fredag 4 december 2009

Grundlagsförslaget: Kapitel 6 - Rättskipningen

§1 Rättskipning består i

1. Författningsmål

2. Förvalningsmål

3. Brottsmål

4. Civilmål

All rättskipning skall ske på laglig grund.

§2 Författningsmål avser mål där det avgörs om lagar och andra författningar står i överensstämmelse med överordnade lagar och andra författningar. Ytterst avgörs författningsmål utifrån grundlagarna.

§3 Förvalningsmål avser mål där det avgörs om beslut av Konungens förvaltningsmynighet står i överenstämmelse med överordnade lagar och andra författningar. Ytterst avgörs förvaltningsmål utifrån grundlagarna.

§4 Brottsmål avser mål där det avgörs om enskilda överträtt föreskrifter i lagar och andra författningar.

§5 Civilmål avser mål där tvister mellan enskilda biläggs utifrån en laglig grund.

§6 Högsta Domstolen är högsta domstol för alla i rättskipningen ingående mål.

Rätten att få mål prövat av Högsta domstolen kan begränsas genom lag.

§7 För avgörande av brottsmål och civilmål skall finnas Tingsrätter.

§8 Annan domstol än Högsta Domstolen och Tingsrätter kan inrättas med stöd av lag för avgörande av förvalningsmål och för överprövning av brottsmål och civilmål.

Vid, med stöd av första stycket inrättade, domstolar får endast lagfarna domare utöva domsrätt. Lagfarna domare vid dessa domstolar förordnas av Konungen.

Författningsmål kan endast avgöras av Högsta Domstolen.

§9 Högsta Domstolens ledamöter består en ordförande och av tolv ordinarie justitieråd. Konungen utser ordföranden.

§10 Konungen utser sex av Högsta Domstolens ordinarie justitieråd och sex extraordinarie justitieråd. Riksdagen utser sex av Högsta Domstolens ordinarie justitieråd och sex extra ordinarie justitieråd.

Till ordinarie justitieråd och extraordinarie justitieråd kan endast utses lagfarna domare som utövat domarämbetet under minst tjugofyra år.

§11 Vid Högsta Domstolens ordförandes förfall träder det ordinarie justitieråd som har längst ämbetsperiod i Högsta Domstolen in i ordförandens ställe. Finns ordinarie justitieråd med lika ämbetsperiod träder den äldste in i ordförandens ställe.

Vid justitieråds förfall träder extraordinarie justitieråd in i dess ställe.

§12 Varje ledamot i Högsta Domstolen har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§13 Högsta domstolen må endast fälla utslag om minst åtta justitieråd är närvarande.

§14 En Tingsrätts ledamöter består av en lagfaren domare och tolv nämndemän.

Lagfaren domare är Tingsrättens ordförande.

§15 Tingsrättens lagfarna domare utses av Konungen.

§16 Nämndemän skall väljas i fria, hemliga och direkta val på sätt som lag föreskriver.

Vid val väljs också vice nämndemän att träda i nämndemäns ställe vid dessas förfall.

§17 Varje ledamot i Tingsrätten har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§18 En Tingsrätt må endast fälla utslag om minst åtta nämndemän är närvarande.

§19 Vid Tingsrättens ordförandes förfall förordnar Konungen om ersättare under en föreskriven tidsperiod. Konungen kan genom särskilt förordnande uppdra åt Konungens myndighet att förordna ersättare.

§20 Varken Konungen, Konungens förvaltningsmyndighet eller Riksdagen, får bestämma, hur domstol skall döma i det enskilda fallet eller hur domstol i övrigt skall tillämpa rättsregel i särskilt fall.

§21 Utslag i andra domstolar är Högsta Domstolen kan överprövas. Överprövning sker till den domstol som lag föreskriver.

Ett utslag i annan domstol än Högsta Domstolen vinner icke laga kraft före det att en i lag föreskriven prövotid förlupit. Under denna prövotid kan överprövning ske.

I Högsta domstolen vinner utslag laga kraft då det meddelas på sätt som lag föreskriver.

§22 Rättstvist mellan enskilda får icke av annan än domstol.

§23 Konungen får genom nåd eftergiva eller mildra brottspåföljd eller annan sådan rättsverkan av brott samt eftergiva eller mildra annat liknande av myndighet beslutat ingrepp avseende enskilds person eller egendom. När synnerliga skäl föreligger, får Konungen förordna att vidare åtgärd för att utreda eller lagföra brottslig gärning ej skall äga rum.

§24 Resning i avgjort mål samt återställande av försutten tid kan endast beviljas av Högsta Domstolen.

Närmare bestämmelser om resning och återställande av försutten tid kan meddelas i lag.

§25 Till lagfarna domare kan endast antas kunniga, erfarna, redliga och allmänt aktade svenska medborgare av den rena evangeliska läran. Lagfarna domare skall ha visade goda kunskaper i lagarna och dessas tillämpning enligt rättstradtionen.

§26 Vid upptagandet till lagfaren domare skall domared avläggas inför Konungen eller inför av Konungen förordnad representant.

Domareden lyder:

Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete och inför Gud och hans heliga Evangelium, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla.

§27 Vid upptagandet till nämndeman skall domared, enligt §26, avläggas inför Tingsrättens ordförande.

§28 Den som har förordnats till lagfaren domare får skiljas från ämbetet endast

1. om han genom brott eller grovt eller upprepat åsidosättande av ämbetsåliggande har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha ämbetet,

2. om han har uppnått gällande pensionsålder eller annars enligt lag är skyldig att avgå med pension.

Har lagfaren domare skilts från ämbetet genom beslut av annan Konungens myndighet än domstol, skall han kunna påkalla domstols prövning av beslutet. Detsamma gäller beslut varigenom lagfaren domare har avstängts från utövning av sitt ämbete eller ålagts att undergå läkarundersökning. Om det påkallas av organisatoriska skäl, får den som har utnämnts till lagfaren domare förflyttas till annat jämställt domarämbete.

§29 Om domstolarnas rättskipningsuppgifter, om huvuddragen av deras organisation och om rättegången föreskrives i lag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar