torsdag 24 juli 2014

Hatisk kommunistisk våldspropaganda i Sveriges Radio

Med största bestörtning kan konstateras att Sveriges Radio välvilligt upplåtit utrymme i etern, inom ramen för det vanligtvis lyssningsvärda programmet Sommar, då man låtit en extremkommunist, fröken Farrokhzad, sprida människofientlig kommunistpropaganda. I nämnda program nöjde sig icke ovannämnda kommunistfröken att enbart verbalt applådera politisk betingat våld och hat mot rättsstaten utan lät ock uppspela ett "musikstycke" framfört av den extermkommunistiska och människovärdeföraktande sånggruppen "Ebba Grön".

För att belysa extremiteten i nämnda näsvisa kommunistfrökens outsägliga förakt och bristande respekt för människovärdet citeras nedan musikens text:

"Ja!
Ja ja, ja hatar hela borgeligheten
ja ja, ja hatar hela kungahuset
ja vi, vi ska beväpna oss
ja vi, vi ska beväpna oss

Ja ja, ja svär utifrån mitt hjärta
att vi från förorterna ska beväpna oss
ja vi, vi ska beväpna oss
ja vi, vi ska beväpna oss

Ja ja, ja hatar prins Bertil å Carl-Gustav
ja ja, ja hatar Zarah Leander
ja vi, vi ska beväpna oss
ja vi, vi ska beväpna oss

Ja dom tål lite bly i nackarna
ja dom tål lite bly i nackarna

för vi, vi ska beväpna oss
ja vi, vi ska beväpna oss
ja vi, vi ska beväpna oss
ja vi, vi ska beväpna oss

vi, vi ska beväpna oss
ja vi, vi ska beväpna oss
ja vi, vi ska beväpna oss

ja vi, vi ska beväpna oss"

Det är med största vånda ovanstående citat görs i det att det är obscent och i högsta grad anstötligt. Dock har bedömningen varit att citatet är nödvändigt för att belysa vidden av den stora förbrytelse som Sveriges Radio gjort sig skyldigt till genom upplåtandet av utrymme för den hatiska extermkommunisten fröken Farrokhzad.

Texten, som explicit smädar såväl Konungen i egen person som hela Konungahuset på ett synnerligen anstötligt vis, uppmanar tvivelsutan till användande av dödligt våld genom formuleringen "Ja dom tål lite bly i nackarna". Av historien vet vi att det icke sparats på bly i de vederstyggliga kommunistiska implementationer, som under förra århundrade plågade vår värld och som alltjämt, med repressiva metoder, klamrar sig fast vid makten i Nordkorea och på Kuba. Miljoner och åter miljoner är de människor som mördats, torterats, lemlästats och förtryckts genom den kommunistiska ideologi och praktik, som den hatiska extermkommunisten fröken Farrokhzad uppenbart förfäktar.

En av många (redan synes 16 anmälningar ha nått Granskningsnämnden) som reagerat synnerligen skarpt på det inträffade är den hedervärde riksdagsledamoten Axén, som uttrycker:

"Det är i allra högsta grad olämpligt att spela den typen av musik i public service. Att uppmana människor att skjuta andra i nacken hör inte hemma i radion"

Herr Axén har ock förklarat att han icke längre finner sig vara betjänt av Sveriges Radios högröda inriktning varför han, fullt försåtligt, sagt upp sin televisonslicens, det instrument som användes frö att finansiera utsändandet av ifrågavarande hatiska kommunistpropaganda. I sanning borde fler följa riksdagsledamoten herr Axéns lovvärda exempel.


Det är en stor skam att Sveriges Radio, som för hela sin verksamhet är beroende av medborgarnas välvilliga finansiella tillskott, agerar som skett genom att på allra värsta sätt svika vad man anförtrotts. Den ansvarige för programmet, herr af Klintberg bör genast och ofördröjligen avlägsnas från den tjänst han nu har och istället beredas arbetsuppgifter där han icke kan ställa till skada i det fall gällande anställningslagstiftning skulle förhindra det avsked, som synes fullt motiverat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar