torsdag 3 mars 2016

Hertigen av Skåne


Konungen och Hertigen av Värmland i Konselj

I enlighet med den ordning, som gäller vid furstliga födslar bekräftade denna morgon, på Tronföljarresidenset Haga slott, Talmannen, Statsministern, Riksmarskalken och Överhovmästarinnan den igår afton inträffade Prinsfödseln. Vittnesinstrumentet lyder såsom följer:

"År 2016 den 3 mars kl. 10.00 infann sig på Haga slott i enlighet med H.M. Konungens nådiga annonsering
Talman Urban Ahlin, Statsminister Stefan Löfven Riksmarskalk Svante Lindqvist och Överhovmästarinnan Kristine von Blixen-Finecke.

Professor Lennart Nordström anmälde att H.K.H. Kronprinsessan Victoria den 2 mars 2016 kl. 20.28 blivit av honom med biträde av barnmorskan Cecilia Lind lyckligen förlöst med en son. Prins Daniel förevisade därefter det nyfödda barnet för de närvarande.

Dag och datum som ovan
Urban Ahlin
Stefan Löfven
Svante Lindqvist
Kristine von Blixen-Finecke"

Härpå hade Konungen kl. 11.15 låtit kalla Regeringen till Konselj varvid Konungen lät kungöra den nyfödde Prinsens namn, Oscar Carl Olof, samt förläningen av Hertigdömet Skåne. Vid konseljen närvarande ock Hertigen av Värmland.

Salut med 21 skott sköts sedan från Rikets salutstationer, Skeppsholmen, Boden, Härnösand, Göteborg och Karlskrona.

Slutligen skedde Te Deum, under ledning av Överhovpredikant Dalman, i Slottkyrkan i närvaro av Konungen och Drottingen, Hertigen av Västergötland, Hertiginnan av Östergötland, Hertigen och Hertiginnan av Värmland, Hertiginnan av Gästrikland och Hälsingland med make herr O'Neill, Prinsen Farfader och Farmoder och talrika företrädare för Regering, Riksdag och andra institutioner.

Läsningen skedde ur Psaltaren:

36:6-10:
"HERRE, upp i himmelen räcker din nåd, och din trofasthet allt upp till skyarna. 

Din rättfärdighet är såsom väldiga berg, dina rätter såsom det stora havsdjupet; både människor och djur hjälper du, HERRE. 

Huru dyrbar är icke din nåd, o Gud! Människors barn hava sin tillflykt under dina vingars skugga. 

De varda mättade av ditt hus' rika håvor, och av din ljuvlighets ström giver du dem att dricka. 


Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus se vi ljus."  

139:1-5
"För sångmästaren; av David; en psalm. HERRE, du utrannsakar mig och känner mig. 

Evad jag sitter eller uppstår, vet du det; du förstår mina tankar fjärran ifrån. 

Evad jag går eller ligger, utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen. 

Ty förrän ett ord är på min tunga, se, så känner du, HERRE, det till fullo. 

Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand."

139:13-17
"Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv. 

Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart; ja, underbara äro dina verk, min själ vet det väl.  

Benen i min kropp voro icke förborgade för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. 

Dina ögon sågo mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok, de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit. 


Huru outgrundliga äro icke för mig dina tankar, o Gud, huru stor är icke deras mångfald!"
  
Hans Kunglig Höghet Prins Oscar, Prins av Sverige, Hertig av Skåne, har genom sin födelse intagit den tredje platsen efter sin moder och syster. Hertigen är ock genom födseln Riddare av Serafimerorden och Riddare av Carl XIII:s Orden. Ordensinsignierna kommer att av Konungen att fästas vid Hertigens bröst i samband med dopet.

Detta är tredje gången landskapet Skåne förlänas såsom Hertigdöme. Tidigare hertigar av nämnda hertigdöme har varit Konungarna Karl XV, Hertigens morfaders farfaders farfaders broder, och Gustaf VI Adolf, Hertigens morfaders farfader.


Hans Majestät Konung Gustaf VI Adolf, Sveriges, Götes och Vendes Konung, Hertig av Skåne.1 kommentar:

  1. Ceremonielet fungerar. Traditionen skänker kraft och trgghet. Skåne är ånyo ett hertigdöme och Sverige har ännu en prins. Gud bevare hertigen av Skåne!

    SvaraRadera