tisdag 15 september 2009

Hans Majestät Konungens tal

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustav, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, höll idag ett tal vid Riksmötets öppnande. Hans Majestäts tal återfinnes här:

http://www.royalcourt.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/arkivhmktal20052009/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden15september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380001446.html
Tag del och betänk vår Konungs stora klokhet i detta tal.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet.

Deklaration 4: Gör Konungen till Överbefälhavare

Svenska folk,
Ett ansvar som sedan urminnes tid tillkommit Konungen är att stå i spetsen för och leda Rikets Krigsmakt. Detta ansvar togs slutligen ifrån vår Konung genom vår nuvarande degenererade grundlag, som trädde i kraft den 1/1 1975. Dock hade denna olyckliga utveckling börjat långt tidigare och redan på 1920-talet började klåfingrade och okunniga politiker lägga sig i Rikets Krigsmakts omfattning och organisation och därigenom börja frånta Konungen det hävdvunna ansvar han sedan urminnes tid haft för Rikets Krigsmakt.

Nu är det hög tid att återupprätta hävdvunnen ordning och återge ansvaret för Rikets Krigsmakt till Konungen.

I väntan på att den nuvarande degenererade grundlagen kan upphävas och ersättas med en som bygger på 1809 års goda principer bör Statsminister Reinfelt, så snart det låter sig göra, hemställa hos Konungen att Han påtager sig ämbetet som Rikets Överbefälhavare.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet.

Deklaration 3: Återförena de Svenska, Finska och Estniska folken

Svenska, Finska och Estniska folk,
De Svenska, Finska och Estniska folken har sedan urminnes tider varit förbunda med varandra. Genom tragiska, olycksaliga och orättmätiga fredsöverenskommelser, 1721 och 1809, har banden mellan dessa våra folk brutits. Medan vårt Svenska Folk, under vår Konung, Gustav V, Med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, kloka ledning förskonats från krigets fasor under de två världskrigen har våra arma brodersfolk utstått ett ofantligt lidande förorsakat av den röde satan, i form av socialismen och kommunismen.

Det är nu hög tid att återupprätta de hävdvunna banden mellan de Svenska, Finska och Estniska folken.

Detta göres genom att de finska och estniska riksdagarna upphäver det djup ohistoriska och klandervärda republikanska styrelseskicket och inför det hävdvunna monarkistiska statsskicket.

Härefter kan de finska och estniska riksdagarna hemställa hos Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, att Han upptager de Finska och Estniska kronorna under de hävdvunna titlarna:
  • Storfurste av Finland
  • Hertig av Estland
För att undanröja varje tvivel om det Svenska folkets vilja att återupprätta dessa hävdvunna band bör även den svenska riksdagen ge sitt samtycke till vår Konungs mottagande av de Finska och Estniska kronorna.

Med detta och med genomförande av den ändring som angives i Deklaration 2 blir således vår Konungs konungatitel:

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Med Guds Nåde Sveriges, Götes och Vendes Konung, Storfurste av Finland, Hertig av Estland, Hertig av Jämtland

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet.

Deklaration 2: Ge Konungen hans rättmätiga titel tillbaka

Svenska Folk,
Ett första steg i återupprättandet av vår monarki och Konungens värdighet är att Riksdagen hemställer hos Konungen att Konungen upptar rikets hävdvunna konungatitel, nämlign:

"Med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung"

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet.

Deklaration 1: Återupprätta Monarkin

Svenska Folk,
Det är hög tid att upprätta monarkin utifrån de principer som gäller i 1809 års grundlag. Denna goda lag bygger på maktdelningens princip där makten delas mellan:

(1) Konungen som ansvarar för:
(1.1) Att tillsammans med riksdagen sifta lagar
(1.2) Verkställande makten i riket utifrån lagar som stiftats i god rättsäker ordning
(1.3) Ansvar för ledningen av rikets krigsmakt

(2) Riksdagen ansvara för:
(2.1) Att tillsammans med Konungen stifta lagar
(2.2) Att utöva vårt folks urgamla rättighet att låta sig beskattas

(3) Domstolarna som ansvarar för:
(3.1) Dömande makten utifrån lagar som stiftats i god rättsäker ordning.

Med detta kan den rättstat återupprättas, som tar hänsyn till och visar sin aktning för varje individ. Härigenom förhindras också inkompetenta, klåfingriga och outbildade politikers detaljstyrning.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet.