torsdag 3 december 2009

Grundlagsförslaget: Kapitel 2 - Konungen

Om Konungen
§1 Konungens titel skall vara "Hans Majestät Konung N.N. med Guds nåde Sveriges, Götes och Vendes Konung".

Innehas det höga konungaämbetet av regerande Drottning skall dennas titel vara "Hennes Majestät Drottning N.N. med Guds nåde Sveriges, Götes och Vendes Drottning".

§2 Konungen skall alltid vara av den rena evangeliska läran, sådan som den uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen samt Uppsala mötes beslut af år 1593 antagen och förklarad är.

§3 Konungens majestät skall hållas i helgd och vördnad; hans gärningar vare emot allt åtal fredade.

§4 Konungen får icke vara ledamot av Riksdagen och ej heller deltaga i valet till Riksdagen.

§5 Konungen får icke deltaga i Riksdagens överläggningar.

§6 Konungen skall ha uppnått en ålder av tjugoett år för att utöva det höga konungaämbete.

Om Tronskifte
§7 Tronföljaren, enligt Succesionsordningen, upphöjs till Konung i det ögonblick som tidigare Konungen avlider.

§8 Konungen upptar det höga konungaämbetet utan inskränkning vid uppstigandet på tronen. Före uppstigandet på tronen får Konungen icke stifta och stadfästa lag.

§9 Konungen skall vid uppstigandet på tronen avge konungaförsäkran inför konungahuset, Riksdagen och Högsta Domstolen.

Konungaförsäkran lyder:

"Vi N.N, med Guds nåde Sveriges, Götes och Vendes konung göre veterligt: att som den högste Guden behagat hädankalla den fordom stormäktigste, högborne furste och herre N.N, Sveriges, Götes och Vendes konung, och Vi, enligt och i kraft av den av Riksdagen fastställda successionsordning, efter högbemälte herre uppstigit på den kungliga svenska tronen. Alltså försäkra Vi härmed högtidligen och på det kraftigaste, att Vi vilja och skola styra riket efter gällande grundlagar, allmänna lag, och laga stadgar. Vi skola och, i överensstämmelse med nyss nämnda grundlagar, och lagar, så som en rättrådig konung, och en huld fader för det svenska folket, genom en laglig, rättvis och mild regering, och så att Vi densamma för Gud den allra högste, med rent samvete, må kunna försvara, söka att efter vår yttersta förmåga, befrämja rikets och varje inbyggares sannskyldiga gagn och bästa, vilket allt såsom Vi det av fri vilja och efter moget övervägande beslutit, Vi alltså bekräfta med vårt namns egenhändiga underskrivande och med livlig ed, att Vi sådant efterleva och fullgöra skola. Så sant mig Gud hjälpe till liv och själ."

§10 Då Konungen med egenhändigt namn underskrivet och med sitt sigill beseglat sin konungaförsäkran och denna bevittnats av Riksdagens talman och Högsta Domstolens ordförande inträder Konungen i det höga konungaämbetet utan inskränkning.

Om Riksföreståndare
§11 Är Konungen hindrad att utöva sitt höga konungaämbetet utövas detta av Riksföreståndare.

§12 Riksföreståndare är den medlem av konungahuset som är närmast i tronföljd och som har avlagt tro- och huldhetsed till konungen och som befinner sig i riket.

Finns i konungahuset ingen medlem som kan inträda som Riksföreståndare enligt första stycket, eller om konungahustet utslocknat, väljer Riksdagen en kunnig, erfaren, redlig och allmänt aktad svensk medborgare av den rena evangeliska läran till Riksföreståndare.

§13 Är Konungens förhinder kortvarig och orsakad av tillfällig sjukdom eller tidsbegränsad utrikes resa får icke Riksföreståndaren stifta och stadfästa lag.

§14 Är Konungens förhinder långvarigt anmäles detta av Riksföreståndaren till Riksdagen. Riksdagen kan då förordna att Riksföreståndaren skall utöva det höga konungaämbetet utan inskränkningar.

§15 Har Konungen inte uppnått 21 års ålder skall Riksföreståndaren utöva det höga konungaämbetet utan inskränkning.

§16 För att utöva det höga konungaämbetet utan inskränkning skall Riksföreståndaren inför konungahuset, Riksdagen och Högsta Domstolen avlägga Riksföreståndarförsäkran.

Riksföreståndarföräkran lyder:

"Jag N.N, göre veterligt: att som vår stormäktigste, högborne furste och herre N.N, Sveriges, Götes och Vendes Konung, är hindrad att utöva sitt höga konungaämbete, inträder jag som Riksföreståndare att under Konungens förhinder utöva det höga konungaämbetet. Alltså försäkra jag härmed högtidligen och på det kraftigaste, att jag vilja och skola styra riket efter gällande grundlagar, allmänna lag, och laga stadgar. Jag skola och, i överensstämmelse med nyss nämnda grundlagar, och lagar, så som en rättrådig Riksföreståndare, och en huld fader för det svenska folket, genom en laglig, rättvis och mild regering, och så att jag densamma för Gud den allra högste, med rent samvete, må kunna försvara, söka att efter min yttersta förmåga, befrämja rikets och varje inbyggares sannskyldiga gagn och bästa, vilket allt såsom jag det av fri vilja och efter moget övervägande beslutit, jag alltså bekräfta med mitt namns egenhändiga underskrivande och med livlig ed, att jag sådant efterleva och fullgöra skola. Så sant mig Gud hjälpe till liv och själ.

§13 Har Konungen under sex månader utan avbrott varit hindrad att fullgöra sina uppgifter eller underlåtit att fullgöra dem, skall Riksföreståndaren, anmäla detta till Riksdagen. Riksdagen bestämmer, om Konungen skall anses ha avgått.

§14 Utslocknar konungahuset väljer Riksdagen, inom tolv månader efter konungahusets utslocknande, Konung.

Om Konungahusets medlemmar
§15 Konungens gemåls titel skall vara "Hennes Majestät Drottning N.N. Drottning av Sverige.

Innehas det höga konungaämbetet av Drottning skall titeln för dennas gemål vara "Hans Kunglig Höghet Prins N.N Prins av Sverige".

§16 Tronföljarens titel skall vara "Hans Kunglig Höghet Kronprins N.N. Sveriges Kronprins och Arvsfurste"

Om tronföljaren är kvinna skall tronföljarens titel vara "Hennes Kunglig Höghet N.N Sveriges Kronprinsessa och Arvsfurstinna".

§17 Titel för till tronen, enligt Succesionsordningen, arvsberättigad manlig medlem av konungahuset skall vara "Hans Kunglig Höghet Prins N.N. Sveriges Prins och Arvsfurste.

Titel för till tronen, enligt Succesionsordningen, arvsberättigad kvinnlig medlem av konungahuset skall vara "Hennes Kunglig Höghet Prinsessan N.N. Sveriges Prinsessa och Arvsfurstinna.

§18 Varken Tronföljare, Prinsar eller Prinsessor av konungahuset skall ha något livgeding eller civilt ämbete, dock kan Konungen efter gammalt bruk tillägga dem titlar av hertigdömen och furstendömen, utan rättighet till de landskap, vilkas namn de bär.

§19 Konungen kan tillägga ingifta, till tronen icke arvsberättigade, medlemmar av konungahuset titlar Prins eller Prinsessa av Sverige samt av hertigdömen och furstendömen, utan rättighet till de landskap, vilkas namn de bär.

§20 Då enligt Succesionsordingen till tronen arvsberättigad medlem av konungahuset uppnår 21 års ålder skall denne avlägga tro- och huldhetsed till Konungen.

Tro- och huldhetseden lyder:

"Jag N. N. lovar och svär, vid Gud och Hans Heliga Evangelium, att jag städse skall vara vår stormäktigste, högborne furste och herre N.N, Sveriges, Götes och Vendes Konung huld och trogen. Jag skall ock med liv och blod försvara det Konungsliga väldet samt Riksdagens rättigheter; allt i överenstämmelse med Rikets Grundlagar, dem jag till alla delar skall lyda och efterkomma. Detta lovar jag på heder och samvete hålla, så sannt mig Gud hjälpe till liv och själ."

§22 Medlem av konungahuset får icke vara ledamot av Riksdagen och ej heller deltaga i valet till Riksdagen.

§23 Medlem av konungahuset får icke deltaga i Riksdagens överläggningar.

1 kommentar:

  1. Men det blir ju för mycket att göra för en person. Alldeles för mycket på en gång, för mycket ansvar och betungande beslut, och kungen kommer att utgöra en mycket farlig single-point-of-failure. Det blir ju inte precis 40-timmars veckor och ingen semester. Arma karl. Statsministrar kör ju slut på sig själva på två mandatperioder, hur ska kungen orka regera i upptill 50 år? Du får nog tänka om lite i arbetsfördelningen.

    SvaraRadera