tisdag 1 mars 2011

Monarkistisk restauration i Libyen?

Läget i Libyen synes nu bliva allt mer bekymmersamt i det att den blodsbesudlade tyrannen, den simple mördaren Gaddafi, gör allt som står i dess makt för att klamra sig fast vid sitt högst illegetima styre. Motståndet mot denne simple mördare tager nu steg mot mer organsisation och Svenska Dagbladet låter meddela att ett miltärråd bildats i syfte att samla motståndet mot den simple mördaren Gadaffi och hans illegetima anhang.

En av Libyens kämpande frihetshjältar bärande en bild på Konung Idris i staden Benghazi i den nu befriade delen av den simple mördaren Gadaffis tyrrani

Ett hopp för det förtryckta libyska folket är ett återinförande av Monarkin i syfte att återskapa den stabilitet och harmoni som detta arma land icke haft sedan den simple mördaren Gadaffi tog makten, medelst en högst illegitim statskupp år 1969, och avsatte landets legitime härskare Hans Majestät Konung Idris, Konung av Libyen. Såsom ovanstående bild visar bäres nu Konung Idris bild på gatorna i Libyens befriade städer. Konungadömet Libyens flagga är ock den flagga som nyttjas av de hjältemodiga frihetskämparna.

Hans Majestät Konung Idris, Konung av Libyen (1889-1983)

Legitim arvtagare till Konung Idris är dennes broders son son Hans Kunglig Höghet Prins Muhammad as-Senussi, Prins av Libyen. Prinsen hölls med sin fader, Hans Kunglig Höghet Kronprins Hasan as-Senussi, Kronprins av Libyen (1928-1992) och övriga familj i husarrest av den simple mördaren Gadaffi intill år 1989 då den Kungliga Familjen tilläts lämna tyrraniet för att gå i exil i Storbrittanien, där Prinsen allt sedan dess vistats.


Hans Kunglig Höghet Prins Muhammad as-Senussi, Prins av Libyen

Hans Kunglig Höghet har nu låtit meddela att den Kungliga Familjen ser sig som det libyska folket tjänare. Det synes också vara Hans Kunglig Höghets åsikt att den legitima författning, som rådde före den simple mördaren Gadaffi illegitima maktövertagande, bör återåterinföras och att det libysika folket här efter har sin fulla rätt att förändra denna med de medel som denna författning innehåller.

En restauration av Monarkin i Libyen torde vara ett synnerligen gott medel i arbetet med att återföra denna sen simple mördaren Gadaffi och hans tyrrani till en civiliserad stat.

Leve Kounungariket Libyen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar