fredag 16 oktober 2009

Den tyska monarkífrågan - Del 2

Denna del av förarbetet består i att fastställa vilka de tyska monarkierna var vid den tragiska novemberrevolutionen 1918, då den röde satan, socialister och kommunister, raserade tusenårig hävd och tradition. I detta identifieras också de regerande furstehusen och och vilka av dess som ännu fortlever.

I denna del, Del-2, utreds de tyska konungadömena.

Konungadömet Preussen
Huset Hohenzollern var regerande furstehus. Huset har anor sedan 1000-talet och dess nuvarande huvudman är Hans Kunglig Höghet Prins Georg Fredrich, Prins av Preussen. Hans Kunglig Höghet Prinsen är sonsons sonson till Hans Majestät Kejsar Vilhelm II, Kejsare av Tyskland, Konung av Preussen.

Såsom varande ättling till Hennes Majestät Drottning Victoria, Drottning av Storbrittanien, Kejsarinna av Indien, ingår Hans Kunglig Höghet Prins Georg Fredrich i den brittiska tronföljden.

Furstehuset Hohenzollern innehade sedan 1200-talet Kurfurstevärdigheten i egenskap av Markgrevar av Brandenburg. År 1618 ingicks personalunion med hertigdömet Preussen och år 1701, i samband med Polens försvagning, bildades Konungadömet Preussen. Noteras skall att den preussiske Konungens titel vid denna tid var Konung i Preussen. Först vid det tyskromerska rikets upplösning antogs titeln Konung av Preussen. År 1871 antog den preussiske Konungen titeln Kejsare av Tyskland, som statsöverhuvud av det dåvarande tyska riket under bibehållandet av regentskapet av Pruessen såsom Konung av Preussen.

Konungadömet Sachsen
Huset Wettin, den albertinska linjen, var regerande furstehus. Huset har anor sedan 1000-talet och dess nuvarande huvudman är Hans Kunglig Höghet Markgreve Maria Emanuel, Markgreve av Meissen. Hans Kunglig Höghet Markgreven är sonson till Hans Majestät Konung Fredrik August III, Konung av Sachsen.

Huset Wettin var sedan 1089 Markgrevar av Meissen. År 1436 erhölls Kurfurstevärdigheten. Huset splittrades 1485 mellan bröderna Ernst, den ernestinska linjen, och Albrekt, den albertinska linjen, varvid Kurfurstevärdigheten tillföll den ernestinska linjen. Den ernestinska linjen förlorade Kurfurstevärdigheten till den albertinska linjen år 1547.

Under perioden 1697 till 1763 innehade den albertinska linjen även Konungadömet Polen, såsom Konungar av Polen. I samband med det tyskromerska rikets upplösning 1806 bildades Konungadömet Sachsen. Vid den djupt tragiska novemberrevolutionen 1918 upptog husets huvudman titeln Markgreve av Meissen.

Möjligen kan det finnas en öppen fråga när det gäller arvsrättigheten. Hans Kunglig Höghet Markgreven av Meissen saknar ättlingar i direkt nedstigande led, men utnämnde 1997 och adopterade 1999 sin systerson Alexander Afif till arvtagare under namnet Hans Kunglig Höghet Prins Alexander Afif, Prins av Sachsen-Gesapphe. Denna arvföljd har erkänts av andra medlemmar av huset. Doch finns det också finns sådana som icke erkänner denna arvföljd. Dessa sistnämnda är dock icke arvtagare enligt huslagarna.

Konungadömet Bayern
Huset Wittelsbach var regerande furstehus. Huset har anor sedan åtminstone från 1100-talet och dess nuvarande huvudman är Hans Kunglig Höghet Hertig Franz, Hertig av Bayern. Hans Kunglig Höghet Hertigen är sonsons son till Hans Majestät Konung Konung Ludvig III, Konung av Bayern.

Huset erhöll Hertigdömet Bayern 1180 och övertog även furstendömet Pfalz från 1214. Huset delades 1294 i två grenar, den äldre pfalziska och den yngre bayerska. Kurfurstevärdigheten som tilldelats den äldre pfalziska grenen övergick 1620 till den yngre bayerska grenen. Den bayerska grenen utdog 1777 varvid Bayern och kurfurstevärdigheten åter övergick till den äldre pfalziska grenen. Under Napoleonkrigen år 1805 upprättades Konungadömet Bayern. Vid den djupt tragiska novemberrevolutionen 1918 upptog husets huvudman titeln Hertig av Bayern.

Konungadömet Würtemberg
Huset Würtemberg var regerande furstehus. Huset har anor sedan 1000-talet och dess nuvarande huvudman är Hans Kunglig Höghet Hertig Carl, Hertig av Würtemberg. Hans Kunglig Höghet Hertigen tillhör en yngre gren av huset som övertog tronföljdsrättigheten då Hans Majestät Konung Vilhelm II, Konung av Würtemberg avled år 1921.

Huset erhöll Grevevärdighet på 1200-talet och upphöjdes 1495 till Hertigvärdighet. År 1803 erhölls Kurfurstevärdighet. Vid det tyskromerska rikets upplösning 1806 bildades Konungadömet Würtemberg. Vid den djupt tragiska novemberrevolutionen 1918 upptog husets huvudman titeln Hertig av Würtemberg.

Konungadömet Hannover
Även om Konungadömet Hannover erövrades av Preussen år 1866 var detta land av sådan betydelse att det kan betraktas som en av Tysklands hävdvunna monarkier varför det inkluderas i frågan om upprättandet av den tyska monarkin.

Huset Welf var regerande furstehus. Huset har anor sedan 700-talet och dess nuvarande huvudman är Hans Kunglig Höghet Prins Ernst August, Prins av Hannover och Storbrittanien och Irland. Hans Kunglig Höghet Prinsen är sonson till Hans Kunglig Höghet Hertig Ernst August III, Hertig av Braunschweig och Lüneburg, Prins av Hannover och Storbrittanien och Irland. Hertig Ernst August III var sonson till Hans Majestät Konung Georg V, Konung av Hannover.

Huset erhöll 1692 Kurfurstevärdigheten för Hertigdömet Braunschweig-Lüneburg och innehade dessutom, som personaunion, Konungadömet Strobrittanien mellan 1714 och 1837. Vid Wienkongressen 1814 bildades så Konungadömet Hannover vilket errövrades av Preussen 1866. År 1913 erhöll huset Hertigdömet Braunschweig-Lüneburg som tillhört en annan gren av huset.

Slutsats
Följande rättmätiga Furstehus kan identifieras utifrån de tyska Konungadömena:

  • Hohenzollern
  • Wettin, albertinska linjen
  • Wittelsbach
  • Würtemberg
  • Welf

Det kan också konstateras att ovannämnda furstehus fortlever.

Gud bevare de europeiska Furstehusen och deras rättmätiga härskare. Död åt republikerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar