tisdag 25 november 2014

Tafflighetens ministär

Det torde vara högst tveksamt om Riket någon gång tidigare haft en taffligare ministär än ministären Löfvén. Vad än denna ministär företager sig synes det sluta det sluta i slarv, hafs och misslyckanden. Inkompetensen synes vara så genuin och grundmurad att man icke kan göra något annat än att taga sig för pannan.

Det senaste exemplet på ministären Löfvéns ofattbara tafflighet utgörs av en proposition rörande det så kallade vårdvalet. Utan att beröra sakfrågan kan konstateras att lagrådet, där rikets högsta jurister har att granska lagförslag utifrån ett konstitutionellt och juridiskt perspektiv, i det närmaste med vändande post låtit återsända det illa förberedda och fullständigt bristfälligt utarbetade hafsverket till proposition.

Ur en notis i Svenska Dagbladet där nämnda fråga omförmäles kan följande citeras:

"Juristerna i Lagrådet klagar på att beredningen av förslaget har varit bristfällig. Valet av remissinstanser beskrivs som ”påtagligt snävt” och dessa fick bara tre veckor på sig att uttala sig, står det i yttrandet. Regeringen har inte tagit regeringsformens beredningskrav ”på det allvar som förutsätts i lagregeln”, konstaterar Lagrådet. 

 Dessutom har lagförslaget inte föregåtts av en grundlig analys. De problem med det nuvarande systemet som regeringen anger som skäl för lagändring är inte tillräckligt preciserade, det är oklart om lagändringen löser problemen och regeringen har inte heller sett till vilka konsekvenser det har för sjukvården, skriver juristerna."

Det är synnerligen anmärkningsvärt att ministären kompetens är så låg att den icke ens förmår att förstå vad som krävs av en proposition. En proposition är ett lagförslag något som icke kan tas lätt på. Måhända är en del av förklaringen i detta fall att ärendet anförtrotts ett av ministärens mera juniora och genuint oerfarna medlemmar, statsrådet Wallström, blott 29 år gammal utan vare sig akademisk examen eller någon djupare yrkeserfarenhet. En politruk, som huvudsakligen synes ha tjänat sin brödföda genom diverse positioner inom det socialdemokratiska partiet och dess ungdomsförbud, Uppenbart har statsrådet Wallström grundligen misslyckats i sitt värv varför hans lämplighet som statsråd måst ifrågasättas.    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar