onsdag 5 april 2017

Kommunistledaren spottar på Mänskliga Rättigheter

Ordföranden för vänsterpartiet, ett i huvudsak kommunistiskt patrask, den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, låter utifrån ett förhållande, där gosse- och flickebarn placerats avskilt i en skolbuss ropa och gapa om alla så kallade religiösa friskolors stängning. Nu gäller detta blott och bart en skola, vilken kommer att skärskådas av Skolinspektionen i en granskning. Det är heller alls icke uppenbart att nämnda förhållande, vilket förvisso kan synas något klandervärt, strider mot någon lag eller förordning.

Likt sin store kommunistiske lärofader, kvasivetenskaparen och pamflettisten Marx vilken menade att Religionen var ett opium, ringaktar nämnde kommunistordförande Religionen - människans enda fast trygghet - och tar varje tillfälle att smutskasta och spotta på densamma. Den oförskämdhet, mot andra så kallade religiösa friskolor vilka icke kan beläggas med någon brist, som den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, visar är så stor att ord saknas att beskrivas.

Vet hut skamlige herr Sjöstedt!

Det, den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, i sin ofattbart stora och röda kommunistiska inskränkt het icke synes veta är vad Förenta Nationernas Konvention om de Mänskliga Rättigheterna säger. Nämnda inskränkthet delar för övrigt nämnde kommunist och religionshatare med några liberala madammer, som var ute i samma ärende vilket uppmärksammats i en tidigare Anmärkning på detta Forum.

Från Förenta Nationernas Konvention om de Mänskliga Rättigheterna, vilken förvisso torde betyda föga för en person som bekänner sig till den genuint onda kommunistiska läran vilken i sin praktik alltid ägnat sig åt excesser i mord, tortyr och förtryck, kan följande hämtas:

Artikel 13-3: 
"Konventionsstaterna åtar sig att respektera föräldrarnas, eller i förekommande fall förmyndarnas, frihet att välja andra skolor för sina barn än de som har inrättats av offentlig myndighet, om de följer det som staten kan ha föreskrivit eller antagit som minimistandard, samt deras frihet att trygga en religiös och moralisk uppfostran för sina barn som är förenlig med deras egen övertygelse." 

 Artikel 18-4:
"Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrars och, i förekommande fall, förmyndares frihet att tillförsäkra sina barn sådan religiös och moralisk bildning som stämmer överens med deras egen övertygelse"

Såldes spottar , den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, på de Mänskliga Rättigheterna.

Kommunismen och dess svenska patrask i form av vänsterpartiet är i sanning avskyvärd!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar