännage förlovning mellan Prinsessan Madeleine och Herr Christopher O'Neill.

Efter att H. M Konungen givit sitt samtycke till att Prinsessan Madeleine ingår äktenskap med Herr Christopher O'Neill har H.M. Konungen i enlighet med grundlagens bestämmelser inhämtat regeringens samtycke.

Datum för bröllopet är ännu ej fastställt men är planerat att äga rum under sommaren 2013.

Svante Lindqvist
Riksmarskalk


Då såväl Hans Majestät Konungen som Regeringen givit sitt samtycke till ingående av äktenskap uppfyller detsamma Successiosnordningen innebärande att avkomlingar till Hennes Kunglig Höghet och Herr O'Neill kommer att ingå i tronföljden.

Enligt Riksmarskalken kommer den viktiga uppgiften om Hennes Kunglig Höghets tillkomande gemåls titel att meddelas då tidpunkten för bröllopet tillkännages. Enligt praxis och urgammal hävd är detta en fråga som ligger helt i Hans Majestät Konungens händer. Ett rimligt antagande är att Herr O'Neill kommer att förlänas titeln Hertig av Hälsingland och Gästrikland. Då, såvitt det kan förstås, Herr O'Neill avser att fortsätta sin verksamhet såsom framgångsrik affärsman torde det vara uteslutet att han upptas i det Kungliga Huset såsom Prins med Kunglig Höghets värdighet, då medlemskap i det Kungliga Huset tarvar en oväld position.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet! 

onsdag 24 oktober 2012

Bäva månde republikanerna

I en ny bok med titeln "Från säker källa..." utgiven av professor Harrison, en av rikets absolut främsta historiker, med bistånd redaktör Ahokas Schein görs en källkritisk granskning av det nid- och förtalsalster vilket gavs ut under rubriken "Den motvillige monarken", författad av några republiska skandaljournalister, vars namn icke ens förtjänar att nämnas.

Syftet med nämnda nid- och förtalsalster var att skada vår Konung och Monarkin. Då repblikanerna icke vågar strida med blanka vapen tar de som bekant förtalet i sin tjänst. Nämnda alster är långt ifrån det enda exemplet på denna skamliga strategi. Nyligen lät den vederstyggliga snuskfotografen Elisabeth Ohlson Wallin, även känd för grava hädelser mot vår Herre, publicera ett så kallat "fotomontage" som var så grovt och så kränkande mot Deras Majestäter Konungen och Drottningen att ord saknas att beskriva.

I den källkritska granskning som nu genomförts under professor Harrison ledning smulas alla påståenden i alstert "Den motvillige monarken" sönder och samman. Redan vet vi att mångfaldiga uppgifter hämtas från en gravt kriminell person, som även publicerat, av sakkunskap konstaterade, falsifiserade bilder i syfte att förtjäna Judaspenningar. En annan anklagelse som riktas mot Konungen är att han skall ha besökt en tvivelaktig lokal i Atlanta har köpts av en person, som mot penningar är beredd att säga vad som helst. Man tar sig för pannan och undrar hur långt republikanerna är villiga att gå i sin desperata illvilja.

Med den information som nu framkommit framstår republikaners deperata ynklighet större än någonsin.

söndag 21 oktober 2012

Arvstorhertigen av Luxemburgs bröllop

Denna helg har den högtidliga förmälningen mellan Hans Kunglig Prins Vilhelm, Arvstorhertig av Luxemburg. Arvprins av Nassau, Prins av Bourbon-Parma och Grevinnan Stéphanie de Lannoy ägt rum. Borgerlig vigsel skedde den 19 oktober och kyrklig vigsel den 20 oktober.


Deras Kungliga Högheter Arvstorhertigparet av Luxemburg tar emot folkets hyllningar.

Arvstorhertigen har genom sin farmoder, Hennes Kunglig Höghet Storhertiginnan Josefin Charlott. Storhertiginna av Luxemburg och salig i åminnelse, förenande band med vårt eget Konungahus i det att Storhertiginnan var dotter till Hennes Majestät Drottning Astrid, Belgernas Drottning, Prinsessa av Sverige. Drottning Astrids farfader var Konung Oscar II och hennes mormoders fader var Konung Karl XV. Således stammar Arvstorhertigen genom två linjer från huset Bernadotte.

Vid högtidligheterna deltog höga gäster från mången europeiskt Furstehus, såväl från regerande som från ännu icke återinsatta. Vårt eget högaktade Konungahus representerades av Hennes Majestät Drottning Silvia, Sveriges Drottning, Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland och Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland samt Hans Kunglig Höghet Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland.


Vårt högaktade Tronföljarpar Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland

Särskilt glädjande vid högtider som denna är att representanter för Europas ännu icke återinsatta  Furstehus inbjudes som gäster under fursterlig värdighet. Således märktes bland gästerna Deras Majestäter Konungen och Drottningen av Bulgarien, Deras Majestäter Hellernas Konung och Drottning, Deras Kungliga Högheter Kronprinsparet av Serbien, Deras Kungliga Högheter Kronprinsessparet av Rumänien samt deras Kungliga Högheter Arvprinsparet av Italien. Detta visar på Monarkins styrka.


Deras Majestäter Konung Konstantin, Hellernas Konung, Prins av Danmark och Drottning Anna Maria, Hellernas Drottning, Prinsessa av Dammark samt Deras Kungliga Högheter Kronprins Paul, Kronprins av Grekland, Prins av Danmark och Kronprinsessan Marie, Kronprinsessa av Grekland, Prinsessa av Danmark.
 

söndag 14 oktober 2012

Historielöshetens och dumhetens politiker

Två ledamöter av vår hedervärda Riksdag, riksdagsledamöterna Lillemets och Mutt tillhörande miljöpartiet, visar i en motion till Riksdagen prov på en historielöshet och dumhet som synes sakna all gräns. Dessa ledamöter vars historiska bildningsnivå synes vara i det närmaste obefintlig och vars förståelse för historien, som en kontinuerlig process vilken måste ses från sitt tidsmässiga sammanhang, överhuvudtaget icke finns, ondgör sig över de statyer över Konung Gustaf II Adolf och Konung Karl XII i vår huvudstad. Nämnda ledamöter kräver i sin motion att statyerna flyttas till en "undanskymd plats".

Motionen visar ock att nämnda ledamöter är helt okunniga om vår konstitution och den kommunala självstyrelse denna stipulerar. Även om nämnda Konugars statyer är ett riksintresse är placeingen av desamma en kommunal fråga vilken ligger under Stockolms Stads ansvar. Det är anmärkningsvärt att miljöpartiet har riksdagsledamöter är så fullständigt okunniga om vårt statsskick. Må vi därför hoppas att dessa okunniga och obildade riksdagsledamöter icke av sitt parti nanförtros några viktigare uppdrag.Konung Gustaf II Adolf

För att återkomma till huvudfrågan så måste Konungarna Gustaf II Adolf och Karl XII utvärderas utifrån sin samtid och det historiska skeende som rådde då. Här är det otvivelaktigt att Konung Gustaf II Adolf varit högst betydelsefull. Under hans regering, i vilken rikskanslern Axel Oxenstierna hade en bytydande del, lades grunden för hela den statsförvaltning som ännu råder. Hur nämnda riksdagsledamöter kan förbise detta är en stor gåta som endast kan förklaras med att men saknar all kunskap om vår historia.


Konung Karl XII

Vad så gäller Konung Karl XII måste hans gärning värderas utifrån samtida förhållanden. Genom sina ogrundade anklagelser, om att Konungen skulle varit en krigshetsare, visar riksdagsledamöterna även i detta måtto på sin brist på bildning. Det historiska sakförhållandet är nämligen att det stora nordiska kriget, 1700-1721, icke alls var något anfallskrig utan ett försvarskrig. Rikets fiender, Danmark, Sachsen-Polen och Ryssland förklarade krig år 1700 och detta och inget annat var utgångspunkten för största delen av Konung Karl XII's  konungagärning.

Gud bevare oss för obildade och okunniga politiker.

fredag 5 oktober 2012

Kvarlevorna efter Prins Paul av Serbien återbördade

Vid en högtidligt requiem i Michalskatedralen i Belgrad hälsades igår den 4 oktober kvarlevorna efter Deras Kunglig Högheter Prins Paul, Prinsessan Olga och Prins Niklas av Jugoslavien. Kvarleverona hälsades av hela det serbiska Konungahuset med Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander i spetsen, den serbiske presidenten herr Nicolic, den serbiske försteministern herr Dacic och mångfaldiga fler från Serbiens regering och myndigheter.

 
Kvarlevorna efter Prins Paul förs in i Michaelskatedralen.


Prins Paul var riksförståndare under Konung Peter II minderårighet. Efter kriget förvägrades Prins Paul att återvända av den vederstyggliga kommunistregimen vilken även lät konfiskera all hans egendom. Genom utslag i serbisk domstol föregående år rehabiliterades Prins Paul fullständigt. Härigenom har hans, hans gemål Prinsessan Olgas samt hans sons Prins Niklas återbördats på sätt som skett. Begravningen kommer att äga rum instundande morgondag i den kungliga begravningsplatsen.

 
Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander med den serbiske presidenten Nicolic.
 
Återbegravningen av Deras Kunglig Högheter Prins Paul, Prinsessan Olga och Prins Niklas av Jugoslavien skedde den 6 oktober i Sankt Georgskyrkan i Oplenac, det serbiska Konungahusets begravningskyrka . Vid den högtidliga cermonin deltog stora delar av den serbiska Konungahuset. Främst bland dessa må nämnas Deras Kungliga Högheter Kronprins Alexander, Kronprinsessan Katherine, Arvprins Peter och Prins Filip, Prins Alexander samt Prinsessan Elisabet, de två sistnämnda barn till Prins Paul. Höga gäster från utländska Konungahus utgjordes bland annat av Hans Kunglig Prins Niklas, Prins av Grekland och Danmark samt Hans Kunglig Höghet Prins Mikael av Kent.
 
Den serbiske utbildningsministern herr Obradovic, Hans Excellens President Nicolic, Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander samt Hans Kunglig Höghet Prins Alexander, son till Prins Paul.
 
Deltog gjorde ock representanter för den serbiska staten med Hans Excellens President Nikoloic i spetsen, represenatner för den serbiska kyrkan och representanter för den diplomatiska kåren.
 
 
Kistorna i Sankt Georgskyrkan, Oplenac
 
Kistorna, täckta med den serbiska flaggan och Konungahusets insignier, med kvarlevorna efter Deras Kunglig Högheter Prins Paul, Prinsessan Olga och Prins Niklas av Jugoslavien fördes in i kyrkan av den serbiska armén garde. Härpå genofördes den heliga liturgin och ett requiem av Deras Högvördigheter Biskop Pahomije av Vranje och Biskop Irinej av Australien och Nya Zeeland. Efter dessa högtidliga akter skedde bisättningen av kistorna.
 
Tal hölls av Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander, Hans Excellens President Nikolic och Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Elisabet.
 
 
Hans Kunglig Höghet Kronprisn Alexander, Kronprins av Serbien, talar
 
Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander lät bland annat uttala följande:
 
"Detta är ett historiskt ögonblick för vår familj, men också en mycket vciktig händelse får vårt land. Min hädangågne fader, Konung Peter II, vilken olyckligtvis ännu har sin grav utomlands, talade alltid med vänlighet och beundran om Prins Paul och Prinsessan Olga. Jag har kära minnen från möten med dem under min ungdom. Låt oss all be till Gud vid denna högtidliga och sorgliga händelse om enighet och välgång för vårt Serbien, invid båren av denne store statsman och patriot".
 
 
Hans Excellens President Nicolic talar. På presidentens högra sida Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander och alldeles bakom, ock på presidentens högra sida, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Elisabet.
 
Hans Excellens President Nicolic framhöll:
 
"Vi begraver dem i det heliga serbiska landet, i den kyrka som bygdes av Konung Peter I".
 
Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Elisabeth förklarade att en stor orätt nu åtgärdats och framförde i detta sitt tack till Hans Excellens President Nicolic för det stöd han visat i återbördandet av hennes kära till den serbiska moderjorden.
 
Efter cermonin gav Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander en mottagning för de höga gästerna i Vita Palatset, vilket är en del av den serbiska Konungafamiljens residens i Dedinje.


Vad är kultur?

Redaktören Suhonen, ansvarig för det socialdemokratiska alstret Tiden, låter mad anledning av den ytterst skarpa kritk som riktats mot nämnda alsters illvilliga kränkning av Deras Majestäter Konungen noch Drottningen yttra följande:

"Det är jag beredd att ta mitt straff för, om det är olagligt. Vi är en kulturtidskrift och det här är satir. Så länge kungen är statschef får han tåla detta. Om han eller någon annan blir ledsen för det ber jag om ursäkt. Men det är inte tidskriften Tidens uppgift att se till att kungen är glad."

Vad redaktören Suhonen gör är att söka motivera ett tydlig lagbrott, förtal, ärekränkning och sannolikt ock högmålsbrott, med att hans alster är en "kulturtidskrift". Redaktören Suhonen borde här uppmärksammas på att brottsbalken icke undantar kränkningar i "kulturtidskrifter". Den högst egendomliga och lagvidriga åsikt som redaktören Suhonen propagerar för är han dessvärre icke ensam om. Ofta har vänsterkrafter tagit såväl "kultur" som "satir" som intäkt för att illvilligt kränka och skada sina medmänniskor.

Man kan med fog fråga sig vilket slag av kultur som redaktören Suhonen och hans gelikar förfäktar. Det må vara att kulturen har en ifrågasättande roll och i detta kan ta andra uttryckssätt and det talade och skrivna ordet i sin tjänst men detta motiverar på intet sätt illvillig kränkning av medmänniskor. Den kultur redaktören Suhonen och hans gelikar ger uttryck för är en högst primitiv subkultur som förtjänar all kritik och allt fördömande.

Genom den publicering redaktören Suhonen gjort är han en skam för hela det socialdemokratiska partiet. Det alster redaktören är ansvarig utgivare har genom publiceringen förlorat all seriositet och kan anses vara en "snuskblaska" av intet värde. Har socialdemokratiska partiets ledning någon heder bör den snarast tillse att redaktören Suhonen skyndsamt avlägsnas från sin post. En post han icke på minsta sätt, genom sitt vederstyggliga och kränkande tilltag, icke är värdig att inneha.

Om vidare redaktören Suhonen har någon omsorg om sitt anseende och rykte borde han skämmas och ofördröjligen framföra sin djupa och ödmjuka ursäkt till Deras Majestäter Konungen och Drottningen. Dessvärre torde detta vara för mycket att förvänta från en så uppstudsig person som självmant sätter sig över lagen.

torsdag 4 oktober 2012

Skarpt fördömande från Riksmarskalken

Hans Excellens Riksmarskalk Lindqvist har låtit uttala följande angående snuskfotografen Ohlson Wallins mot Deras Majestäter Konungen och Drottningen vederstyggliga och djupt kränkande alster:

"Ingen skall behöva tåla vad som helst. Detta gäller även Kungen och Drottningen. Bilden är kränkande, sårande och illvillig.

Svante Lindqvist
Riksmarskalk"


Att det är Riksmarskalken som gör detta uttalande, och icke presschefen, visar med vilket allvar Konungen ser på den kränkning han och hans gemål utsatts för.

Rättsvårdande myndigheter kan icke längre stillatigande åse det inträffade. Alstermakerskan, den ökända snuskfotografen Ohlsson Wallin, måste tilltalas rörande det allvarliga brott, vilket med enkelhet kan rymmas inom såväl lagstiftning rörande förtal som ärekränkning, som begåtts. Hovauditören bör genast skrida till verket och inlämna en anmälan.

Nu är måttet rågat nu är det nog!

Leve vår högaktade Konung!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

 

onsdag 3 oktober 2012

Ecce Homo-utställning i Serbien

Under en så pågående "Pridefestival" i Serbien huvudstad Belgrad kommer den hädiska utställningen Ecco Homo att visas. Utställningen som förvränger den Heliga Skrift och innehåller bilder som hädar och förnedrar vår Frälsare kritiseras med största rätta skarpt av den hedervärda serbisk-ortodoxa kyrkan.


Hans Helighet Irinej, Patriark av Serbien, Ärkebiskop av Pec och Metropolit i Belgrad och Karlovac, den serbisk-ortodoxa kyrkans överhuvud.

Det är förunderligt att respekt icke kan visas för sådant som människor håller högt och heligt. Att på detta sätt uppröra genom att skända är synnerligen upprörande och leder ingen vart. Nu vet vi att denna utställning icke är den enda dumhet som begåtts av nämnda utställnings upphovsmakerska om vilket förmäles i en annan anmärkning på detta Forum.

Det hela är ock i linje med den respektlöshet som ävenledes visas för andra religioner, såsom exempelvis Islam, där motsvarande skändning av dem som människor håller högt och heligt sker. Bland de som visat stor brist på aktning och respekt i detta fall finner vi exempelvis herr Vilks vilken låtit förfärdiga en så kallad "rondellhund" föreställande profeten Mohammed.

Det må vara att en kritisk diskussion måste få förekomma även i religiösa frågor, men denna måste föras under största ödmjukhet och respekt. Att resonera om höga ting som religion är något helt annat än en banal debatt mellan politiska lismare.

tisdag 2 oktober 2012

Ökänd snuskfotograf smädar Deras Majestäter

Det socialdemokratiska partiets tidskriften Tiden har låtit låna sina spalter till ökända snuskfotografen Elisabeth Ohlson Wallin, som tillåts publicera en falsifiserad bild, ett så kallat "fotomontage" där Deras Majestäter Konungen och Drottningen smädas och förtalas. Bilden, som publiceras under förespeglingen att det är frågan om "satir", är så grov att ord saknas att beskriva. På den falisfiserad bilden låter, bland annat, den ökända snuskfotografen Ohlson Wallin Hennes Majestät feja en svastika. Om icke detta är förtal så torde förtalsbrott helt kunna tas bort från lagstiftningen då det i sådant fall helt saknar mening.

Den ökända snuskfotgrafen Ohlson Wallin har en lång verksamhet bakom sig där människor förtalats och där sådant människor aktat och hållit heligt skymfats och föraktats. Alla vet vi att det var nämnda snuskfotograf som stod bakom den hädiska "utställningen" Ecce Homo, en utställning som fövisso bejublades av en del liberalteologer men som i grunden var hädisk, oanständig, avskyvärd och ytterst stötande.

Snuskfotografen Ohlson Wallin har denna gång, genom att framställa Hennes Majestät med en svastika, överträtt alla gränser. Rättsvårdande myndighet bör skyndsamt ingripa och ställa nämnda snuskfotograf inför rätt i syfte att avgöra var lagens gräns för ärekränkning och förtal går. Att hänvisa till "satir" och genom detta rättfärdiggöra uppenbara lagöverträdelser är icke värdigt en rättstat.

Stor skam faller ock över det socialdemokratiska partiet som i sin tidsskrift publicerar nämnda bild. Såsom ansvarig utgivare kan ej helle herr Suhonen ungå ansvar. Således måste ock dne ansvarige utgivaren ingå i den rättsliga prövningen.

Då nämnda organ är en socialdemokratisk tidskrift kräver ock all anständighet att partiets ordförande, herr Lövden, till Deras Majestäter framför en djup och ödmjuk ursäkt.