lördag 20 februari 2016

Om flumskolan

Bland de områden, som ruinerades under det långvariga socialdemokratiska maktinnehavet vilket kom till sin ändpunkt år 1976, finns utbildningsväsendet. Utifrån rent socialistiska värderingar, i vilka individen icke har något egentligt värde, påbörjades en utveckling bort från kunskap till förmån för allsköns flum. I grundbult i detta var enhetsskolans införande, där ett väl fungerande utbildningssystem med hög kvalitet raserades. Real- och studentexamen såsom ett mått på kunskapens inhämtande avskaffades. Även vid akademien devalverades vetenskapens och kunskapens värde med följd att diverse kvasivetenskapliga discipliner, utan värde etablerades.

De konsekvenser, som detta massiva socialistiska angrepp på kunskap innebar har vårt samhälle ännu icke hämtat sig ifrån. I dagens utgåva av Svenska Dagbladet diskuterar redaktör Neuding detta ämne med en erkänd forskare på området, doktoranden Sahlgren vid London School of Economics and Political Science, en högt respekterat vetenskaplig institution vilken frambringat icke minder än 16 nobelpristagare.

Grunden för den socialistiska farsot som drabbade vårt utbildningsväsende beskriver doktoranden Sahlgren på följande sätt:

"Progressivismen slog igenom med 68-rörelsen och bygger på teorier om att hierarkier är farliga, och att elever egentligen bär all kunskap inom sig. Det går tillbaka till Rousseaus idéer."

Den konkreta konsekvensen av nämnda socialistiska dumhet framställer doktoranden Sahlström enligt följande:

"Konkret har det inneburit elevledd undervisning, att elever får söka efter kunskap själva, och till och med själva avgöra vilken kunskap de överhuvudtaget ska söka. De förväntas ha en åsikt om varje led i undervisningen"

För varje sunt tänkande individ, med sina sinnen i full behåll, borde det vara en självklarhet att kunskap icke kan frambringas från intet. Kunskapens kärna utgörs av mångfaldiga generationers lärande under tusentals år. Utifrån detta är det en självklarhet att de, som bibringats kunskapen ock måste vara de som leder dess förmedling till yngre generationer. Dock, det är dessa fullständigt självklara förhållanden, som socialister förnekat och som lett fram till utbildningsväsendet ruin.

På redaktör Neudings fråga om den så kallade 68-generationen (kommunister och socialister) hade är doktoranden Sahlgrens svar såväl tydligt som dräpande:

"Ja, tveklöst. Man hade fel när man viftade bort traditionell kunskap som oviktig. Och man hade fel i sin syn på barns och ungas lärande. Kravlöshet ställer paradoxalt nog krav som unga människor inte är mogna att hantera. Elever kan inte sätta upp egna kunskapsmål. Det framgår inte bara av skolforskning, utan av psykologi och kognitionsvetenskap."

Ansvaret för de katastrofala felsteg, som drabbat vårt utbildningsväsende vilar tungt på de socialdemokratiska regeringar, som inledde den utvecklingen mot skolans ruin, en utveckling, som visat sig oerhört svår att bryta och vilken hela 40 år efter den socialdemokratiska makthegemonins brytande alltfort leder till största skada.

Den av doktoranden Sahlgren förespråkade metoden för grunläggande utbildning är lika enkel, som den borde vara självklar:

"Traditionell, lärarledd undervisning, som innebär att elever förväntas lära sig baskunskaper, göra sina läxor och komma i tid."

Svårare än så är det icke"!

1 kommentar:

  1. Ehuru tämligen enkelt att konstatera, så desto mer komplicerat att åtgärda. Att återupprätta ett kunskapsintensivt undervisningsväsende kommer att vara synnerligen påfrestande, om det ens är görligt.

    SvaraRadera