lördag 10 januari 2015

Herr Reinfeldts konservatism

Denna dag avslutas en epok i svensk politik då förre statsministern, herr Reinfeldt, genom sin avgång lämnade ordförandeskapet i Moderata Samlingspartiet. Såsom varande värdekonservativ protestantisk monarkist delar jag självklart icke, särskilt i fråga om värderingsfrågor, alla ståndpunkter hos nämnda parti. Min respekt och min tilltro till herr Reinfeldt har dock varit stor och jag vill mena att han såsom statsminister gjorde ett mycket gott hantverk i en tid av stor oro, icke minst på den internationella ekonomiska scenen. Såldes vill jag mena att herr Reinfeldt varit en av våra mest dugliga statsministrar.

Herr Reinfeldt må i mången sakfråga ha intagit en liberal ståndpunkt men klart är att han ock stått upp för ett konservativt förhållningssätt i synen på samhällsutvecklingen vilket är värt att högeligen applådera. Redaktör Eriksson lyfter fram detta i en artikel i dagens utgåva av Dagens Nyheter. Här säges:

"Konservatismen kan beskrivas som en livshållning, och en hållning till politiken. Det är inställningen att reformer genomförs bäst i små steg, med hänsyn till landets kultur och historia. Man vill inte ha revolutioner eller omvälvande förändringar, säger statsvetaren Katarina Barrling, som ser tydliga konservativa drag i Reinfeldts pragmatism."

Nämnda förhållningssätt synes mig vare en av de främsta orsakerna till herr Reinfeldts stora framgång som statsman.

Vidare kan följande citeras:

"Han trodde inte, som nyliberalerna, på perfekta individer eller perfekta marknader. 

På partistämman 2011 drev han konservatismen till sin spets genom att varna för visionerna. Filosofin var densamma som i Muf nästan två decennier tidigare: Det är viktigare att leverera än att agitera."

Människans begränsning och dess konsekvens - utopins omöjlighet och samhällets begränsade styrbarhet - är ävenledes detta, tillsammans med pragmatismen, exempel fundament i herr Reinfeldts konservativa grundsyn.

Ävenledes dagens avslutningstal till partistämman utgick till delar från den konservativa synen att människan, såsom individ har stora möjligheter samtidigt som hon icke är perfekt. Avsaknaden av människans perfektion kräver, såsom konsekvens, att det också finns en stark stat som kan träda in dock under iakttagande av människans möjligheter. Min bild är här att herr Reinfeldt knyter an till en konservativ idétradition, som år 1924 formulerades på följande sätt av den store statsmannen amiral Arvid Lindman:

"Vi vilja icke veta av andra inskränkningar i de enskildas rörelsefrihet än som betingas av hänsyn till andras rätt och samhällets lugna utveckling. Vi vilja lämna de enskilda individerna frihet att inom dessa gränser utveckla sig efter sin individuella egenart."

Må nu vår förhoppning vara att partiets ny ordförande, fru Kinberg Batra, som synes vara en högkompetent person, även hon tydligt knyter an till ett konservativt förhållningssätt i synen på samhällsutvecklingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar