fredag 31 mars 2017

Statsministerns besynnerliga resonemang

Statsministern, som sitter främst vid Konungens rådsbord i kraft ett organiserat samarbete med vänsterpartiet - ett i huvudsak kommunistiskt patrask - men icke utifrån en parlamentarisk majoritet synes nu vara orolig för att hans av kommunister anfrätta statsverksproposition icke skall passera Riksdagen.

Äntligen har nu den hedervärda oppositionen börjat ta ton. Dessvärre råder alltfort icke full enighet mellan de så kallade Allianspartierna rörande hur situationen skall hanteras dock är det glädjande att samtliga nu söker finna vägar att förhindra de mest kommunistanfrätta delarna av Statsministerns statsverksproposition. Klart är att det icke skulle vara alldeles svårt att förpassa Statsministern från Konungens rådsbord.

Ställd inför dessa utsikter manar nämnde Statsminister:

"Vi kan inte hålla på med ett spel bara, där det verkar vara viktigare att ställa till svårigheter för de andra än att föra landet framåt"

I sanning en häpnadsväckande respektlöshet mot folkstyret och den Riksdagsmajoritet vilken Statsministern icke sitter. Genom sin organiserade samverkan med vänsterpartiet - ett i huvudsak kommunistiskt patrask - har av av nämnda patrask tubbats att lägga fram en för Riket skadlig statsverksproposition. I denna situation har den hedervärda oppositionen en skyldighet mot de väljare, som står bakom deras riksdagsbänkar, att agera på sätt som krävs för att värja medborgarna från vidare skada.

Oppositionens ledare, fru Kinberg Batra uttrycker sig på följande sätt:

"Det är inte hans rättighet att sitta kvar som statsminister oavsett parlamentariskt läge eller vad han gör. Det är hans skyldighet att försöka klara sig och det är min skyldighet att stå upp för vår politik och vara beredd att genomföra den."

Väl talat!


fredag 24 mars 2017

Det fackliga patrasket

Fackliga organisationer knutna till den socialistiska Landsorganisationen (LO) är aldrig sena med att framställa sig såsom moralens främsta väktare. De är sällan sena att utfärda vare sig pekpinnar eller fördömanden när andra felar. Dock visar det sig allt som oftast att ledande företrädare oftast är falska och lögnaktiga gynnare, vilka alls icke lever som de lär.

För icke alldeles så länge sedan var det Kommunalarbetareförbundets ledande företrädare, som icke hade enbart sina fingrar utan sina hela händer i syltburkarna. Denna gång är det Transportarbetareförbundet med ordföranden, en herr Lindgren, i spetsen som synes ha inmundigat icke alls föraktliga mängder av brända och destillerade drycker på bekostnad av förbundets kassa.

Då ordföranden, herr Lindgren, efter diverse krumbukter ertappats med att ha anklagat andra men gjort sjufalt värre själv fann meromnämnde politruk det för gott att nedstiga från sin höga ställning.

Politrukerna är ett fackligt patrask och inget annat!

Konungen sänder kondoleanser


Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, har denna dag avfattat följande telegram till Hennes Majestät Drottning Elisabeth II, med Guds Nåde Storbritanniens och Nordirlands, och Hennes andra Riken och Territoriers Drottning, Samväldets Överhuvud, Trons Försvarare:

Drottningen och Jag önskar att till Eder framföra Våra uppriktiga kondoleanser över de tragiska förluster av människoliv, som följde efter hemska attacken i London förliden gårdag. Vi erbjuder Vårt uppriktiga deltagande till offrens familjer och till Förenade Konungarikets folk.

Det är icke svårt att högeligen och till fullo instämma i vår högaktade Konungs kondoleans. Samtidigt torde ingen gräns finnas för den vrede, som varje hederlig människa känner mot den ondskefulle och vanvettige illgärningsman vilken på sätt som skett mördat, lemlästat och skadat oskyldiga människor. Förvisso fick han välförtjänt smaka på den hjältemodiga brittiska polisens bly men det är en klen tröst inför den ofattbart stora sorg och lidande han åsamkat offren och dess anhöriga. Denne illgärningsman har i sanning något att svara inför då han nu ställs inför sin Skapare.


Hennes Majestät Drottning Elisabeth II, med Guds Nåde Storbritanniens och Nordirlands, och Hennes andra Riken och Territoriers Drottning, Samväldets Överhuvud, Trons Försvarare

torsdag 23 mars 2017

Glädjerik nyhet


Deras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Värmland med Hans Kunglig Höghet Hertigen av Södermanland

Deras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Värmland har låtit kungöra att Hertiginnan är havande med väntad nedkomst i september månad.

Denna nyhet är i sanning något att glädjas åt och kommer än mer att stärka såväl Konungahus som Monarki. Vi ber till den Högste att allt må gå väl.

söndag 19 mars 2017

Som en tjyv om natten

I en debattartikel i Svenska Dagbladet berömmer sig ordföranden för vänsterpartiet, ett huvudsak kommunistiskt patrask, den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, för att öka progressiviteten i skatteskalorna. För att icke äventyra sina taburetter vid Konungens rådsbord har det kommunistiska patrasket och dess ilskne ordförande tubbat Rikets svage och högtafflige statsminister, herr Löfven, som på intet sätt förfogar över Riksdagens majoritet, att dupera vedertagna principer för uppräkningen av skatteskalor. Vilken ynkedom!

Enligt det kommunistiska tänkande, som ordföranden för det avskyvärda kommunistiska patrasket förfäktar, är de inkomster vilka medborgare med idogt arbete förtjänar i grunden statens egendom. Detta är inget annat än ett tjyvaktigt tänkande, dessvärre inget märkligt i sig då kommunism ytterst handlar om stöld och konfiskation av hedervärda medborgares inkomst och egendom.

Förvisso är det så att skatter behöver uppbäras för att Riket och kommuner, primära som sekundära dito, skall kunna fullgöra de uppgifter, som genom lagar och förordningar lagts på dem. Dock är det i detta synnerligen viktigt att skatter tas ut på ett rättvist sätt och att icke de som är idoga bestraffas för sin möda, en möda vilken ytterst länder alla till nytta. I detta vore ett så kallat platt skattesystem, med samma skattestats för alla då inkomster passerar en viss gräns, mest rättvist. De med låga inkomster skulle då icke överhuvudtaget behöva avkrävas någon skatt. Ett slikt system skulle också, genom sin enkelhet, göra mången skattebyråkrat överflödig.

Nu går utvecklingen i motsatt riktning, där den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, likt en tjyv om natten tar för sig av det medborgare i största idoghet förtjänat.

lördag 18 mars 2017

Liberala dumheter

I en debattartikel i Svenska Dagbladet förfasar sig några madammer, företrädare för Liberal Kvinnor och knuta till partiet Liberalerna, över religiösa friskolor. Liberaler berömmer sig ofta över att man är för frihet och medborgarnas fria val. Nu vet vi dock sedan länge att det icke är särdeles mycket bevänt med denna frihetsönskan om den skulle avse något annat än värderelativism. Liberaler har exempelvis när det gäller frågan om Familjens fundamentala och självklara rätt att själv avgöra sin vardag aldrig varit sena att genom pekpinnar och ekonomiska sanktioner angripa alla de hedervärda mödrar, som under barnens unga år vill ägna sin största kraft åt det uppväxande släktet.

Vad kommer till frågan om religiösa friskolor menar nämnda liberalmadammer:

"Vi i Liberala kvinnor tycker att det är viktigt att begränsa statens makt över individens fri- och rättigheter, där ju religionsfriheten ingår. Staten får aldrig diktera människors trosuppfattningar. Men vi anser att tro är något man ska ägna sig åt på sin fritid och inte under skoltid."

Detta påstående är icke annat än en ren motsägelse. Vad nämnda madammer totalt bortser i från är att skolan av idag i praktiken lär ut ateismen, som ock den är en trosuppfattning, en trosuppfattning vilken måste betecknas som Antikrists verktyg att fjärma människorna från sin Skapare. Märk här att när efterkrigstidens vederstyggliga socialdemokratiska regeringar satte sig för att rasera bildnings- och utvecklingsväsende rekryterades en ateist och kommunist, rektor Arvidsson, att utforma den från goda värderingar kliniskt rena "enhetsskolan".

Det som ock är synnerligen anmärkningsvärt är att nämnda liberalmadammer, i sin värderelativistiska nit, spottar på FN's Konvention om Mänskliga Rättigheter

Artikel 13-3:
"Konventionsstaterna åtar sig att respektera föräldrarnas, eller i förekommande fall förmyndarnas, frihet att välja andra skolor för sina barn än de som har inrättats av offentlig myndighet, om de följer det som staten kan ha föreskrivit eller antagit som minimistandard, samt deras frihet att trygga en religiös och moralisk uppfostran för sina barn som är förenlig med deras egen övertygelse."

Artikel 18-4:
"Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrars och, i förekommande fall, förmyndares frihet att tillförsäkra sina barn sådan religiös och moralisk bildning som stämmer överens med deras egen övertygelse"

Med den urartning, som vederfarits vårt bildnings- och skolväsende synes det uppenbart att vårt dumsekulära utbildningsväsende saknar all förmåga att uppfylla denna fundamentala rättighet, som tillförsäkras föräldrar.

Religiösa friskolor är inget annat en ett medel att uppfylla ovan åberopade och av Förenta Nationers medlemsstater sanktionerade Mänskliga Rättighet!

Bevara oss för liberal dumhet!

torsdag 16 mars 2017

Fursten av Sayn-Wittgenstein-Berleburg hädangången


Hans Höghet Furst Rikard, Furste av Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1934-2017)

Förliden tisdag nåddes vi av följande sorgesamma kungörelse från hovet i Sayn-Wittgenstein-Berleburg:

"Hans Höghet Prins Gustav, Prins till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, låter i Furstehuset Sayn-Wittgenstein-Berleburg namn tillkännage:

Hans Höghet Furst Rikard, Furste till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, insomnade fridsamt, sent om eftermiddagen den 13 mars, i medio va sitt 83:e levnadsår på sitt residens slottet Berleburg."

Fursten, den 6:e Fursten av Sayn-Wittgenstein-Berleburg, var gemål till Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Benedikte, Furstinna till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Prinsessa av Danmark, vilken han äktade år 1968. Änkefurstinnan är den danska Drottningens syster och vår egen högaktade Konungs kusin.

Huset Sayn-Wittgenstein-Berleburg utgör ett sedan 1806 mediatiserat Furstehus vilket intill nämnda år härskade över Furstendömet med samma namn, vilket år 1792 upphöjdes från Grevskap till Furstendöme. Grevskapet Sayn-Wittgenstein-Berleburg uppstod då Grevskapet Sayn-Wittgenstein delades år 1607.

På mödernet stammade fursten från Hertighuset d’Otrante, vilket inflyttade till vårt land år 1822. Furstens moder var Hennes Höghet Furstinnan Margareta, Furstinna av Sayn-Wittgenstein-Berleburg, (1909-2005) och dotter till Hans Nåd Hertig Karl Ludvig, Hertig Fouche d’Otrante, (1877-1950) vilken residerade på godset Elghammar i Södermanland, vilket gots ock var Furstinnan Margaretas födelseort. Efter det sorgesamma världskriget, där Furstens fader försvann såsom saknad, begav sig Furstinnan till vårt land där Fursten delvis kom att växa upp och erhålla en del av sin skolgång.


Hans Höghet Furst Gustav, Furste av Sayn-Wittgenstein-Berleburg, med mätress fröken Axelsson

Ny Furste, den 7:e Fursten, är Furst Rikards ende son Hans Höghet Furst Gustav, Furste av Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Den nye Fursten är ogift men sammanlever med sin mätress, fröken Axelsson, vilken han på grund av Huset Sayn-Wittgenstein-Berleburgs huslagar är förhindrad att äkta i det att han då skulle mista sitt arv.