lördag 20 november 2010

Den brittiska titulaturfrågan

Allt sedan den brittiske tronföljaren, Hans Kunglig Höghet Prins Charles, Prins av Wales, Greve av Chester, Hertig av Cornwall, Hertig av Rothesay, Greve of Carrick, Baron av Renfrew, Herre över Öarna och Prins och Great Steward av Skottland, ingick sitt andra äktenskap med Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Charles, Prinsessa av Wales, Grevinna av Chester, Hertiginna av Cornwall, Hertiginna av Rothesay, Grevinna av Carrick, Baronessa av Renfrew, Fru över Öarna och Prinsessa av Skottland, har den framtida titulaturen för Hans Kunglig Höghets gemål, efter tronsbestigningen, understundom flitigt diskuterats. Frågan synes delikat i förhållande till Hans Kunglig Höghets olycksaliga första äktenskap. I detta första äktenskap föddes ju ock arvingarna, Deras Kungliga Högheter Prinsarna Wilhelm och Harry av Wales.

Den rådande meningen i frågan synes ha varit att Hertiginnan Cornwall skall ges titeln Princess Concort. Det finnes ingen konstitutionell reglering av vilken titulatur som bör nyttjas vilket gör att sedvana och tradition bör vara styrande. Nu har Hans Kunglig Höghet, enligt Svenska Dagbladet, öppnat för en annan inställning i detta delikata ärende, i det att möjligheten att Hertiginnan skulle kunna erhålla Drottnings titel och rang uttryckts.

Det kan konstateras att samtliga brittiska manliga monarkers gemåler, så väl engelska som skotska, erhållit titeln Drottning och rangen Majestät. Skälen att bryta denna sedvänja kan icke anses särdeles starka, icke ens i skenet av Hans Kunglig Höghets olycksaliga första äktenskap. En möjlig skillnad skulle kunna vara att tidigare gemåler till brittiska monarker varit av kunglig eller adlig börd. Hertiginnan är icke av adlig börd på fädernet men väl på mödernet i det att hennes moder var av ätten Cubitt, vilka är Baroner av Ashcombe. Hertiginnans morfader var således den tredje Baronen av Ashcombe.

Det enda som, ur ett sedvandeperspektiv, skulle kunna motivera titeln Princess Concort är att dess manliga motsvarighet, Prince Cocort, gavs åt gemålen till Hennes Majestät Drottning Victoria, Drottning av Förenade Konungadömena Storbrittanien och Irland, Kejsarinna av Indien, Prinsessa av of Hannover and Hertiginna av Braunschweig och Lüneburg, Prinsessa av Sachsen-Coburg och Gotha och Hertiginna i Sachsen. Dock skall här framhållas att titeln Prince Concort först förlänades år 1857 och icke vid Drottningens giftermål.

Vidare må noteras att den nuvarande Drottningens gemål, Hans Kunglig Höghet Prins Filip, Hertig av Edinburgh, Greve av Merioneth, och Baron av Greenwich icke har förlänats med titeln Prince Concort. I själva verket var Hertigens titulatur föremål för en omfattande diskussion. Hertigen erhåll förvisso rang av Kunglig Höghet och titeln Hertig vid äktenskapets ingående år 1947, i samband med vilket Hertigen också avsade sig sina danska och grekiska Prinstitlar och antog familjenamnet Mountbatten. Dock skulle det dröja till år 1957 innan hertigen förlänades Prinstiteln. I den långa diskussionen som föregick detta hade bl.a. Försteministern, Herr Churchill, förespråkat titeln Prince Concort medan Drottningen synes ha förespråkat titeln Prins av Samväldet.

Att icke Drottningens gemål, Hertigen av Edinburgh, förlänats med titeln Prince Concort gör den brittiska sedvanan, på detta område, svag vilket även detta talar för att den hävdvunna sedvanan bör gälla innebärande att Hertiginnan av Cornwall, när den dagen kommer, bör erhålla såväl Drottnings titel som Majestäts rang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar