lördag 18 mars 2017

Liberala dumheter

I en debattartikel i Svenska Dagbladet förfasar sig några madammer, företrädare för Liberal Kvinnor och knuta till partiet Liberalerna, över religiösa friskolor. Liberaler berömmer sig ofta över att man är för frihet och medborgarnas fria val. Nu vet vi dock sedan länge att det icke är särdeles mycket bevänt med denna frihetsönskan om den skulle avse något annat än värderelativism. Liberaler har exempelvis när det gäller frågan om Familjens fundamentala och självklara rätt att själv avgöra sin vardag aldrig varit sena att genom pekpinnar och ekonomiska sanktioner angripa alla de hedervärda mödrar, som under barnens unga år vill ägna sin största kraft åt det uppväxande släktet.

Vad kommer till frågan om religiösa friskolor menar nämnda liberalmadammer:

"Vi i Liberala kvinnor tycker att det är viktigt att begränsa statens makt över individens fri- och rättigheter, där ju religionsfriheten ingår. Staten får aldrig diktera människors trosuppfattningar. Men vi anser att tro är något man ska ägna sig åt på sin fritid och inte under skoltid."

Detta påstående är icke annat än en ren motsägelse. Vad nämnda madammer totalt bortser i från är att skolan av idag i praktiken lär ut ateismen, som ock den är en trosuppfattning, en trosuppfattning vilken måste betecknas som Antikrists verktyg att fjärma människorna från sin Skapare. Märk här att när efterkrigstidens vederstyggliga socialdemokratiska regeringar satte sig för att rasera bildnings- och utvecklingsväsende rekryterades en ateist och kommunist, rektor Arvidsson, att utforma den från goda värderingar kliniskt rena "enhetsskolan".

Det som ock är synnerligen anmärkningsvärt är att nämnda liberalmadammer, i sin värderelativistiska nit, spottar på FN's Konvention om Mänskliga Rättigheter

Artikel 13-3:
"Konventionsstaterna åtar sig att respektera föräldrarnas, eller i förekommande fall förmyndarnas, frihet att välja andra skolor för sina barn än de som har inrättats av offentlig myndighet, om de följer det som staten kan ha föreskrivit eller antagit som minimistandard, samt deras frihet att trygga en religiös och moralisk uppfostran för sina barn som är förenlig med deras egen övertygelse."

Artikel 18-4:
"Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrars och, i förekommande fall, förmyndares frihet att tillförsäkra sina barn sådan religiös och moralisk bildning som stämmer överens med deras egen övertygelse"

Med den urartning, som vederfarits vårt bildnings- och skolväsende synes det uppenbart att vårt dumsekulära utbildningsväsende saknar all förmåga att uppfylla denna fundamentala rättighet, som tillförsäkras föräldrar.

Religiösa friskolor är inget annat en ett medel att uppfylla ovan åberopade och av Förenta Nationers medlemsstater sanktionerade Mänskliga Rättighet!

Bevara oss för liberal dumhet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar