onsdag 4 maj 2016

Fru Sahlins nesliga avgång

Åter har det visats oss det olämpliga i att utse avdankade politruker till höga statliga ämbeten. Denna dag har framkommit att den avdankade politruken fru Sahlin, tidigare såväl statsråd, ordförande i socialdemokratiska arbetarpartiet som partisekreterare, uppenbart - på statens brevpapper - lämnat oriktiga uppgifter. Utifrån detta har den avdankade politruken fru Sahlin begärt och med vändande post erhållit entledigande med omedelbar verkan från det ämbete - som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism - hon varit satt att förestå.

Det hela är synnerligen häpnadsväckande och även om resultatet av den just inledda förundersökningen rörande osant intygande alternativt grovt osant intygande måste inväntas pekar för handen varande uppgifter på att det näppeligen är frågan om ett oavsiktligt misstag. Istället kan ett mönster skönjas där politruker icke förmår att skilja mellan sitt ämbetsåtagande och annat. Den avdankade politruken fru Sahlin har, vilket torde vara väl känt för alla och envar, tidigare ertappats med slik sammanblandning i det att hon lät använda statsverkets betalkort för personliga utgifter. Det må i detta sistnämnda fall ha varit frågan om småsummor men det är icke summorna som är det väsentliga utan oförmågan att skilja mellan allmänt och privat.

Lika häpnadsväckande som sorgesamt är det dåliga omdöme statsrådet Bah Kuhnke uppvisar i det att statsrådet, innan saken utretts och skärskådat, väljer att ösa beröm över den avdankade politruken fru Sahlin, en politruk som mycket väl kan komma att lagföras och ställas inför allmän domstol för den ifrågavarande gärningen. Samma dåliga omdöme uppvisades av de två taltrattarna statsråden Romson och Fridolin då dessa höjde det felande och oskickliga före detta statsrådet Kaplan till skyarna i samband med dennes avgång. Man tar sig för pannan för den stora dumhet, som uppvisas av nyssnämnda statsråd då de i sin partiegoistiska inskränkthet helt saknar förmåga att kritisera.

Slutsatsen är och förblir att avdankade politruker icke bör bekläda höga ämbeten i statsförvaltningen. Dessa ämbeten bör reserveras för ovälda ämbetsmän vilka aldrig besudlas av politiskt lismande och intrigspel!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar