torsdag 13 december 2012

Rabiata ateister avslöjas

I en högintressant och likaledes välgrundad debattartikel i Svenska Dagbladet framför de hedervärda vetenskapsmän doktor Gustafsson (matematik), doktor Brohede (miljövetenskap), doktor Skånberg (kyrkohistoria), doktor Tamm (psykologi), professor Lennartsson (automation), doktor Nordlund (nukleär teknik) samt doktor Emrén (fysikalisk kemi) ståndpunkten att det alls icke finns någon motsättning mellan vetenskap och tro. En av grunderna i nämnda vetenskapsmäns artikel är:

"Medan vetenskapens uppgift är att beskriva verkligheten så precist som möjligt, handlar tro, religion och filosofi om att söka svar på meningen och syftet med livet och världen. "

I detta gör man en tydlig distiktion mellan tillvarons materiella och andliga dimensioner. I detta ansluter man till de dualistiska tankegångar vi redan kan finna hos Aristoteles och Platon men ock givevis hos Descartes.

I artikeln refereras såväl till professor Linné vilken, likt mången vetenskapsman möt det gudomliga. Professor Linné lät uttala:

”Jag såg, gripen av vördnad, den oändlige, allvetande och allsmäktige Guden på ryggen, då han gick fram och jag hisnade!"

Artikelförfattarna fäster ock uppmärksamheten på att den av ateister så flitigt refererade naturforskaren Charles Darwin icke själv betecknade sig såsom ateist. Darwin var måhända en tvivlare men han skrev följande:

"”Det är en utomordentlig svårighet, eller rättare sagt omöjlighet, som är förbunden med att föreställa sig denna vidunderliga och förunderliga värld, med människan och hennes möjlighet att se långt tillbaka och långt framåt i tiden, som resultatet av slumpens tillfällighet eller nödvändighet. Sådana tankar tvingar mig till att se en första orsak hos ett rationellt förstånd, som för en del liknar människans, och jag är då närmast teist. Denna övertygelse hyste jag, så vitt jag kan komma ihåg, den gången jag skrev Om arternas uppkomst ”.

Ovannämnda synnerligen välavvägda artikel synes dock ha blivit för mycket för några av företrädarna för den ultramaterialistiska, rabiata, enkelspåriga och extermateistiska sekt som går under det helt missvisande namnet "Humanisterna". Nämnda sekt är bemärkt för att smäda och skymfa människor som har en tro och få dessa att framstå som minder vetande och löjeväckande varelser vilket är högst skamligt. Den kallhamrade männsikosyn som man på detta sätt låter framföra är mycket långt från innebörden i begreppet humanism från vilket man stulit sektens namn.

Att den enkelspåriga materialismen avslöjats på ett så påtagligt sätt synes ha frambringat någoot som närmast kan liknas vid panik hos sektens ordförande en liberal vid namn herr Sturemark, som icke är vetenskapsman. Tillsammans med en herr Lindefors, som synes ha förvärvat sin doktorgrad inom området evolution och könskillnader låter man publicera en hetsk artikel fylld av rena sakfel. I sin stora inskränkthet förnekar man allt vad andlighet heter. För dessa ultramaterialister finnes endast det som kan visas empiriskt och inte ens här synes man ha förstått grundläggande vetenskaplig metodik.

Idag låter författarna till ursprungsartikeln i Svenska Dagbladet införa ett genmäle över de rabiata och kallhamrade ateisternas illa skrivna artikel. Här avslöjas bit för bit att ateisternas artikel är ett hafsverk där man såväl argumenterar utifrån rena sakfel samt lägger ord i munnen på författarna i ursprungsartikeln, ord som de aldrig vare sig tagit i sin mun eller tecknat med sin penna. Dessutom visar det sig att man icke bemödat sig att ens ta del av ursprungsartikeln utan låtit använda en artikel som redan författats under maj månad. Så kan endast de som saknar såväl bildning som respekt för sina medmännsikor agera vilket säger allt om dessa rabiata och kallhamrade ateister.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar