torsdag 19 november 2009

Grundlagsförslag

Såsom ett led i återupprättandet av den svenska monarkin ges här ett förslag på grundlag. Denna vilar på maktdelningens gyllene princip att ingen oinskränkt skall kunna härska över någon annan.

Grunden är att makten delas mellan Konungen, Riksdagen och Högsta Domstolen.

Förslaget presenteras i följande kapitel:

1 Kapitlet: Statsskickets grunder

2 Kapitlet: Konungen

3 Kapitlet: Riksstyret

4 Kapitlet: Riksdagen

5 Kapitlet: Kyrkan

6 Kapitlet: Rättskipningen

7 Kapitlet: Riksbanken

8 Kapitlet: Krigsmakten

9 Kapitlet: Rikets indelning

10 Kapitlet: Grundläggande fri- och rättigheter

11 Kapitlet: Förhållandet till andra stater och mellanfolkliga organisationer

12 Kapitlet: Krig och krigsfara

Detta förslag kommer att arbetas fram och presenteras efterhand.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar