torsdag 17 september 2015

Republikan som icke aktar konstitutionen utsedd till partiledare i Storbrittaninen

Efter ett synnerligen sorglustigt valförfarande har en extrem vänsterman och vederstygglig republikan, herr Corbyn, utsetts till ordförande för det brittiska arbetarpartiet (en: Labour Party).

Valförfarandet är så till den grad märkligt och bristfälligt att det förtjänar en kommentar. Grunden för valordningen är att kandidater nomineras av partiets parlamentsledamöter. Kvalificering för deltagande i valet erhålles om kandidaten nominerats av minst 15 procent av parlamentsledamöterna. Vid den aktuella nomineringen erhöll 4 kandidater erforderligt stöd.  Den med det knppaste stödet var nämnde herr Corbyn, som blott erhöll stöd från 36 ledamöter vilket svarar mot dryga 15 procent. Störst stöd hade herr Burnham, tidigare minister för hälsovårdärenden, vilken erhöll stöd från 68 ledamöter eller dryga 29 procent, således i runda tal det dubbla stödet gentemot den extreme vänstermannen herr Corbyn.

Nästa stig i den sorglustiga valordningen utgjordes av en så kallad "medlemsomröstning" via Internätet. För en spottstyver, 3 pund , fick var och en som önskade delta i valet möjlighet att inhandla sig en röst. Följden blev att såväl anhängare till herr Corbyn såsom de vilka alls icke var socialister eller vänsteranhängare inhandlade rösträtt i partiledarvalet. De sistnämnda då de i valet av den extreme herr Corbyn, vilka i vissa avseenden är att närmast betrakta som en kommunist, såg en möjlighet att ytterligare försvaga det redan svaga arbetarpartiet (en: Labour Party).

Resultatet av denna sorglustiga valordning blev att herr Corbyn, till mera vederhäftiga och seriösa medlemmar av arbetarpartiet stora förtvivlan, valdes. Herr Corbyn erhåll 251 471 röster eller dryga 59 procent. Hur många av dessa röster som utgjordes av sanna anhängare och hur många som gavs av de med en diametralt annan agenda är icke gott att säga. Vid föregående val där den förre ordföranden, herr Miliband - också en vänsterman men måhända icke lika så extrem som herr Corbyn - led ett nesligt nederlag, där hans fallenhet för vänster och socialism stod för en god del av orsaken, erhöll partiet ungefärligen 9 345 000 röster. Ställs herr Corbyns valresultat på dryga 250 000 röster i proportion till röster i senaste val svarar andelen för knappa 3 procent.

Nåväl, herr Corbyn har nu tillträtt sin position vilket ock innefattar befattningen som oppositionsledare i Underhuset och synes som sådan att ha ägnat sig åt dumheter redan vid sitt första framträdande.

Nämnda framträdande är icke den enda dumhet herr Corbyn förfallit till. Förliden tisdag högtidlighölls 75 års minnet av Slaget om Storbritannien. Här noterades att herr Corbyn, som förvisso närvarade, icke - såsom ett utslag för sin extrema republikanism - deltog i sjungandet av nationalsången "Gud bevare Drottningen" (en: "God save the Queen") vilket av många, icke alls på orätt grund, uppfattats som en skymf såväl mot Drottningen som mot de krigshjältar, som gav sitt liv i kampen mot mörkrets makter. Kritiken lät heller icke vänta på sig. Tidningen Solen (en: The Sun) skriver "Corbyn förolämpar Drottningen" medan Dagliga Telegrafen (en: Daily Telegraph) betecknar herr Corbyn såsom "skamlig".

En annan brydsamhet som nämnde extreme socialistiske, ja näst intill kommunistiske, republikan står inför är av rent konstitutionell art. En viktig institution i den brittiska konstitutionen utgörs av Hennes Majestäts Högtärade Hemliga Råd (en:Her Majesty's Most Honourable Privy Council) vilket vanligen benämnes Privy Council. Till denna institutions uppgifter hör att bistå Drottningen med råd i samband med utövandet av de kungliga prerogativen och vid utfärdandet av kungliga brev. Dessförutan har rådet att utfärda vissa förordningar vilka icke är delegerade till rådets kommittéer.

Rådet består och av ett antal kommittéer, med delegerat ansvar, av vilka det förnämsta utgöres av Förenade Konungarikets Kabinett (en: Cabinet of United Kingdom) vilket förestås av Försteministern samt i vilket ingår 21 ministrar. Kabinettet är det som i dagligt tal, om än något oegentligt, ofta benämnes såsom brittiska regeringen.

Ytterligare en kommitté utgöres av den juridiska vilken fungerar såsom Högsta Domstol för kronbesittningarna (fögderierna Jersey och Guernsey samt Isle of Man), de brittiska territorierna på andra sidan Haven, vissa av Drottningens andra riken men ock sultanatet Brunei och republikerna Mauritus, Trinidad och Tobago samt Kiribati.

Konstitutionell praxis i det Förenade Konungariket kräver att ledaren för oppositionen tillhör Drottningens Hemliga Råd. För inträde i rådet krävs, vilket är helt och fullständigt självklart, att rådsmedlemmarna avlägger en trohetsed till Drottningen vilket är ekvivalent med trohet till konstitutionen.

Det synes i skrivande stund vara oklart om herr Corbyn, såsom behäftad av den mest enkelspåriga och halsstarriga republikanism, ämnar avlägga trohetseden till Drottningen. Konstitutionell praxis kräver att herr Corbyn är medlem i Drottningen Hemliga Råd, något som han noga borde tänkt över innan han accepterade kandidaturen.  Herr Corbyn må vara hur mycket republikan han vill men konstitutionen måste alltid ha företräde. Vill herr Corbyn ändra ordningen med trohetsed må han söka driva igenom detta på laga väg. Intill dess har denne extreme republikan och socialist, ja näst intill kommunist, att hålla sig till Konstitutionen. Allt annat är förakt mot den folkvilja på vilken Konstitutionen ytterst vilar. Dock vet vi att socialisters och republikaners respekt för folkviljan alltid är begränsad om denna vilja står i vägen för deras smutsiga syften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar