söndag 22 december 2013

Lika barn leka bäst

Med största glädje noteras att manifestationen emot främlingsfientlighet och rasism, i Stockholmsförorten Kärrtorp, kunde genomföras utan störningar från våldsamma och vederstyggliga nationalsocialistiska och kommunistiska extremister. Faktum är att anhängarna av nämnda slag av extremistorganisationer, är försvinnande få, dock finns en hårdför kärna vars ledare dock dessbättre till en del nu finns bakom lås och bom på Kronobergshäktet.

Det är utifrån den senaste veckans händelser intressant att något skärskåda några av de avskyvärda organisationer, Svenska Motståndsrörelsen och Revolutionära Fronten, som öppet bespottar vår folkvalda Riksdag och vägrar att hålla sig till de lagar som fattas i nämnda organ.

Om vi börjar med den förstnämnda organisationen, Svenska Motståndsrörelsen, utgörs denna av en öppet rasistisk, nationalsocialistisk, ateistisk, antisemitistisk och republikansk organisation. Dess mål synes vara en "rasren" nordisk republik bestående av Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island samt möjligen ock några av de baltiska staterna. Efter ett maktövertagande är tanken att organisationen skall omvandlas till en Nationalsocialistisk Orden (NSO), vars främsta medlemmar skall utgöra en senat vilken har att utse ledaren.

På sitt internätetsforum (här ges icke någon referens, så kallad länk, då detta Forum hållas rent från sådan lort) hymlas icke det minsta med i föregående stycke angivna egenskaper och karakteristiska som kännetecknar organisationen. Läsning av nämnda forum är så till den grad avskyvärd och beklämmande att ord saknas för att beskriv.

Den andra avskvärda organisationen, Revolutionära Fronten, låter i sin principförklaring klargöra följande:
  1. Revolutionära Frontens grundprinciper/grundstadgar kan aldrig förändras eller upphävas, då de utgör grunden för Revolutionära Fronten som organisation.
  2. Revolutionära Fronten har en socialistisk syn på samhället och strävar efter det klasslösa, förtrycksbefriade samhället. För att detta skall kunna uppnås krävs en revolution.
  3. Revolutionära Fronten kämpar mot kapitalism, sexism, homofobi och rasism/fascism i alla dess former.
  4. Revolutionära fronten erkänner alla kampmetoder och ser fredligt motstånd och revolutionärt våld som lika delar av den revolutionära klasskampen. Användandet av revolutionärt våld ser vi som en rent taktisk och politisk fråga och inte som en moralisk.
  5. Medlemmar i den Revolutionära Fronten skall följa den linje som beslutats av organisationen. Parollen ”öppenhet i diskussion, enighet i handling” skall vara vägledande.
  6. Allt vårat arbete utgår från våran klassposition. Arbetarklassens kamp är det ytterst relevanta i den socialistiska rörelsen  
Av ovanstående framgår att organisationen är socialistisk, revolutionär, totalitär och våldsbejakande. Att organisationen, likt Svenska Motståndsrörelsen är ateistisk och republikansk torde kunna härledas från dess socialistiska grundsatser.

En närmare analys av de två folkstyrebespottande organisationerna har synnerligen stora likheter. Båda utgår från en totalt svart-vit världsbild där alla som icke delar respektive organisations befängda och människofientliga teser anses ha fel och därför kan bekämpas med våld. Respekt för varje människas unika värde finns icke. Kort sagt båda organisationerna, Svenska Motståndsrörelsen och Revolutionär Fronten, är i högsta grad antihumanistiska rörelser. Noteras kan ock att båda refererar till socialismen.

Det gamla ordstävet - "Lika barn leka bäst" - är i detta sammanhang väl lämpat att beskriva situationen. Det förfärliga och sorgesamma är dock att "lekarana" både innehåller förakt för människovärdet och till sin natur är våldsamma och sker på ett sådant sätt att tredje man kan komma till skada. I grunden är det dock frågan om samma människosyn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar