söndag 14 augusti 2016

Ett statsråds stora omdömeslöshet

Med förfäran har vi kunnat konstatera hur ett statsråd, en person som anförtrotts en plats vid Konungens rådsbord och som i sitt ämbete har att fatta beslut av vikt för Rikets fortsatta utveckling, totalt och fullständigt brustit i omdöme. Statsrådet Hadzialuic ertappades, efter att under ett besök i Köpenhamn ha förtärt starka drycker, av polis med att framföra sitt fordon under nämnda dryckers påverkan. Ärendet har anmälts till allmän åklagare, som har att expediera den rättsliga process, som nu tar sin början. Sannolikt kommer statsrådet, efter strafföreläggande, att avstraffas med böter.

Det hela visar hur synnerligen olämpligt nämnda statsråd var att inneha sitt ämbete. Att på sätt som skett utsätta andra medmänniskor för fara, genomframförande av fordon under alkoholpåverkan, är oförlåtligt. Statsrådet torde vara mycket väl medveten om att rusdrycker kvarstannar i kroppen under en period som vida överstiger den period emellan vilken statsrådet inmundigade dryckerna och påbörjade färden. Att statsrådet utifrån detta begärt entledigande, vilket statsministern under morgondagen kommer att bifalla, är en självklarhet.

Hela frågan fäster än en gång uppmärksamheten på statsministerns skicklighet. Må vara att det icke är alldeles enkelt att förutse varje gärning ett tilltänkt statsråd kan begå och utsätta sig för. Dock är det uppenbart att statsministern i sitt val av statsråd mer drivits av att tillfredsställa diverse intresseinriktningar än att söka djupt erfarna personer. Ifrågavarande statsråd, som blott är 29 år gammalt har icke mycket till erfarenhet från samhällslivet. Att utse så unga personer är icke blott ett stort risktagande när det gäller förmågan att utföra ämbetet, med det omdöme som krävs, utan heller icke rätt mot personen, vars hela framtid kan äventyras på det sätt som nu skett.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar