måndag 27 maj 2013

Den Kungliga Serbiska Statsbegravningen

En historisk oförrätt rättades slutgiltigt förliden gårdag, den 26 maj. då kvarlevorna efter den illegitimt och i strid med gällande konstitution, av den vederstygglige kommunistiske förtryckaren och diktatorn Tito, detroniserade Konungen av Jugoslavien, Hans Majestät Konung Peter II, Konung av Jugoslavien, begravdes vid en högtidlig statsbegravning i Serbien. Icke blott Konung Peter jordades vid denna högst betydelsefulla och minnesvärda akt utan ock hans gemål, Hennes Majestät Drottning Alexandra, Prinsessa av Grekland och Danmark, Drottning av Jugoslavien, hans moder Hennes Majestät Drottning Maria, Drottning av Jugoslavien, Prinsessa av Rumänien, samt hans broder Hans Kunglig Höghet Prins Andrej, Prins av Jugoslavien.


De höga gästerna med Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander, Kronprins av Serbien, legitim och rättmätig innehavare av den serbiska tronen, och den serbiske statspresidenten Hans Excellens President Nikolic i spetsen anländer till statsbegravning.

Främst bland gästerna var det serbiska Konungahusets överhuvud och den serbiska tronens legitime och rättmätige innehavare, Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander, Kronprins av Serbien, med gemål Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Katherine, Kronprinssessa av Serbien, samt Kronprinsens söner Deras Kungliga Högheter, Arvprins Peter, Prins av Serbien, Prins Filip, Prins av Serbien, samt Prins Alexander, Prins av Serbien. Även övriga delar av Konungahuset innefattande barnen till Deras Kungliga Högheter Prins Tomislav, Prins av Jugoslavien, och Prins Andrej, Prins av Jugoslavien deltog.

Närvarade gjorde ock den serbiska statsledningen med Hans Excellens President Nikolic och Hans Excellens Försteminister Dacic såsom främsta företrädare. Ävenledes utrikesministern herr Mrkic, hälsoministern professor Djukic och infrastrukturministern herr Ilic hörde till gästerna vid denna viktiga statsakt. Bland andra deltagare märktes representanter för det serbiska Parlamentet samt för den serbiska Armén. Från den serbiska delrepubliken i Bosnien-Hercegovina deltog Hans Excellens President Dodik. Vidare var även representanter för den diplomatiska kåren talrikt närvarande.

Bland de främsta av höga utländska gäster märktes Deras Majestäter Konung Simeon, Bulgarernas Konung, med gemål Drottning Margarita, Bulgarernas Drottning, Deras Majestäter Konung Konstantin, Hellernas Konung, Prins av Danmark, med gemål Drottning Anna Maria, Hellernas Drottning, Prinsessa av Danmark, Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Margarita, Kronprinsessa av Rumänien, med gemål Prins Radu, Prins av Rumänien samt Deras Kungliga Högheter Markgreve Maximillian, Margreve av Baden, med gemål Markgrevinnan Valerie, Markgrevinna av Baden, Ärkehertiginna av Österrike.

 
Hans Kunglig Höghet Arvprins Peter, Prins av Serbien, placerar den serbiska Konungakronan på Konung Peter II kista.

Före det att begravningsceremonin inleddes placerades den serbiska konungakronan på Konung Peter kista av hans sonson Arvprins Peter, medan övriga regalier, spiran och riksäpplet, lades på kistan av Prins Filip. Genom dessa synnerligen viktiga symboliska handlingar gavs Konung Peter tillbaka sin konungavärdighet.


Kistorna med kvarlevorna efter Konung Peter I, Drottning Alexandra, Drottning Maria och Prins Andrej i Sankt Georgskyrkan.Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander, Kronprins av Serbien, legitim och rättmätig innehavare av den serbiska tronen, visar sin respekt och vörnad inför kvarlevorna av sin fader, Konung Peter II, sin moder, Drottning Alexandra, sin farmoder, Drottning Maria, och sin faderbroder, Prins Andrej.

Den heliga liturgin förrättades av den serbiska kyrkans överhuvud Hans Helighet Patriarken Irinej av Serbien, vilken assisterades såväl av Hans Eminens Metropoliten av Dabar och Bosnien Nikolaj, som ett antal av den serbiska kyrkans biskopar, både sådana som har sitt kall i Serbien och de som tjänar sin kyrka i diasporan. Närvarade gjorde ävenledes andra kyrkliga ledare såsom Hans Excellens Monsignor Hocevar den romersk katolska kyrkans Metropolit och Ärkebiskop av Belgrad och Fader Tarasjev, representerande Patriarken av Moskva. Den islamska trosinriktningen representerades av Muftin av Serbien.


Hans Helighet Patriarken Irinej av Serbien talar.

Efter ceremonins genomförande uttalade Hans Helighet Patriarken Irinej av Serbien följande:

"Till det hedervärda serbiska Konungahuset, och dess överhuvud Hans Kunglig Höghet Alexander II uttryckes, i ljuset av gudomlig kraft och sanning, att vi idag rättar en stor orättvisa, en mänsklig orättvisa som ropade till himlen. Ättlingar till huset Karadjordje, Serbiens fäder, bevittnade ockupationen av sitt land, tvingades att lämna sitt älskade fädernesland, och framleva i exil under decennier. Idag, när Hans Majestät Konung Peter I sista önskan har blivit uppfylld, att hans ättlingar skall framleva i sitt land med deras folk, och begravas i Sankt Georgskyrkan i Oplenac, är det vår sanningsenliga övertygelse att huset Karadjordjes själar, Furst Alexander, Konung Peter I och Konung Alexander I storligen gläds denna dag. Detta är viktigt dag för Konungahuster Kradjordjevic och dess Överhuvud Kronprins Alexander. Serbiska barn och det serbiska folket kommer att samlas runt sina gravar för att dra lärdomar av patriotism, kärlek till sitt land, dess historia och kultur."


Den serbiske statspresidenten Hans Excellens President Nikolic visar sin stora vördnad och respekt inför Konung Peter II kista.

Vidare framförde den serbiska statspresidenten Hans Excellens President Nikolic följande:

"Vår nations historia har, bredvid stordåd, patriotism, kamp för rättvisa och sanning, även drabbats av konflikter. Detta är en av anledningarna till det öde som drabbat vårt land. Fler serber dog av handlingar av sina bröder, än från utländska ockupanter, och vi får icke glömma detta faktum. Destiny av Karadjordje, hans ättlingar och hans familj, representerar sublimering av alla våra tvistigheter och katastrofer. Vi kan icke längre tåla tvistigheter och orättvisor. Serberna har respekterat rättvisa som högsta dygd alltsedan antiken. Därför rättar vi denna enormt stora orättvisa vid den förste ledaren av hustes Karadjordjes grav idag. Genom detta tar vi ytterligare ett steg på enighetens väg."


Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander, Kronprins av Serbien, legitim och rättmätig innehavare av den serbiska tronen, talar.

Slutligen talade den serbiska tronens legitime och rättmätige innehavare Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander, Kronprins av Serbien:

"Vi har samlats denna dag i Oplenac att framföra våra sista respekt och ta farväl till Konung Peter II, Drottning Alexandra, Drottning Maria och Prins Andrej. Den Karadjordjevic s, vars öde genom historien har varit nära knuten till ödet för hela nationen, liksom till inrättandet av den moderna serbiska staten. Deras liv är en återspegling av vad som hände med deras folk och deras hemland. Deras vandringar och deras exil varade för länge. De levde och dog i olika delar av världen. Idag är de här i Oplenac bland sin familj och bland sina serber. För mig som Överhuvud av Konungahuset och för hela min familj är denna dag en stor dag. Sorgesam, men högtidlig. Full av känslor och vördnad. Full av personliga minnen. Detta är inte bara ett historiskt ögonblick för Konungahuset, utan ock för hela serbiska nationen och staten Serbien."

Med den nu genomförda statsbegravningen har Monarkins betydelse och roll för Serbien ytterligare stärkts. Vi vet ock att undersökningar pekar på att en majoritet av Serbiens innebyggare önskar att Monarkin fullt och fast återupprättas och att Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander, Kronprins av Serbien, uppstiger på den tron som rätteligen tillhör honom. Må vi nu icke vänta länge innan vi för se Kronprins Alexander såsom Konung av Serbien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar