fredag 31 maj 2013

Respekten för Rättstaten

Denna dag har Riksdagen låtit debattera de vederstyggliga, våldsamma och avskyvärda handlingar som genomförts i några av huvudstadens förorter och som även i några fall spridits till andra orter. Även om alla, som deltog i denna debatt, åtminstone genom läpparnas bekännelse sökte uttrycka sitt avståndstagande var det tydligt att flera av de lismande politikerna, varav här särskilt må nämnas herrarna Sjöstedt och Åkesson, som deltog i nämnda meningsutbyte gjorde allt för att utnyttja den samma för att sprida sina onyanserade och verklighetsfrämmande ståndpunkter.

Herr Sjöstedt, företrädare för vänsterpartiet (f.d. vänsterpartiet kommunisterna), saknade som vanligt all förmåga att se utanför sin, av högröd klasskampsretorik färgade, vanföreställning av verkligheten. I herr Sjöstedts, intill största imbecillitet gränsande, naiva och utopiska uppfattning om samhällets beskaffenhet utgör klassbegreppet alltings förklaring. Från en förvisso annan ideologisk utgångspunkt, men med samma slag av högt förenklad, naiv och intellektuellt ohederlig argumentationsmetodik, framhärdar herr Åkesson att orsaken till hart när varje samhällsproblem står att finna i invandringen.

Den oförmåga att se samhällets synnerligen mångfaldiga mosaik av orsaker och orsakssamband, som uppvisas av herrarna Sjöstedt och Åkesson, länder i sanning icke dessa herrars intellektuella förmåga till minsta heder. Herrarna Sjöstedts och Åkessons imbecilla argumentation leder ingenvart varför man må önska att väljarna vid nästa val besinnar sig och tillser att herrarna Sjöstedt och Åkessons ytterlighetspartier förlorar stämma och säte i vår hedervärda Riksdag, folkstyrets förnämsta institution.

Respekten för rättstaten måste vara yttersta fokus i diskursen om de djupt sorgesamma händelser vi kunnat bevittna den senaste tiden. Här är det av högsta vikt att fastslå att var och en har ansvar för att följa de lagar som stiftats genom folkstyret. Ingenting kan vara viktigare än att upprätthålla denna för varje rättstat fundamentala princip. De som icke följer dessa lagar visar i aktiv handling att de föraktar folkstyret och att de saknar respekt för sina medmänniskor. De lagvidriga element som icke finner sig i vad lagen stipulerar måste ovillkorligen lagföras och näpsas med rättvisa och kännbara straff.

Det torde ock vara så, vilket rikligt exemplifierades i riksradions program Studio Ett vilket sändes förliden eftermiddag, att det agerande som ett antal avskyvärda kriminella element, slynglar och våldsverkare gjorde sig skyldiga till på intet sätt är representativt för de många hedervärda innebyggare, som bor i de av svåra våldhandlingar utsatta orterna. Här gavs istället bilden av hur en stor del av den hedervärda befolkningen gick ut för att skydda sin hemort genom att på olika sätt bistå ordningsmakt och räddningskår i dessa viktiga värv. All heder åt dessa innebyggare!

Sanningen torde vara den att våldsverkarna består av en liten kärna va förhärdade personer, som utifrån olika utgångspunkter ser det som sin främsta uppgift att sprida oro. Denna bild är något som bekräftas av utredningar som genomförts inom ordningsmakten, både den del som ansvarar för den allmänna ordningen och av säkerhetspolisen. Enligt vad som rapporterats av Svenska Dagbladet synes våldsverkarnas ondsinta kärna bestå av kriminella element samt så medlemmar av så kallade autonoma grupper, d.v.s. extrema kommunister, uppfyllda av hat, som föraktar folkstyret och dess lagar och vilka ser våldet som ett politiskt medel.

Ovannämnda avskyvärda element, förhärdade kriminella och våldsälskande kommunister, förmår sedan på diverse sätt förföra och förleda lättledda ynglingar att träda i deras smutsiga och lagvidriga tjänst. Blott det sistnämnda är en så vederstygglig handling att ord saknas att beskriva. Här är det synnerligen viktigt att rättsvårdande myndigheter identifierar och griper de som ytterst ligger bakom de fasandfulla våldsbrott, som begåtts. I detta arbete får ingen möda lämnas ospard.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar