fredag 29 april 2016

Leve Konungen!


Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland

Från detta Forum framföres de allra varmaste och hjärtinnerligaste gratulationer till vår högaktade Konung Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, på hans 70:e födelsedag.

Konungen, som nu är inne på sitt 43:e regeringsår, har under sin Konungagärning verkat på ett mycket föredömligt och för Riket gagneligt sätt inom de ramar vilka spänns upp av vår nuvarande Konstitution. Den främsta förtjänsten, som Monarkin och Konungen bidrar till, är att ge samhällsutvecklingen en kontinuitet i det att Monarkin och Konungen utgör en från politiken obunden institution beständig över tiden och genom sin obundenhet en företrädare för varje medborgare oavsett politisk hemvist. Värdet av detta kan icke överskattas och historiskt vet vi att de länder vilka bevarat Monarkin haft en mer harmonisk samhällsutveckling.

Beklagligt är att vi i vår Konstitution icke på ett bättre sätt den obundna institution, som Monarkin utgör. I nuvarande Konstitution sammanblandas lagstiftande och verkställande makt till ett sammelsurium vilket ytterst drabbar rättsstat och rättssäkerhet. En förändring enligt maktdelningens principer är därför högst önskvärd. Politiken, som har att stifta lagar och tillhandahålla medel för allmännyttiga ändamål, bör koncentreras till Riksdagen. Verkställandet av Riksdagens lagar och beslut bör handhas av ovälda ämbetsmän vilka står under Konungens beskydd.

Konungen har ock en synnerligen betydelsefull roll såsom Rikets främste företrädare gentemot främmande makter. Genom statsbesök och andra besök öppnar Konungen dörrar vilka annars skulle varit stängda. Detta är dessbättre något som såväl Regering som Näringsliv förstått att nyttja.


Deras Majestäter Konungen och Drottningen

Såsom framhållits ovan är nu Konungen inne på sitt 43:e regeringsår. Ingen tidigare Konung, med undantag av Konung Gustaf V har under så lång tid suttit på Rikets tron. Detta år är blott icke det år då Konungen uppnår den aktningsvärda åldern av 70 år utan ock det år - mänskligt att döma - då Konungen kommer att vara den Monark av alla som suttit på tronen under längst tid. Detta märkesdatum kommer att inträffa den 5 augusti.

Leve Monarkin!

Leve Konungen!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar