torsdag 28 april 2011

På gränsen till etikettsbrott

Hans Kunglig Höghet Prins Karl, Prins av Wales, värd för bröllopsmiddagen

Det stå givetvis det brittiska Konungahuset fritt att inbjuda de gäster man önskar till de olika begivenheter som anordnas i samband med det förestående arvprinsbröllopet. Dock är det högst anmärkningsvärt att, såsom Svenska Dagbladet låter meddela, icke vårt högaktade Tronföljarpar synes vara inbjudna till den middag som Hans Kunglig Höghet Prins Karl, Prins av Wales, åter hålla för brudparet på Buckingham Palace på aftonen efter bröllopet.

Det är fullständigt oförståligt att icke alla höga kungliga gäster undfägnas såsom etikett och sedvana kräva. Detta i synnerhet som det kungliga brittiska gästerna, greven och grevinnan av Wessex, var inbjudna till samtliga de begivenheter som omgav vårt eget högaktade Tronföljarpars storartade bröllop. Till detta bröllop uteblev dessutom, trots inbjudan, Prinsen av Wales, när samtliga övriga Europas tronföljare deltog, ett i sanning klandervärt beslut.

Prinsen aw Wales agerande i dessa frågor länder honom icke till någon heder och i frågan om den uteblivna inbjudan till middagen är det närmast att se såsom ett etikettsbrott.

Såsom randanmärkning kan icke undvikas att något kommentera ovanämnda artikel i Svenska Dagbladet. I denna refereras till en s.k. "hovreporter" från skandaltidningen Aftonbladet, redaktör Alexandersson. Denna redaktör Alexandersson, som icke alls finner det märkligt att vårt högaktade Tronföljarpar inbjudits till middagen, synes fullständigt sakna kunskaper om de nära dynastiska förbindelse som finnes mellan vårt eget högaktade Konungahus och det brittiska Konungahuset. Att Svenska Dagbladet, som vanligen är ett vederhäfigt organ, på detta sätt refererar till en okunnig och ovederhäftig s.k. "hovreporter" är för mig en gåta

De dynastiska förbindelserna mellan våra båda Konungahus bestå i följande:

  • Vår högaktade Konungs morfader, Hertigen av Sachen-Coburg och Gotha, tillhörde det brittiska Konungahuset och var tillika sonson till Drottning Victoria

  • Vår högaktade Konungs farmoder, Kronprinsessan Margareta, tillhörde det brittiska Konungahuset och var tillika sondotter till Drottning Victoria

  • Vår högaktade Konungs styvfarmoder, Drottning Louise, var morsyster till Hertigen av Edinburgh. Drotting Louise var dessutom dotterdotter dotter till Drottning Victoria

Av detta framgå att ingen som helst vikt kan läggas vid de uttalanden som den av Svenska Dagbladet refererade s.k. "hovreportern" gör.

1 kommentar:

  1. Här syns Fältmarskalken missa viktiga poäng.

    Det engelska bröllopet är ett arvprinsbröllop, dvs inte en kronprinsbröllop. Vad gäller kunglig etikett och tradition, speciellt den brittiska, så är det en avsevärd skillnad.

    Bromsa indignationen, skaffa kunskap.

    SvaraRadera