fredag 4 december 2009

Grundlagsförslaget: Kapitel 5 - Kyrkan

§1 Kyrkans lära är den rena evangeliska läran, sådan som den i den oförändrade Augsburgiska bekännelsen samt Uppsala mötes beslut av år 1593 antagen och förklarad är.

§2 Konungen är Kyrkans överhuvud och högste beskyddare.

§3 Biskopsmötet fattar beslut i lärofrågor, ordningar för utövandet av trons handlingar och sakrament samt övriga kyrkoärenden som tillkommer biskopsmötet enligt Kyrkolagen.

§4 Beslut i lärofrågor ger prästerskap och lekmän ledning i den rena evangeliska läran. Lärofrågor meddelas i biskopsbrev.

Prästerskapet har att i sin ämbetsutövning följa biskopsbreven.

§5 Ordningar för utövandet av trons handlingar och sakrament meddelas i kyrkohandboken.

Prästerskapet har att i sin ämbetsutövning följa kyrkohandboken.

§6 Biskopsmötet består av Ärkebiskopen och Biskoparna. Ärkebiskopen är ordförande i Biskopsmötet.

§7 Ärkebiskopen kallar till biskopmöte då så erfodras, dock skall biskopsmöte hållas minst 4 gånger per år.

§8 I biskopsmötet har varje ledamot en röst. Föreligger lika röstetal vid ett ärendes avgörande äger Ärkebiskopen utslagsröst.

§9 Vid biskopsmötet föres protokoll.

§10 Biskopsmötets beslut skall för att bliva gällande skrivas under av Ärkebiskopen och beseglas med Ärkebiskopens sigill samt bevittnas av tre Biskopar.

§11 Konungen utser Ärkebiskop på förslag av biskopsmötet. Biskopsmötet skall härvid föreslå tre Biskopar av vilka Konungen har att utse en.

§12 Riket indelas i stift. Konungen förordnar om stiftens antal och territoriella indelning. Utöver rikets territoriella stift kan Konungen förordna om icketerritoriella stift för särskilda ändamål.

§13 Ett stift förestås av en Biskop.

§14 Konungen utser Biskop på förslag av biskopsmötet. Biskopsmötet skall härvid föreslå tre ledamöter av prästerskapet, av vilka Konungen har att utse en.

§15 Ärkebiskopens titel är Hans Högvördighet, Sveriges Ärkebiskop.

§16 En biskops titel är Hans Högvördighet, Biskop av stift, där stift avser namnet på det stift för vilken Biskopen är förordnad.

§17 Prästerskapet är den rena evangeliska lärans förmedlare och utövare av trons handlingar och sakrament enligt kyrkohandboken.

Prästerskapet har att som själasörjare i ödmjukhet och stillsamhet leda och stödja varje medborgare utifrån dennes behov.

§18 Till ledamot i prästeskapet kan kunniga, erfarna, redliga och allmänt aktade svenska medborgare som inhämtat goda kunskaper i den rena evangeliska läran upptas.

Innan någon upptas i prästerskapet har en Biskop att noga förhöra sig om kunskaperna i den rena evangeliska läran hos den som önskar upptas såsom ledamot av prästerskapet.

Upptagandet av ledamot i prästerskapet sker genom prästvigning som utförs av Biskop. Prästvigningen sker enligt den ordning som kyrkohandboken meddelar.

§19 Ytterligare bestämmelser om Kyrkan meddelas i Kyrkolagen.

1 kommentar:

  1. Varför föreslår detta förslag att ta bort den gamla, traditionella titeln Ärkebiskopen av Uppsala för att ersätta det med bara Sveriges Ärkebiskop? Ärkebiskopen är trots allt fortfarande en biskop och borde därför också vara bunden till ett stift.
    Själv föreslår jag att det fullständiga titeln borde vara
    Hans Högvördighet, Ärkebiskop av Uppsala, Primas av Sverige.

    SvaraRadera