måndag 4 april 2011

Vår kyrkas prelater upphör icke att förvåna

Det går icke att undvika uppröras och förvånas över vår Kyrkas biskopars senaste villfarelser i det att de synes vilja förvägra att döpa de förtvivlade människor som flyr till vårt land och här begär skydd och asyl. Dessa höga prelater synes fullkomligt ha glömt Missionsbefallningen, ett av Kristendomens absoluta grundfundament:

"Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände." [Matt 28:18-20]

Dessa höga prelater, som nu trotsigt sätter sätter sig upp mot denna befallning, synes mig icke vara värdiga att längre bära biskopsstaven. Antingen bör de rätta sig efter den Heliga Skrift eller ta konsekvensen och träda tillbaka till förmån för de som fortfarande hyser respekt för Evangeliets heliga ord.

Vår Kyrka är i sanning i behov av ett reningsbad där förkunnelsen och själavården sätts i centrum och där det lismande deltagandet i politikernas smutsiga ränkspel förpassas bort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar