onsdag 19 oktober 2016

Det sorgesamma presidentvalet i Förenta Staterna

Presidentvalet i Förenta Staterna närmar sig efter en valrörelse som till icke oväsentliga delar torde sakna allt motstycke. Sorgesamt att konstatera är att ingen av de tvenne huvudkandidaterna, herr Trump och fru Clinton, synes vara beskaffade med den förmåga och den skicklighet som presidentämbetet tarvar.

Herr Trump synes mig vara en populistisk pratmakare vilken under de senaste veckorna ock avslöjats med att vara oanständig tölp, som icke på minsta sätt är värdig att bekläda nämnda ämbete. Det är djup tragiskt att det republikanska partiet, vilket traditionellt har stått upp för goda konservativa värderingar, låtit utse en sådan oskicklig och oanständig tölp till sin kandidat.

Fru Clinton å sin sida har under den tid hon innehade den viktiga utrikesministerposten kunnat beläggas med att ha hanterat hemliga statsdokument på ett synnerligen klandervärt sätt. Ett sätt, som gör att hennes omdöme starkt måste ifrågasättas. En person, som är så oaktsam med statshemligheter är näppeligen skickad att bekläda det ämbete som understundom kallas världens mäktigaste.

Hur ifrågavarande val än slutar kommer således Förenta Staterna att få en oskicklig president vilket är djupt beklagligt.

I denna situation är det dock synnerligen gott att Förenta Staterna har en konstitution, som bygger på maktdelningens principer. Lagar och statshushållning kräver Kongressens bifall vilket kommer att förhindra en hel del dumheter. Vidare har Högsta Domstolen, vilken även fyller funktionen av författningsdomstol, en stark ställning vilket torde kunna förhindra mixtrande med konstitutionen. Den skada, som en oskicklig president riskerar att orsaka, kan förvisso bli plågsam men ändock - på grund av konstitutionens maktdelning - begränsad.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar