lördag 22 oktober 2016

Det dumfeministiska genustramset

En av dumfeminismens grundtester, tillika den mest befängda och krokade, består däruti att människans kön är en social konstruktion. Utifrån denna test har kvasivetenskapen "genusvetenskap" skapats. Även om nämnda teori i huvudsak är ett enda stort trams, har den av politiska -märk ej vetenskapliga - skäl även trängt in på akademin vars vetenskapliga anseende skadas.

I en synnerligen upplysande ledare i Svenska Dagbladet belyser redaktör Arpi det dumfeministiska genustramset på ett - för dumfeministerna - mycket brutalt sätt. Redaktör Arpi fäster uppmärksamheten på en studie publicerad av den hedervärda forskaren, docent Stern vid Stockholms Universitet. Docent Stern har granskat de 20 mest refererade artiklarna rörande könsskillnader inom området genusteori, som faller under sociologin, under perioden 2004 till 2014. Av dessa genusteoretiska alster är det blott en som nyttjat biologisk forskning rörande skillnaden mellan könen. Detta är ännu ett belägg för att "genusvetenskapen" i princip saknar vetenskaplig grund och därför kan betraktas som ett humbug, som kokats ihop av dumfeministiska krafter.

Vidare refererar redaktör Arpi till professor Pinkers vilken i sin utomordentliga forskning slår hål på och utifrån vetenskapliga argument fullständigt avvisar det genusteoretiska tramset om kön som en i huvudsak social konstruktion.

Redaktör Arpi gör ävenledes följande reflektion:

"Inget samhälle i världen, varken nu eller tidigare i historien, har varit jämställt i bemärkelsen att män och kvinnor har betett sig likadant. Att skillnader är så konstanta över tid och kulturgränser antyder att det finns åtminstone någon biologisk grund."

Detta borde även kunna förstås av en dumfeminist och en kvasivetenskapare inom genustramsets teorier.

Alldeles oavsett den vetenskapliga diskursen kan var och en, som är vid sina sinnens fulla bruk och beskaffade med ögon, konstatera att det föreligger biologiska skillnader mellan man och kvinna. Mannen och kvinnan har i Skapelsen givits olika egenskaper och olika uppgifter. Självfallet har vår Skapare ett syfte med denna ordning något som människor i alla tider och i alla kulturer - historien igenom - förstått och insett. Att man och kvinna givits olika egenskaper och uppgifter betyder nu på intet sätt att de skulle ha olika värde. Inför vår Skapare har varje människa ett unikt värde, som vare sig är större eller mindre än någon annan människas.

2 kommentarer:

 1. Kammartjänaren27 oktober 2016 08:10

  Genusvetenskap handlar icke, så vitt jag förstått, om kvinnligt/manligt och dessas yttre attribut, utan om kön, det vill säga vilka egenskaper vi nu och i historisk tid lägger i detta. Så är nådig fältmarsalkens eget refererande till Skapelsen och berättelsen kring denna i högsta grad konstruerad. Från högst densamma emanerar ju uppgiften att Gud skapade Eva från Adams revben, vilket i sig implicerar att kvinnan är underordnad mannen ("kvinnan tige i församlingen" et cetera). Voilà, en social konstruktion! Och skall man draga detta till sin yttersta spets hade väl vår kära Kronprinsessa än i denna dag icke varit arvsberättigad till tronen om vår salig Konung fått sin vilja fram 1980, då Riksdagen avskaffade den agnatiska tronföljden. Ett faktum som sannerligen hade verkat menligt uppå den svenska monarkien enär än en kompetentare person än Victoria är svår att finna. Men visst kan genusvetenskap ifrågasättas, och skall så, med intelligenta argument och motargument. Dock föredrager undertecknad detta framför en fundamentalistisk världsförklaring där all kritik göres överflödig och i värsta fall förbjudes, som i teokratien Iran eller den absoluta monarkien Saudiarabien.

  SvaraRadera
 2. Nu gäller det att skilja på Skapelsen och skapelseberättelsen. Skapelsen - eller Skapelseordning om vi så vill - är den ordning vi lever i och kommer att leva i intill tidens ände.

  Om skapelseberättelsens djupaste innebörd kan man reflektera och begrunda. Implikationen att berättelsen stipulerar kvinnan såsom underordnad mannen synes mig på intet sätt vara självklar. Detsamma gäller de citerade orden av Paulus, om kontexten när de uttalades vi vet föga. Det är icke dessa förhållanden min anmärkning gäller.

  Vad anmärkningen avser att framhålla är att man och kvinna i Skapelseordningen till en del har olika uppgifter varav fullt naturligt följer att de har olika biologiska egenskaper vilka icke är lika. Det är dumfeministernas och de kvasivetenskapliga genuspellejönsarnas förnekelse av biologiska fakta som kritiseras, såväl i min anspråkslösa anmärkning som i redaktör Arpis ledare.

  Till syvende och sist går det icke att komma ifrån att kvinnan, av vår Skapare, givits den största av alla uppgifter - att föda vår avkomma och därigenom säkra mänsklighetens fortlevnad. Detta är i sanning ingen "underordnad" uppgift.

  Slutligen vill tecknaren av dessa rader med skärpa framhålla att han har det största förtroende för vår högaktade Tronföljare. När dagen är inne för Hennes tronsbestigning kan vi alla vara förvissade om att Hon kommer att fullgöra sin uppgift på ett synnerligen gott sätt.

  Såsom legitimist acceptetrar tecknaren av dessa rader tillfullo den av Riksdagen stipulerade Successionsordningen. Dock måste dess retroaktiva tillämpning med skärpa kritiseras. Denna kritik har ingenting med kvinnlig tronföljd att göra utan utgår från att retroaktiv lagstiftning - inom vilket ämne det vara må - strider mot rättssäkerhetens fundament.

  SvaraRadera