måndag 25 juni 2012

Att beblanda sig med stalinister

Svenska Dagbladets ledarredaktion har uppmärksammat hur en skribent på Dagens Nyheters kultursidor, en fröken Ekman, låter beblanda sig med det vederstyggliga och människofientliga kommunistiska partiet, ett parti som allfort hyser avgudadyrkan till en av världshistoriens mest avskyvärda och blodsbesudlade tyranner, folk- och massmördaren Stalin. Enligt Svenska Dagbladet har fröken Ekman inbjudits att deltagi i nämnda partis ungdomsorganisations sommarläger. Händelsen har först uppmärksammats av herr Lundberg på forumet Accessbloggen.

Svenska Dagbladet sammanfattar denna situation på ett högst tänkvärt sätt:

"Precis som Johan Lundberg skriver kan man göra tankeexperimentet att personer av motsvarande etableringsgrad hade deltagit i främlingsfientliga sammanhang. Det hade, med all rätta, blivit ramaskri. Men beblandande med totalitära stalinister framkallar inte samma ilska. Det är synd. För totalitära rörelser måste fördömas och frysas ut oavsett färg och inriktning. De bär på samma tunga historiska skam men vägrar att skämmas för det."

Dagens Nyheter bör nu allvarligt överväga om de i framtiden skall upplåta sina spalter till en person, fröken Ekman, som medverkar i nämnda människofientliga organsiations propagandaaktiviteter för att förföra vårt lands ungdom. Måhända vore det bättre att fröken Ekman i framtiden istället helt inriktar sitt skriftställeri för publicering i tidningen proletären, det blodsbesudlade stalinistpartiets eget förljugna organ.

lördag 23 juni 2012

Rättegången rörande de norska illdåden avslutad

Så har då den rättegång där arrestanten Breivik lagförts för de vansinniga och fruktansvärda illdåden den den 22 juli föregånget år avslutats.

I sin slutplädering menar åklagaren att arrestanten Breivik är att anse såsom en dåre. Den som följt rättegången har svårt att invända något emot denna slutsats även om domen, där domstolen tar ställning till arrestantens sinnestillståd, ännu icke fallit. Det finns dock mycket som talar för åklagarens ståndpunkt.

För det första är den som genomför illdåd där unga människor, vissa blott barn, kallblodigt mördats helt uppenbart i avsaknad av varje form av empati och normalt mänskligt beteende. Endast den som är djupt störd torde vara i stånd till detta slag av handling.

För det andra har arrestanten, som rättegången på mångfaldigt sätt visat, levt i en låtsasvärld där han tidsvis varit helt innesluten. Våldsamma spel i högmodern databehandlingsapparatur har här varit en av hans favoritsysselsättningar. I denna värld, som endast finns i arrestantens mörka sinne, har han funnit upp en organisation, Temelriddareorden, som han han gjort sig till stormästare för vilket han bl.a. låtit manifestera genom att fotografera sig i en löjeväckande operettuniform. Ren galenskap kan icke frånsägas den som handlar på detta sätt.

För det tredje är det "manifest" som  arrestanten låtit koka ihop inget annat är värsta rappakalja där vissa delar "lånats" från diverse tvivelaktiga extremister medan andra torde ha konstruerats i arrestantens slutna och världsfrånvända sinnesvärd. Arrestanten manifest är helt i avsaknad av analys och vederhäftiga resonemang. Endast en dåre torde kunna författa något dylikt.

Nu väntar vi på den dom som domstolen låter publicera den 24 augusti. Om denna innebär att arrestanten får tillbringa sina återstående dagar på sinnesanstalt eller åtminstone 18 år i fängsligt förvar vet vi icke. Det vore dock på det högsta olyckligt om denne dåre någonsin mer får njuta frihetens sötma.

Den syriska situationen eskallerar

Efter mer än ett år av tilltagande blodiga våldsamheter, vilka alltmer liknar ett inbördeskrig, har idag deb den syriska situationen tagit ytterligare ett steg mot katastrofen. Denna dag har ett flygplan, tillhörigt turkiska flygstridskrafter, skjutis ned av syriska stridkrafter. Om detta är ett misstag eller ett taktiskt grepp av den tyranniska regimen i Damaskus vet vi ännu icke.

Att notera i detta sammanhang är att regimen i Damaskus vilar på socialismen och är panarabiskt. Landets styrande parti, Baathparitet (Arabiska socialistiska återfödelsepartiet) har med våld förtryckt det arma syriska folket sedan 1963. Partiets irakiska gren härskade i Irak, genom den blodsbesudlade och sedermera med hängde diktatorn Saddam Hussein, intill 2003. Utan tvivel är regimen i Syrien den grymmaste i Mellanöstern.

Den syriska regimen har icke varit sen att stödja allsköns terroristorganisationer av vilka må nämnas  Hizbollah, Hamas och Islamiska Jihad. Att förinta staten Israel är ett annat av den blodsbesudlade regimens högst mål.

I allt detta kan man förundra sig över vad de personer som så ivrigt stött den så kallade organisationen "Ship-to-Gaza" håller hus. Varför skriker nu icke exempelvis den kommunistiske musikern herr Feiler, den vänsterinriktade skriftställaren herr Mankell, den kommunistiske riksdagsledamoten herr Larsson eller den anarkistiske professor Gardell, på samma sätt som de gjorde när det gällde deras påstådda omsorg om folket i Gaza? Är det syriska folket icke lika mycket värt? Varför utrustas nu icke en "flotta" att undsätta det utsatta syriska folket?

Sanningen torde vara att den blodbesudlade syriska regimen, med sina nära relationer till terroristorganisationen Hamas, är såta vännar med organisatörerna bakom "Ship-to-Gaza". 

fredag 15 juni 2012

Dagens medaljutdelning

Denna dag har Konungen vid en cermoni på Kungliga Slottet låtit utdela de medaljer som förlänades på nationaldagen den 6 juni. Förutom H.M Konungens medalj samt Medaljen Litteris et Artibus, vilka vanligen ingår i varje medaljförläning ingick denna gång även två förläningar av den mycket förnäma Serafimermedaljen. Senast sistnämnda medalj utdelades var år 2008. Medaljen förlänas till de so genom "humanitär eller allmänt samhällsgagnande gärning gjort sig synnerligen förtjänt".


Serafimermedaljen med Konung Fredrik I:s bild

De som denna gång vederfors den stora äran att förlänas denna medalj var professorerna Blomstedt och Strömholm. Den förre för insatser inom svenskt musikliv och den senare för insatser inom svenskt universitetsväsen och kulturliv. 

För övrigt må i detta sammanhang nämnas att Serafimermedaljen tillhör Serafimerorden. Nämnda orden, likt övriga svenska riddarordnar, kan icke längre tilldelas svenska medborgare vilket är en stor skam och diskriminering i det att alltfort utländska medborgare kan fölänas ordnarna. Dessbättre kan dock Serafimerorden och Nordstjärneorden sedan år 1995 åter förlänas medlemmar av det Kungliga Huset där de senaste förläningarna skedde år 2010, Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Herig av Västergötland, och innevarande år då Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Estelle, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Östergötland förlänades Serafimerorden.

Den skamliga ordensreformen av år 1974, då vårt lands medborgare förvägrades rätten att belönas med de främsta utmärkelserna, var vederstyggliga, historielösa och värderelativistiska socialisters och liberalers verk. Att icke nuvarande riksdagsmajoritet gjort rent hus med nämnda historielösa värderelativistiska socialisters och liberalers nidningsdåd är en gåta.


Serafimerorden

Riksdagen bör skyndsamt upphäva nuvarande ordenskungörelse och ställa samtliga svenska riddarordnar, Serafimerorden, Nordstjärneorden, Vasaorden och Svärdsorden, direkt till Konungens förfogande.

torsdag 14 juni 2012

Republikanerna förnekar sig icke

Svenska Dagbladet låter idag förtälja om de allt mer desperata republikanerna. För dessa vederstyggliga samhällsomstörtare synes inget medel vara för lågt att använda i den fega och solkiga kampen. Denna gång har man tagit till falskmynteri.

Att smäda Konungen och hans person synes vara det främsta tillhygget. Denna gång är den oanständighet med vilket detta görs så avskyvärd att ord saknas att beskriva. Att strida med blanka vapen ligger helt uppenbart icke för republikanen. Således kan vi konstatera att denna ofattbara feghet upprepar sig gång på gång. Är det icke ovederhäftiga förtalspamfletter eller falsifiserade bilder ja då är det falska mynt med oanständig text. För hur lågt republikanen kan falla i sin ovederhäftiga och smutsiga argumentation finnes uppenbar ingen gräns.

Rättsvårdande myndigheter får nu icke bespara sig någon möda i fasttagandet och lagförandet av dessa republikanska oanständiga förtalspersoner. Det råder inget som helst tvivel om att ett åtal helt visst kan innehålla såväl förtal som falskmynteri. Dessa oanständiga republikaner måste näpas med det strängaste som lagen förmår.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!


söndag 10 juni 2012

Gratulationer på Högtidsdagen


Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gästrikland och Hälsingland
(copyright kungahuset.se)

Från detta forum framföres denna dag den 10 juni 2012 de allra varmaste och hjärtinnerligaste gratulationer till Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gästrikland och Hälsingland, på hennes trettionde födelsedag.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

fredag 8 juni 2012

Kommunistiska ultrafeminister upphör icke att förvåna

Idag förtäljer Svenska Dagbladet hur kommunistpartiets (under nuvarande namn "vänsterpartiet") kvinnoorganisation, med en ultrafeministen fröken Gabrielsson i spetsen, "för att få bättre självkänsla" avser att utbilda sig i våldsanvändning.

Användandet av våld får icke på något sätt favoriseras såsom ultrafeministen fröken Gabrielsson och hennes organisation förespråkar. I första hand må våldsanvändning vara förbehållen ett lands polisiära myndigheter samt dess krigsmakt. Utöver detta måste självfallet en nödvärnsrätt för den enskilde finnas, men denna bör endast nyttjas med stor restriktivitet och i yttersta nödfall.

Genom att utbilda i nyttjandet av våld gör ultrafeministen fröken Gabrielsson och hennes organisation tröskeln för dess användning lägre vilket är lika anmärkningsvärt som förkastligt. I spridandet av sina vederstyggliga ultrafeministiska villfarelser framföres ock synpunkten att män, såsom en kollektiv grupp, skall tilldelas egenskapen våldsbenägen. Detta är feministiskt trams och dumhet utan dess like då varje människa, man eller kvinna är oväsentligt, endast kan och skall hållas ansvariga för sina personliga gärningar och inget annat. Självklart skall den som brukar våld mot sin medmänniska lagföras och näpsas med rättvis och sträng laga dom, dock är detta de rättsvårdande myndigheternas uppgift.

Den ultrafeministska läran är genom sitt tilldelande av egenskaper, utifrån rent fysiologiska faktorer, fullt att likna med rasism, där människan tilldelas egenskaper efter den fysiologiska egenskapen hudfärg. För nämnda typer av primitiva, vederstyggliga och människofientliga läror är, som synes, icke heller våldsanvändningen främmande.