lördag 21 maj 2016

Del av Kungliga Huset De Bägge Sicilierna förändrar Successionordningen


Hans Kunglig Höghet Prins Karl, Prins av Bägge Sicilierna, Hertig av Castro

Hans Kunglig Höghet Prins Karl, Prins av Bägge Sicilierna, Hertig av Castro, lät i Peterskyrkan i Rom, i en adress till Riddare av Konstantinordern av Sankt Georg kungöra följande:

"Jag vill tacka Hans Helighet Franciskus, som i nåd, under detta extraordinära jubelår, beviljat oss att under vår pilgrimsfärd genomföra detta plenum.

Särskilt tack till Hans Eminens Kardinal Angelo Comastri, som välkomnar oss i Peterskyrkan.
Ett tack från djupet av mitt hjärta till Hans Eminens Kardinal Renato Raffaele Martino för hans vägledning och hans ord att det finns hjälp, tröst och uppmuntran.

Tack Eders Eminenser för sakramentets bekräftelse, som kommer att ges mina älskade döttrar, Maria Carolina och Maria Chiara. Jag är säker på att de aldrig kommer att glömma detta speciella ögonblick och alltid kommer att minnas det i tacksamhet.

Tack också till alla er pilgrimer, präster och lekmän som har delat denna viktiga erfarenheter av tro.

Idag får mina döttrar en bekräftelse. Detta är ett avgörande steg i en kristens liv som leder till stort ansvar att deras tro och kyrka.

Jag vill också att kommunicera, som det Kungliga Husets Överhuvud, kungöra mitt beslut att anförtro Maria Carolina och Maria Clara ett stort ansvar för framtiden för vår familj, dess rättigheter och även dess arbete.

Den Helige Ande, som vi åberopar i dag med öppna hjärtan och sinnen oss, att han ger oss kraft att erfara livet glädjes såsom Guds barn."

I ett dekret stipulerar Prins Karl följande:

"Artikel 1
Successionsordningen för det Kungliga Huset av Bägge Sicilierna förändras så att strikt paritet gäller mellan män män och kvinnor.

Artikel 2
Principen om absolut förstfödslorätt ersätter därför alla tidigare arvsregler.

Artikel 3
Denna ny ordning gäller våra efterkommande.

Artikel 4
Samtliga statuter hänvisande till det Kungliga Huset av Bägge Sicilierna kommer att ändras i enlighet med detta dekret.

Rom 12 Maj 2016
Karl
Hertig av Castro."

Nämnda förändring mot fullt kognatisk tronföljd är genomförd i hart när varje europeisk Monarki, och senast för Förenade Konungariket där den trädde i laga kraft den 26 april 2015. Att samma regler införes i icke regerande Furstehus, i länder där Monarkin ännu icke restaurerats må tyckas naturligt men är icke oproblematiskt. Samma steg har tagits i Hertighuset Sachsen-Anhalt.

I detta sammanhang må nämnas att vårt land var först med att år 1980 införa full kognatisk tronföljd. Utifrån tiden måhända ett bar och nödvändigt beslut. Däremot var det förkastligt att det infördes retroaktivt, vilket berövade Hertigen av Värmland första platsen i tronföljden. För undvikande av missuppfattning skall här klargöras att denna ståndpunkt är av konstitutionell art och icke på minsta sätt innebär någon ringaktning eller kritik mot vår högaktade tronföljare hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland. Tecknaren av dessa rader är av den övertygelsen att Kronprinsessan kommer att bli en lysande Monark när hon en dag uppstiger på Silvertronen.

Den grundläggande frågan är i vilken kraft ett Furstehus Överhuvud förändras Successionsordning och Huslagar. Gör Överhuvudet det i kraft av ett explicit Regale i den konstinstitution, som rådde då Huset regerade torde det icke kunna ifrågasättas. Om däremot en förändring i konstitutionen krävde befall av annan instans, t.ex. ett parlament, är en förändring tveksam. I sistnämnda fall bör förändringar anstå tills dess att Monarkin restaureras. Hur det förhåller sig med nämnda aspekter i det ifrågavarande fallet har tecknaren av dessa rader ännu icke skärskådat.

En ytterligare komplikation består däruti att anspråket på Bägge Siciliernas tron är omtvistat. Intill år 1960 var anspråket till tronen oomtvistat i det att det innehades av Hans Kunglig Höghet Prins Ferdinand Pius, Prins av Bägge Sicilierna, Hertig av Kalabrien, barnbarn till Konung Ferdinand II. Vid dennes död 1960 hävdades anspråket såväl av hans brorson Prins Alfons, Prins av Bägge Sicilierna, Prins av Spanien, och hans yngre broder Prins Rainer, Prins av Bägge Sicilierna, Hertig av Castro.

Att två anspråk uppkom har sin orsak däruti att Prins Alfons fader, Prins Karl, prins av Bägge Sicilierna, Prins av Spanien, då han ingick äktenskap med Prinsessan Mercedes, Prinsessa av Austurien, broder till Konung Alfons XIII av Spanien, då avsade sig sina tronanspråk. Prins Alfons menade i detta att avsägelsen enbart var tillämplig för fadern personligen.

Nämnda tvist har sedan bestått intill den 25 januari 2014 då en traktat slöts mellan Husets grenar varuti de erkänner varandras titlar och betraktar grenarnas rättigheter såsom lika. Hur det skulle förfaras vid en eventuell restauration framgår icke varför oklarhet alltfort råder. Dock torde icke en restauration vara särdeles trolig. Utifrån ett monarkistiskt perspektiv måste det viktigaste vara att restaurera Konungariket Italien och köra det republikanska styrelseskicket på porten. Dock vet vi att det även inom Huset Savojen, rättmätig innehavare av Italiens tron, finns två pretendenter mellan vilka det, sorgesamt nog, råder stor oenighet vilken en gång gått så långt som till handgemäng. Detta får dock behandlas i en annan anmärkning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar