lördag 16 juli 2011

Ordningen vid Ärkehertig Ottos begravning

Huset Habsburg har idag låtit kungöra ordningen vid dagens requiem i Stefansdomen som utgör en del i statsbegravningen av Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertig Otto, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern.

1. Läsning av Första Moseboken, 12 Kapitlet, 1-9
Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertig Karl

1. Och HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag skall visa dig.

2. Så skall jag göra dig till ett stort folk; jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bliva en välsignelse.

3. Och jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skola alla släkter på jorden varda välsignade."

4. Och Abram gick åstad, såsom HERREN hade tillsagt honom, och Lot gick med honom. Och Abram var sjuttiofem år gammal, när han drog ut från Haran.

5. Och Abram tog sin hustru Sarai och sin brorson Lot och alla ägodelar som de hade förvärvat och tjänarna som de hade skaffat sig i Haran; och de drogo åstad på väg mot Kanaans land

6. och kommo så till Kanaans land. Och Abram drog fram i landet ända till den heliga platsen vid Sikem, till Mores terebint. Och på den tiden bodde kananéerna där i landet.

7. Men HERREN uppenbarade sig för Abram och sade: "Åt din säd skall jag giva detta land." Då byggde han där ett altare åt HERREN, som hade uppenbarat sig för honom.

8. Sedan flyttade han därifrån till bergsbygden öster om Betel och slog där upp sitt tält, så att han hade Betel i väster och Ai i öster; och han byggde där ett altare åt HERREN och åkallade HERRENS namn.

9. Sedan bröt Abram upp därifrån och drog sig allt längre mot Sydlandet.


2. Läsning ur Romarbrevet, Kaptiel 11, 33-36
Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertig Ferdinand

33. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Huru outgrundliga äro icke hans domar, och huru outrannsakliga hans vägar!

34. Ty "vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare?

35. Eller vem har först givit honom något, som han alltså bör betala igen?"

36. Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.

3. Matteusevangeliet, Kapitel 5, 1-12

1. När han nu såg folket, gick han upp på berget; och sedan han hade satt sig ned, trädde hans lärjungar fram till honom.

2. Då öppnade han sin mun och undervisade dem och sade:

3. "Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.

4. Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.

5. Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.

6. Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.

7. Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.

8. Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.

9. Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn.

10. Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.

11. Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder.

12. Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju ock profeterna, som voro före eder.


4. Predikan
Hans Eminens Kardinal Schönborn, Ärkebiskop av Wien

5. Förbön
Deras Kejserliga och Kungliga Högheter Ärkehertig Karl, Ärkehertig Georg, Ärkehertiginnan Andrea, Ärkehertiginnan Monika, Ärkehertiginnan Michaela, Ärkehertiginnan Gabriela och Ärkehertiginnan Walburga

6. Reqviem i c-moll av Haydn
Wiens domkör, domorkester samt domorganisten herr Haselböck ucnder ledning av domkapellmästaren herr Landerer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar