lördag 30 november 2013

Om rättstatens principer

Rättstaten utgår från lagen. I en rättstat skall denna respekteras av alla, finnes brister i den samma ankommer det på dem som besitter den lagstiftande makten att rätta desamma.

Lagen tolkas dels av myndigheter och dels av domstolar. Utövandet av tolkningen i nämnda institutioner måste ovillkorligen ske utifrån oväldhet och ojävighet av oegennyttiga ämbetsmän, som verkar utifrån vad lagen stipulerar.

För rättsäkerhetens säkerställande har rättstaten olika former av överprövning, där den som icke är nöjd med sin sak kan få den prövad av högre instans. De överprövningsbeslut som fattas måste respekteras av varje medborgare, i annat fall rämnar rättstaten med följd att rättsosäkerhet och anarki står inför dörren.

Samtliga de principer som nämns ovan bespottas av en av ledamöterna i Högsta Domstolen, rikets högsta juridiska organ. Nämnde ledamot, justitierådet Lambertz, synes nu fullständigt ha tappat den omdömesförmåga, som även tidigare varit en bristvara hos detta justitieråd. I en halsstarrighet och enfaldighet, som nu utan tvivel överskridit dumhetens gräns med råge, framhärdar justitierådet i sitt bespottande och hånande av våra mest grundläggande principer - den som av domstol friat är att anse såsom oskyldig, denna princip, som vi i vårt land hedrat sedan hedenhös, förbigår justitierådet, såsom han vore en obstinat slyngel till småpojke, i ett av sina senaste ställningstaganden i saken rörande herr Bergwall. Justitierådet låter uttala:

"Han ska betraktas som oskyldig i alla relevanta hänseenden. Och vi vet inte om han är skyldig – precis som vi inte vet om Christer Pettersson var skyldig eller inte."

Märk i ovanstående justitierådets reservation "i alla relevanta hänseenden". Det justitierådet, en av vårt land högsta domare, med detta säger kan formuleras i följande Lambertzka doktrin:

Bry eder icke allt för mycket om domstolens utslag utan fortsätt att ifrågasätta detsamma och lägg icke allt för stor avsikt på respekten för den person som frikänts.

Justitierådet riskerar att dra ned hela Högsta Domstolens anseende i smutsen. Detta får icke fortsätta, förvisso är det icke enkelt att få ett justitieråd avsatt men i denna situation får ingen möda lämnas ospard, denna process måste ofördröjligen inledas.

Justitierådet Lambertz är en stor skam för rikets rättsväsende!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar